Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Testy online


W bazie posiadamy 3151 testów (90713 pytań), możesz tu znaleźć je wszystkie.

 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń (2648)
  • Kodeks pracy (1095)
   • Przepisy ogólne (66)
   • Stosunek pracy (310)
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (71)
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy (76)
   • Odpowiedzialność materialna pracowników (20)
   • Czas pracy (109)
   • Urlopy pracownicze (58)
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (79)
   • Zatrudnianie młodocianych (48)
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy (124)
   • Układy zbiorowe pracy (60)
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (26)
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (25)
   • Przedawnienie roszczeń (8)
   • Przepisy końcowe (13)
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (86)
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (208)
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (171)
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (45)
  • Ustawa o pomocy społecznej (128)
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (22)
  • Ustawa o dniach wolnych od pracy (4)
  • Ustawa o społecznej inspekcji pracy (16)
  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (14)
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (49)
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (257)
  • Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie (25)
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych (122)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (146)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (49)
  • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (55)
  • Ustawa o związkach zawodowych (50)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (5)
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (1)
  • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (42)
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (51)
  • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (7)
 • Prawo Karne (4979)
  • Kodeks karny (1096)
   • część ogólna (399)
   • część szczególna (600)
   • część wojskowa (94)
  • Kodeks wykroczeń (346)
   • część ogólna (94)
   • część szczególna (252)
  • Kodeks karny skarbowy (450)
   • część ogólna (209)
   • część szczególna (145)
   • postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (84)
   • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (12)
  • Kodeks postępowania karnego (1301)
   • Przepisy wstępne (50)
   • Sąd (33)
   • Uczestnicy postępowania (82)
   • Czynności procesowe (121)
   • Dowody (124)
   • Środki przymusu (83)
   • Postępowanie przygotowawcze (106)
   • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (164)
   • Postępowanie odwoławcze (98)
   • Postępowania szczególne (70)
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia (60)
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (45)
   • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (193)
   • Koszty procesu (35)
   • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (33)
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (675)
   • Zasady ogólne (41)
   • Sąd (33)
   • Uczestnicy postępowania (63)
   • Czynności procesowe (86)
   • Dowody (83)
   • Środki przymusu (33)
   • Czynności wyjaśniające (11)
   • Postępowanie zwyczajne (147)
   • Postępowanie szczególne (57)
   • Środki odwoławcze (64)
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia (37)
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (17)
   • Koszty postępowania (2)
   • Postępowanie w sprawach ze stosunkó międzynarodowych (1)
  • Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (29)
  • Kodeks karny wykonawczy (714)
   • część ogólna (277)
   • część szczególna (395)
   • część wojskowa (22)
   • część końcowa (20)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (112)
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (123)
  • Ustawa o amnestii (18)
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym (47)
  • Ustawa o świadku koronnym (51)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad nieletnim (17)
 • Prawo Cywilne (7363)
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (454)
   • Zawarcie małżeństwa (57)
   • Prawa i obowiązki małżonków (16)
   • Małżeńskie ustroje majątkowe (84)
   • Ustanie małżeństwa (20)
   • Separacja (15)
   • Rodzice i dzieci (124)
   • Przysposobienie (50)
   • Obowiązek alimentacyjny (30)
   • Opieka nad małoletnim (42)
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (5)
   • Kuratela (10)
  • Kodeks cywilny (1553)
   • ogólna (419)
   • rzeczowa (296)
   • zobowiązania (653)
   • spadki (181)
  • Kodeks postępowania cywilnego (3038)
   • Przepisy ogólne (67)
   • Proces (1480)
   • Postępowanie nieprocesowe (405)
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (20)
   • Postępowanie zabezpieczające (101)
   • Postępowanie egzekucyjne (710)
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (147)
   • Sąd polubowny (102)
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (67)
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (124)
  • Ustawa o własności lokali (130)
  • Prawo wekslowe (205)
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (354)
  • Prawo spółdzielcze (247)
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (142)
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (236)
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (23)
  • Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (7)
  • Ustawa o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro (5)
  • Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych (12)
  • Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (19)
  • Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (1)
  • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (39)
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (14)
  • Prawo przewozowe (128)
  • Ustawa o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (28)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (112)
  • Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (30)
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (168)
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (74)
  • Ustawa o prawach konsumenta (42)
  • Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (111)
 • Prawo Administracyjne (8136)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (553)
   • Przepisy ogólne (188)
   • Postępowanie (288)
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych (2)
   • Udział prokuratora (8)
   • Wydawanie zaświadczeń (8)
   • Skargi i wnioski (37)
   • Opłaty i koszty postępowania (10)
   • Przepisy końcowe (1)
   • Administracyjne kary pieniężne (4)
   • Europejska współpraca administracyjna (6)
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (209)
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (357)
  • Ustawa o samorządzie powiatowym (245)
  • Ustawa o samorządzie województwa (221)
  • Ustawa o samorządzie gminnym (355)
  • Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (85)
  • Ustawa o gospodarce komunalnej (31)
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (117)
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (70)
  • Ustawa o broni i amunicji (100)
  • Ustawa o drogach publicznych (57)
  • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (19)
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (342)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej (28)
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych (115)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (10)
  • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (126)
  • Prawo o ruchu drogowym (419)
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (90)
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (29)
  • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (27)
  • Ustawa o usługach detektywistycznych (73)
  • Ustawa o Policji (295)
  • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (301)
  • Ustawa o Straży Granicznej (383)
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (148)
  • Ustawa o działach administracji rządowej (54)
  • Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (63)
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (56)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (70)
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (35)
  • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (37)
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (37)
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (52)
  • Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych (5)
  • Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (67)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (10)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (4)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (4)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (4)
  • Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (19)
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (44)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (31)
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (67)
  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (57)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (43)
  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (38)
  • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (poprzedni tytuł: ustawa o usługach turystycznych) (63)
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (122)
  • Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (16)
  • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (84)
  • Ustawa o ochronie osób i mienia (44)
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (32)
  • Ustawa o kierujących pojazdami (327)
  • Ustawa o odznakach i mundurach (16)
  • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy (37)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych (17)
  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (47)
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (580)
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2)
  • Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (12)
  • Ustawa o pracownikach samorządowych (67)
  • Ustawa o dowodach osobistych (210)
  • Ustawa o muzeach (31)
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (11)
  • Ustawa o kontroli w administracji rządowej (75)
  • Prawo geologiczne i górnicze (328)
  • Ustawa o ewidencji ludności (69)
  • Prawo o aktach stanu cywilnego (220)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (124)
 • Prawo Europejskie (1671)
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (470)
  • Traktat o Unii Europejskiej (403)
  • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (16)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (2)
  • Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (52)
  • Regulamin Parlamentu Europejskiego (192)
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (125)
  • Traktat ustanawiający WE (5)
  • Ustawa o europejskich radach zakładowych (26)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (34)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (1)
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (6)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (31)
  • Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (20)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (77)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (81)
  • Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) (130)
 • Prawo Gospodarcze (4109)
  • Kodeks spółek handlowych (1556)
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych (117)
   • Spółka jawna (119)
   • Spółka partnerska (32)
   • Spółka komandytowa (54)
   • Spółka komandytowo-akcyjna (58)
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (355)
   • Spółka akcyjna (607)
   • Łączenie się spółek (102)
   • Podział spółek (45)
   • Przekształcenia spółek (52)
   • Przepisy karne (13)
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (165)
  • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze) (523)
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (329)
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (62)
  • Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) (49)
  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (88)
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (84)
  • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych (127)
  • Ustawa o rachunkowości (297)
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (50)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (19)
  • Ustawa o spółdzielni europejskiej (47)
  • Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (poprzedni tytuł: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”) (5)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) (22)
  • Prawo restrukturyzacyjne (241)
  • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (29)
  • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (69)
  • Prawo przedsiębiorców (122)
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (100)
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (poprzedni tytuł: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) (125)
 • Prawo Konstytucyjne (5671)
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (870)
   • Rzeczpospolita (107)
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (142)
   • Źródła prawa (55)
   • Sejm i Senat (146)
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (101)
   • Rada Ministrów i administracja rządowa (88)
   • Samorząd terytorialny (37)
   • Sądy i trybunały (73)
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (47)
   • Finanse publiczne (22)
   • Stany nadzwyczajne (27)
   • Zmiana Konstytucji (11)
   • Przepisy przejściowe i końcowe (6)
  • Prawo o stowarzyszeniach (88)
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (798)
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (61)
  • Prawo o ustroju sądów wojskowych (238)
  • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (271)
  • Ustawa o Trybunale Stanu (83)
  • Ustawa o Radzie Ministrów (78)
  • Ustawa o obywatelstwie polskim (96)
  • Ustawa o Narodowym Banku Polskim (95)
  • Ustawa o fundacjach (40)
  • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (51)
  • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (9)
  • Ustawa o służbie cywilnej (335)
  • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (609)
  • Ustawa o referendum ogólnokrajowym (104)
  • Ustawa o umowach międzynarodowych (42)
  • Ustawa o partiach politycznych (123)
  • Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (141)
  • Ustawa o stanie klęski żywiołowej (12)
  • Ustawa o referendum lokalnym (13)
  • Ustawa o orderach i odznaczeniach (105)
  • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (3)
  • Ustawa o repatriacji (58)
  • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (23)
  • Kodeks wyborczy (581)
  • Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (18)
  • Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (52)
  • Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (48)
  • Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (186)
  • Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (105)
  • Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (174)
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym (161)
 • Prawo Ochrony Środowiska (916)
  • Prawo ochrony środowiska (108)
  • Ustawa o lasach (185)
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (221)
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (89)
  • Prawo atomowe (22)
  • Ustawa o ochronie przyrody (243)
  • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (38)
  • Ustawa o ochronie zwierząt (5)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (4)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (1)
 • Prawo Finansowe (7136)
  • Prawo bankowe (242)
  • Ordynacja podatkowa (497)
  • Ustawa o finansach publicznych (550)
   • Zasady finansów publicznych (183)
   • Państwowy dług publiczny (54)
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (126)
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (10)
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego (136)
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (40)
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (68)
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn (89)
  • Prawo dewizowe (77)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (284)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (224)
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (93)
   • Przepisy ogólne (21)
   • Podatek od nieruchomości (36)
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości (2)
   • Podatek od środków transportowych (17)
   • Opłaty lokalne (15)
   • Przepisy końcowe (2)
  • Ustawa o podatku leśnym (30)
  • Ustawa o podatku rolnym (58)
  • Ustawa o podatku od towarów i usług (116)
  • Ustawa o podatku akcyzowym (188)
  • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (11)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (28)
  • Ustawa o doradztwie podatkowym (115)
  • Ustawa o grach hazardowych (267)
  • Prawo celne (52)
  • Zasady etyki doradców podatkowych (50)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych (14)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych (7)
  • Prawo czekowe (130)
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (467)
  • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (70)
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (246)
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (63)
  • Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (448)
  • Ustawa o giełdach towarowych (102)
  • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (32)
  • Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (56)
  • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (123)
  • Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (26)
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (44)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (16)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (21)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (37)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (44)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (21)
  • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (93)
  • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (86)
  • Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców (31)
  • Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich (39)
  • Ustawa o podatku tonażowym (3)
  • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (34)
  • Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO (4)
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (75)
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO BondSpot (19)
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO BondSpot (85)
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot (34)
  • Załącznik Nr 5 do Regulaminu ASO, Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu (37)
  • Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO, Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) (17)
  • Załącznik Nr 7 do Regulaminu ASO, Opłaty w alternatywnym systemie obrotu (31)
  • Zasady działania CATALYST (48)
  • Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect (19)
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (33)
  • Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. (39)
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (13)
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1)
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. (19)
  • Załącznik nr 3a do Regulaminu ASO BondSpot (16)
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO BondSpot (1)
  • Załącznik Nr 1 do Zasad działania Catalyst (11)
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny (43)
  • nieaktualny Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO (263)
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (48)
  • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP (1)
  • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego (1)
  • Ustawa o obligacjach (133)
  • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (221)
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (42)
  • Prawo zamówień publicznych (459)
 • Prawo Międzynarodowe (684)
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (96)
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (118)
  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (18)
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (32)
  • Karta Narodów Zjednoczonych (67)
  • KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (88)
  • Prawo prywatne międzynarodowe (130)
  • Statut Rady Europy (83)
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (10)
  • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (1)
  • Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. (20)
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (10)
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (11)
 • Etyka i zawody prawnicze (1812)
  • Prawo o adwokaturze (283)
  • Ustawa o radcach prawnych (256)
  • Prawo o notariacie (360)
  • Kodeks Etyki Adwokackiej (117)
  • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (52)
  • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza (29)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (22)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (33)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (3)
  • Ustawa o kuratorach sądowych (172)
  • Kodeks Etyki Kuratora (11)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (12)
  • Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (23)
  • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (1)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (23)
  • Zasady etyki zawodowej rzecznika patentowego (20)
  • Prawo o prokuraturze (315)
  • Ustawa o komornikach sądowych (80)
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane (3580)
  • Prawo budowlane (394)
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (603)
  • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (88)
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (54)
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne (362)
  • Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów (67)
  • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (22)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (11)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (44)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości (16)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (15)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (664)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (3)
  • Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (13)
  • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (32)
  • Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (16)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (10)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (5)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (10)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (9)
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (21)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2)
  • AKT DO USUNIĘCIA - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (9)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (14)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków (16)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (4)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (39)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (3)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (82)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii (4)
  • Ustawa o wyrobach budowlanych (37)
  • Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (38)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (11)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (287)
  • Ustawa o systemie oceny zgodności (130)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (14)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (33)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (4)
  • (1)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (1)
  • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (10)
  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (1)
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (98)
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (44)
 • Pozostałe (3380)
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (19)
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (55)
  • Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (1)
  • Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (74)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych (11)
  • Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (10)
  • Prawo energetyczne (36)
  • Umowa Grantu Funduszu Powierniczego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (4)
  • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów) (24)
  • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (123)
  • Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (266)
  • Prawo własności przemysłowej (576)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (17)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych (5)
  • Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (19)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (4)
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (29)
  • Ustawa o normalizacji (51)
  • GEODEZJA (5)
  • Prawo telekomunikacyjne (9)
  • WIEDZA OGÓLNA (24)
  • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (70)
  • Ustawa o strażach gminnych (24)
  • Prawo prasowe (64)
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (65)
  • Ustawa o transporcie drogowym (51)
  • Ustawa o transporcie kolejowym (4)
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (92)
  • Ustawa o sporcie (73)
  • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (40)
  • Kodeks morski (47)
  • Prawo farmaceutyczne (79)
  • Ustawa o rzecznikach patentowych (223)
  • Ustawa o radiofonii i telewizji (111)
  • Ustawa o Służbie Więziennej (315)
  • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (25)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (1)
  • Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (83)
  • Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (50)
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) (209)
  • Uchwała Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead (12)
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (10)
  • Ustawa o rewitalizacji (20)
  • Ustawa o kosztach komorniczych (50)
  • Ustawa o fundacji rodzinnej (198)
  • Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (102)
 • PRAWO RZYMSKIE (222)
  • PRAWO RZYMSKIE (222)
   • Prawo rzymskie (222)
Znajdź
Testy

Z nami przygotujesz się do poniższych egzaminów:

Testy na aplikacje prawnicze

Nieruchomości, księgowość i podatki

Finanse i inwestycje

Co zyskujesz:
Aktualny stan prawny

Stan prawny pytań testowych jest codziennie aktualizowany. Treść pytań jest na bieżąco dopasowywana do wprowadzonych zmian w aktach prawnych.

Testy z błędnych odpowiedzi

Aby podnieść poziom Twojego przygotowania do egzaminu po każdym teście możesz poprawić swój wynik rozwiązując test z pytań, na które udzieliłeś błędnych odpowiedzi.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście pokażemy Ci dokładną analizę Twojego wyniku. Statystyki pomogą Ci ocenić stan przygotowania do egzaminu. Wskażemy Ci akty prawne, nad którymi musisz więcej popracować, aby poprawić swój wynik.

Dwa tryby rozwiązywania testów

Testy możesz rozwiązywać w trybie nauki – po każdym rozwiązanym pytaniu wyświetlana jest prawidłowa odpowiedź wraz z podstawą prawną lub w trybie egzaminacyjnym – odpowiedzi wyświetlane będą po zakończeniu testu.

Opracowanie planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i opracujemy dla Ciebie plan nauki. Wskażemy Ci z czego się uczyć i ile czasu dziennie powinieneś poświęcić, aby przerobić całą bazę Twoich testów i zdać egzamin.

Miejsce w rankingu

Rozwiązując testy dla konkretnego egzaminu na bieżąco będziesz mógł sprawdzić swój stan przygotowania porównując się z innymi osobami przerabiającymi te same testy.

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.