Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o rachunkowości

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-20
 • Czas trwania: 06:16:29
 • Rozmiar: 147 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: zakres podmiotowy ustawy
 • Art. 3: objaśnienie pojęć
 • Art. 4: zasady rachunkowości jednostki
 • Art. 4a: obowiązki kierownika jednostki i członków organu nadzorującego
 • Art. 5: ciągłość stosowania przyjętej polityki rachunkowości
 • Art. 6: przychody i koszty w księgach rachunkowych
 • Art. 7: wycena składników aktywów i pasywów
 • Art. 8: określanie zasad (polityki) rachunkowości
 • Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Art. 9: język i waluta ksiąg rachunkowych
 • Art. 10: dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości
 • Art. 11: powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Art. 11a: obowiązki kierownika jednostki w przypadku prowadzenia ksiąg poza jednostką
 • Art. 12: otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • Art. 13: elementy ksiąg rachunkowych
 • Art. 14: dziennik
 • Art. 15: konta księgi głównej
 • Art. 16: konta ksiąg pomocniczych
 • Art. 17: zakres danych w kontach ksiąg pomocniczych
 • Art. 18: zestawienie obrotów i sald
 • Art. 19: wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
 • Art. 20: dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej
 • Art. 21: elementy dowodu księgowego
 • Art. 22: zasady dotyczące dowodów księgowych, korygowanie błędów w dowodach
 • Art. 23: zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych
 • Art. 24: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Art. 25: poprawianie błędów w zapisach
 • Rozdział 3. Inwentaryzacja
 • Art. 26: inwentaryzacje
 • Art. 27: dokumentowanie wyników inwentaryzacji i wyjaśnianie stwierdzonych różnic
 • Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 • Art. 28: zasady wyceny aktywów i pasywów
 • Art. 28a: wycena aktywów i pasywów przez jednostkę mikro
 • Art. 28b: wyłączenie obowiązku stosowania niektórych przepisów ustawy
 • Art. 29: wycena aktywów jednostki po cenach sprzedaży netto
 • Art. 30: wycena aktywów i gotówki wyrażonych w walutach obcych
 • Art. 31: wartość początkowa środka trwałego
 • Art. 32: odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych
 • Art. 33: wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Art. 34: wycena materiałów, towarów i produktów w toku produkcji
 • Art. 34a: ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi
 • Art. 34b: koszty wytworzenia przyporządkowane przychodom jednostki
 • Art. 34c: rozliczanie kosztów wytworzenia niezakończonej usługi
 • Art. 34d: wyłączenie stosowania przepisów dotyczących niezakończonej usługi
 • Art. 35: odpisy aktualizujące
 • Art. 35a: zasady wyceny instrumentów finansowych
 • Art. 35b: aktualizacja wartości należności
 • Art. 35c: ustanie przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów
 • Art. 35d: rezerwy na przyszłe zobowiązania
 • Art. 36: księgowanie kapitałów (funduszy) własnych
 • Art. 36a: zbycie lub umorzenie akcji własnych
 • Art. 37: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Art. 38: rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
 • Art. 39: czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Art. 40: uchylony
 • Art. 41: zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów
 • Art. 42: wynik finansowy netto jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji
 • Art. 43: wynik finansowy netto w bankach
 • Art. 44: wynik finansowy netto w zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji
 • Rozdział 4a. Łączenie się spółek
 • Art. 44a: rozliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych łączenia się spółek handlowych
 • Art. 44b: rozliczanie połączenia spółek metodą nabycia
 • Art. 44c: rozliczanie łączenia spółek metodą łączenia udziałów
 • Art. 44d: odpowiednie stosowanie przepisów do nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki
 • Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki
 • Art. 45: zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Art. 46: ujmowanie w bilansie stanu aktywów i pasywów
 • Art. 47: rachunek zysków i strat
 • Art. 48: informacja dodatkowa
 • Art. 48a: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Art. 48b: rachunek przepływów pieniężnych
 • Art. 49: sprawozdanie z działalności jednostki
 • Art. 49a: domniemanie rzetelności sprawozdań finansowych jednostek mikro
 • Art. 49b: oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych
 • Art. 50: sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej
 • Art. 51: łączne sprawozdanie finansowe
 • Art. 52: roczne sprawozdanie finansowe
 • Art. 53: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki
 • Art. 54: obowiązek zmiany sprawozdania i korekty w księgach rachunkowych
 • Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
 • Art. 55: roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
 • Art. 56: wyłączenie obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Art. 57: wyłączenie jednostki zależnej spod konsolidacji
 • Art. 58: zwolnienie jednostki zależnej z obowiązku konsolidacji
 • Art. 59: metody konsolidacji
 • Art. 60: metoda konsolidacji pełnej
 • Art. 61: metoda konsolidacji proporcjonalnej
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: metoda praw własności
 • Art. 63a: trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych
 • Art. 63b: stosowanie przez jednostki grupy kapitałowej jednakowych zasad rachunkowości
 • Art. 63c: roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
 • Art. 63d: stosowanie przepisów o obrocie papierami wartościowymi do skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych
 • Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 • Art. 63e: objaśnienie pojęć rozdziału
 • Art. 63f: obowiązek złożenia sprawozdania z płatności
 • Art. 63g: skonsolidowane sprawozdanie z płatności
 • Art. 63h: wyłączenie obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania z płatności
 • Art. 63i: wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy w zakresie sporządzania sprawozdań
 • Art. 63j: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności
 • Art. 63k: forma sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności
 • Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 • Art. 64: podlegające badaniu roczne sprawozdania finansowe
 • Art. 64a: uchylony
 • Art. 64b: uchylony
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 66: umowa o badanie sprawozdania finansowego
 • Art. 67: uprawnienia biegłego rewidenta
 • Art. 67a: uchylony
 • Art. 68: obowiązek udostępniania sprawozdań
 • Art. 69: składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym
 • Art. 70: obowiązek złożenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
 • Art. 70a: oświadczenie o braku obowiązków w zakresie rocznego sprawozdania finansowego
 • Rozdział 8. Ochrona danych
 • Art. 71: przechowywanie i ochrona dokumentacji (zbiorów)
 • Art. 72: księgi rachunkowe w formie zbiorów informatycznych
 • Art. 73: przechowywanie dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Art. 73a: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do dowodów księgowych przechowywanych w Krajowym Systemie e-Faktur
 • Art. 74: okresy przechowywania sprawozdań finansowych i innych zbiorów
 • Art. 75: udostępnianie osobie trzeciej zbiorów lub ich części
 • Art. 76: przechowywanie zbiorów jednostek zlikwidowanych lub które zakończyły działalność
 • Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Art. 76a: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Art. 76b: uchylony
 • Art. 76c: uchylony
 • Art. 76d: uchylony
 • Art. 76e: uchylony
 • Art. 76f: uchylony
 • Art. 76g: uchylony
 • Art. 76h: umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Art. 76i: uchylony
 • Rozdział 9. Odpowiedzialność karna
 • Art. 77: przepis karny
 • Art. 78: przepis karny
 • Art. 79: przepis karny
 • Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe
 • Art. 80: wyłączenie stosowania przepisów ustawy
 • Art. 80a: uchylony
 • Art. 81: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
 • Art. 82: rozporządzenie w sprawie określenia dla niektórych jednostek szczególnych zasad rachunkowości
 • Art. 83: rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowych planów kont
 • Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
 • Art. 84: zmiany ustaw
 • Art. 85: utrata mocy przepisów
 • Art. 86: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.