Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks postępowania cywilnego

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-18
 • Czas trwania: 28:28:57
 • Rozmiar: 736 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł wstępny. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: właściwość sądów w sprawach cywilnych
 • Art. 3: obowiązki stron i uczestników postępowania
 • Art. 4: uchylony
 • Art. 41: nadużycie prawa procesowego
 • Art. 5: udzielanie przez sąd pouczeń co do czynności procesowych
 • Art. 6: zasada szybkości postępowania
 • Art. 7: uprawnienia prokuratora w zakresie żądania wszczęcia postępowania i udziału w postępowaniach
 • Art. 8: uprawnienie organizacji pozarządowych do wszczynania postępowania i udziału w postępowaniach
 • Art. 9: zasada jawności postępowania
 • Art. 91: utrwalanie przez strony i uczestników postępowania czynności procesowych
 • Art. 10: zasada dążenia do polubownego załatwienia sprawy
 • Art. 11: wiążąca moc wyroku wydanego w postępowaniu karnym
 • Art. 12: dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa
 • Art. 13: tryby postępowań sądowych
 • Art. 14: uchylony
 • Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze
 • Księga pierwsza. Proces
 • Tytuł I. Sąd
 • Dział I. Właściwość sądu
 • Art. 15: zasada stabilizacji właściwości sądu
 • Rozdział 1. Właściwość rzeczowa
 • Oddział 1. Podstawy właściwości
 • Art. 16: właściwość rzeczowa sądu rejonowego
 • Art. 17: właściwość rzeczowa sądu okręgowego
 • Art. 18: przekazanie sprawy przez sąd rejonowy sądowi okręgowemu
 • Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu
 • Art. 19: wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych
 • Art. 20: elementy nie wliczane do wartości przedmiotu sporu
 • Art. 21: kumulacja roszczeń
 • Art. 22: wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się
 • Art. 23: wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy
 • Art. 231: wartość przedmiotu sporu w sprawach ze stosunku pracy
 • Art. 232: wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości
 • Art. 24: Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę
 • Art. 25: sprawdzenie przez sąd wartości przedmiotu sporu
 • Art. 26: niedopuszczalność ponownego badania przez sąd wartości przedmiotu sporu
 • Rozdział 2. Właściwość miejscowa
 • Oddział 1. Właściwość ogólna
 • Art. 27: właściwość miejscowa sądu według miejsca zamieszkania pozwanego
 • Art. 28: oznaczanie właściwości miejscowej według miejsca pobytu pozwanego
 • Art. 29: właściwość miejscowa sądu w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa
 • Art. 30: powództwa przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi
 • Oddział 2. Właściwość przemienna
 • Art. 31: właściwość przemienna
 • Art. 32: właściwość sądu w sprawach o alimenty i o ustalenie ojcostwa
 • Art. 33: właściwość sądu w sprawach o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy
 • Art. 34: właściwość sądu w sprawach wynikających z umów
 • Art. 35: właściwość sądu w sprawach o roszczenie z czynu niedozwolonego
 • Art. 351: właściwość sądu w sprawach naruszenia dóbr osobistych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu
 • Art. 36: właściwość sądu w sprawach o zapłatę należności za prowadzenie sprawy
 • Art. 37: właściwość sądu w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości
 • Art. 371: właściwość sądu w sprawach przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku
 • Art. 372: właściwość sądu w sprawach o roszczenie wynikające z czynności bankowej
 • Oddział 3. Właściwość wyłączna
 • Art. 38: właściwość sądu w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości
 • Art. 39: właściwość sądu w sprawach spadkowych
 • Art. 40: właściwość sądu w sprawach ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowarzyszenia
 • Art. 41: właściwość sądu w sprawach ze stosunku małżeństwa
 • Art. 42: właściwość sądu w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi
 • Oddział 4. Przepisy szczególne
 • Art. 43: wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów
 • Art. 44: wyznaczenie przez sąd przełożony innego sądu do rozpoznania sprawy
 • Art. 441: przekazanie sprawy przez Sąd Najwyższy innemu sądowi
 • Art. 442: właściwość sądu w sprawach o roszczenie, w których stroną jest Skarb Państwa
 • Art. 45: oznaczenie właściwego sądu przez Sąd Najwyższy
 • Art. 46: właściwość umowna sądu
 • Dział II. Skład sądu
 • Art. 47: skład sądu pierwszej instancji
 • Art. 471: zakres czynności referendarza sądowego
 • Art. 472: zarządzenia asystenta sądowego
 • Dział III. Wyłączenie sędziego
 • Art. 48: wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)
 • Art. 481: wyznaczenie innego sądu w przypadku wyłączenia sędziego
 • Art. 49: wyłączenie sędziego na jego żądanie lub wniosek strony (iudex suspectus)
 • Art. 50: wniosek o wyłączenie sędziego
 • Art. 51: obowiązek sędziego zawiadomienia sądu o podstawie jego wyłączenia
 • Art. 52: rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego
 • Art. 53: utracił moc
 • Art. 531: niedopuszczalność wniosku o wyłączenie sędziego
 • Art. 54: wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, innych organów sądowych i prokuratora
 • Tytuł II. Prokurator
 • Art. 55: wytoczenie przez prokuratora powództwa na rzecz oznaczonej osoby
 • Art. 56: uprawnienia osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo
 • Art. 57: pozew prokuratora przeciwko wszystkim stronom stosunku prawnego
 • Art. 58: powaga rzeczy osądzonej (rei iudicatae)
 • Art. 59: zawiadomienie prokuratora o sprawie
 • Art. 60: uprawnienia prokuratora w postępowaniu sądowym
 • Tytuł III. Organizacje pozarządowe
 • Art. 61: uprawnienia organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym
 • Art. 62: odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze i przepisów o interwencji ubocznej
 • Art. 63: uchwały i oświadczenia organizacji pozarządowych nie uczestniczących w sprawie
 • Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy
 • Art. 631: uprawnienia procesowe inspektora pracy
 • Art. 632: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o prokuratorze
 • Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów
 • Art. 633: uprawnienia procesowe rzeczników konsumentów
 • Art. 634: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o prokuratorze
 • Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów
 • Art. 635: uprawnienia podmiotów biorących udział w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów
 • Tytuł IV. Strony
 • Dział I. Zdolność sądowa i procesowa
 • Art. 64: zdolność sądowa
 • Art. 65: zdolność procesowa
 • Art. 66: wymóg działania przez przedstawiciela ustawowego
 • Art. 67: dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne
 • Art. 68: obowiązek wykazania umocowania w sprawie
 • Art. 69: ustanowienie kuratora dla strony
 • Art. 70: uzupełnianie braków w zakresie zdolności sądowej, procesowej lub w składzie właściwych organów
 • Art. 71: zniesienie postępowania dotkniętego brakami w zakresie zdolności sądowej, procesowej lub w składzie właściwych organów
 • Dział II. Współuczestnictwo w sporze
 • Art. 72: rodzaje współuczestnictwa w sprawie
 • Art. 73: zasada samodzielności działania współuczestników w sprawie, współuczestnictwo jednolite
 • Art. 74: prawo samodzielnego popierania sprawy przez współuczestników
 • Dział III. Interwencja główna i uboczna
 • Art. 75: definicja interwencji głównej
 • Art. 76: definicja interwencji ubocznej
 • Art. 77: wstąpienie do sprawy interwenienta ubocznego
 • Art. 78: opozycja przeciwko wstąpieniu do sprawy interwenienta ubocznego
 • Art. 79: uprawnienia interwenienta ubocznego
 • Art. 80: obowiązek doręczania pism i zawiadomień interwenientowi ubocznemu
 • Art. 81: odpowiednie stosowanie przepisów o współuczestnictwie jednolitym
 • Art. 82: niedopuszczalność podniesienia przez interwenienta ubocznego zarzutu w zakresie postępowania
 • Art. 83: wejście interwenienta ubocznego na miejsce strony
 • Dział IV. Przypozwanie
 • Art. 84: definicja przypozwania
 • Art. 85: niedopuszczalność zarzutu przy przypozwaniu
 • Dział V. Pełnomocnicy procesowi
 • Art. 86: formy działania przed sądem stron i ich organów lub przedstawicieli ustawowych
 • Art. 87: pełnomocnicy stron
 • Art. 871: przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
 • Art. 872: pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
 • Art. 88: rodzaje pełnomocnictw
 • Art. 89: obowiązek dołączenia pełnomocnictwa do akt sprawy
 • Art. 90: podpis na pełnomocnictwie za osobę nie mogącą się podpisać
 • Art. 91: zakres umocowania w pełnomocnictwie procesowym
 • Art. 92: ocena zakresu umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe
 • Art. 93: uprawnienia mocodawcy występującego jednocześnie z pełnomocnikiem
 • Art. 94: wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę
 • Art. 95: zwolnienie adwokata lub radcy prawnego z obowiązku zastępowania strony w procesie
 • Art. 96: wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego
 • Art. 97: tymczasowe dopuszczenie do podjęcia naglącej czynności procesowej osoby nieposiadającej pełnomocnictwa
 • Tytuł V. Koszty procesu
 • Dział I. Zwrot kosztów procesu
 • Art. 98: koszty procesu
 • Art. 981: koszty mediacji
 • Art. 99: zwrot stronom kosztów reprezentacji przez radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną RP
 • Art. 100: wzajemne zniesienie lub stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu
 • Art. 101: zwrot kosztów pozwanemu mimo uwzględnienia powództwa
 • Art. 102: stosowanie przy przy zasądzeniu kosztów zasady słuszności
 • Art. 103: zwrot przez stronę lub interwenienta kosztów wywołanych ich niesumienny lub niewłaściwym postępowaniem
 • Art. 104: koszty procesu, w którym zawarto ugodę
 • Art. 1041: koszty mediacji zakończonej ugodą
 • Art. 105: zwrot kosztów procesu przez współuczestników
 • Art. 106: udział prokuratora w sprawie a koszty procesowe
 • Art. 107: udział interwenienta ubocznego w sprawie a koszty procesowe
 • Art. 108: rozstrzygnięcie o kosztach procesowych
 • Art. 1081: postanowienie uzupełniające w przedmiocie kosztów sądowych
 • Art. 109: wygaśnięcie roszczenia o zwrot kosztów procesu
 • Art. 110: zasądzenie zwrotu kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego
 • Dział II. Pomoc prawna z urzędu
 • Art. 111: uchylony
 • Art. 112: uchylony
 • Art. 113: uchylony
 • Art. 114: uchylony
 • Art. 115: uchylony
 • Art. 116: uchylony
 • Art. 117: ustanowienie pełnomocnika dla strony zwolnionej od kosztów sądowych
 • Art. 1171: oświadczenie strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
 • Art. 1172: ponowny wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
 • Art. 1173: wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego jako pełnomocnika strony z urzędu
 • Art. 118: skutek ustanowienia stronie pełnomocnika z urzędu
 • Art. 119: wygaśnięcie pełnomocnictwa urzędowego
 • Art. 1191: dochodzenie w sprawie ustalenia rzeczywistego stanu majątkowego strony
 • Art. 120: cofnięcie przez sąd ustanowienia pełnomocnika z urzędu
 • Art. 121: uchylony
 • Art. 122: uprawnienie pełnomocnika ustanowionego z urzędu do ściągnięcie swojego wynagrodzenia od przeciwnika
 • Art. 123: postanowienia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu
 • Art. 124: wpływ wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na bieg sprawy
 • Tytuł VI. Postępowanie
 • Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych
 • Rozdział 1. Pisma procesowe
 • Art. 125: wnoszenie pism procesowych
 • Art. 126: wymogi formalne pisma procesowego
 • Art. 1261: obowiązek podania w piśmie procesowym wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
 • Art. 1262: skutki braku należnej opłaty pisma procesowego
 • Art. 127: pismo przygotowawcze
 • Art. 128: odpisy i załączniki do pisma procesowego
 • Art. 1281: wymogi wobec pisma wnoszonego przez stronę zastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika
 • Art. 129: oryginały i odpisy składanych przez stronę dokumentów
 • Art. 130: braki formalne pisma procesowego
 • Art. 1301: niewłaściwa forma wniesionego pisma procesowego
 • Art. 1301a: zwrot pisma procesowego niespełniającego wymogów formalnych
 • Art. 1302: brak opłaty pisma procesowego wniesionego przez pełnomocnika profesjonalnego
 • Art. 1303: obowiązek uiszczenia lub uzupełnienia opłaty od pisma procesowego
 • Art. 1304: zaliczka na czynności procesowe połączone z wydatkami
 • Art. 1305: czynności przewodniczącego wykonywane przez referendarza sądowego
 • Rozdział 2. Doręczenia
 • Art. 131: sposoby dokonywania doręczeń przez sąd
 • Art. 1311: doręczenie elektroniczne
 • Art. 1311a: doręczenie w przypadku niemożności doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 1312: doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych
 • Art. 132: doręczenia wzajemne między pełnomocnikami profesjonalnymi]
 • Art. 133: sposoby doręczania pism i orzeczeń sądowych
 • Art. 134: doręczenia pism sądowych w dni ustawowo wolne od pracy i porze nocnej
 • Art. 135: miejsca doręczania pism sądowych
 • Art. 136: obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania
 • Art. 137: doręczenia pism sądowych żołnierzom, funkcjonariuszom i osobom pozbawionym wolności
 • Art. 138: doręczenia zastępcze
 • Art. 139: niemożność doręczenia pisma sądowego lub odmowa jego przyjęcia
 • Art. 1391: zobowiązanie powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika
 • Art. 1392: nakaz doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika
 • Art. 140: forma doręczanych pism i orzeczeń
 • Art. 141: doręczenia pism pełnomocnikowi procesowemu i współuczestnikom sporu
 • Art. 142: potwierdzanie odbioru pisma
 • Art. 143: doręczanie pisma dla osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowionemu kuratorowi
 • Art. 144: ustanowienie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Art. 145: doręczenie pisma przez jego wywieszenie w budynku sądowym
 • Art. 146: doręczanie pism za pośrednictwem ustanowionego dla strony kuratora
 • Art. 147: nieuzasadnione żądanie ustanowienia kuratora lub wywieszenia pisma
 • Rozdział 3. Posiedzenia sądowe
 • Art. 148: zasada jawności posiedzeń sądowych
 • Art. 1481: rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 149: wyznaczanie posiedzeń sądowych
 • Art. 1491: sposób dokonywania wezwań przez sąd
 • Art. 150: elementy wezwania na posiedzenie sądu
 • Art. 151: miejsce posiedzeń sądowych
 • Art. 152: prawo wstępu na salę sądową
 • Art. 153: przesłanki zarządzenia posiedzenia sadu przy drzwiach zamkniętych
 • Art. 154: prawo wstępu wstępu na posiedzenie sądu przy drzwiach zamkniętych
 • Art. 155: uprawnienia przewodniczącego sądu w trakcie posiedzenia
 • Art. 156: odroczenie posiedzenia sądu
 • Art. 1561: pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy
 • Art. 1562: uprzedzenie stron o rozstrzygnięciu żądania lub wniosku strony na innej podstawie prawnej
 • Art. 157: protokół lub notatka urzędowa z posiedzenia sądu
 • Art. 158: elementy protokołu z posiedzenia sądu
 • Art. 159: uchylony
 • Art. 160: sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia sądu
 • Art. 161: załącznik do protokołu z posiedzenia sądu
 • Art. 162: wpisanie do protokołu posiedzenia zastrzeżeń stron
 • Art. 1621: uchylony
 • Art. 163: grzywna, aresztowanie lub przymusowe sprowadzenie na posiedzenie sądu
 • Rozdział 4. Terminy
 • Art. 164: początek biegu terminu sądowego
 • Art. 165: obliczanie terminów procesowych
 • Art. 166: przedłużenie lub skrócenie terminu sądowego
 • Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu
 • Art. 167: bezskuteczność czynności procesowej podjętej po upływie terminu
 • Art. 168: przywrócenie terminu dla dokonania czynności procesowej
 • Art. 169: wniosek o przywrócenie terminu dla dokonania czynności procesowej
 • Art. 170: niedopuszczalność przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku
 • Art. 171: odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu
 • Art. 172: wniosek o przywrócenie terminu a bieg postępowania
 • Rozdział 6. Zawieszenie postępowania
 • Art. 173: zawieszenie postępowania z mocy prawa
 • Art. 174: obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu
 • Art. 175: zawieszenie postępowania w razie śmierci pełnomocnika procesowego
 • Art. 1751: wezwanie do wskazania nowego pełnomocnika
 • Art. 176: zawieszenie postępowania na wniosek spadkobiercy lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Art. 177: fakultatywne zawieszenia postępowania z urzędu
 • Art. 178: zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron
 • Art. 1781: podstawa prawna postanowienia o zawieszeniu postępowania
 • Art. 179: bieg terminów w razie zawieszenia postępowania
 • Art. 180: podjęcie postępowania z urzędu
 • Art. 181: podjęcie postępowania na wniosek strony
 • Art. 1811: podjęcie postępowania z udziałem zarządcy sukcesyjnego
 • Art. 182: umorzenie zawieszonego postępowania
 • Art. 1821: uchylony
 • Art. 183: uchylony
 • Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
 • Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze
 • Oddział 1. Mediacja
 • Art. 1831: istota mediacji
 • Art. 1832: mediator
 • Art. 1833: zasada bezstronności mediatora
 • Art. 1833a: metody prowadzenia mediacji
 • Art. 1834: tajemnica mediacji
 • Art. 1835: wynagrodzenie i zwrot wydatków mediatora
 • Art. 1836: wszczęcie mediacji
 • Art. 1837: wniosek o przeprowadzenie mediacji
 • Art. 1838: skierowanie stron do mediacji
 • Art. 1839: wyznaczanie mediatora i jego uprawnienia
 • Art. 18310: czas trwania mediacji
 • Art. 18311: termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego
 • Art. 18312: protokół z mediacji
 • Art. 18313: złożenie protokołu z przebiegu mediacji w sądzie
 • Art. 18314: zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
 • Art. 18315: moc prawna ugody zawartej przed mediatorem
 • Oddział 2. Postępowanie pojednawcze
 • Art. 184: dopuszczalność zawarcia ugody przed wniesieniem pozwu
 • Art. 185: postępowanie pojednawcze
 • Art. 186: zwrot kosztów wywołanych niestawiennictwem na posiedzenie pojednawcze
 • Rozdział 2. Pozew
 • Art. 1861: pozostawienie bez biegu pisma wniesionego jako pozew
 • Art. 187: wymogi formalne pozwu
 • Art. 1871: uchylony
 • Art. 1872: uchylony
 • Art. 188: uchylony
 • Art. 189: powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa
 • Art. 1891: uprawnienie organu podatkowego do żądania ustalenia stosunku prawnego lub prawa
 • Art. 190: dochodzenie przyszłych powtarzających się świadczeń
 • Art. 191: kumulacja roszczeń w jednym pozwie
 • Art. 1911: oczywista bezzasadność powództwa
 • Art. 192: skutki doręczenia pozwu
 • Art. 193: dopuszczalność zmiany powództwa
 • Art. 194: wezwanie do udziału w sprawie
 • Art. 195: wezwanie lub zawiadomienie współuczestników koniecznych
 • Art. 196: wniesienie powództwa przez niewłaściwą osobę
 • Art. 197: uchylony
 • Art. 198: skutki prawne zawiadomień i wezwań do udziału w sprawie
 • Art. 199: odrzucenie pozwu
 • Art. 1991: niedopuszczalność odrzucenia pozwu
 • Art. 200: niewłaściwość sądu
 • Art. 201: badanie trybu rozpoznania sprawy
 • Art. 202: zarzuty procesowe
 • Art. 2021: skierowanie stron do mediacji na zarzut pozwanego
 • Art. 203: cofnięcie pozwu
 • Art. 2031: zarzut potrącenia
 • Art. 204: powództwo wzajemne
 • Art. 205: przekazanie sprawy sądowi okręgowemu na wniosek pozwanego
 • Rozdział 2a. Organizacja postępowania
 • Art. 2051: zarządzenie doręczenie pozwu pozwanemu
 • Art. 2052: pouczenie stron przy doręczeniu pozwu
 • Art. 2053: wymiana pism przygotowawczych przez strony
 • Art. 2054: wyznaczenie posiedzenia pojednawczego
 • Art. 2054a: pouczenie stron przy wezwaniu ich na posiedzenie pojednawcze
 • Art. 2055: cel i przebieg posiedzenia pojednawczego
 • Art. 2056: zadania przewodniczącego na posiedzeniu pojednawczym
 • Art. 2057: odroczenie posiedzenia pojednawczego
 • Art. 2058: protokół z posiedzenia przygotowawczego
 • Art. 2059: plan rozprawy
 • Art. 20510: zatwierdzenie i doręczenie stronom planu rozprawy
 • Art. 20511: zmiana planu rozprawy
 • Art. 20512: przytaczanie twierdzeń i dowodów przez stronę
 • Rozdział 3. Rozprawa
 • Art. 206: wyznaczanie terminów posiedzeń w sprawie
 • Art. 2061: przygotowanie rozprawy
 • Art. 207: uchylony
 • Art. 208: zarządzenia przewodniczącego w celu przygotowania rozprawy
 • Art. 2081: ustalenie przez sąd numeru PESEL lub numeru w KRS pozwanego
 • Art. 209: żądanie przeprowadzenia rozprawy w nieobecności strony
 • Art. 210: przebieg rozprawy
 • Art. 211: rozprawa w razie nieobecności strony
 • Art. 212: ustalanie przez sąd spornych okoliczności sprawy
 • Art. 213: związanie sądu uznaniem powództwa
 • Art. 214: odroczenie postępowania ze względu na nieprawidłowości w doręczeniu wezwania lub nieobecność strony
 • Art. 2141: usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie z powodu choroby
 • Art. 215: odroczenie rozprawy ze względu na konieczność wezwania lub zawiadomienie o postępowaniu innych osób
 • Art. 216: zarządzenie przez sąd stawiennictwa stron
 • Art. 2161: wysłuchanie małoletniego
 • Art. 2162: zasady wysłuchania dziecka
 • Art. 217: uchylony
 • Art. 218: zarządzenie oddzielnych rozpraw
 • Art. 219: zarządzenie połączenia spraw do łącznego rozpoznania
 • Art. 220: ograniczenie rozprawy do poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych
 • Art. 221: obowiązek pozwanego do wdania się w spór co do istoty sprawy
 • Art. 222: oddalenie zarzutów formalnych przez sąd
 • Art. 223: ugoda stron przed sądem
 • Art. 224: zamknięcie rozprawy
 • Art. 225: otwarcie na nowo rozprawy zamkniętej
 • Art. 226: odwołanie od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy
 • Art. 2261: formy wysłuchania stron lub innych osób
 • Art. 2262: nadużycie prawa procesowego przez stronę
 • Dział III. Dowody
 • Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów
 • Art. 227: definicja przedmiotu dowodu
 • Art. 228: fakty nie wymagające dowodu
 • Art. 229: fakty przyznane przez stronę przeciwną
 • Art. 230: domniemanie przyznania faktów
 • Art. 231: domniemanie faktyczne
 • Art. 232: obowiązek wskazywania dowodów
 • Art. 233: zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd
 • Art. 234: domniemania prawne
 • Rozdział 2. Postępowanie dowodowe
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 235: postępowanie dowodowe przed sądem orzekającym
 • Art. 2351: wniosek strony o przeprowadzenie dowodu
 • Art. 2352: pominięcie dowodu przez sąd
 • Art. 236: postanowienie o dopuszczeniu dowodu
 • Art. 237: niestawiennictwo stron a postępowanie dowodowe
 • Art. 238: protokół postępowania przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym
 • Art. 239: uprawnienia sędziego wyznaczonego i sądu wezwanego
 • Art. 240: brak związania sądu swoim postanowieniem dowodowym
 • Art. 241: powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego
 • Art. 242: przeszkody w przeprowadzeniu dowodu
 • Art. 2421: obowiązki strony wnoszącej o wezwanie na rozprawę innej osoby
 • Art. 2422: odebranie przyrzeczenia od osoby stawającej przed sądem
 • Art. 243: uprawdopodobnienie zamiast dowodu
 • Oddział 2. Dokumenty
 • Art. 2431: stosowanie przepisów ustawy do dokumentów zawierających tekst
 • Art. 2432: dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy
 • Art. 244: dowód z dokumentów urzędowych
 • Art. 245: dowód z dokumentu prywatnego
 • Art. 246: zeznania świadków w miejsce utraconego dokumentu
 • Art. 247: dowód przeciwko lub ponad osnowę dokumentu
 • Art. 248: obowiązek przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu
 • Art. 249: obowiązek przedstawienia sądowi ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa
 • Art. 250: forma przedstawianych sądowi dokumentów
 • Art. 251: skutki nieuzasadnionej odmowy przedstawienia dokumentu przez osobę trzecią
 • Art. 252: zaprzeczanie prawdziwości dokumentu urzędowego
 • Art. 253: zaprzeczanie prawdziwości dokumentu prywatnego
 • Art. 254: badanie prawdziwości dokumentu
 • Art. 255: grzywna za zarzuty zgłoszone lekkomyślnie lub w złej wierze
 • Art. 256: żądanie przetłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego
 • Art. 257: moc dowodowa uszkodzonego dokumentu
 • Oddział 3. Zeznania świadków
 • Art. 258: uchylony
 • Art. 259: bezwzględne zakazy dowodowe
 • Art. 2591: dowód z przesłuchania mediatora
 • Art. 260: przesłuchanie współuczestnika
 • Art. 261: prawo odmowy zeznań
 • Art. 262: elementy wezwania świadka
 • Art. 263: przesłuchanie świadka w miejscu jego pobytu
 • Art. 2631: sprzeciw strony przeciw przesłuchaniu świadka poza salą sądową
 • Art. 264: kolejność przesłuchania świadków
 • Art. 265: tłumacz dla osoby niewładającej językiem polskim
 • Art. 266: przesłuchanie świadka
 • Art. 267: świadkowie zwolnieni od składania przyrzeczenia
 • Art. 268: treść przyrzeczenia świadka
 • Art. 269: formy składania przyrzeczenia przez świadka
 • Art. 270: uchylony
 • Art. 271: składanie zeznań przez świadka
 • Art. 2711: zeznania świadka na piśmie
 • Art. 272: konfrontacja świadków
 • Art. 2721: zarządzenie przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa
 • Art. 273: odczytywanie zeznań świadka
 • Art. 274: kary porządkowe nakładane na świadka
 • Art. 275: usprawiedliwienie niestawiennictwa przez świadka
 • Art. 276: nieuzasadniona odmowa świadka złożenia zeznań lub przyrzeczenia
 • Art. 2761: wniosek o pociągnięcie żołnierza w czynnej służbie wojskowej do odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Art. 277: zwrot świadkowi kosztów stawiennictwa w sądzie
 • Oddział 4. Opinia biegłych
 • Art. 278: wezwanie biegłych przez sąd
 • Art. 2781: dowód z opinii sporządzonej w innym postępowaniu
 • Art. 279: uchylony
 • Art. 280: odmowa przyjęcia obowiązku przez biegłego
 • Art. 281: wyłączenie biegłego na wniosek strony
 • Art. 282: przyrzeczenie biegłego
 • Art. 283: uchylony
 • Art. 284: przedstawienie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin
 • Art. 285: opinia biegłego
 • Art. 286: uzupełnienie lub wyjaśnienie opinii przez biegłych i dodatkowa opinia
 • Art. 287: kara grzywny dla biegłego
 • Art. 288: wynagrodzenie biegłego
 • Art. 289: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadkach
 • Art. 290: opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego
 • Art. 2901: opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
 • Art. 291: wynagrodzenie instytutu naukowego lub naukowo-badawczego
 • Oddział 5. Oględziny
 • Art. 292: zarządzenie oględzin
 • Art. 293: obowiązek przedstawienia przedmiotu oględzin
 • Art. 294: obowiązek udostępnienia przedmiotu oględzin
 • Art. 295: żądanie zaniechania oględzin
 • Art. 296: kary grzywny za niezastosowanie się do zarządzeń sądu w przedmiocie oględzin
 • Art. 297: zwrot osobie trzeciej kosztów stawiennictwa do sądu
 • Art. 298: oględziny osoby
 • Oddział 6. Przesłuchanie stron
 • Art. 299: dowód z przesłuchania stron
 • Art. 300: przesłuchanie za osobę prawną i za Skarb Państwa
 • Art. 301: przesłuchanie w charakterze strony powodowej osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo
 • Art. 302: przesłuchanie tylko jednej strony
 • Art. 303: przesłuchanie stron bez odbierania przyrzeczenia
 • Art. 304: uprzedzenie stron o odpowiedzialności karnej
 • Oddział 7. Inne środki dowodowe
 • Art. 305: dowód z grupowego badania krwi
 • Art. 306: zgoda na pobranie krwi w celu jej badania
 • Art. 307: sprawozdanie z grupowego badania krwi
 • Art. 308: dowody z dokumentów zawierających zapis obrazu lub dźwięku
 • Art. 309: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o dowodach
 • Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów
 • Art. 310: przesłanki zabezpieczenia dowodu
 • Art. 311: właściwość sądu w sprawie wniosku o zabezpieczenie dowodu
 • Art. 312: elementy wniosku o zabezpieczenie dowodu
 • Art. 313: dopuszczalność zabezpieczenia dowodu bez wezwania przeciwnika
 • Art. 314: wezwanie osób zainteresowanych na termin przeprowadzenia dowodu
 • Art. 315: uprawnienie stron do wskazywania uchybień przy zabezpieczeniu dowodu
 • Dział IV. Orzeczenia
 • Rozdział 1. Wyroki
 • Oddział 1. Wydanie wyroku
 • Art. 316: wydanie wyroku przez sąd lub otwarcie rozprawy na nowo
 • Art. 317: wyrok częściowy
 • Art. 318: wyrok wstępny
 • Art. 319: ograniczenie odpowiedzialności pozwanego
 • Art. 3191: zastrzeżenie spełnienia świadczenia w walucie obcej
 • Art. 320: rozłożenie w wyroku zasądzonego świadczenia na raty i wyznaczenie terminu do spełnienia świadczenia
 • Art. 321: związanie sądu żądaniem
 • Art. 322: niemożność ścisłego udowodnienia wysokości żądania
 • Art. 323: skład sądu wydającego wyrok
 • Art. 324: narada i wydanie wyroku
 • Art. 325: elementy sentencji wyroku
 • Art. 326: ogłoszenie wyroku
 • Art. 3261: wydanie wyroku po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 327: pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia wyroku
 • Art. 3271: uzasadnienie wyroku
 • Art. 328: wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem
 • Art. 329: pisemne uzasadnienie wyroku
 • Art. 330: podpisanie uzasadnienia wyroku
 • Art. 331: doręczenie wyroku z uzasadnieniem
 • Art. 3311: ustne uzasadnienie wyroku utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz
 • Art. 332: związanie sądu wyrokiem
 • Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków
 • Art. 333: nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności przez sąd z urzędu
 • Art. 334: uzależnienie natychmiastowej wykonalności wyroku od złożenia przez powoda zabezpieczenia
 • Art. 335: niedopuszczalność orzeczenia rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku
 • Art. 336: chwila obowiązywania rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej wyrokowi lub postanowieniu
 • Art. 337: wygaśnięcie natychmiastowej wykonalności wyroku
 • Art. 338: uchylenie lub zmiana wyroku, któremu nadano rygor natychmiastowej wykonalności
 • Oddział 3. Wyroki zaoczne
 • Art. 339: wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 340: warunki wydania wyroku zaocznego
 • Art. 341: wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 342: uzasadnienie wyroku zaocznego
 • Art. 343: doręczenie wyroku zaocznego stronom
 • Art. 3431: uchylenie przez sąd z urzędu wyroku zaocznego
 • Art. 344: sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Art. 345: skutki wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • Art. 346: zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu
 • Art. 347: ponowne rozpoznanie sprawy
 • Art. 348: ponoszenie kosztów rozprawy zaocznej i sprzeciwu
 • Art. 349: cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
 • Art. 350: sprostowanie wyroku
 • Art. 3501: wniosek o sprostowanie wyroku złożony dla zwłoki w postępowaniu
 • Art. 351: orzeczenie uzupełniające wyrok
 • Art. 352: rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku
 • Art. 353: wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku a bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia
 • Rozdział 1a. Nakazy zapłaty
 • Art. 3531: wydanie nakazu zapłaty
 • Art. 3532: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o wyrokach
 • Rozdział 2. Postanowienia sądu
 • Art. 354: przesłanki wydania przez sąd postanowienia
 • Art. 355: umorzenie postępowania
 • Art. 356: postanowienia wpisywane do protokołu posiedzeń jawnych sądu
 • Art. 357: uzasadnianie i doręczanie postanowień
 • Art. 358: związanie sądu postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 359: zmiana i uchylanie postanowień nie kończących postępowania w sprawie w razie zmiany okoliczności sprawy
 • Art. 360: skuteczność postanowień sądu
 • Art. 361: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o wyrokach
 • Art. 362: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o postanowieniach sądu
 • Art. 3621: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do postanowień referendarza sądowego
 • Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń
 • Art. 363: warunki prawomocności orzeczeń sądowych
 • Art. 364: stwierdzenie prawomocności orzeczenia
 • Art. 365: związanie prawomocnym orzeczeniem stron, sądów i innych organów
 • Art. 366: powaga rzeczy osądzonej wyroku prawomocnego (res iudicata)
 • Dział V. Środki odwoławcze
 • Rozdział 1. Apelacja
 • Art. 367: apelacja od wyroku
 • Art. 3671: skład sądu rozpoznającego sprawę
 • Art. 368: wymogi formalne apelacji
 • Art. 369: termin i tryb wnoszenia apelacji
 • Art. 370: utracił moc
 • Art. 3701: utracił moc
 • Art. 371: przedstawienie akt sprawy z apelacją sądowi drugiej instancji
 • Art. 372: uchylony
 • Art. 373: odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji
 • Art. 3731: doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom
 • Art. 374: rozpoznanie sprawy przez sąd drugiej instancji na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 375: wyznaczenie rozprawy w sądzie drugiej instancji
 • Art. 376: niestawiennictwo stron na rozprawie przed sądem drugiej instancji
 • Art. 377: rozpoczęcie rozprawy w sądzie drugiej instancji
 • Art. 378: zakres rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji
 • Art. 379: przesłanki nieważności postępowania
 • Art. 380: rozszerzenie zakresu rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji
 • Art. 381: nowe fakty i dowody w postępowaniu przed sądem drugiej instancji
 • Art. 382: podstawa orzekania przez sąd drugiej instancji
 • Art. 383: zakaz rozszerzania żądania pozwu i występowania z nowymi roszczeniami
 • Art. 384: zasada reformationis in peius
 • Art. 385: oddalenie apelacji
 • Art. 386: rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w razie uwzględnienia apelacji
 • Art. 387: uzasadnianie orzeczenia przez sąd drugiej instancji
 • Art. 3871: obowiązek stron i ich przedstawicieli zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania
 • Art. 388: wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
 • Art. 3881: wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawach o odebranie osoby spod władzy rodzicielskiej lub opieki prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
 • Art. 3882: wstrzymania wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby spod władzy rodzicielskiej lub opieki mimo niezgłoszenia takiego żądania
 • Art. 3883: wniesienie skargi nadzwyczajnej a wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania osoby spod władzy rodzicielskiej lub opieki
 • Art. 389: zwrot akt sądowi pierwszej instancji
 • Art. 390: przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu
 • Art. 391: odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji
 • Art. 3911: rozpoznanie apelacji od wyroku wydanego w sprawie powództwa oczywiście bezzasadnego
 • Rozdział 11. (Uchylony)
 • Art. 392: uchylony
 • Art. 3921: uchylony
 • Art. 393: uchylony
 • Art. 3931: uchylony
 • Art. 3932: uchylony
 • Art. 3933: uchylony
 • Art. 3934: uchylony
 • Art. 3935: uchylony
 • Art. 3936: uchylony
 • Art. 3937: uchylony
 • Art. 3938: uchylony
 • Art. 3939: uchylony
 • Art. 39310: uchylony
 • Art. 39311: uchylony
 • Art. 39312: uchylony
 • Art. 39313: uchylony
 • Art. 39314: uchylony
 • Art. 39315: uchylony
 • Art. 39316: uchylony
 • Art. 39317: uchylony
 • Art. 39318: uchylony
 • Art. 39319: uchylony
 • Art. 39320: uchylony
 • Rozdział 2. Zażalenie
 • Art. 394: zażalenia na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego
 • Art. 3941: zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienia sądu drugiej instancji
 • Art. 3941a: zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji
 • Art. 3941b: rozpoznanie przez sąd drugiej instancji zażalenia na postanowienie
 • Art. 3942: zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
 • Art. 3943: niedopuszczalność zażalenia wniesionego dla zwłoki w postępowaniu
 • Art. 395: przedstawienie zażalenia sądowi drugiej instancji
 • Art. 396: wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
 • Art. 397: rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji
 • Art. 3971: uchylony
 • Art. 398: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o środkach odwoławczych
 • Dział Va. Skarga kasacyjna
 • Art. 3981: dopuszczalność skargi kasacyjnej
 • Art. 3982: niedopuszczalność skargi kasacyjnej
 • Art. 3983: podstawy skargi kasacyjnej
 • Art. 3984: wymogi formalne skargi kasacyjnej
 • Art. 3985: termin do wniesienia skargi kasacyjnej
 • Art. 3986: odrzucenie skargi kasacyjnej
 • Art. 3987: odpowiedź na skargę kasacyjną
 • Art. 3988: udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym
 • Art. 3989: przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania
 • Art. 39810: skład orzekający Sądu Najwyższego
 • Art. 39811: tryb rozpoznania skargi kasacyjnej
 • Art. 39812: zawieszenie postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Art. 39813: granice rozpoznania skargi kasacyjnej
 • Art. 39814: oddalenie skargi kasacyjnej
 • Art. 39815: skutki uwzględnienia skargi kasacyjnej
 • Art. 39816: uchylenie przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i orzekanie co do istoty sprawy
 • Art. 39817: przekazanie przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu
 • Art. 39818: wzajemne zniesienie kosztów procesu w postępowaniu kasacyjnym
 • Art. 39819: uchylenie wyroku przez Sąd Najwyższy i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania
 • Art. 39820: związanie sądu wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy
 • Art. 39821: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o apelacji
 • Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Art. 39822: skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Art. 39823: rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego
 • Art. 39824: odpowiednie stosowanie do postępowania ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego przepisów o zażaleniu
 • Dział VI. Wznowienie postępowania
 • Art. 399: dopuszczalność wznowienia postępowania
 • Art. 400: niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 401: wznowienie postępowania z powodu nieważności
 • Art. 4011: wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
 • Art. 402: uchylony
 • Art. 403: inne podstawy żądania wznowienia postępowania
 • Art. 404: żądanie wznowienia postępowania z powodu przestępstwa
 • Art. 405: właściwość sądu w sprawach wznowienia postępowania
 • Art. 406: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji
 • Art. 407: termin do wniesienia skargi o wznowienia postępowania
 • Art. 408: niedopuszczalność żądania wznowienia postępowania (prekluzja)
 • Art. 409: wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 410: odrzucenie skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 4101: niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 411: uchylony
 • Art. 412: rozpoznanie sprawy przez sąd po jej wznowieniu
 • Art. 413: wyłączenie sędziego od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie
 • Art. 414: wniesienie skargi o wznowienie postępowania a wykonanie zaskarżonego wyroku
 • Art. 415: orzeczenie w uchylonym lub zmienionym wyroku obowiązku zwrotu uzyskanego świadczenia
 • Art. 416: niedopuszczalność ponownego wznowienia postępowania
 • Art. 4161: uchylenie postanowień niekończących postępowania w sprawie wydanych na podstawie aktów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP
 • Dział VII. (Uchylony)
 • Art. 417: uchylony
 • Art. 418: uchylony
 • Art. 419: uchylony
 • Art. 420: uchylony
 • Art. 421: uchylony
 • Art. 422: uchylony
 • Art. 423: uchylony
 • Art. 424: uchylony
 • Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4241: żądanie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4241a: niedopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4241b: odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem
 • Art. 4242: skarga Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4243: zasada wnoszenia tylko jednej skargi od tego samego wyroku
 • Art. 4244: podstawa skargi o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4245: wymogi formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4246: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 4247: przedstawienie akt sprawy Sądowi Najwyższemu
 • Art. 4248: odrzucenie skargi przez Sąd Najwyższy
 • Art. 4249: dmowa Sądu Najwyższego przyjęcia skargi do rozpoznania..
 • Art. 42410: granice rozpoznania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 42411: rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Art. 42412: odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej
 • Tytuł VII. Postępowania odrębne
 • Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 425: zakres stosowania przepisów o postępowaniu w sprawach małżeńskich
 • Art. 426: wymóg posiadania pełnomocnictwa udzielonego do prowadzenia danej sprawy
 • Art. 427: zasada odbywania posiedzeń sądu z wyłączeniem jawności
 • Art. 428: nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony na posiedzenie
 • Art. 429: środki przymusu w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony na posiedzenie
 • Art. 430: bezwzględne zakazy dowodowe
 • Art. 431: podstawy rozstrzygnięć w sprawach małżeńskich
 • Art. 432: obowiązek przeprowadzenia dowodu z przesłuchania małżonków
 • Art. 433: protokół rozprawy
 • Art. 434: wywiad środowiskowy
 • Art. 4341: uchylony
 • Art. 435: skuteczność prawomocnego wyroku wobec osób trzecich
 • Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację
 • Art. 436: skierowanie małżonków do mediacji
 • Art. 437: uchylony
 • Art. 438: uchylony
 • Art. 439: niedopuszczalność wzajemnego powództwa o rozwód lub o separację i zakaz wszczynania spraw odrębnych
 • Art. 440: zawieszenie postępowania w sprawach o rozwód lub separację
 • Art. 441: cel postępowania dowodowego w sprawach o rozwód lub separację
 • Art. 442: ograniczenie postępowania dowodowego w sprawach o rozwód lub separację
 • Art. 443: uchylony
 • Art. 444: roszczenia alimentacyjne małżonka
 • Art. 445: zakaz wszczynania odrębnych spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty
 • Art. 4451: zakaz wszczynania odrębnych spraw dotyczących władzy rodzicielskiej
 • Art. 4452: skierowanie małżonków do mediacji w sprawach o rozwód lub separację
 • Art. 4453: odpowiednie stosowanie przepisów o kontaktach z dzieckiem
 • Art. 446: umorzenie postępowania w sprawie o rozwód lub separację w razie śmierci jednego z małżonków
 • Art. 4461: skład sądu rozpoznającego sprawę w drugiej instancji
 • Rozdział 3. Inne sprawy
 • Art. 447: ustanowienie kuratora w sprawie o unieważnienie małżeństwa po śmierci jednego z małżonków
 • Art. 448: powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa
 • Art. 449: udział prokuratora w sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • Art. 450: śmierć małżonka w trakcie postępowania o unieważnienie małżeństwa
 • Art. 451: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o sprawach o unieważnienie małżeństwa oraz o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • Art. 452: ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 453: zakres stosowania przepisów o postępowaniu w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 4531: zdolność prawna rodziców
 • Art. 454: powództwo prokuratora w sprawach o ustalenie macierzyństwa albo ojcostwa
 • Art. 4541: niedopuszczalność wzajemnego powództwa w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa
 • Art. 455: niestawiennictwo strony w sprawie ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 456: śmierć strony w postępowaniu ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi
 • Art. 4561: zawiadomienie mężczyzny o procesie w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
 • Art. 457: powiadomienie prokuratora o postępowaniu w sprawie ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi
 • Art. 458: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w postępowaniu ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Dział IIa. Postępowanie w sprawach gospodarczych
 • Art. 4581: odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych
 • Art. 4582: katalog spraw gospodarczych
 • Art. 4583: uchylony
 • Art. 4584: obowiązek pouczenia strony o treści niektórych przepisów ustawy
 • Art. 4585: wezwanie stron do powołania twierdzeń i dowodów
 • Art. 4586: rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych
 • Art. 4587: przekazanie sprawy gospodarczej sądowi właściwemu
 • Art. 4588: niedopuszczalność występowania w toku postępowania z nowymi roszczeniami
 • Art. 4589: umowa dowodowa
 • Art. 45810: dopuszczenie dowodu z zeznań świadków
 • Art. 45811: wykazanie dokumentem czynności strony
 • Art. 45812: obciążenie stron kosztami procesu
 • Art. 45813: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wyroku sądu pierwszej instancji
 • Dział IIb. Postępowanie z udziałem konsumentów
 • Art. 45814: stosowanie przepisów o postępowaniu z udziałem konsumentów
 • Art. 45815: obowiązki przedsiębiorcy będącego powodem lub pozwanym
 • Art. 45816: obciążenie kosztami postępowania przedsiębiorcy niezależnie od wyniku sprawy
 • Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 459: zakres stosowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Art. 460: zdolność sądowa i procesowa pracodawcy
 • Art. 461: właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 462: uprawnienia organizacji pozarządowych i inspektorów pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Art. 463: uchylony
 • Art. 464: niedopuszczalność odrzucenia pozwu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Art. 465: pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego
 • Art. 466: uprawnień pracownika lub ubezpieczonego do zgłoszenia powództwa do protokołu
 • Art. 467: wstępne badanie sprawy
 • Art. 468: uchylony
 • Art. 469: zasada słusznego interesu pracownika lub ubezpieczonego
 • Art. 470: reprezentacja pozwanego
 • Art. 471: wyznaczenie terminu posiedzenia
 • Art. 472: żądanie przedstawienia sądowi akt osobowych i innych dokumentów
 • Art. 473: wyłączenie stosowania ograniczeń dowodowych
 • Art. 474: uchylony
 • Art. 475: grzywna za niewykonanie postanowień lub zarządzeń sądu
 • Art. 4751: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do skargi kasacyjnej i postępowania przed Sądem Najwyższym
 • Art. 476: sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 477: wezwanie do udziału w sprawie z powództwa wniesionego przez pracownika
 • Art. 4771: roszczenia alternatywne
 • Art. 4771a: żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy
 • Art. 4771b: wyrok uwzględniający żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy
 • Art. 4772: nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i nałożenie obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika
 • Art. 4773: uchylony
 • Art. 4774: uchylony
 • Art. 4775: uchylony
 • Art. 4776: natychmiastowa wykonalność wyroku zasądzającego świadczenie na rzecz pracownika lub członków jego rodziny
 • Art. 4777: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w sprawach, w których pracownik jest pozwanym
 • Art. 4777a: wyłączenie możliwości zawieszenia postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego]
 • Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 4778: właściwość sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 4779: odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • Art. 47710: wymogi formalne odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • Art. 47711: pojęcie stron i zainteresowanych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 47712: niedopuszczalność zawarcia ugody lub poddania sporu pod sąd polubowny
 • Art. 47713: zmiana przez organ zaskarżonej decyzji lub orzeczenia
 • Art. 47714: rozstrzygnięcia sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 47714a: przekazanie sprawy organowi rentowemu do ponownego rozpoznania
 • Art. 47715: uchylony
 • Art. 47716: uchylony
 • Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
 • Art. 478: zakres badania sprawy przez sąd
 • Art. 479: niedopuszczalność powództwa wzajemnego
 • Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową
 • Rozdział 1. (Uchylony)
 • Art. 4791: uchylony
 • Art. 4791a: uchylony
 • Art. 4792: uchylony
 • Art. 4793: uchylony
 • Art. 4794: uchylony
 • Art. 4795: uchylony
 • Art. 4796: uchylony
 • Art. 4796a: uchylony
 • Art. 4797: uchylony
 • Art. 4798: uchylony
 • Art. 4798a: uchylony
 • Art. 4799: uchylony
 • Art. 47910: uchylony
 • Art. 47911: uchylony
 • Art. 47912: uchylony
 • Art. 47913: uchylony
 • Art. 47914: uchylony
 • Art. 47914a: uchylony
 • Art. 47914b: uchylony
 • Art. 47915: uchylony
 • Art. 47916: uchylony
 • Art. 47917: uchylony
 • Art. 47918: uchylony
 • Art. 47919: uchylony
 • Art. 47919a: uchylony
 • Art. 47920: uchylony
 • Art. 47921: uchylony
 • Art. 47922: uchylony
 • Art. 47923: uchylony
 • Art. 47924: uchylony
 • Art. 47925: uchylony
 • Art. 47926: uchylony
 • Art. 47927: uchylony
 • Rozdział 2. (Uchylony)
 • Art. 47928: właściwość sądu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47929: strony i uczestnicy postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47929a: uchylony
 • Art. 47930: wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Art. 47930a: ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47930b: zawieszenie postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47930c: zatwierdzenie ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47930d: umorzenie postępowania w zakresie objętym ugodą w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji
 • Art. 47930e: koszty postępowania, w którym zatwierdzono ugodę w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47930f: postępowanie apelacyjne
 • Art. 47931: utracił moc
 • Art. 47931a: rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Art. 47932: zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Art. 47933: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Art. 47934: zwolnienie Prezesa Urzędu od opłaty sądowej i zwrotu kosztów postępowania
 • Art. 47934a: skład sądu rozpoznającego apelację w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47935: skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Art. 47936: uchylony
 • Art. 47937: uchylony
 • Art. 47938: uchylony
 • Art. 47939: uchylony
 • Art. 47940: uchylony
 • Art. 47941: uchylony
 • Art. 47942: uchylony
 • Art. 47943: uchylony
 • Art. 47944: uchylony
 • Art. 47945: rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone
 • Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47946: właściwość sądu w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47947: odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47948: czynności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po otrzymaniu odwołania od decyzji
 • Art. 47949: wymogi formalne odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47950: strony i zainteresowani w postępowaniu w sprawach w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47951: pełnomocnik Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47952: wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47952a: ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47953: rozstrzygnięcia sądu w sprawach odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47954: uchylony
 • Art. 47955: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • Art. 47955a: skład sądu rozpoznającego apelację w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47956: skarga kasacyjna w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
 • Art. 47957: właściwość sądu
 • Art. 47958: odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47959: czynności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej po otrzymaniu odwołania od decyzji
 • Art. 47960: wymogi formalne odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47961: strony i zainteresowani w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47962: pełnomocnik Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47963: wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47963a: ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47964: rozstrzygnięcia sądu w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Art. 47965: uchylony
 • Art. 47966: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Art. 47966a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
 • Art. 47966b: skład sądu rozpoznającego apelację w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
 • Art. 47967: skarga kasacyjna w sprawach z zakresu regulacji energetyki
 • Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47968: właściwość sądu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47969: odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47970: czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego po otrzymaniu odwołania od decyzji
 • Art. 47971: wymogi formalne odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47972: strony i zainteresowani w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47973: pełnomocnik Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47974: wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47974a: ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47975: rozstrzygnięcia sądu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47976: uchylony
 • Art. 47977: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 47977a: postępowania w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47977b: skład sądu rozpoznającego apelację w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Art. 47978: skarga kasacyjna w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 • Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego
 • Art. 47979: właściwość sądu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego
 • Art. 47980: tryb wniesienia odwołania od decyzji organu regulacyjnego
 • Art. 47981: czynności organu regulacyjnego po otrzymaniu odwołania od jego decyzji
 • Art. 47982: wymogi formalne odwołania od decyzji organu regulacyjnego
 • Art. 47983: strony postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego
 • Art. 47984: pełnomocnik organu regulacyjnego
 • Art. 47985: wstrzymanie wykonanie decyzji organu regulacyjnego
 • Art. 47985a: ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach wstrzymanie wykonanie decyzji organu regulacyjnego
 • Art. 47986: oddalenie odwołania od decyzji organu regulacyjnego
 • Art. 47987: zażalenie na postanowienie organu regulacyjnego
 • Art. 47987a: skład sądu rozpoznającego apelację w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego
 • Art. 47988: skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji
 • Art. 47989: stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
 • Art. 47990: właściwość sądów w sprawach własności intelektualnej
 • Art. 47991: stosowanie w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej przepisów o innych postępowaniach odrębnych
 • Art. 47992: przekazanie sprawy sądowi właściwemu w sprawie własności intelektualnej
 • Art. 47993: zasądzenie w sprawach o naruszenie sumy według oceny sądu
 • Art. 47994: pojęcie naruszenia w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
 • Art. 47995: zasada uwzględniania interesów stron
 • Art. 47996: zakres podmiotowy stosowania przepisów dotyczących obowiązanego
 • Art. 47997: zabezpieczenia środka dowodowego
 • Art. 47998: inicjatywa udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego
 • Art. 47999: wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego
 • Art. 479100: postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego
 • Art. 479101: sposób zabezpieczenia środka dowodowego
 • Art. 479102: wyznaczanie przy udzielaniu zabezpieczenia środka dowodowego terminu na wniesienie pozwu
 • Art. 479103: wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego
 • Art. 479104: uzależnienie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego od złożenia kaucji
 • Art. 479105: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do zabezpieczenia środka dowodowego
 • Art. 479106: żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego
 • Art. 479107: wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego
 • Art. 479108: odpowiedź pozwanego na zgłoszone żądanie
 • Art. 479109: postanowienia nakazujące wyjawienie lub wydanie środka dowodowego
 • Art. 479110: zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego
 • Art. 479111: wyjawienie lub wydanie dokumentów bankowych, handlowych lub finansowych
 • Art. 479112: odpowiednie stosowanie wobec pozwanego przepisów dotyczących zobowiązanego
 • Art. 479113: wezwanie naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług
 • Art. 479114: wezwanie innych niż naruszający do udzielenia informacji
 • Art. 479115: zakres informacji udzielanych przez wezwanego do ich udzielenia
 • Art. 479116: wniosek o udzielenie informacji
 • Art. 479117: obowiązki przewodniczącego przed posiedzeniem w sprawie wniosku o udzielenie informacji
 • Art. 479118: postanowienie nakazujące udzielenie informacji
 • Art. 479119: zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji
 • Art. 479120: wyznaczenie posiedzenia niejawnego dla ustnego wyjaśnienia udzielonych informacji
 • Art. 479121: obowiązek zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji
 • Art. 479122: warunki dopuszczalności powództw szczególnych w sprawach własności intelektualnej
 • Art. 479123: pozew wzajemny
 • Art. 479124: związanie sądu podstawa prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa
 • Art. 479125: stosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej
 • Art. 479126: żądanie udzielenia informacji przez Prezesa Urzędu Patentowego RP
 • Art. 479127: zbieg postępowań
 • Art. 479128: przesłanie odpisu wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego jego wygaśnięcie
 • Art. 479129: powództwo o ustalenie iż czynności nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej
 • Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 480: uchylony
 • Art. 4801: przesłanki wydania nakazu zapłaty
 • Art. 4802: obowiązki pozwanego wynikające z nakazu zapłaty
 • Art. 4803: zaskarżenie nakazu zapłaty
 • Art. 4804: tryb wydania nakazu zapłaty
 • Art. 481: uchylony
 • Art. 482: uchylony
 • Art. 483: uchylony
 • Art. 484: uchylony
 • Rozdział 2. Postępowanie nakazowe
 • Art. 4841: wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Art. 485: warunki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Art. 486: brak podstaw do wydania nakazu zapłaty
 • Art. 487: uchylony
 • Art. 488: uchylony
 • Art. 489: uchylony
 • Art. 490: uchylony
 • Art. 491: uchylony
 • Art. 492: nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia i jego wykonalność
 • Art. 4921: uchylony
 • Art. 493: zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
 • Art. 494: uchylony
 • Art. 495: uchylony
 • Art. 496: uchylony
 • Art. 497: cofnięcie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym
 • Rozdział 3. Postępowanie upominawcze
 • Art. 4971: uchylony
 • Art. 498: uchylony
 • Art. 499: negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • Art. 500: uchylony
 • Art. 501: uchylony
 • Art. 502: uchylony
 • Art. 5021: uchylony
 • Art. 503: uchylony
 • Art. 504: uchylony
 • Art. 505: sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • Dział VI. Postępowanie uproszczone
 • Art. 5051: zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 5051a: wyłączenie niedopuszczalności rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym
 • Art. 5052: posiedzenie pojednawcze w postępowaniu uproszczonym.
 • Art. 5053: zakaz kumulacji i rozdrabniania roszczeń w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 5054: niedopuszczalność zmiany powództwa w postępowaniu uproszczonym, powództwo wzajemne i zarzut potrącenia
 • Art. 5055: uchylony
 • Art. 5056: zasady postępowania upominawczego
 • Art. 5057: ustalenie zasadności lub wysokości świadczenia przy zastosowaniu wiadomości specjalnych
 • Art. 5058: ograniczenie uzasadnienia wyroku, zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji
 • Art. 5059: zarzuty apelacji w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 50510: uchylony
 • Art. 50511: uchylony
 • Art. 50512: rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 50513: uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym
 • Art. 50513a: uzasadnienie postanowienia w postępowaniu odwoławczym
 • Art. 50514: wyłączenie stosowania w postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy niektórych przepisów ustawy
 • Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
 • Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe
 • Art. 50515: europejskie postępowanie nakazowe
 • Art. 50516: właściwość sądu w sprawach z zakresu europejskiego postępowania nakazowego
 • Art. 50517: tryb rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu nakazowym
 • Art. 50518: europejski nakaz zapłaty dotyczący części roszczenia
 • Art. 50519: sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
 • Art. 50519a: odrzucenie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty
 • Art. 50520: uchylenie europejskiego nakazu zapłaty
 • Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 50521: europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń
 • Art. 50522: właściwość sądu w sprawach z zakresu europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń
 • Art. 50523: forma rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 50524: forma rozstrzygnięcia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 50525: przesłuchanie strony na piśmie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.
 • Art. 50526: chwila związania wyrokiem w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 50527: postępowanie apelacyjne w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 50527a: uchylenie wyroku w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Dział VIII. Postępowania elektroniczne
 • Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Art. 50528: elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Art. 50529: wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym niektórych przepisów o postępowaniach odrębnych
 • Art. 50529a: roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 50530: utrwalanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym czynności sądu, referendarza i przewodniczącego
 • Art. 50531: wnoszenie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 50532: wymogi formalne pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 50533: umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty
 • Art. 50534: doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty
 • Art. 50535: sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 50536: skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 50537: umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego
 • Art. 50538: zażalenie na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym i o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu
 • Art. 50539: właściwość sądu w sprawie skargi o wznowienia postępowania
 • Księga druga. Postępowanie nieprocesowe
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 506: wszczęcie postępowania nieprocesowego
 • Art. 507: właściwość rzeczowa sądu w sprawach należących do postępowania nieprocesowego
 • Art. 508: właściwość miejscowa sądu w sprawach z zakresu postępowania nieprocesowego
 • Art. 509: skład sądu pierwszej instancji w sprawach o przysposobienie
 • Art. 5091: czynności referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • Art. 510: definicja zainteresowanego w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 511: wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania
 • Art. 5111: zwrot nienależycie opłaconego wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych
 • Art. 5111a: doręczenie pisma uczestnikowi postępowania za pośrednictwem komornika
 • Art. 5112: odpowiedź na wniosek o wszczęcie postępowania
 • Art. 512: skuteczność cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania
 • Art. 513: niestawiennictwo uczestników a rozpoznanie sprawy w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 514: rozprawa w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 515: przesłuchanie świadków i biegłych w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 516: forma orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 517: uchylony
 • Art. 518: środki zaskarżenia od postanowień sądu pierwszej instancji
 • Art. 5181: skarga na wpis w księdze wieczystej
 • Art. 5182: sąd drugiej instancji w sprawach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
 • Art. 519: uchylony
 • Art. 5191: skarga kasacyjna w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 5192: skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 520: koszty postępowania nieprocesowego
 • Art. 521: skuteczność i wykonalność postanowienia sądu w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 522: wykonanie z urzędu postanowień sądu wydanych w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 523: zmiana prawomocnego postanowienia sądu w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 524: wznowienie postępowania nieprocesowego
 • Art. 525: udostępnianie akt sprawy w postępowaniu nieprocesowym
 • Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
 • Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego
 • Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego
 • Art. 526: właściwość sądu w sprawach o uznanie za zmarłego
 • Art. 527: uprawnienie do złożenia wniosku o uznanie za zmarłego
 • Art. 528: termin do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego
 • Art. 529: wymogi formalne wniosku o uznanie za zmarłego
 • Art. 530: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
 • Art. 531: publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
 • Art. 532: terminy w postępowaniu o uznanie za zmarłego
 • Art. 533: wysłuchanie osób bliskich zaginionego
 • Art. 534: postępowania o uznanie za zmarłego prowadzone z urzędu
 • Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu
 • Art. 535: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do postępowania o stwierdzenie zgonu
 • Art. 536: termin zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zgonu
 • Art. 537: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie zgonu
 • Art. 538: oznaczenie chwili śmierci w postanowieniu o stwierdzeniu zgonu
 • Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
 • Art. 539: uchylanie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
 • Art. 540: właściwość sądu w sprawach uchylania postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
 • Art. 541: wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon
 • Art. 542: uchylenie postanowienia o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon
 • Art. 543: osobiste stawiennictwo osoby uznanej za zmarłą lub której stwierdzono zgon
 • Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 544: właściwość sądu w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 545: zgłoszenie wniosku o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 546: uczestnicy postępowania o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 547: wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie
 • Oddział 2. Doradca tymczasowy
 • Art. 548: ustanowienie doradcy tymczasowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 549: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o kuratorze osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 • Art. 550: utrata mocy postanowienia o ustanowieniu doradcy tymczasowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 551: zawiadomienie o ustanowieniu bądź odwołaniu doradcy tymczasowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie
 • Oddział 3. Postępowanie
 • Art. 552: dowody na istnienie podstaw do ubezwłasnowolnienia
 • Art. 553: opinia biegłych w sprawie o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 554: oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie leczniczym
 • Art. 5541: cel postępowania dowodowego w sprawie o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 555: obowiązek przeprowadzenia rozprawy w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 556: ustanowienie kuratora w sprawie o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 557: treść postanowienia o ubezwłasnowolnieniu
 • Art. 558: przesłanie odpisu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu sądowi opiekuńczemu
 • Art. 559: uchylenie lub zmiana ubezwłasnowolnienia
 • Art. 560: zaskarżanie postanowień w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 5601: ustanowienie z urzędu adwokata lub radcy prawnego w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Dział Ia. Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Art. 5602: stosowanie przepisów działu
 • Art. 5603: wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i o zakaz zbliżania się do osoby lub miejsca
 • Art. 5603a: wniosek o zezwolenie na zabranie przedmiotów z opuszczanego mieszkania
 • Art. 5604: tryb rozpatrywania wniosku o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego
 • Art. 5605: termin orzekania w sprawie wniosku o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazanie zbliżania się do niego
 • Art. 5606: doręczenia pism sądowych przez Policję lub Żandarmerię Wojskową
 • Art. 5607: postanowienie o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 5608: rozstrzyganie o zabezpieczeniu w postanowieniu o zobowiązaniu do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 5609: doręczanie postanowienia w sprawach z zakresu przemocy domowej i informowanie o jego treści
 • Art. 56010: sporządzanie i doręczanie odpisów apelacji w sprawie o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 56011: termin do wniesienia odpowiedzi na apelację w sprawie o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 56012: termin rozstrzygnięcia w drugiej instancji w sprawie postanowienia w sprawie o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
 • Rozdział 1. Sprawy małżeńskie
 • Art. 561: zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • Art. 5611: wywiad środowiskowy w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa
 • Art. 562: zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu w urzędzie stanu cywilnego
 • Art. 563: wniosek o zezwolenie na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
 • Art. 564: obowiązek przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 565: rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków
 • Art. 5651: wywiad środowiskowy w postępowaniu z zakresu istotnych spraw rodziny
 • Art. 566: właściwość sądu w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • Art. 567: postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
 • Art. 5671: właściwość rzeczowa i miejscowa w sprawach o separację
 • Art. 5672: umorzenie postępowania o separację
 • Art. 5673: postanowienie o separacji
 • Art. 5674: postanowienie o zniesieniu separacji
 • Art. 5675: postępowanie o zniesienie separacji a inne postępowania
 • Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 568: sąd opiekuńczy
 • Art. 569: właściwość miejscowa sądu opiekuńczego
 • Art. 5691: właściwość sądów okręgowych w sprawach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
 • Art. 570: wszczęcie postępowania przez sąd opiekuńczy z urzędu
 • Art. 5701: wywiad środowiskowy o małoletnim i jego środowisku
 • Art. 5701a: wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli
 • Art. 5702: skierowanie do mediacji uczestników postępowania przed sądem opiekuńczym
 • Art. 571: uchylony
 • Art. 572: obowiązek zawiadomienia sądu opiekuńczego
 • Art. 573: osobisty udział małoletniego w postępowaniu
 • Art. 574: osobiste stawiennictwo w sądzie opiekuńczym osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką
 • Art. 575: osobiste stawiennictwo w sądzie opiekuńczym innych uczestników postępowania
 • Art. 5751: posiedzenia sądu opiekuńczego przy drzwiach zamkniętych
 • Art. 576: wysłuchanie przedstawiciela ustawowego i osób bliskich osoby, której dotyczy postępowanie przed sądem opiekuńczym
 • Art. 577: przesłanka zmiany postanowienia
 • Art. 578: skutecznosć i wymagalność postanowień sądu opiekuńczego
 • Art. 5781: wszczęcie postępowania wykonawczego przez sąd opiekuńczy
 • Art. 5782: zastępstwo uczestników postępowania z zakresu konwencji haskiej z 1980 r. przez adwokatów lub radców prawnych
 • Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 579: sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi wymagające przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 5791: postępowanie opiekuńcze
 • Art. 5792: zasięganie przez sąd opiekuńczy opinii przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • Art. 5793: wywiad środowiskowy o kandydacie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Art. 5794: tryb udzielenia zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na mocy orzeczenia sądu lub organu państwa obcego
 • Art. 580: uchylony
 • Art. 581: uznanie ojcostwa
 • Art. 582: rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka
 • Art. 5821: ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy
 • Art. 583: zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Art. 5831: wniosek o wyznaczenie reprezentanta dziecka
 • Art. 584: postanowienie o nadaniu dziecku nazwiska
 • Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 585: wniosek o przysposobienie
 • Art. 5851: wskazanie osoby przysposabiającego i wniosek o przysposobienie
 • Art. 5852: zawiadomienie prokuratora o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego
 • Art. 586: rozprawa w sprawie o przysposobienie
 • Art. 5861: zażalenie na postanowienie w sprawie osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym
 • Art. 587: śmierć uczestnika postępowania o przysposobienie
 • Art. 588: skuteczność postanowienia orzekającego przysposobienie
 • Art. 589: zgoda rodziców na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego
 • Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki
 • Art. 590: przyrzeczenia opiekuna obejmującego opiekę
 • Art. 591: zaświadczenie dla opiekuna obejmującego opiekę
 • Art. 592: zwolnienie od obowiązku objęcia opieki
 • Art. 593: zezwolenia udzielane przez sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku osoby pozostającej pod opieką
 • Art. 594: rozporządzenie w sprawie składania przez opiekunów gotówki w instytucji bankowej
 • Art. 595: sprawozdanie z opieki
 • Art. 596: badanie rachunku końcowego z opieki
 • Art. 597: wynagrodzenie opiekuna
 • Art. 598: kara grzywny za uchylanie się od objęcia opieki lub nie wykonywanie zarządzeń sądu opiekuńczego
 • Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5981: zawiadomienie prokuratora w sprawach o odebranie osoby pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką
 • Art. 5982: postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką a inne postępowania
 • Art. 5983: ustalanie miejsca pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5984: rozprawa w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5985: określenie terminu oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5985a: zawiadomienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby spod władzy rodzicielskiej lub opieki
 • Art. 5986: przymusowe odebranie przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5987: właściwość kuratora w sprawach przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5988: uprawnienia kuratora sądowego w sprawach odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 5989: wymóg obecności uprawnionego przy przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59810: pomoc kuratorowi przy przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59811: przeszkody przy przymusowym odebraniu przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59811a: przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu
 • Art. 59812: obowiązki kuratora odbierającego osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59812a: podjęcie postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59813: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wykonania orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Art. 59814: stwierdzenie wykonalności orzeczeń dotyczących przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
 • Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
 • Art. 59815: sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • Art. 59816: nakaz zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • Art. 59817: zwrot uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem
 • Art. 59818: kolejne postanowienie w sprawie wykonywania kontaktu z dzieckiem
 • Art. 59819: wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem
 • Art. 59820: umorzenie postępowania na skutek braku kolejnego wniosku w sprawie wykonania kontaktu z dzieckiem
 • Art. 59821: zakaz zmiany postanowienia przez sąd opiekuńczy
 • Art. 59822: zamieszkiwanie dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach
 • Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli
 • Art. 599: właściwość miejscowa sądu opiekuńczego do ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego
 • Art. 600: ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
 • Art. 601: właściwość miejscowa sądu do ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej
 • Art. 602: właściwość miejscowa sądu do ustanowienia kuratora dla dochodzenia ojcostwa w razie śmierci domniemanego ojca
 • Art. 603: właściwość miejscowa sądu do ustanowienia kuratora dla osoby prawnej
 • Art. 6031: właściwość miejscowa sądu w sprawach o ustanowienie kuratora spadku w sprawach z ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
 • Art. 6032: wniosek o ustanowienie kuratora
 • Art. 6033: wpis do KRS kuratora ustanowionego dla osoby prawnej
 • Art. 6034: wynagrodzenie ustanowionego kuratora
 • Art. 604: zaświadczenie określające zakres uprawnień kuratora
 • Art. 605: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach z zakresu opieki
 • Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 606: właściwość miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
 • Art. 607: załącznik do wniosków dotyczących nieruchomości, dla których prowadzony jest zbiór dokumentów
 • Art. 608: zasada rozpoznawania spraw z zakresu prawa rzeczowego na rozprawie
 • Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia
 • Art. 609: wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności
 • Art. 610: odesłanie do przepisów ustawy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Rozdział 2a. Przepadek rzeczy
 • Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
 • Art. 6101: zakres stosowania przepisów dotyczących przepadku rzeczy na podstawie prawa celnego
 • Art. 6102: wniosek organu celnego o przepadek rzeczy
 • Art. 6103: pełnomocnik do doręczeń zamieszkałego za granicą uczestnika postępowania o przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
 • Art. 6104: fakultatywność wyznaczenia rozprawy w sprawach o przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
 • Art. 6105: wykonanie orzeczenia o przepadku towaru
 • Oddział 2. Przepadek pojazdów
 • Art. 6106: przepadek pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Art. 6107: wszczęcie postępowania o przepadek pojazdu
 • Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
 • Art. 611: wniosek o ujawnienie zarządu nieruchomości w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów
 • Art. 612: zakres używania rzeczy przez współwłaścicieli lub użytkownika nieruchomości
 • Art. 613: wypłacanie nadwyżki dochodów współwłaścicielom lub użytkownikom nieruchomości
 • Art. 614: uchylenie zarządu
 • Art. 615: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości
 • Art. 616: fakultatywność wyznaczenia rozprawy w sprawach zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem
 • Rozdział 4. Zniesienie współwłasności
 • Art. 617: wniosek o zniesienie współwłasności
 • Art. 618: postępowanie o zniesienie współwłasności
 • Art. 619: zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego
 • Art. 620: uchylony
 • Art. 621: projekt podziału nieruchomości na części
 • Art. 622: zgodne przeprowadzenie podziału
 • Art. 623: przeprowadzenie podziału w naturze
 • Art. 624: skutki postanowienia znoszącego współwłasność
 • Art. 625: postanowienie zarządzające sprzedaż rzeczy wspólnej
 • Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • Art. 626: wniosek o ustanowienie drogi koniecznej lub o ustanowienie służebności przesyłu
 • Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Art. 6261: postępowanie wieczystoksięgowe
 • Art. 6262: wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • Art. 6263: wyłączenie stosowania przepisów o wznowieniu postępowania
 • Art. 6264: wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 6265: niedopuszczalność cofnięcia wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Art. 6266: ustalanie kolejności wpływu wniosku o wpis do księgi wieczystej
 • Art. 6267: rejestracja wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Art. 6268: wpis w księdze wieczystej
 • Art. 6269: oddalenia wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Art. 62610: zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej
 • Art. 62611: wzmianka o apelacji i o skardze kasacyjnej
 • Art. 62612: obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu lub wskazania adresu do doręczeń
 • Art. 62613: wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia i sprostowanie usterek wpisu
 • Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • Art. 627: sprawy spadkowe
 • Art. 628: właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych
 • Art. 629: uchylony
 • Art. 630: uchylony
 • Art. 631: uchylony
 • Art. 632: uchylony
 • Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza
 • Art. 633: właściwość miejscowa sądów w sprawach o zabezpieczenie spadku
 • Art. 634: przesłanki zabezpieczenia spadku
 • Art. 635: zabezpieczenie spadku
 • Art. 636: środki zabezpieczenia spadku
 • Art. 6361: zmiana lub uchylenie środka zabezpieczenia spadku
 • Art. 6362: zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Art. 6363: złożenie wykazu inwentarza w sądzie
 • Art. 637: postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
 • Art. 6371: sporządzenie spisu inwentarza przez komornika
 • Art. 638: uchylony
 • Art. 6381: ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza lub o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
 • Art. 6382: postępowanie w sprawach zabezpieczenia spadku
 • Art. 6383: zawiadomienie o zastosowanym środku zabezpieczenia spadku
 • Art. 6384: sporządzanie spisu majątku ruchomego w ramach zabezpieczenia spadku
 • Art. 6385: środki tymczasowe stosowane przez komornika zabezpieczającego spadek
 • Art. 6386: finansowanie z pieniędzy wchodzących w skład spadku kosztów pogrzebu spadkodawcy i utrzymania członków jego rodziny
 • Art. 6387: zawiadomienie o terminie sporządzenia spisu inwentarza
 • Art. 6388: elementy spisu inwentarza
 • Art. 6389: pomoc prawna innego sądu w sporządzeniu spisu inwentarza
 • Art. 63810: pozostawienie przedmiotów zamieszczonych w spisie inwentarza w posiadaniu osób nimi władających
 • Art. 63811: uzupełniający spis inwentarza
 • Art. 63812: przesłanie przez komornika akt sprawy sądowi spadku po sporządzeniu spisu inwentarza
 • Art. 639: rozporządzenie w sprawie wykonywania zabezpieczenia spadku
 • Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Art. 640: złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
 • Art. 6401: zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub podopiecznego
 • Art. 641: wymogi formalne oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • Art. 642: uchylony
 • Art. 643: zawiadomienie o odrzuceniu spadku osób powołanych do dziedziczenia
 • Art. 644: uchylony
 • Art. 645: uchylony
 • Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu
 • Art. 646: obowiązek złożenia testamentu w sądzie
 • Art. 647: oświadczenia o istnieniu i miejscu znajdowania się testamentu
 • Art. 648: postanowienie w przedmiocie złożenia testamentu
 • Art. 649: otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • Art. 650: kilka testamentów jednego spadkodawcy
 • Art. 651: protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • Art. 652: zawiadomienie o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu
 • Art. 653: przechowanie testamentu i protokołu jego otwarcia i ogłoszenia
 • Art. 654: odpowiednie stosowanie do pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego przepisów ustawy o ogłoszeniu testamentu
 • Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • Art. 655: nakaz wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • Art. 656: rozprawa w sprawie o wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • Art. 657: wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych przez współspadkobiercę i wniosek wzajemny
 • Art. 658: wykonanie postanowienia uwzględniającego wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • Art. 659: spełnienie na posiedzeniu sądu obowiązków przez spadkobiercę
 • Art. 660: stosowanie środków przymusu wobec spadkobiercy
 • Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
 • Art. 661: obowiązek zawiadomienia sądu o śmierci spadkodawcy
 • Art. 662: forma przesłuchania świadków na okoliczność treści testamentu ustnego
 • Art. 663: uchylony
 • Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
 • Art. 664: odmowa przyjęcia obowiązku wykonawcy testamentu
 • Art. 665: zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
 • Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego
 • Art. 6651: właściwość sądu w sprawach zarządu sukcesyjnego
 • Art. 6652: wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • Art. 6653: wniosek o odwołanie zarządcy sukcesyjnego
 • Art. 6654: wniosek o przedłużenie zarządu sukcesyjnego
 • Art. 6655: właściwość sądu w sprawach ograniczenia zarządu sukcesyjnego
 • Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego
 • Art. 666: działania sądu do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę
 • Art. 667: obowiązki kuratora spadku
 • Art. 668: sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych
 • Art. 6681: upoważnienie kuratora spadku do przeniesienia na bank własności nieruchomości lub prawa z ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
 • Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Art. 669: postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • Art. 6691: uchylenie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
 • Art. 670: czynności sądu spadku podejmowane z urzędu
 • Art. 671: zapewnienie spadkobiercy o braku innych spadkobierców
 • Art. 672: przesłanki zarządzenia wezwania spadkobierców przez ogłoszenie
 • Art. 673: elementy ogłoszenia wzywającego spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 • Art. 674: publikacja ogłoszenia wzywającego spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 • Art. 675: wyznaczenie rozprawy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
 • Art. 676: wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Art. 677: treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
 • Art. 678: uchylenie przez sąd z urzędu postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia
 • Art. 679: postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku
 • Art. 6791: wpis do Rejestru Spadkowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i postanowień je zmieniających lub uchylających
 • Art. 6792: zawiadomienie Krajowej Rady Notarialnej o postanowieniu uchylającym akt poświadczenia dziedziczenia
 • Rozdział 9. Dział spadku
 • Art. 680: wniosek o dział spadku
 • Art. 681: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego w toku postępowania działowego
 • Art. 682: dane współspadkobierców i ich wyjaśnienia
 • Art. 683: przekazania sprawy innemu sądowi na żądanie uczestnika działu
 • Art. 684: ustalenie składu i wartości spadku ulegającego podziałowi
 • Art. 685: postanowienie wstępne sądu spadku
 • Art. 686: dodatkowe rozstrzygnięcia w postępowaniu działowym
 • Art. 687: brak podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników
 • Art. 688: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących zniesienia współwłasności
 • Art. 689: połączenie działu spadku i zniesienia współwłasności w jednym postępowaniu
 • Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe
 • Art. 690: uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • Art. 691: wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu
 • Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 • Art. 6911: zakres stosowania przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 • Art. 6912: właściwość miejscowa sądu w sprawach spornych z zakresu działalności przedsiębiorstwa
 • Art. 6913: zdolność sądowa dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej przedsiębiorstwa
 • Art. 6914: reprezentant rady pracowniczej przedsiębiorstwa
 • Art. 6915: pełnomocnik rady pracowniczej i pełnomocnik dyrektora przedsiębiorstwa
 • Art. 6916: uchylony
 • Art. 6917: wymóg przeprowadzenia rozprawy
 • Art. 6918: ponoszenie kosztów postępowania w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach
 • Art. 6919: wyłączenie stosowania przepisów działu w sprawach o odszkodowanie
 • DZIAŁ IVb. Sprawy z zakresu prawa pracy
 • Art. 69110: żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy
 • Art. 69111: żądanie sprostowania świadectwa pracy
 • Dział V. Sprawy depozytowe
 • Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 692: właściwość sądu w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 693: wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 6931: postępowanie w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 6932: zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 6933: ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, ustanowienie kuratora
 • Art. 6934: składanie przedmiotów do depozytu sądowego
 • Art. 6935: zezwolenie na składanie przez dłużnika do depozytu sądowego dalszych świadczeń powtarzających się
 • Art. 6936: miejsce przechowywania przedmiotów przyjmowanych do depozytu sądowego
 • Art. 6937: ustanowienie dozorcy dla dozoru nad przedmiotami przechowywanymi w wyznaczonym miejscu
 • Art. 6938: zasada przechowywania depozytów rzeczowych w stanie niezmienionym
 • Art. 6939: sprzedaż przedmiotu świadczenia, które ma być złożone do depozytu sądowego
 • Art. 69310: pokwitowanie przyjęcia przedmiotu do depozytu sądowego
 • Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu
 • Art. 69311: zwrot lub wydanie depozytu na wniosek dłużnika lub wierzyciela
 • Art. 69312: zezwolenie na zwrot dłużnikowi złożonego depozytu
 • Art. 69313: zgoda wierzyciela na zwrot depozytu dłużnikowi
 • Art. 69314: wydanie depozytu na żądanie wierzyciela
 • Art. 69315: zgoda wierzyciela na wydanie dłużnikowi depozytu w przypadku zabezpieczenia zobowiązania wpisem w księdze wieczystej
 • Art. 69316: zwrot przez wierzyciela kosztów postępowania na żądanie dłużnika
 • Art. 69317: wydanie depozytu złożonego na żądanie właściwego organu
 • Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 69318: właściwość sądu w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 69319: wniosek o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 69320: wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 69321: wezwanie do udziału w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 69322: wykonanie orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu
 • Art. 694: utracił moc
 • Dział VI. Postępowanie rejestrowe
 • Art. 6941: stosowanie przepisów o postępowaniu rejestrowym
 • Art. 6942: właściwość sądów w sprawach rejestrowych
 • Art. 6942a: utrwalanie czynności w postępowaniu rejestrowym odbywającym się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 6943: wniosek o wpis Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 6943a: składanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 6943b: postać załączników do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 6944: dokumenty w postępowaniu rejestrowym
 • Art. 6944a: elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez pełnomocnika lub elektroniczne uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa
 • Art. 6945: postanowienia w sprawie wpisu do Krajowego rejestru Sądowego
 • Art. 6946: uzasadnianie postanowień w postępowaniu rejestrowym
 • Art. 6946a: forma pism i dokumentów składanych sądowi drugiej instancji
 • Art. 6947: rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w sprawie postanowień wydanych w postępowaniu rejestrowym
 • Art. 6948: ponoszenie kosztów postępowania rejestrowego
 • Księga trzecia. Uchylona
 • Art. 695: uchylony
 • Art. 696: uchylony
 • Art. 697: uchylony
 • Art. 698: uchylony
 • Art. 699: uchylony
 • Art. 700: uchylony
 • Art. 701: uchylony
 • Art. 702: uchylony
 • Art. 703: uchylony
 • Art. 704: uchylony
 • Art. 705: uchylony
 • Art. 706: uchylony
 • Art. 707: uchylony
 • Art. 708: uchylony
 • Art. 709: uchylony
 • Art. 710: uchylony
 • Art. 711: uchylony
 • Art. 712: uchylony
 • Art. 713: uchylony
 • Art. 714: uchylony
 • Art. 715: uchylony
 • Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
 • Art. 716: akta podlegające odtworzeniu
 • Art. 717: wszczęcie postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
 • Art. 718: uprawnienie do zgłoszenia wniosku o odtworzenie akt
 • Art. 719: właściwość sądu w sprawie odtworzenia akt
 • Art. 720: odtworzenie akt sprawy zakończonej w państwowym biurze notarialnym
 • Art. 721: wymogi wniosku o odtworzenie akt
 • Art. 722: wezwanie do złożenia odpisów dokumentów
 • Art. 723: grzywna za niewykonanie wezwania sądu do złożenia odpisów dokumentów
 • Art. 724: dołączenie do akt poświadczonych odpisów dokumentów
 • Art. 725: wezwanie do złożenie oświadczeń co do treści zniszczonych lub zaginionych dokumentów
 • Art. 726: dochodzenia w sprawie zniszczonych lub zaginionych akt
 • Art. 727: postanowienie w przedmiocie odtworzenia akt
 • Art. 728: skutki niemożności odtworzenia lub nieodtworzenia w całości akt
 • Art. 729: bieg przedawnienia w sprawie odtworzenia akt
 • Część druga. Postępowanie zabezpieczające
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 730: przesłanki udzielenia zabezpieczenia sprawy cywilnej
 • Art. 7301: uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Art. 731: zakres zabezpieczenia
 • Art. 732: zabezpieczenie na wniosek i z urzędu
 • Art. 733: wyznaczenie terminu do wniesienia pisma wszczynającego postępowanie o zabezpieczenie
 • Art. 734: właściwość sądu w sprawach udzielenia zabezpieczenia
 • Art. 735: tryb rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia w przypadku niecierpiącym zwłoki
 • Art. 7351: postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
 • Art. 736: wniosek o udzielenie zabezpieczenia
 • Art. 737: termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Art. 738: granice rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Art. 739: kaucja na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego
 • Art. 740: doręczenie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
 • Art. 741: zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
 • Art. 742: uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
 • Art. 743: wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • Art. 7431: wykonanie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
 • Art. 744: upadek zabezpieczenia
 • Art. 745: rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego
 • Art. 746: roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
 • Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • Art. 747: sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 • Art. 748: uchylony
 • Art. 749: niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa
 • Art. 750: wyłączenia z zabezpieczenia
 • Art. 751: zabezpieczenie w postaci rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu
 • Art. 752: postępowanie z zajętymi ruchomościami
 • Art. 7521: zabezpieczenie przez zajęcie praw z instrumentów finansowych
 • Art. 7522: zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego
 • Art. 7523: zabezpieczenie ustanawiające zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 7523a: nieważność czynności prawnej dokonanej wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nieruchomości
 • Art. 7524: wykonywanie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 • Art. 7525: nieważność czynności prawnych dotyczące majątku objętego zarządem przymusowym
 • Art. 7526: egzekucja mienia objętego zarządem przymusowym
 • Art. 753: zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 • Art. 7531: odpowiednie stosowanie przepisów o zabezpieczeniu w sprawach o alimenty do zabezpieczenia innych roszczeń
 • Art. 7532: tryb wydania wyroku w razie uznania roszczenia przez obowiązanego do świadczeń
 • Art. 7533: zabezpieczenie roszczeń w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie utrzymania
 • Art. 754: zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa
 • Art. 7541: upadek zabezpieczenia
 • Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia
 • Art. 755: zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
 • Art. 7551: zabezpieczenie roszczeń uprawnionego z tytułu dalszego wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Art. 7552: udzielanie zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 7553: czas trwania zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania i zakazaniu zbliżania się do niego
 • Art. 7554: czynności sądu opiekuńczego w celu ustalenia sytuacji małoletniego i orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia
 • Art. 7555: zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 756: zabezpieczenie w sprawach małżeńskich
 • Art. 7561: zabezpieczenie w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem
 • Art. 7562: zapłata na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia
 • Art. 7563: wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania lub obciążania praw do lokalu
 • Art. 7564: nieważność czynności prawnej dokonanej wbrew zakazowi zbywania lub obciążania nieruchomości
 • Art. 757: upadek zabezpieczenia
 • Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności
 • Art. 758: właściwość organów w sprawach egzekucyjnych
 • Art. 7581: wyłączenie możliwości ograniczenia postępowania dowodowego
 • Art. 759: uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych
 • Art. 7591: prawo wyboru komornika
 • Art. 7592: doręczenia administracyjne dokonywane przez komornika
 • Art. 760: forma składania wniosków i oświadczeń w postępowaniu egzekucyjnym i wysłuchanie stron
 • Art. 7601: informacja o postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi
 • Art. 7602: obowiązek podania przez organ egzekucyjny numeru PESEL, NIP lub REGON dłużnika
 • Art. 761: uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego
 • Art. 762: kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych
 • Art. 7621: wniosek o pociągnięcie żołnierza w czynnej służbie wojskowej do odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Art. 763: obowiązek zawiadamiania strony o dokonanych czynnościach komorniczych
 • Art. 7631: pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia czynności komornika
 • Art. 7632: wniosek o wyłączenie komornika
 • Art. 7633: właściwość komornika w razie zmiany miejsca zamieszkania dłużnika
 • Art. 7634: obowiązki komornika po stwierdzeniu swojej niewłaściwości
 • Art. 764: uprawnienia komornika wobec osoby przeszkadzającej w jego czynnościach
 • Art. 765: udzielanie przez Policję i właściwe organy wojskowe pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
 • Art. 766: tryb rozpoznawania przez sąd spraw egzekucyjnych
 • Art. 7661: postanowienia uzasadniane z urzędu
 • Art. 767: skarga na czynności komornika
 • Art. 7671: uchylony
 • Art. 7672: termin rozpatrzenia skargi na czynności komornika
 • Art. 7673: odrzucenie skargi na czynności komornika
 • Art. 7673a: skarga na postanowienie referendarza sądowego
 • Art. 7674: zażalenie i skarga kasacyjna od postanowień sądu
 • Art. 768: skarga na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika
 • Art. 7681: wykonanie postanowienia komornika o ukaraniu grzywną
 • Art. 769: utracił moc
 • Art. 770: rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • Art. 7701: wykonanie postanowienia komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • Art. 771: zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego
 • Art. 772: uchylony
 • Art. 773: zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Art. 7731: zbieg egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw
 • Art. 7732: przekazanie egzekucji sądowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu
 • Art. 7733: uchylony
 • Art. 774: obowiązki sądowego organu egzekucyjnego przejmującego prowadzenie łącznie egzekucję sądową i administracyjną
 • Art. 775: wyłączenie stosowania przepisów ustawy o zbiegu egzekucji
 • Art. 7751: skutki przyjęcia wniosku przez komornika niewłaściwego
 • Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
 • Art. 776: pojęcie tytułu wykonawczego
 • Art. 7761: tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim
 • Art. 777: tytuły egzekucyjne
 • Art. 778: tytuł egzekucyjny przeciwko wspólnikom spółki prawa cywilnego
 • Art. 7781: tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wspólnikom spółek osobowych
 • Art. 7782: nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu obejmującemu obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
 • Art. 7783: nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko fundatorowi fundacji rodzinnej
 • Art. 779: tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spadkobiercom
 • Art. 780: tytuł egzekucyjny wydany przeciwko zarządcy, kuratorowi spadku, zarządcy sukcesyjnemu i wykonawcy testamentu
 • Art. 781: właściwość sądu w sprawach o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
 • Art. 7811: termin do rozpoznania wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
 • Art. 782: tryb nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
 • Art. 7821: odmowa nadania klauzuli wykonalności
 • Art. 783: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i jej brzmienie
 • Art. 784: klauzula wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji państwowej lub samorządowej albo sądu szczególnego
 • Art. 785: wydanie dokumentów potrzebnych do uzyskania klauzuli wykonalności
 • Art. 786: dostarczenie dowodu zdarzenia uzależniającego nadanie klauzuli wykonalności
 • Art. 7861: uchylony
 • Art. 7862: uchylony
 • Art. 787: nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego
 • Art. 7871: ograniczenie odpowiedzialności małżonka dłużnika do przedsiębiorstwa będącego częścią majątku wspólnego
 • Art. 7872: klauzula wykonalności a małżeńska umowa majątkowa
 • Art. 788: przejście praw lub obowiązków na inną osobę przed wydaniem klauzuli wykonalności
 • Art. 789: klauzula wykonalności a nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 7891: nadanie klauzuli wykonalności w razie braku dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 7892: egzekucja przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 790: uchylony
 • Art. 791: skuteczność tytułu wykonawczego wobec innych osób
 • Art. 792: klauzula wykonalności przy ograniczonej odpowiedzialności następcy
 • Art. 793: wydanie przez sąd dalszych tytułów wykonawczych
 • Art. 794: ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
 • Art. 7941: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części dotyczącej zwrotu wierzycielowi kosztów postępowania
 • Art. 7942: doręczanie postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności wydanych na posiedzeniach niejawnych
 • Art. 795: zażalenie na postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności
 • Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Art. 7951: zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Art. 7952: skład orzekający w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Art. 7952a: doręczanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego w przypadku tytułów egzekucyjnych wydanych w postaci elektronicznej
 • Art. 7953: postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Art. 7954: uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Art. 7955: zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
 • Art. 7956: stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
 • Art. 7957: zażalenie na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
 • Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 7958: zaświadczenia o orzeczeniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 7959: zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia o orzeczeniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych
 • Art. 79510: zaświadczenia na potrzeby wykonania orzeczenia, ugody lub tytułu egzekucyjnego w sprawach cywilnych i handlowych
 • Dział IIda. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
 • Art. 79511: zażalenie na postanowienie w sprawie wydania zaświadczenia na potrzeby wykonania orzeczenia, ugody lub tytułu egzekucyjnego w sprawach cywilnych i handlowych
 • Art. 79511a: zaświadczenie na potrzeby uznania lub wykonania orzeczenia w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w innym państwie UE
 • Art. 79511b: sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia na potrzeby uznania lub wykonania orzeczenia w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w innym państwie UE
 • Art. 79511c: tryb wydawania postanowień w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
 • Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
 • Art. 79512: wyciągi z orzeczeń, ugód lub tytułów egzekucyjnych na potrzeby ich wykonania w sprawach alimentacyjnych
 • Art. 79513: zażalenie na odmowę wydania wyciągu z orzeczenia, ugody lub tytułu egzekucyjnego dla ich wykonania w sprawach alimentacyjnych
 • Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych
 • Art. 79514: zaświadczenie o orzeczeniu środka ochrony w sprawach cywilnych dla jego wykonania w innym państwie UE
 • Art. 79515: zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia o orzeczeniu środka ochrony w sprawach cywilnych dla jego wykonania w innym państwie UE
 • Art. 79516: uchylenie zaświadczenia o orzeczeniu środka ochrony w sprawach cywilnych dla jego wykonania w innym państwie UE
 • Art. 79517: zaświadczenia potwierdzające zawieszenie, ograniczenie lub uchylenie środka ochrony w sprawach cywilnych
 • Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
 • Art. 796: wszczęcie egzekucji
 • Art. 797: wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji
 • Art. 7971: uchylony
 • Art. 798: wybór świadczeń przez dłużnika
 • Art. 7981: egzekucja świadczenia pieniężnego zasądzonego w walucie obcej
 • Art. 799: sposoby egzekucji
 • Art. 800: niedopuszczalność łączenia wniosków o egzekucję do sądu i do komornika
 • Art. 8001: odmowa organu egzekucyjnego wszczęcia egzekucji
 • Art. 801: ustalanie majątku dłużnika
 • Art. 8011: złożenie wykazu majątku przez dłużnika
 • Art. 8012: zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika
 • Art. 802: ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu
 • Art. 803: zakres egzekucji
 • Art. 804: niedopuszczalność badania obowiązku objętego tytułem wykonawczym
 • Art. 8041: przejście egzekwowanego uprawnienia na inną osobę
 • Art. 8042: przejście uprawnień z tytułu wykonawczego na inną osobę
 • Art. 8043: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w razie określonego przeniesienia uprawnienia
 • Art. 805: obowiązki komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej
 • Art. 8051: zawiadomienie zastawnika o zajęciu zastawu rejestrowego
 • Art. 806: obowiązek przyjęcia przez komornika od wierzyciela świadczeń przypadających dłużnikowi
 • Art. 807: formy składania zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 808: złożenie kwoty pieniężnej na rachunek depozytowy Ministra Finansów
 • Art. 809: protokoły z czynności egzekucyjnych
 • Art. 8091: utrwalanie czynności egzekucyjnych urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk
 • Art. 810: czynności egzekucyjne w dni wolne od pracy i w porze nocnej
 • Art. 811: asysta przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
 • Art. 812: uczestnictwo wierzyciela, dłużnika i świadków przy czynnościach egzekucyjnych
 • Art. 813: zasięgnięcie opinii biegłego
 • Art. 814: otwarcie mieszkania i innych pomieszczeń oraz przeszukanie rzeczy, mieszkania i odzieży dłużnika
 • Art. 815: sposoby dokonywania wpłat komornikowi
 • Art. 816: ukończenie postępowania egzekucyjnego
 • Art. 8161: opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym danych wytworzonych w wyniku czynności komornika
 • Art. 817: podjęcie na nowo egzekucji w sprawach o naruszenie posiadania
 • Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania
 • Art. 818: zawieszenie postępowania egzekucyjnego w razie braku zdolności procesowej strony i brak przedstawiciela ustawowego
 • Art. 8181: ustanowienie kuratora w przypadku braków w składzie organów jednostki będącej dłużnikiem
 • Art. 819: śmierć strony w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • Art. 8191: zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • Art. 820: zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny na wniosek strony
 • Art. 8201: uchylony
 • Art. 8202: zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd na wniosek dłużnika lub ograniczenie egzekucji do środków zabezpieczających
 • Art. 8203: zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika na wniosek dłużnika
 • Art. 821: zawieszenie przez sąd postępowania egzekucyjnego w razie złożenia skargi na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu
 • Art. 8211: ograniczenie egzekucji skierowanej do rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub innych praw majątkowych
 • Art. 822: wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
 • Art. 823: uchylony
 • Art. 824: umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego
 • Art. 825: umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek
 • Art. 826: skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • Art. 827: wysłuchanie stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego
 • Art. 828: zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • Dział V. Ograniczenia egzekucji
 • Art. 829: ograniczenia przedmiotowe egzekucji
 • Art. 8291: wyłączenia spod egzekucji w przypadku rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
 • Art. 8292: wyłączenia z egzekucji nadwyżek po zasięgnięciu opinii izby rolniczej
 • Art. 8293: wyłączenia z egzekucji zajętych zwierząt hodowlanych
 • Art. 8294: wyłączenie stosowania niektórych przepisów o egzekucji
 • Art. 8295: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości w gospodarstwie rolnym dłużnika
 • Art. 830: uchylony
 • Art. 831: wyłączenia spod egzekucji
 • Art. 832: ograniczenie egzekucji z należności wypłaconych tytułem zapomogi lub ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu
 • Art. 833: ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych
 • Art. 834: obliczanie dochodów ze świadczeń pieniężnych
 • Art. 835: obliczanie dochodów otrzymywanych przez dłużnika z kilku źródeł
 • Art. 8351: wątpliwości co do podleganiu egzekucji uzyskanych na jej skutek środków pieniężnych
 • Art. 836: egzekucja na zaspokojenie długu spadkodawcy
 • Art. 837: ograniczenie odpowiedzialności dłużnika
 • Art. 838: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do należności podlegających egzekucji administracyjnej
 • Art. 839: postanowienie sądu w przedmiocie ograniczenia egzekucji
 • Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne
 • Art. 840: powództwo o pozbawienie wykonalności lub ograniczenie tytułu wykonawczego
 • Art. 8401: zarzut wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności wynikający z małżeńskiej umowy majątkowej
 • Art. 8402: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego lub innego dokumentu
 • Art. 8403: uchylony
 • Art. 841: powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji
 • Art. 842: powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej
 • Art. 843: właściwość sądu w sprawach powództw przeciwegzekucyjnych
 • Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Dział I. Egzekucja z ruchomości
 • Rozdział 1. Zajęcie
 • Art. 844: właściwość komornika w sprawach egzekucji z ruchomości
 • Art. 8441: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do egzekucji ze zwierząt
 • Art. 845: zajęcie ruchomości
 • Art. 846: egzekucja z ułamkowej części wspólnej rzeczy ruchomej
 • Art. 847: protokół zajęcia ruchomości
 • Art. 848: skutek zajęcia ruchomości
 • Art. 849: przerwanie zajęcia ruchomości
 • Art. 850: obecność wierzyciela przy zajęciu ruchomości
 • Art. 851: ponowne zajęcie zajętych ruchomości
 • Art. 852: zasady postępowania komornika z zajętymi pieniędzmi
 • Art. 853: oszacowanie wartości zajętych ruchomości i ich oznaczenie w protokole zajęcia
 • Art. 854: oznaczanie zajętych ruchomości
 • Art. 855: postępowanie komornika z zajętymi ruchomościami
 • Art. 856: obowiązki osoby sprawującej dozór nad powierzonymi jej przez komornika ruchomościami
 • Art. 857: ograniczona odpowiedzialność dozorcy za powierzone mu ruchomości
 • Art. 858: żądanie zwrotu wydatków i wynagrodzenia za przechowywanie i dozór nad powierzonymi ruchomościami
 • Art. 859: zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy
 • Art. 860: zmiana dozorcy przez komornika
 • Art. 861: prawo używania rzeczy dozorowanych
 • Art. 862: rachunek dozorcy z dochodów uzyskanych od rzeczy oddanej pod dozór
 • Art. 863: zrządzenie w sprawie osobnych pomieszczeń do przechowywania i dozorowania zajętych ruchomości
 • Rozdział 2. Sprzedaż
 • Art. 864: sprzedaż zajętych ruchomości
 • Art. 8641: zgoda dłużnika na sprzedaż z wolnej ręki zajętych ruchomości
 • Art. 865: sprzedaż zajętych ruchomości nieużywanych
 • Art. 866: uchylony
 • Art. 8661: sprzedaż zajętych ruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstwa posiadającego wymagane zezwolenie
 • Art. 8662: oszacowanie zajętych przedmiotów o dużej wartości, sprzedaż zajętych walut obcych
 • Art. 867: sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej
 • Art. 8671: wymóg złożenia rękojmi przez przystępującego do przetargu
 • Art. 8672: publiczna licytacja
 • Art. 8673: wysokość postąpienia i zaofiarowanie przez licytanta wyższej ceny
 • Art. 868: rozporządzenie w sprawie publicznej licytacji zajętych ruchomości
 • Art. 869: skutki przybicia
 • Art. 870: skarga na udzielenie przybicia w toku egzekucji z ruchomości
 • Art. 871: termin zapłaty ceny nabycia ruchomości na licytacji komorniczej
 • Art. 872: skutki nieuiszczenia w terminie ceny nabycia ruchomości na licytacji komorniczej
 • Art. 873: postanowienie o ściągnięciu od nabywcy ceny nabycia ruchomości na licytacji komorniczej
 • Art. 874: chwila nabycia własności ruchomości na licytacji komorniczej
 • Art. 875: wyznaczenie drugiej licytacji lub przejęcie na własność ruchomości przez wierzyciela
 • Art. 876: zaliczenie egzekwowanej wierzytelności na cenę nabycia
 • Art. 877: przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela
 • Art. 878: odmowa wydania rzeczy nabywcy przez dłużnika lub dozorcę
 • Art. 879: skutki nabycia ruchomości w drodze kupna lub licytacji publicznej
 • Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 8791: sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 8792: sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela
 • Art. 8793: termin złożenia wniosku o dokonanie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 8794: obwieszczenie komornika o licytacji elektronicznej
 • Art. 8795: składanie rękojmi przez przystępującego do przetargu
 • Art. 8796: przebieg licytacji elektronicznej
 • Art. 8797: zawiadomienie o przybiciu w licytacji elektronicznej
 • Art. 8798: zrzeczenie się nabycia ruchomości w licytacji elektronicznej
 • Art. 8799: termin zapłaty ceny nabycia w licytacji elektronicznej
 • Art. 87910: wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa jako nabywców ruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Art. 87911: rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej
 • Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 880: właściwość komornika w sprawach egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 881: zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę
 • Art. 882: obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika
 • Art. 8821: zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej w przypadku wynagrodzenia za pracę
 • Art. 883: skuteczność zajęcia wynagrodzenia za pracę
 • Art. 884: zajęcie wynagrodzenia za pracę w razie zmiany pracodawcy
 • Art. 885: skutki zajęcia wynagrodzenia za pracę
 • Art. 886: odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia pracownika
 • Art. 887: wstąpienie wierzyciela w prawa i roszczenia dłużnika
 • Art. 888: odebranie od dłużnika dokumentów stanowiących dowód wierzytelności
 • Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych
 • Art. 889: egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika
 • Art. 8891: zajęcie rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej
 • Art. 8892: przekazywanie komornikowi środków pieniężnych z zajętego rachunku bankowego
 • Art. 890: zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika
 • Art. 8901: zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zajętego uprzednio w postępowaniu zabezpieczającym
 • Art. 8902: wstrzymanie wykonania zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w okresie blokady rachunku
 • Art. 891: zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego dłużnika
 • Art. 8911: zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego dłużnika i osób trzecich
 • Art. 8912: egzekucja z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka
 • Art. 892: odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w zakresie w zakresie egzekucji z rachunków bankowych
 • Art. 893: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do skutków zajęcia rachunku bankowego
 • Art. 8931: zajęcie rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny
 • Art. 8932: umorzenie książeczki oszczędnościowej
 • Art. 8932a: doręczanie pism bankowi przez komornika
 • Art. 8933: niemożność odebrania innego dokumentu, z którego posiadaniem jest związana wierzytelność na rachunku bankowym
 • Art. 8934: egzekucja z rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • Art. 894: uchylony
 • Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności
 • Art. 895: właściwość komornika w sprawach egzekucji z innych wierzytelności
 • Art. 896: zajęcie w egzekucji z wierzytelności
 • Art. 897: zajęcie wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej
 • Art. 898: ujawnienie zabezpieczenia i zajęcia w księdze wieczystej
 • Art. 899: zajęcie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem, zastawem lub zastawem rejestrowym
 • Art. 900: chwila dokonania zajęcia wierzytelności
 • Art. 901: dokonanie zajęcia wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • Art. 902: skutki zajęcia wierzytelności oraz skutki niewykonania wezwań komornika lub obowiązków wynikających z zajęcia
 • Art. 9021: klauzula kompensacyjna
 • Art. 9022: zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku
 • Art. 903: świadczenie ze zobowiązania przemiennego
 • Art. 904: czynności komornika w razie świadczeń wzajemnych
 • Art. 9041: sprzedaż wierzytelności w drodze licytacji lub z wolnej ręki
 • Art. 905: egzekucja z wierzytelności o wydanie ruchomości
 • Art. 906: egzekucja z wierzytelności o wydanie nieruchomości
 • Art. 907: egzekucja z wierzytelności o wydanie statku morskiego
 • Art. 908: ustanowienie kuratora lub zarządcy zajętej wierzytelności
 • Art. 9081: zajęcie stanowiącej własność dłużnika sumy złożonej na rachunku depozytowym Ministra Finansów
 • Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych
 • Art. 909: egzekucja z innych praw majątkowych
 • Art. 910: egzekucja z praw majątkowych
 • Art. 9101: wniosek o wpis do rejestru informacji o zajęciu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
 • Art. 9102: wykonywanie uprawnień z mocy zajęcia przez wierzyciela
 • Art. 9103: egzekucja z prawa majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków
 • Art. 9104: oszacowanie zajętego prawa majątkowego
 • Art. 911: opis zajętego prawa majątkowego
 • Art. 9111: elementy opisu zajętego prawa majątkowego
 • Art. 9112: zajęcie praw dłużnika przysługujących w razie wystąpienia ze spółki cywilnej
 • Art. 9113: zajęcie udziału lub praw wspólnika w spółce lub praw majątkowych akcjonariusza.
 • Art. 9114: zakres zajęcia prawa majątkowego
 • Art. 9115: wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do spełnienia świadczenia wierzycielowi lub komornikowi
 • Art. 9116: zaspokojenie wierzyciela z dochodu lub realizacji zajętego prawa majątkowego
 • Art. 9117: sprzedaż z wolnej ręki zajętego prawa majątkowego
 • Art. 9118: egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku
 • Art. 912: zajęcie prawa do żądania działu majątku
 • Dział V. Wyjawienie majątku
 • Art. 913: zobowiązanie dłużnika do złożenia wykazu majątku
 • Art. 914: właściwość sądu w sprawie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
 • Art. 915: rozpoznanie przez sąd wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
 • Art. 916: środki przymusu w razie niewykonania przez dłużnika obowiązków związanych z ujawnieniem majątku
 • Art. 917: skutki zastosowania wobec dłużnika środków przymusu w razie niewykonania obowiązków związanych z ujawnieniem majątku
 • Art. 918: uchylony
 • Art. 9181: obowiązek złożenia przez dłużnika nowego wykazu i przyrzeczenia
 • Art. 919: przedstawiciel ustawowy osoby bez zdolności procesowej
 • Art. 920: egzekucja prowadzona z urzędu, egzekucja z alimentów
 • Art. 9201: wyjawienie przez dłużnika stanu oszczędności na rachunkach bankowych
 • Art. 9202: uchylony
 • Dział VI. Egzekucja z nieruchomości
 • Rozdział 1. Przepisy wstępne
 • Art. 921: właściwość komornika w sprawach egzekucji z nieruchomości
 • Art. 9211: zawiadomienie sądu o wszczęciu i zakończeniu egzekucji
 • Art. 922: uczestnicy postępowania o egzekucję z nieruchomości
 • Rozdział 2. Zajęcie
 • Art. 923: wezwanie dłużnika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości
 • Art. 9231: zajęcie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków
 • Art. 924: wniosek o zamieszczenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie tego wpisu
 • Art. 925: chwila zajęcia i skutki zajęcia nieruchomości
 • Art. 926: połączenie postępowań egzekucyjnych
 • Art. 927: przyłączenie się wierzyciela postępowania wszczętego wcześniej
 • Art. 928: ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
 • Art. 929: zakres zajęcia nieruchomości
 • Art. 930: rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu
 • Art. 931: zarząd zajętą nieruchomością
 • Art. 932: uchylony
 • Art. 933: wprowadzenie zarządcy w zarząd zajętą nieruchomością
 • Art. 934: wezwanie do uiszczania świadczeń do rąk ustanowionego zarządcy zajętej nieruchomości
 • Art. 935: obowiązki i prawa zarządcy zajętej nieruchomości
 • Art. 936: wynajmowanie i wydzierżawianie zajętej nieruchomości przez zarządcę
 • Art. 937: sprawozdania zarządcy zajętej nieruchomości
 • Art. 938: odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości
 • Art. 939: zwrot wydatków i wynagrodzenie zarządcy
 • Art. 940: kolejność pokrywania wydatków z dochodów z zajętej nieruchomości
 • Art. 941: postępowanie z nadwyżką z dochodów z zajętej nieruchomości
 • Rozdział 3. Opis i oszacowanie
 • Art. 942: opis i oszacowanie zajętej nieruchomości
 • Art. 943: załączniki do wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
 • Art. 944: uchylony
 • Art. 945: zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wezwanie do zgłoszenia praw
 • Art. 946: egzekucja z części zajętej nieruchomości
 • Art. 947: protokół opisu i oszacowania zajętej nieruchomości
 • Art. 948: oszacowanie przez biegłego zajętej nieruchomości
 • Art. 949: zgłoszenie przez osoby trzecie praw do zajętej nieruchomości lub innych rzeczy
 • Art. 950: termin do zaskarżenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości
 • Art. 951: dodatkowy opis i oszacowanie zajętej nieruchomości
 • Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji
 • Art. 952: sprzedaż w drodze licytacji publicznej
 • Art. 9521: termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 • Art. 953: publiczne obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 • Art. 954: doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 • Art. 955: ogłoszenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 • Art. 956: ogłoszenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych
 • Art. 957: uchylony
 • Art. 958: pierwszeństwo przejęcia zajętej nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
 • Art. 959: rozstrzygnięcie o pierwszeństwie przejęcia zajętej nieruchomości
 • Art. 960: przedstawienie przez komornika akt sądowi po obwieszczeniach o licytacji nieruchomości
 • Art. 961: uchylony
 • Rozdział 5. Warunki licytacyjne
 • Art. 962: rękojmia składana przez uczestnika przetargu
 • Art. 963: zatrzymanie lub zwrot rękojmi licytantom
 • Art. 964: zwolnienie od złożenia rękojmi lub obniżenie jej wysokości
 • Art. 965: cena wywołania na licytacji nieruchomości
 • Art. 966: uchylony
 • Art. 967: wezwanie licytanta do uiszczenia ceny nabycia nieruchomości
 • Art. 968: zaliczenie wierzytelności własnej nabywcy na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Art. 969: niewykonanie warunków licytacyjnych przez nabywcę nieruchomości
 • Art. 970: wyznaczenie ponownej licytacji nieruchomości
 • Art. 971: wady nieruchomości nabytej na licytacji komorniczej
 • Rozdział 6. Licytacja
 • Art. 972: zasady licytacji nieruchomości
 • Art. 973: informacje po wywołaniu licytacji nieruchomości
 • Art. 974: przedmiot przetargu
 • Art. 975: kolejność przetargu w przypadku kilku nieruchomości
 • Art. 976: wyłączenia podmiotowe od udziału w przetargu na nieruchomość
 • Art. 977: pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nieruchomość
 • Art. 978: przebieg przetargu na nieruchomość
 • Art. 979: wstrzymanie przetargu na nieruchomość i umorzenie egzekucji
 • Art. 980: zamknięcie przetargu na nieruchomość
 • Art. 981: umorzenie egzekucji komorniczej
 • Art. 982: przejęcie nieruchomości rolnej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 983: druga licytacja nieruchomości
 • Art. 984: przejęcie nieruchomości po drugiej licytacji
 • Art. 985: umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
 • Art. 986: skarga na czynności komornika w toku licytacji nieruchomości
 • Rozdział 6a. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9861: sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9862: wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9863: czynności komornika po otrzymaniu wniosku o sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9864: obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9865: rękojmia w przetargu w licytacji w drodze elektronicznej
 • Art. 9866: udostępnianie w systemie teleinformatycznym informacji przed rozpoczęciem przetargu
 • Art. 9867: przebieg licytacji elektronicznej
 • Art. 9868: skarga na odmowę dopuszczenia do przetargu w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 9869: przesłanie sądowi dokumentów z przebiegu przetargu w drodze licytacji elektronicznej
 • Art. 98610: postanowienie co do przybicia
 • Art. 98611: rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
 • Rozdział 7. Przybicie
 • Art. 987: postanowienia sądu co do przybicia w przetargu
 • Art. 988: termin ogłoszenia postanowienia o przybiciu
 • Art. 989: udzielenie przybicia po niedojściu do skutku drugiej licytacji
 • Art. 990: elementy postanowienia o przybiciu
 • Art. 991: odmowa przybicia
 • Art. 992: ponowna licytacja nieruchomości po odmowie przybicia
 • Art. 993: zmiana zarządcy nieruchomości
 • Art. 994: pokrywanie należności za zarząd przysługujący nabywcy który nie uzyskał przybicia własności nieruchomości
 • Art. 995: skutki przybicia
 • Art. 996: doręczenie postanowienia o przybiciu
 • Art. 997: zażalenie na postanowienie sądu co do przybicia
 • Rozdział 8. Przysądzenie własności
 • Art. 998: postanowienie o przysądzeniu własności
 • Art. 999: skutki postanowienia o przysądzeniu własności
 • Art. 1000: wygaśnięcie praw i roszczeń na skutek postanowienia o przysądzeniu własności
 • Art. 1001: utrzymanie w mocy służebności gruntowej
 • Art. 1002: wstąpienie nabywcy nieruchomości w prawa i obowiązki dłużnika ze stosunku najmu i dzierżawy
 • Art. 1003: wykreślenie z księgi wieczystej wygasłych praw i hipotek
 • Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
 • Art. 1004: egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i z użytkowania wieczystego
 • Art. 1005: zawiadomienie o zajęciu ułamkowej części nieruchomości
 • Art. 1006: zajęcie użytkowania wieczystego
 • Art. 1007: zarząd ułamkową częścią nieruchomości
 • Art. 1008: zawieszenie egzekucji z użytkowania wieczystego na skutek żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
 • Art. 1009: opis i oszacowanie nieruchomości w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości
 • Art. 1010: protokół razie skierowania egzekucji do użytkowania wieczystego
 • Art. 1011: przysądzenie prawa użytkowania wieczystego a inne ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości
 • Art. 1012: obciążenia ułamkowej części nieruchomości
 • Art. 1013: przysądzenie własności ułamkowej części nieruchomości a hipoteki wcześniej wpisane
 • Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości
 • Art. 10131: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących uproszczonej egzekucji z nieruchomości
 • Art. 10132: czynności komornika po zajęciu nieruchomości
 • Art. 10133: sprzedaż z wolnej ręki niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 • Art. 10134: warunki sprzedaży z wolnej ręki innych nieruchomości
 • Art. 10135: tryb sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki
 • Art. 10136: sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji
 • Dział VII. Egzekucja ze statków morskich
 • Art. 1014: egzekucja ze statków morskich wpisanych do rejestru
 • Art. 1015: właściwość komornika w sprawie egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego
 • Art. 1016: dowód wpisania statku morskiego do rejestru okrętowego
 • Art. 1017: zajęcie statku morskiego i ustanowienie dozoru
 • Art. 1018: ogłoszenie o wszczęciu egzekucji ze statku morskiego
 • Art. 1019: obwieszczenie o licytacji zajętego statku morskiego
 • Art. 1020: właściwość komornika w sprawie egzekucji z udziału w statku morskim
 • Art. 1021: egzekucja ze statków niewpisanych do rejestru okrętowego
 • Art. 1022: egzekucja ze statku zagranicznego znajdującego się na terytorium RP
 • Art. 10221: zawiadomienie o zajęciu statku zagranicznego
 • Art. 10222: doręczenie wezwania do zapłaty dłużnikowi nieznanemu pod adresem z dokumentów statku zagranicznego
 • Art. 10223: ustanowienie kuratora w razie śmierci albo likwidacji dłużnika po wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • Art. 10224: opis i oszacowanie zajętego statku zagranicznego
 • Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1023: plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości i ruchomości
 • Art. 1024: elementy planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Art. 1025: kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji
 • Art. 1026: zasada pierwszeństwa i proporcjonalności w zaspokajaniu należności i praw z kwoty uzyskanej w egzekucji
 • Art. 1027: zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Art. 1028: wykonanie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Art. 10281: uzupełniający plan podziału
 • Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 1029: plan podziału sumy wyegzekwowanej z wynagrodzenia za pracę
 • Art. 1030: uczestnicy podziału sumy wyegzekwowanej z wynagrodzenia
 • Art. 1031: podział i wypłata kwot wyegzekwowanych i złożonych na rachunek depozytowy Ministra Finansów
 • Art. 1032: pozostawienie należności wierzyciela na rachunku depozytowym Ministra Finansów
 • Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
 • Art. 1033: plan podziału wyegzekwowanej sumy
 • Art. 1034: elementy planu podziału sumy wyegzekwowanej z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
 • Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
 • Art. 1035: plan podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
 • Art. 1036: uczestnicy podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
 • Art. 10361: wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym
 • Art. 1037: zaliczenie własnej wierzytelności nabywcy na poczet ceny nabycia
 • Art. 1038: zabezpieczenie hipoteczne
 • Art. 1039: wierzytelność zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie
 • Art. 1040: wierzytelności zależne od warunku lub od wyniku sporu
 • Art. 10401: wykonanie planu podziału sumy wyegzekwowanej z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
 • Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
 • Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Art. 1041: odebranie ruchomości
 • Art. 1042: złożenie do depozytu lub oddanie na przechowanie rzeczy odebranej
 • Art. 1043: zajęcie roszczenia dłużnika o wydanie rzeczy
 • Art. 1044: obecność wierzyciela przy wykonaniu odebrania rzeczy
 • Art. 1045: nakazanie dłużnikowi wyjawienia miejsca znajdowania się rzeczy podlegającej odebraniu
 • Art. 1046: wydanie przez dłużnika nieruchomości lub statku albo opróżnienie pomieszczenia
 • Art. 1047: zobowiązanie dłużnika do złożenia oznaczonego oświadczenia woli
 • Art. 1048: ujawnienie prawa wierzyciela przez wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze
 • Art. 1049: egzekucja czynności zastępowalnej
 • Art. 1050: egzekucja czynności niezastępowalnej
 • Art. 10501: zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej za zwłokę w wykonaniu czynności
 • Art. 1051: działanie dłużnika wbrew obowiązkom
 • Art. 10511: zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej za działanie wbrew obowiązkowi
 • Art. 1052: zasady wymierzania grzywny w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 1053: zamiana grzywny na areszt
 • Art. 1054: zwolnienie dłużnika z aresztu
 • Art. 1055: zażalenie na postanowienie sądu w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 1056: wykonanie aresztu
 • Art. 1057: wykonanie aresztu
 • Art. 1058: wstrzymanie wykonania aresztu
 • Art. 1059: czasowe zwolnienie z aresztu
 • Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1060: egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa
 • Art. 1061: wyłączenie przedsiębiorstwa spod zajęcia
 • Art. 1062: uchylony
 • Art. 1063: zwolnienie od obowiązku złożenia rękojmi w toku egzekucji świadczeń pieniężnych z nieruchomości
 • Art. 10631: doręczanie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Art. 1064: rozporządzenie w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych i kosztów sądowych przysługujących Skarbowi Państwa
 • Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy
 • Art. 10641: egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 • Art. 10642: wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 • Art. 10643: postanowienie w przedmiocie wniosku o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Art. 10644: właściwość sądu w sprawach egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Art. 10645: ograniczenie egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Art. 10646: egzekucja świadczeń pieniężnych a wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Art. 10647: zarząd w ramach postępowania zabezpieczającego ustanowiony przed wszczęciem egzekucji
 • Art. 10648: wpis w księdze wieczystej o ustanowienie zarządu przymusowego
 • Art. 10649: nieważność czynności prawnych dłużnika dotyczących mienia objętego zarządem
 • Art. 106410: powołanie, odwołanie lub zmiana zarządcy w toku egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Art. 106411: uprawnienia zarządcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106412: niedopuszczalność innych sposobów egzekucji
 • Art. 106413: plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106414: właściwość sądu w sprawach egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106415: postanowienie o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106416: zbieg egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z innymi egzekucjami
 • Art. 106417: bilans przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika
 • Art. 106418: sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z wolnej ręki przez zarządcę
 • Art. 106419: ogłoszenie postanowienia o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106420: licytacja przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 106421: wpływ sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego na inne prawa
 • Art. 106422: solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego i dłużnika
 • Art. 106423: podział sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Art. 1065: uchylony
 • Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • Art. 1066: egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • Art. 1067: inicjatywa wszczęcia egzekucji
 • Art. 1068: ujawnienie wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej
 • Art. 1069: prawo pierwokupu nieruchomości rolnej
 • Art. 1070: zbieg egzekucji w celu zniesienia współwłasności i egzekucji z nieruchomości
 • Art. 1071: sprzedaż gospodarstwa rolnego albo wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej zarządzona w postępowaniu o dział spadku
 • Dział IV. (Uchylony)
 • Art. 1072: uchylony
 • Art. 1073: uchylony
 • Art. 1074: uchylony
 • Art. 1075: uchylony
 • Art. 1076: uchylony
 • Art. 1077: uchylony
 • Art. 1078: uchylony
 • Art. 1079: uchylony
 • Art. 1080: uchylony
 • Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Art. 1081: egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Art. 1082: nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty
 • Art. 1083: ograniczenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Art. 1084: uchylony
 • Art. 1085: wszczęcie egzekucji z urzędu w sprawach, w których zasądzono alimenty
 • Art. 1086: dochodzenie w celu ustalenia zarobków, stanu majątkowego i miejsca zamieszkania dłużnika
 • Art. 1087: zajęcie wynagrodzenia za prace dłużnika zatrudnionego u osoby bliskiej
 • Art. 1088: egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Dział VI. (Uchylony)
 • Art. 1089: uchylony
 • Art. 1090: uchylony
 • Art. 1091: uchylony
 • Art. 1092: uchylony
 • Art. 1093: uchylony
 • Art. 1094: uchylony
 • Art. 1095: uchylony
 • Art. 10951: uchylony
 • Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego
 • Art. 1096: uchylony
 • Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 1097: zasada ciągłość jurysdykcji krajowej
 • Art. 1098: zawisłość sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami przed sądem państwa obcego
 • Art. 10981: przesłanki zawieszenia postępowania
 • Art. 1099: brak jurysdykcji krajowej
 • Art. 10991: uznanie jurysdykcji krajowej
 • Tytuł II. (Oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone)
 • Art. 1100: uchylony
 • Art. 1101: uchylony
 • Art. 1102: uchylony
 • Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie
 • Art. 1103: jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w procesie
 • Art. 11031: jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich i w sprawach małżeńskich stosunków majątkowych
 • Art. 11032: jurysdykcja krajowa w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi
 • Art. 11033: jurysdykcja krajowa w sprawach o alimenty i o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka
 • Art. 11034: jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 11035: jurysdykcja krajowa w sprawach ze stosunku ubezpieczenia przeciwko ubezpieczycielowi
 • Art. 11036: jurysdykcja krajowa w sprawach wynikających z umów konsumenckich
 • Art. 11037: jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w procesie
 • Art. 11038: wyłączność jurysdykcji krajowej w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomości
 • Art. 11039: sprawy o rozwiązanie osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej
 • Art. 110310: jurysdykcja krajowa a powództwo wzajemne i współuczestnictwo materialne
 • Art. 1104: umowa o jurysdykcję sądów polskich
 • Art. 1105: umowa wyłączająca jurysdykcję sądów polskich
 • Art. 11051: umowa o poddanie jurysdykcji sądów
 • Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 1106: jurysdykcja krajowa w sprawach o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • Art. 11061: jurysdykcja krajowa w sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • Art. 11062: jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich
 • Art. 11063: jurysdykcja krajowa w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 • Art. 11064: jurysdykcja krajowa w sprawach o przysposobienie
 • Art. 11065: wniosek do sądu państwa obcego o stwierdzenie jurysdykcji w postępowaniu z zakresu konwencji haskiej z 1996 r.
 • Art. 11066: rozpoznanie wniosku o stwierdzenie jurysdykcji krajowej
 • Art. 11067: postanowienia sądu w sprawach z zakresu stwierdzenia jurysdykcji
 • Art. 1107: jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu opieki i kurateli
 • Art. 11071: jurysdykcja krajowa w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości
 • Art. 1108: jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych
 • Art. 1109: jurysdykcja sądu polskiego w sprawach o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie zamieszkałej lub przebywającej poza granicami RP
 • Art. 11091: jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu postępowania rejestrowego
 • Art. 1110: jurysdykcja krajowa w innych sprawach
 • Art. 11101: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w sprawach o podział majątku wspólnego, o dział spadku i sprawach związanych ze współwłasnością
 • Art. 11102: wyłączność jurysdykcji krajowej w zakresie praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości w RP
 • Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
 • Art. 11103: jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym
 • Art. 11104: jurysdykcja krajowa w postępowaniu egzekucyjnym
 • Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny
 • Art. 1111: immunitet dyplomatyczny
 • Art. 1112: immunitet konsularny
 • Art. 1113: immunitet sądowy
 • Art. 11131: przywileje osób posiadających immunitet dyplomatyczny lub konsularny
 • Art. 1114: zrzeczenie się immunitetu sądowego
 • Art. 1115: immunitet egzekucyjny
 • Art. 11151: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w postępowaniu zabezpieczającym
 • Art. 1116: uchylony
 • Księga druga. Postępowanie
 • Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa
 • Art. 1117: zdolność sądowa i procesowa cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi
 • Art. 1118: uchylony
 • Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1119: kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w przypadku powoda bez miejsca zamieszkania lub pobytu w RP
 • Art. 1120: zwolnienie od kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1121: żądanie zabezpieczenia przez powoda kosztów procesu
 • Art. 1122: niedopuszczalność żądania od powoda złożenia kaucji
 • Art. 1123: wysokość i forma kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1124: skutki niezłożenia w terminie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1125: zwrot kaucji złożonej na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1126: zaspokojenie przyznanych pozwanemu kosztów z kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1127: pierwszeństwo zaspokojenia z kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu
 • Art. 1128: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w postępowaniu nieprocesowym
 • Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych
 • Art. 1129: zwolnienie od kosztów sądowych na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych
 • Tytuł IV. Pomoc prawna
 • Art. 1130: pomoc prawna sądów lub innych organów państw obcych, polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
 • Art. 1131: wnioski sądów polskich o przeprowadzenie dowodów za granicą
 • Art. 11311: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wniosków o dokonanie za granicą innych czynności niż przeprowadzenie dowodów
 • Art. 1132: wnioski o doręczenie pism sądowych osobie przebywającej lub mającej siedzibę za granicą
 • Art. 1133: doręczanie pism sądowych osobie przebywającej lub mającej siedzibę za granicą listem poleconym
 • Art. 11331: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do doręczania pism pozasądowych
 • Art. 1134: przeprowadzenie dowodu i doręczanie pism przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne
 • Art. 11341: wniosek do sądu lub organu innego państwa UE o pomoc w wykonaniu orzeczenia w sprawie dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem
 • Art. 1135: udzielenie pomocy prawnej przez sądy polskie
 • Art. 11351: wykonanie przez sąd polski wniosku sądu lub innego organu państwa obcego o przeprowadzenie dowodu lub doręczenie pism sądowych
 • Art. 11352: zawiadomienie o miejscu i czasie przeprowadzenia dowodu na wniosek du lub innego organu państwa obcego
 • Art. 11353: doręczanie pism sądowych osobom przebywającym w Polsce, którym przysługuje immunitet
 • Art. 11354: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wykonywania przez sądy polskie innych czynności
 • Art. 11355: obowiązek wskazanie pełnomocnika do doręczeń w RP
 • Art. 1136: uchylony
 • Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów
 • Art. 1137: zabezpieczenie dowodu znajdującego się w RP
 • Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe
 • Art. 1138: moc dowodowa dokumentów zagranicznych
 • Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach
 • Art. 1139: zabezpieczenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu obywatela innego państwa
 • Art. 1140: wezwanie przez ogłoszenie osób roszczących sobie prawa do spadku po cudzoziemcu
 • Art. 1141: wydanie konsulowi majątku ruchomego zmarłego cudzoziemca
 • Art. 1142: śmierć w RP cudzoziemca będącego w podróży
 • Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe
 • Art. 11421: zasady postępowań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11422: forma orzekania w postępowaniach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11423: doręczanie postanowień w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11424: zmiana lub uchylenie europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11425: doręczanie postanowienia w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11426: zażalenie na postanowienia dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Art. 11427: wpis do Rejestru Spadkowego postanowień dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności
 • Art. 1143: uchylony
 • Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń
 • Art. 1144: uzasadnianie orzeczenia w celu przedstawienia do uznania albo wykonania orzeczenia za granicą
 • Art. 11441: zaświadczenie lub wyciąg na potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego za granicą
 • Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej
 • Art. 11442: uchylenie wyroku w sprawie alimentacyjnej na wniosek pozwanego
 • Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11443: postępowania dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11444: właściwość sądu w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11445: stwierdzenie upadku zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11446: organ do spraw informacji o rachunkach bankowych
 • Art. 11447: doręczanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11448: zażalenie na postanowienie w sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 11449: oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków na rachunku bankowym
 • Art. 114410: właściwość organu w sprawach zwolnienia sum przekraczających kwotę podlegającą zabezpieczeniu
 • Art. 114411: właściwość sądu w sprawach rozpatrywania środków odwoławczych przeciwko nakazowi zabezpieczenia
 • Art. 114412: zażalenie na postanowienie w sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia
 • Art. 114413: podważenie europejskiego nakazu zabezpieczenia
 • Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności
 • Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych
 • Art. 1145: uznanie z mocy prawa orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych
 • Art. 1146: przesłanki uznania z mocy prawa orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych
 • Art. 1147: obowiązek przedstawienia dokumentów przez osobę powołującą się na uznanie orzeczenia sądu państwa obcego
 • Art. 1148: wniosek o ustalenie podlegania uznania orzeczenia sądu państwa obcego
 • Art. 11481: postępowanie w sprawie uznania orzeczenia sądu państwa obcego
 • Art. 1149: niedopuszczalność przywrócenia terminu i wniesienia skargi o wznowienie postępowania
 • Art. 11491: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do rozstrzygnięć innych organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych
 • Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych
 • Art. 1150: przesłanki wykonalności orzeczeń sądów państw obcych
 • Art. 1151: wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa obcego
 • Art. 11511: tryb nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa obcego
 • Art. 11512: wszczęcie egzekucji na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego i wykonanie zabezpieczenia
 • Art. 11513: powództwo o pozbawienie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego
 • Art. 11514: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do rozstrzygnięć innych organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych
 • Art. 1152: wykonalność ugód zawartych przed sądami i innymi organami państw obcych lub przez nie zatwierdzonych
 • Art. 1153: uchylony
 • Tytuł III. (Uchylony)
 • Art. 11531: uchylony
 • Art. 11532: uchylony
 • Art. 11533: uchylony
 • Tytuł IV. (Uchylony)
 • Art. 11534: uchylony
 • Art. 11535: uchylony
 • Art. 11536: uchylony
 • Tytuł V. (uchylony)
 • Art. 11537: uchylony
 • Art. 11538: uchylony
 • Art. 11539: uchylony
 • Tytuł VI. (uchylony)
 • Art. 115310: uchylony
 • Art. 115311: uchylony
 • Art. 115312: uchylony
 • Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód, dokumentów urzędowych i porozumień
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 115313: zakres stosowania przepisów dotyczących uznania i wykonania orzeczeń sądów oraz ugód i dokumentów organów państw UE
 • Art. 115314: tytuły wykonawcze w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 115315: wszczęcie postępowania wykonawczego wobec orzeczeń obejmujących środki ochrony
 • Art. 115315a: wszczęcie postępowania wykonawczego na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • Art. 115315b: podstawa wszczęcia postępowania wykonawczego w sprawach uznania i wykonania orzeczeń sądów, ugód i dokumentów organów państw UE
 • Tytuł II. Wykonanie
 • Art. 115316: postanowienie w przedmiocie dostosowania tytułu wykonawczego
 • Art. 115316a: zawiadomienie właściwego prokuratora o wszczęciu postępowania wykonawczego w sprawach uznania i wykonania orzeczeń sądów, ugód i dokumentów organów państw UE
 • Art. 115316b: postanowienie w przedmiocie częściowego wykonania orzeczenia albo określenia warunków wykonywania kontaktów z dzieckiem
 • Art. 115317: obowiązek doręczenie zaświadczenie wystawionego w państwie członkowskim UE, z którego pochodzi tytuł wykonawczy
 • Art. 115318: zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika
 • Art. 115319: zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek strony
 • Art. 115319a: odmowa prowadzenia postępowania w sprawie uznania lub wykonania orzeczenia sądu lub dokumentu urzędowego organów państw UE
 • Art. 115320: zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika
 • Art. 115321: umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek
 • Art. 115322: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do orzeczeń obejmujących środki ochrony
 • Art. 115322a: postępowanie wykonawcze na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wydanego w państwie członkowskim UE
 • Art. 115322b: właściwość sądu w sprawach czynności w sprawach wykonania orzeczenia lub odmowy wykonania orzeczenia
 • Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania
 • Art. 115323: właściwość sądu w sprawie wniosków o odmowę wykonania, o odmowę uznania albo o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania
 • Art. 115324: zażalenie na postanowienia w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania
 • Art. 115325: odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu do orzeczeń obejmujących środki ochrony
 • Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy)
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 1154: zakres stosowania przepisów o sądzie polubownym (arbitrażowym)
 • Art. 1155: miejsce postępowania przed sądem polubownym
 • Art. 1156: jurysdykcja krajowa w postępowaniach przed sądem polubownym
 • Art. 1157: zakres rozstrzygnięć sądu polubownego
 • Art. 1158: rozróżnienie pojęcia "sąd" i "sąd polubowny"
 • Art. 1159: postępowanie przed sądem polubownym
 • Art. 1160: doręczanie zawiadomień
 • Tytuł II. Zapis na sąd polubowny
 • Art. 1161: zapis na sąd polubowny
 • Art. 11611: poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
 • Art. 1162: forma zapisu na sąd polubowny
 • Art. 1163: zapis na sąd polubowny w umowie (statucie) spółki handlowej
 • Art. 1164: zapis na sąd polubowny w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 11641: zapis na sąd polubowny w umowach, których stroną jest konsument
 • Art. 1165: zarzut zapisu na sąd polubowny
 • Art. 1166: zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym
 • Art. 1167: zakres pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej udzielonego przez przedsiębiorcę
 • Art. 1168: utrata mocy zapisu na sąd polubowny
 • Tytuł III. Skład sądu polubownego
 • Art. 1169: skład sądu polubownego
 • Art. 1170: sędzia sądu polubownego (arbiter)
 • Art. 1171: sposób powoływania arbitrów
 • Art. 1172: powołanie arbitra na wniosek strony
 • Art. 1173: wymogi wobec osoby powoływanej na arbitra
 • Art. 1174: wyłączenie arbitra
 • Art. 1175: ustąpienie arbitra
 • Art. 1176: postępowanie o wyłączenie arbitra
 • Art. 1177: odwołanie arbitra na zgodne oświadczenie stron
 • Art. 1178: powołanie arbitra zastępczego
 • Art. 1179: wynagrodzenie i zwrot wydatków arbitra
 • Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego
 • Art. 1180: zakres orzekania sądu polubownego i zarzut braku właściwości sądu polubownego
 • Art. 1181: postanowienie sądu polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego
 • Art. 1182: odpowiedzialność za szkodę z tytułu zarządzonego przez sąd polubowny tymczasowego środka zabezpieczającego
 • Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym
 • Art. 1183: zasada równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym
 • Art. 1184: zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym
 • Art. 1185: miejsce posiedzenia sądu polubownego
 • Art. 1186: wezwanie na arbitraż
 • Art. 1187: uzgodnienie języka postępowania przed sądem polubownym
 • Art. 1188: pozew i odpowiedź na pozew
 • Art. 1189: rozprawa i posiedzenia sądu polubownego
 • Art. 1190: zakończenie postępowania przed sądem polubownym
 • Art. 1191: zakres kompetencji sądu polubownego
 • Art. 1192: pomoc sądowa przysługująca sądowi polubownemu
 • Art. 1193: zarzutu naruszenia przepisów prawa przez sąd polubowny
 • Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania
 • Art. 1194: zasady rozstrzygania sporu przez sąd polubowny
 • Art. 1195: wydanie orzeczenia przez sąd polubowny
 • Art. 1196: zawarcie ugody przez strony przed sądem polubownym
 • Art. 1197: forma i elementy wyroku sądu polubownego
 • Art. 1198: umorzenie postępowania przed sądem polubownym
 • Art. 1199: obowiązki arbitrów po zakończeniu postępowania
 • Art. 1200: sprostowanie niedokładności, błędów i omyłek w tekście wyroku i dokonanie wykładni wyroku sądu polubownego
 • Art. 1201: sprostowanie z urzędu przez sad polubowny błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek
 • Art. 1202: wyrok uzupełniający sadu polubownego
 • Art. 1203: przedłużenie terminu do złożenia wniosku o sprostowanie, wykładnię lub wydanie przez sąd polubowny wyroku uzupełniającego
 • Art. 1204: postępowanie z aktami sprawy sądu polubownego
 • Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Art. 1205: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Art. 1206: przesłanki żądania uchylenia wyroku sądu polubownego
 • Art. 1207: postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Art. 1208: termin i tryb wnoszenia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Art. 1209: podjecie postępowania przez sąd polubowny w związku ze skargą o uchylenie wyroku
 • Art. 1210: wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego
 • Art. 1211: uchylenie wyroku sądu polubownego
 • Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
 • Art. 1212: moc prawna wyroku sądu polubownego
 • Art. 1213: wniosek o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej
 • Art. 12131: postępowanie w sprawie uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej
 • Art. 1214: uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody
 • Art. 1215: uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego
 • Art. 1216: odroczenie rozpoznania sprawy
 • Art. 1217: postępowanie o uznanie wyroku

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.