Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks cywilny

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-17
 • Czas trwania: 12:06:49
 • Rozmiar: 365 MB
Co to jest audioustawa?
 • Księga pierwsza. Część ogólna
 • Tytuł I. Przepisy wstępne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: uchylony
 • Art. 3: zasada nieretroakcji
 • Art. 4: uchylony
 • Art. 5: nadużycie prawa podmiotowego
 • Art. 6: ciężar dowodu - onus probandi
 • Art. 7: domniemanie dobrej wiary
 • Tytuł II. Osoby
 • Dział I. Osoby fizyczne
 • Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • Art. 8: pojęcie zdolności prawnej
 • Art. 9: domniemanie prawne urodzenia się dziecka żywego
 • Art. 10: pełnoletność
 • Art. 11: nabycie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Art. 12: brak zdolności do czynności prawnych
 • Art. 13: ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Art. 14: czynność prawna osoby bez zdolności do czynności prawnych
 • Art. 15: ograniczona zdolność do czynności prawnych
 • Art. 16: ubezwłasnowolnienie częściowe
 • Art. 17: zgoda przedstawiciela ustawowego na czynność prawną osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych
 • Art. 18: brak zgody na dokonanie czynności prawnej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
 • Art. 19: jednostronna czynność prawna bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego
 • Art. 20: umowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych w drobnych sprawach życia codziennego
 • Art. 21: rozporządzanie zarobkiem przez ograniczonego w zdolności do czynności prawnych
 • Art. 22: oddanie przedmiotów do swobodnego użytku osobie ograniczonej w zdolności do czynności prawnych
 • Art. 221: konsument
 • Art. 23: dobra osobiste
 • Art. 24: środki ochrony dóbr osobistych
 • Rozdział II. Miejsce zamieszkania
 • Art. 25: miejsce zamieszkania osoby fizycznej
 • Art. 26: miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską
 • Art. 27: miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod opieką
 • Art. 28: zasada jednego miejsca zamieszkania
 • Rozdział III. Uznanie za zmarłego
 • Art. 29: uznanie za zmarłego
 • Art. 30: uznanie za zmarłego w następstwie szczególnych wypadków
 • Art. 31: domniemanie prawne chwili śmierci
 • Art. 32: domniemanie prawne równoczesności śmierci
 • Dział II. Osoby prawne
 • Art. 33: definicja osoby prawnej
 • Art. 331: definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną
 • Art. 34: Skarb Państwa jako podmiot praw i obowiązków
 • Art. 35: organizacja osób prawnych
 • Art. 36: uchylony
 • Art. 37: chwila uzyskania osobowości prawnej
 • Art. 38: reprezentacja osoby prawnej
 • Art. 39: brak umocowania organu lub przekroczenie zakresu umocowania
 • Art. 40: odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania
 • Art. 41: definicja siedziby osoby prawnej
 • Art. 42: ustanowienie kuratora dla osoby prawnej
 • Art. 421: okres, na który ustanawiany jest kurator dla osoby prawnej
 • Art. 43: ochrona dóbr osobistych osoby prawnej
 • Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
 • Art. 431: definicja przedsiębiorcy
 • Art. 432: definicja firmy
 • Art. 433: charakterystyka firmy
 • Art. 434: definicja firmy osoby fizycznej
 • Art. 435: definicja firmy osoby prawnej
 • Art. 436: firma oddziału osoby prawnej
 • Art. 437: zmiana firmy
 • Art. 438: skutki utraty członkostwa przez wspólnika firmy
 • Art. 439: niedopuszczalność zbycia firmy
 • Art. 4310: ochrona prawa do firmy
 • Tytuł III. Mienie
 • Art. 44: definicja mienia
 • Art. 441: mienie państwowe
 • Art. 45: definicja rzeczy
 • Art. 46: definicja nieruchomości
 • Art. 461: nieruchomości rolne (grunty rolne)
 • Art. 47: definicja części składowej
 • Art. 48: definicja części składowej gruntu
 • Art. 49: urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu
 • Art. 50: prawa częściami składowymi gruntu
 • Art. 51: definicja przynależności
 • Art. 52: skutek związku przynależności z rzeczą główną
 • Art. 53: definicja pożytków rzeczy
 • Art. 54: definicja pożytków prawa
 • Art. 55: uprawnienie do pobierania pożytków
 • Art. 551: przedsiębiorstwo
 • Art. 552: czynności prawne dotyczące przedsiębiorstwa
 • Art. 553: gospodarstwo rolne
 • Art. 554: odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za ich zobowiązania
 • Tytuł IV. Czynności prawne
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 56: skutki czynności prawnej
 • Art. 57: zasada nieograniczonej rozporządzalności prawem zbywalnym
 • Art. 58: bezwzględna nieważność czynności prawnej
 • Art. 59: względna bezskuteczność umowy
 • Art. 60: forma oświadczenia woli
 • Art. 61: chwila złożenia oświadczenia woli
 • Art. 62: skutek śmierci składającego oświadczenie woli
 • Art. 63: forma i sposób zgody osoby trzeciej
 • Art. 64: sądowe orzeczenie zastępujące
 • Art. 65: zasada wykładni oświadczenia woli
 • Art. 651: odpowiednie stosowanie przepisów o oświadczeniach woli
 • Dział II. Zawarcie umowy
 • Art. 66: definicja oferty
 • Art. 661: związanie ofertą złożoną w postaci elektronicznej
 • Art. 662: odwołanie oferty między przedsiębiorcami
 • Art. 67: opóźnione odpowiedzi oblata
 • Art. 68: oferta z zastrzeżeniami
 • Art. 681: odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień
 • Art. 682: brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę zawarcia umowy
 • Art. 69: milczące przyjęcie oferty
 • Art. 70: chwila i miejsce zawarcia umowy
 • Art. 701: zawarcie umowy w drodze aukcji lub przetargu
 • Art. 702: zawarcie umowy w wyniku aukcji
 • Art. 703: zawarcie umowy w wyniku przetargu
 • Art. 704: wadium
 • Art. 705: unieważnienie umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu
 • Art. 71: zaproszenie do zawarcia umowy
 • Art. 72: negocjacje - postępowanie
 • Art. 721: udostępnienie w toku negocjacji informacji z zastrzeżeniem poufności
 • Dział III. Forma czynności prawnych
 • Art. 73: forma czynności prawnej a nieważność czynności
 • Art. 74: zastrzeżenie formy czynności prawnej
 • Art. 75: uchylony
 • Art. 751: forma umowy zbycia lub ustanowienia użytkowania przedsiębiorstwa
 • Art. 76: zastrzeżenie w umowie szczególnej formy czynności
 • Art. 77: forma zmiany lub rozwiązania umowy
 • Art. 771: dokument potwierdzający umowę
 • Art. 772: dokumentowa forma czynności prawnej
 • Art. 773: definicja dokumentu
 • Art. 78: pisemna forma czynności prawnej
 • Art. 781: elektroniczna forma czynności prawnej
 • Art. 79: pisemne oświadczenie woli osoby niemogącej pisać
 • Art. 80: uchylony
 • Art. 81: data pewna
 • Dział IV. Wady oświadczenia woli
 • Art. 82: brak świadomości lub swobody jako wada
 • Art. 83: pozorność jako wada
 • Art. 84: błąd jako wada
 • Art. 85: skutki zniekształcenia oświadczenia woli przez posłańca
 • Art. 86: podstęp jako wada
 • Art. 87: groźba jako wada
 • Art. 88: uchylenie się od skutków prawnych błędu lub groźby
 • Dział V. Warunek
 • Art. 89: definicja warunku
 • Art. 90: brak mocy wstecznej warunku
 • Art. 91: czynności wykonywane przez warunkowo uprawnionego
 • Art. 92: rozporządzenia sprzeczne z warunkiem - pendente condicione
 • Art. 93: fikcja prawna ziszczenia się i nieziszczenia się warunku
 • Art. 94: skutki warunku niemożliwego
 • Dział VI. Przedstawicielstwo
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 95: pojęcie przedstawicielstwa
 • Art. 96: podstawa umocowania przedstawiciela
 • Art. 97: domniemanie umocowania osoby znajdującej się w lokalu przedsiębiorstwa
 • Rozdział II. Pełnomocnictwo
 • Art. 98: pełnomocnictwa - rodzaje
 • Art. 99: forma udzielenia pełnomocnictwa
 • Art. 100: ograniczona zdolność pełnomocnika do czynności prawnych
 • Art. 101: odwołanie pełnomocnictwa i wygaśnięcie umocowania
 • Art. 102: zwrot dokumentów po wygaśnięciu pełnomocnictwa
 • Art. 103: umowa zawarta bez umocowania - falsus procurator
 • Art. 104: skutki jednostronnej czynności dokonanej bez umocowania
 • Art. 105: dokonanie czynności prawnej po wygaśnięciu umocowania
 • Art. 106: pełnomocnictwo substytucyjne
 • Art. 107: ustanowienie kilku pełnomocników z takim samym zakresem umocowania
 • Art. 108: pełnomocnik jako druga strona czynności prawnej dokonywanej w imieniu mocodawcy
 • Art. 109: składanie oświadczenia woli przedstawicielowi
 • Rozdział III. Prokura
 • Art. 1091: prokura
 • Art. 1092: forma udzielenia prokury
 • Art. 1093: czynności wymagające odrębnych pełnomocnictw
 • Art. 1094: prokura łączna
 • Art. 1095: prokura oddziałowa
 • Art. 1096: niedopuszczalność przeniesienia prokury
 • Art. 1097: odwołanie i wygaśnięcie prokury
 • Art. 1098: zgłoszenie udzielenia i wygaśnięcia prokury
 • Art. 1099: uchylony
 • Tytuł V. Termin
 • Art. 110: obliczanie terminów
 • Art. 111: termin oznaczony w dniach
 • Art. 112: termin oznaczony w tygodniach, miesiącach i latach
 • Art. 113: termin oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca
 • Art. 114: termin oznaczony w miesiącach lub latach
 • Art. 115: koniec terminu w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę
 • Art. 116: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o warunku zawieszającym lub rozwiązującym
 • Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń
 • Art. 117: przedawnienie roszczeń majątkowych
 • Art. 1171: nieuwzględnienie upływu terminu przedawnienia roszczenia wobec konsumentów
 • Art. 118: terminy przedawnienia roszczeń
 • Art. 119: zakaz skracania i przedłużania terminów przedawnienia
 • Art. 120: rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczenia
 • Art. 121: zawieszenie biegu przedawnienia
 • Art. 122: termin przedawnienia w przypadku osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Art. 123: przerwanie biegu przedawnienia
 • Art. 124: skutki przerwania przedawnienia
 • Art. 125: przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą
 • Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe
 • Tytuł I. Własność
 • Tytuł I. Własność
 • Art. 126: uchylony
 • Art. 127: uchylony
 • Art. 128: uchylony
 • Art. 129: uchylony
 • Art. 130: uchylony
 • Art. 131: uchylony
 • Art. 132: uchylony
 • Art. 133: uchylony
 • Art. 134: uchylony
 • Art. 135: uchylony
 • Art. 136: uchylony
 • Art. 137: uchylony
 • Art. 138: uchylony
 • Art. 139: uchylony
 • Dział II. Treść i wykonywanie własności
 • Art. 140: prawo własności
 • Art. 141: uchylony
 • Art. 142: stan wyższej konieczności a prawa właściciela
 • Art. 143: zakres prawa własności gruntu
 • Art. 144: zakazanie immisji
 • Art. 145: służebność drogi koniecznej
 • Art. 146: służebność osobista
 • Art. 147: zakaz robót ziemnych grożących utratą oparcia
 • Art. 148: pożytki z owoców opadłych z drzewa
 • Art. 149: prawo wejścia na grunt sąsiedni celem usunięcia zwieszających się gałęzi lub owoców
 • Art. 150: usunięcie korzeni, gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu
 • Art. 151: przekroczenie granic przy wznoszeniu budynku
 • Art. 152: obowiązki właścicieli gruntów sąsiadujących w zakresie rozgraniczenia gruntów
 • Art. 153: ustalenie spornych granic gruntów
 • Art. 154: utrzymywanie i użytkowanie urządzeń, drzew i krzewów na granicy gruntów
 • Dział III. Nabycie i utrata własności
 • Rozdział I. Przeniesienie własności
 • Art. 155: umowy przenoszące własność rzeczy
 • Art. 156: ważność umowy przenoszącej własność
 • Art. 157: przeniesienie własności nieruchomości
 • Art. 158: forma przeniesienia własności nieruchomości
 • Art. 159: uchylony
 • Art. 160: uchylony
 • Art. 161: uchylony
 • Art. 162: uchylony
 • Art. 163: uchylony
 • Art. 164: uchylony
 • Art. 165: uchylony
 • Art. 166: prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej
 • Art. 167: uchylony
 • Art. 168: uchylony
 • Art. 169: nabycie rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej
 • Art. 170: przeniesienie własności rzeczy ruchomej obciążonej prawem osoby trzeciej
 • Art. 171: uchylony
 • Rozdział II. Zasiedzenie
 • Art. 172: nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
 • Art. 173: bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego
 • Art. 174: nabycie ruchomości przez zasiedzenie
 • Art. 175: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do biegu zasiedzenia
 • Art. 176: doliczenie do biegu zasiedzenia czasu posiadania poprzednika
 • Art. 177: uchylony
 • Art. 178: uchylony
 • Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności
 • Art. 179: utracił moc
 • Art. 180: wyzbycie własności rzeczy ruchomej poprzez porzucenie
 • Art. 181: nabycie własności ruchomej rzeczy niczyjej
 • Art. 182: własność wyrojonego roju pszczół
 • Art. 183: uchylony
 • Art. 184: uchylony
 • Art. 185: uchylony
 • Art. 186: uchylony
 • Art. 187: nabycie własności rzeczy znalezionej
 • Art. 188: uchylony
 • Art. 189: współwłasność rzeczy znalezionej
 • Art. 190: nabycie własności pożytków naturalnych
 • Art. 191: rozciągnięcie własności nieruchomości na połączoną rzecz ruchomą
 • Art. 192: własność wytworzonej nowej rzeczy ruchomej z cudzych materiałów
 • Art. 193: własność rzeczy ruchomych połączonych lub zmieszanych
 • Art. 194: stosowanie przepisów o obowiązku naprawienia szkody lub o bezpodstawnym wzbogaceniu
 • Dział IV. Współwłasność
 • Art. 195: współwłasność rzeczy
 • Art. 196: rodzaje współwłasności
 • Art. 197: zasada domniemania równych udziałów współwłaścicieli
 • Art. 198: rozporządzanie udziałami przez współwłaścicieli
 • Art. 199: rozporządzanie rzeczą wspólną
 • Art. 200: obowiązek współdziałania współwłaścicieli w zarządzie rzeczą wspólną
 • Art. 201: czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną
 • Art. 202: poddanie sporu współwłaścicieli do rozstrzygnięcia przez sąd
 • Art. 203: sądowe wyznaczenie zarządcy
 • Art. 204: obliczanie większości współwłaścicieli
 • Art. 205: wynagrodzenie sprawującego zarząd rzeczą wspólną
 • Art. 206: współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej
 • Art. 207: udział współwłaścicieli w przychodach i wydatkach
 • Art. 208: rachunek z zarządu rzeczą wspólną
 • Art. 209: uprawnienie współwłaścicieli do czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa
 • Art. 210: zniesienie współwłasności
 • Art. 211: podział rzeczy wspólnej
 • Art. 212: zniesienie współwłasności przez sąd
 • Art. 213: przyznanie gospodarstwa rolnego jednemu z współwłaścicieli
 • Art. 214: zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli
 • Art. 215: odesłanie do przepisów ustawy
 • Art. 216: wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego
 • Art. 217: wydanie współwłaścicielom zbytego gospodarstwa rolnego korzyści z obniżenia spłat, z tytułu zbycia nieruchomości
 • Art. 218: uprawnienie współwłaścicieli do dalszego zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym
 • Art. 219: uchylony
 • Art. 220: wyłączenie przedawnienia w sprawach roszczenia o zniesienie współwłasności
 • Art. 221: skuteczność czynności prawnych wobec nabywcy udziału
 • Dział V. Ochrona własności
 • Art. 222: roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne
 • Art. 223: wyłączenie przedawnienia roszczeń właściciela nieruchomości
 • Art. 224: odpowiedzialność samoistnego posiadacza w dobrej wierze
 • Art. 225: odpowiedzialność samoistnego posiadacza w złej wierze
 • Art. 226: żądanie przez samoistnego posiadacza zwrotu nakładów koniecznych
 • Art. 227: połączenie rzeczy przez samotnego posiadacza
 • Art. 228: wezwanie samoistnego posiadacza własności państwowej do wydania rzeczy
 • Art. 229: przedawnienie roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi
 • Art. 230: odpowiedzialność posiadacza zależnego
 • Art. 231: wzniesienie budynku na cudzym gruncie
 • Tytuł II. Użytkowanie wieczyste
 • Art. 232: użytkowanie wieczyste
 • Art. 233: uprawnienia użytkownika wieczystego
 • Art. 234: oddanie gruntu Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste
 • Art. 235: własność wzniesionych na gruncie Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego budynków i urządzeń
 • Art. 236: okres użytkowania wieczystego
 • Art. 237: przeniesienie użytkowania wieczystego
 • Art. 238: opłata za użytkowanie wieczyste
 • Art. 239: umowa o użytkowanie wieczyste
 • Art. 240: rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste
 • Art. 241: skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego
 • Art. 242: uchylony
 • Art. 243: przedawnienie roszczeń przeciwko użytkownikowi wieczystemu
 • Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 244: ograniczone prawa rzeczowe
 • Art. 245: ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 2451: przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości
 • Art. 246: zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 247: wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 248: umowa o zmianie treści ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 249: pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych obciążających tę samą rzecz
 • Art. 250: zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
 • Art. 251: ochrona praw rzeczowych ograniczonych
 • Dział II. Użytkowanie
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 252: użytkowanie rzeczy
 • Art. 253: ograniczenie zakresu użytkowania
 • Art. 254: niezbywalność użytkowania
 • Art. 255: wygaśnięcie użytkowania
 • Art. 256: wykonywanie prawa użytkowania
 • Art. 257: użytkowanie zespołu środków produkcji
 • Art. 258: ponoszenie ciężarów w stosunkach wzajemnych między użytkownikiem a właścicielem
 • Art. 259: nakłady właściciela na rzecz obciążoną użytkowaniem
 • Art. 260: nakłady użytkownika na rzecz obciążoną użytkowaniem
 • Art. 261: roszczenia osoby trzeciej przeciwko użytkownikowi dotyczące własności rzeczy
 • Art. 262: zwrot rzeczy po wygaśnięciu użytkowania
 • Art. 263: przedawnienie roszczeń właściciela przeciwko użytkownikowi
 • Art. 264: użytkowanie nieprawidłowe
 • Art. 265: użytkowanie praw
 • Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne
 • Art. 266: wygaśnięcie użytkowania ustanowionego na rzecz osoby fizycznej
 • Art. 267: obowiązki i uprawnienia użytkownika
 • Art. 268: zakładanie w pomieszczeniach nowych urządzeń przez użytkownika
 • Art. 269: żądanie zabezpieczenia od użytkownika
 • Art. 270: zabezpieczenie przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowym
 • Art. 2701: uchylony
 • Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • Art. 271: użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 • Art. 272: budynki i urządzenia na gruncie Skarbu Państwa użytkowanym przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną
 • Art. 273: skutki wygaśnięcia użytkowania gruntu Skarbu Państwa przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • Art. 274: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do drzew i innych roślin po wygaśnięciu użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 • Art. 275: zmiana przeznaczenia użytkowanych przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną gruntów Skarbu Państwa
 • Art. 276: uchylony
 • Art. 277: wkłady gruntowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • Art. 278: postanowienia statutu rolniczej spółdzielni produkcyjnej dotyczące wkładów gruntowych
 • Art. 279: własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie stanowiącym wkład gruntowy
 • Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania
 • Art. 280: uchylony
 • Art. 281: uchylony
 • Art. 282: uchylony
 • Art. 283: uchylony
 • Art. 284: inne wypadki użytkowania przez osoby prawne
 • Dział III. Służebności
 • Rozdział I. Służebności gruntowe
 • Art. 285: służebność gruntowa
 • Art. 286: ustanowienie służebności gruntowej na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • Art. 287: sposób wykonywania i zakres służebności gruntowej
 • Art. 288: wykonywanie służebności gruntowej a korzystanie z nieruchomości obciążonej
 • Art. 289: obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej
 • Art. 290: służebność gruntowa w przypadku podziału nieruchomości
 • Art. 291: zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności
 • Art. 292: nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie
 • Art. 293: wygaśnięcie służebności gruntowej
 • Art. 294: zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem
 • Art. 295: zniesienie służebności gruntowej bez wynagrodzenia
 • Rozdział II. Służebności osobiste
 • Art. 296: służebność osobista
 • Art. 297: dpowiednie stosowanie do służebności osobistych przepisów o służebnościach gruntowych
 • Art. 298: sposób wykonywania i zakres służebności osobistej
 • Art. 299: wygaśnięcie służebności osobistej ze śmiercią uprawnionego
 • Art. 300: niemożność zbycia służebności
 • Art. 301: uprawnienia wynikające ze służebności mieszkania
 • Art. 302: korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku
 • Art. 303: zachowanie uprawnionego a zamiana służebności na rentę
 • Art. 304: nabycia służebności osobistej przez zasiedzenie
 • Art. 305: nieruchomość obciążona służebnością osobistą jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • Rozdział III. Służebność przesyłu
 • Art. 3051: służebność przesyłu
 • Art. 3052: żądanie ustanowienia służebności przesyłu
 • Art. 3053: przejście służebności przesyłu na nabywcę i wygaśnięcie służebności
 • Art. 3054: odpowiednie stosowanie do służebności przesyłu przepisów o służebności gruntowej
 • Dział IV. Zastaw
 • Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych
 • Art. 306: przedmiot i treść zastawu na rzeczy
 • Art. 307: umowa o ustanowienie zastawu
 • Art. 308: wierzytelność a zastaw rejestrowy
 • Art. 309: stosowanie przepisów o nabyciu własności od nieuprawionego do ustanowienia zastawu
 • Art. 310: pierwszeństwo między zastawem a innym prawem rzeczowym
 • Art. 311: nieważność zastrzeżenia niezbywalności przedmiotu zastawu
 • Art. 312: zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej
 • Art. 313: rzeczy mające cenę sztywną, lex commissoria
 • Art. 314: zakres roszczeń zabezpieczonych zastawem
 • Art. 315: zarzuty niebędącego dłużnikiem zastawcy
 • Art. 316: zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej zastawem - wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności
 • Art. 317: prawa po przedawnieniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem
 • Art. 318: zastawnik - obowiązki
 • Art. 319: pożytki z rzeczy obciążonej zastawem
 • Art. 320: nakłady zastawnika na rzecz
 • Art. 321: uprawnienia zastawcy w przypadku zagrożenia rzeczy
 • Art. 322: przedawnienie roszczeń zastawcy i zastawnika
 • Art. 323: zastaw a przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem
 • Art. 324: uprawnienia nabywcy wierzytelności do żądania wydania rzeczy
 • Art. 325: skutek zwrotu rzeczy zastawcy
 • Art. 326: zastaw ustawowy - odesłanie
 • Rozdział II. Zastaw na prawach
 • Art. 327: zakres zastawu na prawach
 • Art. 328: odesłanie do przepisów o zastawie na rzeczach
 • Art. 329: zawarcie umowy o ustanowienie zastawu na prawach i jej wymogi formalne
 • Art. 330: zakres uprawnień zastawnika
 • Art. 331: wypowiedzenie wierzytelności przez zastawcę
 • Art. 332: przejście zastawu na przedmiot świadczenia
 • Art. 333: podmioty uprawnione do odbioru świadczenia
 • Art. 334: przedterminowe spełnienie świadczenia
 • Art. 335: żądanie przeniesienia wierzytelności pieniężnej
 • Tytuł IV. Posiadanie
 • Art. 336: definicja posiadacza zależnego i posiadacza samoistnego
 • Art. 337: status prawny posiadacza samoistnego
 • Art. 338: definicja dzierżyciela
 • Art. 339: domniemanie samoistnego posiadania
 • Art. 340: domniemanie posiadania ciągłego
 • Art. 341: domniemanie zgodności posiadania rzeczy z prawem
 • Art. 342: zakaz samowolnego naruszania posiadania rzeczy
 • Art. 343: obrona konieczna i dozwolona samopomoc przeciwko samowolnemu naruszeniu posiadania
 • Art. 3431: odpowiednie stosowanie do ochrony władania lokalem przepisów o ochronie posiadania
 • Art. 344: roszczenie przysługujące posiadaczowi po samowolnym naruszeniu rzeczy
 • Art. 345: skutek przywrócenia posiadania rzeczy
 • Art. 346: wyłączenie roszczenia o ochronie posiadania w razie niemożności ustalenia zakresu współposiadania
 • Art. 347: roszczenia przysługujące posiadaczowi nieruchomości
 • Art. 348: sposób przeniesienia posiadania - traditio longa manu
 • Art. 349: przeniesienie posiadania z zachowaniem władztwa - constitutum possessorium
 • Art. 350: przeniesienie posiadania - umowa między stronami i zawiadomienie osoby trzeciej
 • Art. 351: przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zależnego - traditio brevi manu
 • Art. 352: posiadacz służebności
 • Księga trzecia. Zobowiązania
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 353: istota zobowiązania
 • Art. 3531: zasada swobody umów
 • Art. 354: sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika i wierzyciela
 • Art. 355: definicja należytej staranności
 • Art. 356: możliwość żądania osobistego świadczenia dłużnika - przesłanki
 • Art. 357: spełnienie świadczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku
 • Art. 3571: stosowanie zasady rebus sic stantibus przy nadzwyczajnej zmianie stosunków
 • Art. 358: spełnienie w walucie polskiej zobowiązania wyrażonego w walucie obcej
 • Art. 3581: zasada nominalizmu i waloryzacji
 • Art. 359: źródła i wysokość odsetek
 • Art. 360: termin do zapłacenia odsetek
 • Art. 361: związek przyczynowy; szkoda i jej rodzaje (damnum emergens i lucrum cessans)
 • Art. 362: przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody
 • Art. 363: sposoby naprawienia szkody
 • Art. 364: zabezpieczenie zobowiązania
 • Art. 365: zobowiązania przemienne - obligatio alternativa
 • Art. 3651: wygaśnięcie zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym
 • Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli
 • Dział I. Zobowiązania solidarne
 • Art. 366: istota solidarności dłużników
 • Art. 367: istota solidarności wierzycieli
 • Art. 368: solidarność mimo zróżnicowania świadczenia
 • Art. 369: źródła solidarności biernej
 • Art. 370: solidarność dotycząca wspólnego mienia
 • Art. 371: zasada niepogarszania sytuacji współdłużników
 • Art. 372: skutek przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia względem pozostałych współdłużników
 • Art. 373: skutki zwolnienia jednego współdłużnika
 • Art. 374: odnowienie (nowacja) a solidarność
 • Art. 375: zarzuty osobiste i wspólne dłużnika solidarnego
 • Art. 376: roszczenia regresowe między współdłużnikami
 • Art. 377: ochrona współwierzycieli w razie zwłoki dłużnika
 • Art. 378: roszczenia regresowe między współwierzycielami
 • Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne
 • Art. 379: istota świadczenia podzielnego
 • Art. 380: odpowiedzialność dłużników zobowiązanych do świadczenia niepodzielnego
 • Art. 381: uprawnienia wierzycieli co do świadczenia niepodzielnego
 • Art. 382: skutki zwolnienia z długu i zwłoki jednego z dłużników
 • Art. 383: roszczenia regresowe między wierzycielami
 • Art. 3831: zakaz żądania wyższej opłaty
 • Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
 • Art. 384: wzorzec umowy, ochrona konsumenta
 • Art. 3841: związanie wzorcem wydanym w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym.
 • Art. 385: sprzeczność treści umowy z wzorcem, wykładnia
 • Art. 3851: niedozwolone postanowienia umowne
 • Art. 3852: ocena zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami
 • Art. 3853: katalog klauzul niedozwolonych
 • Art. 3854: konflikt wzorców umów stosowanych między przedsiębiorcami
 • Art. 3855: stosowanie niektórych przepisów ustawy dotyczących konsumenta
 • Art. 386: uchylony
 • Art. 387: pierwotna niemożliwość świadczenia - impossibilium nulla obligatio est
 • Art. 3871: przesłanki nieważności umowy przenoszącej własność nieruchomości
 • Art. 388: wyzysk
 • Art. 389: definicja umowy przedwstępnej
 • Art. 390: skutki uchylenia się od zawarcia umowy przedwstępnej
 • Art. 391: zawarcie umowy o świadczenie przez osobę trzecią
 • Art. 392: zawarcie umowy o zwolnienie dłużnika
 • Art. 393: zawarcie umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - pactum in favorem tertii
 • Art. 394: znaczenie zadatku
 • Art. 395: zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia
 • Art. 396: znaczenie odstępnego
 • Tytuł IV. Skreślony
 • Art. 397: uchylony
 • Art. 398: uchylony
 • Art. 399: uchylony
 • Art. 400: uchylony
 • Art. 401: uchylony
 • Art. 402: uchylony
 • Art. 403: uchylony
 • Art. 404: uchylony
 • Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie
 • Art. 405: definicja bezpodstawnego wzbogacenia
 • Art. 406: obowiązek wydania korzyści - surogaty
 • Art. 407: skutki bezpłatnego rozporządzenia korzyścią
 • Art. 408: nakłady na rzecz i ich zwrot
 • Art. 409: wygaśnięcie obowiązku wydania korzyści lub zwrotu jej wartości
 • Art. 410: definicja świadczenia nienależnego
 • Art. 411: przesłanki wyłączenia zwrotu świadczenia
 • Art. 412: orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa
 • Art. 413: zwrot świadczenia z gry lub zakładu
 • Art. 414: bezpodstawne wzbogacenie a obowiązek naprawienia szkody
 • Tytuł VI. Czyny niedozwolone
 • Art. 415: odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
 • Art. 416: odpowiedzialność osób prawnych
 • Art. 417: odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
 • Art. 4171: szkoda wyrządzona przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej
 • Art. 4172: szkoda wyrządzona przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej.
 • Art. 418: utracił moc
 • Art. 419: uchylony
 • Art. 420: uchylony
 • Art. 4201: uchylony
 • Art. 4202: uchylony
 • Art. 421: wyłączenie stosowania przepisów ustawy na rzecz uregulowań w przepisach szczególnych
 • Art. 422: podmioty odpowiedzialne za szkodę
 • Art. 423: wyłączenie odpowiedzialności na skutek działań w obronie koniecznej
 • Art. 424: wyłączenie odpowiedzialności na skutek działań w stanie wyższej konieczności
 • Art. 425: skutki niepoczytalności
 • Art. 426: odpowiedzialność małoletniego do lat trzynastu
 • Art. 427: odpowiedzialność osoby sprawującej nadzór - wina w nadzorze
 • Art. 428: odpowiedzialność małoletniego lub niepoczytalnego w braku zobowiązanych do nadzoru
 • Art. 429: odpowiedzialność za osoby, którym powierzono wykonanie czynności - wina w wyborze
 • Art. 430: odpowiedzialność zwierzchnika za podwładnego
 • Art. 431: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
 • Art. 432: prawo zatrzymania cudzego zwierzęcia - samopomoc
 • Art. 433: odpowiedzialność zajmującego pomieszczenie za wylanie, wyrzucenie lub spadnięcie przedmiotu
 • Art. 434: odpowiedzialność posiadacza budowli za jej zawalenie się
 • Art. 435: odpowiedzialność osób prowadzących przedsiębiorstwo - zasada ryzyka
 • Art. 436: odpowiedzialność posiadacza pojazdu - zasada ryzyka
 • Art. 437: zakaz wyłączenia odpowiedzialności z góry
 • Art. 438: szkoda poniesiona w interesie cudzym lub wspólnym
 • Art. 439: zapobieżenie szkodzie w stanie bezpośredniego zagrożenia
 • Art. 440: zasada miarkowania odszkodowania
 • Art. 441: solidarność bierna za szkodę i roszczenia regresowe
 • Art. 442: uchylony
 • Art. 4421: przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody
 • Art. 443: zbieg podstaw odpowiedzialności - deliktowej i kontraktowej
 • Art. 444: uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia - szkoda na osobie
 • Art. 445: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • Art. 446: odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego
 • Art. 4461: roszczenie o szkody prenatalne
 • Art. 4462: zadośćuczynienie za krzywdę dla rodziny poszkodowanego
 • Art. 447: przesłanki kapitalizacji renty
 • Art. 448: zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
 • Art. 449: zbywalność roszczeń
 • Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Art. 4491: odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
 • Art. 4492: odpowiedzialność producenta za szkodę na mieniu
 • Art. 4493: wyłączenie odpowiedzialności producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Art. 4494: domniemanie wprowadzenia do obrotu produktu niebezpiecznego w zakresie działalności producenta
 • Art. 4495: podmioty odpowiedzialne jak producent
 • Art. 4496: solidarna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Art. 4497: ograniczenie zakresu odszkodowania za szkodę na mieniu
 • Art. 4498: przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny
 • Art. 4499: niedopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Art. 44910: zbieg przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Art. 44911: uchylony
 • Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
 • Dział I. Wykonanie zobowiązań
 • Art. 450: przyjęcie świadczenia częściowego przez wierzyciela
 • Art. 451: zarachowanie
 • Art. 452: świadczenie do rąk nieuprawnionej osoby
 • Art. 453: świadczenie w miejsce wykonania - datio in solutum
 • Art. 454: określenie miejsca spełnienia świadczenia
 • Art. 4541: miejsce spełnienia świadczenia przy przesyłce
 • Art. 455: termin spełnienia świadczenia
 • Art. 456: częściowe świadczenia
 • Art. 457: termin zastrzeżony na korzyść dłużnika
 • Art. 458: natychmiastowa wymagalność bez względu na zastrzeżony termin
 • Art. 459: spis przedmiotów lub rzeczy
 • Art. 460: złożenie rachunku z zarządu
 • Art. 461: instytucja prawa zatrzymania - ius retentionis
 • Art. 462: pokwitowanie dla dłużnika
 • Art. 463: odmowa pokwitowania przez wierzyciela
 • Art. 464: świadczenie osobie okazującej pokwitowanie
 • Art. 465: możliwość żądania zwrotu dokumentu
 • Art. 466: domniemanie uregulowania należności bocznych
 • Art. 467: złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 468: zawiadomienie wierzyciela o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 469: odebranie przedmiotu świadczenia z depozytu
 • Art. 470: skutki złożenia przedmiotu do depozytu sądowego
 • Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań
 • Art. 471: odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania - odpowiedzialność ex contractu
 • Art. 472: odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności
 • Art. 473: umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika
 • Art. 474: odpowiedzialność za osoby pomagające w wykonaniu zobowiązania
 • Art. 475: pojęcie następczej niemożliwości świadczenia
 • Art. 476: dłużnik pozostający w zwłoce
 • Art. 477: skutki pozostawania dłużnika w zwłoce
 • Art. 478: odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości
 • Art. 479: odpowiedzialność za rzeczy oznaczone co do gatunku - nabycie rzeczy na koszt dłużnika
 • Art. 480: zastępcze wykonanie zobowiązania
 • Art. 481: odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych
 • Art. 482: zakaz anatocyzmu (naliczania odsetek od zaległych odsetek)
 • Art. 483: pojęcie kary umownej
 • Art. 484: wysokość kary umownej
 • Art. 485: stosowanie przepisów o kare umownej
 • Art. 486: wierzyciel pozostający w zwłoce
 • Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
 • Art. 487: definicja umowy wzajemnej
 • Art. 488: jednoczesne spełnienie świadczeń wzajemnych
 • Art. 489: uchylony
 • Art. 490: wstrzymanie spełnienia świadczenia
 • Art. 491: skutki pozostawania w zwłoce jednej ze stron
 • Art. 492: zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy wzajemnej
 • Art. 4921: odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
 • Art. 493: skutek niemożliwości spełnienia jednego ze świadczeń pieniężnych
 • Art. 494: obowiązki stron w razie odstąpienia od umowy wzajemnej
 • Art. 495: niezawiniona niemożliwość spełnienia świadczenia
 • Art. 496: skutki odstąpienia od umowy wzajemnej - prawo zatrzymania świadczenia
 • Art. 497: uprawnienia zatrzymania świadczenia w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej
 • Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
 • Art. 498: pojęcie i przesłanki potrącenia
 • Art. 499: sposób dokonania potrącenia
 • Art. 500: sposób wyboru miejsca spełnienia świadczenia
 • Art. 501: odroczenie wykonania zobowiązania przez sąd lub wierzyciela
 • Art. 502: przesłanki potrącenia wierzytelności przedawnionej
 • Art. 503: stosowanie przepisów o zaliczeniu do potrącenia
 • Art. 504: potrącenie wierzytelności zajętej
 • Art. 505: wyłączenie potrącenia - katalog
 • Art. 506: pojęcie odnowienia - nowacja
 • Art. 507: odnowienie a zabezpieczenie wierzytelności
 • Art. 508: skutki zwolnienia z długu
 • Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • Dział I. Zmiana wierzyciela
 • Art. 509: definicja przelewu
 • Art. 510: skutek umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności
 • Art. 511: forma przelewu (cesji)
 • Art. 512: zapłata do rąk cedenta
 • Art. 513: zarzuty dłużnika przeciwko nabywcy wierzytelności (cesjonariuszowi)
 • Art. 514: zastrzeżenie zgody dłużnika - pactum de non cedendo
 • Art. 515: zarzuty zbywcy (cedenta)
 • Art. 516: zakres odpowiedzialności cedenta
 • Art. 517: wyłączenie stosowania przepisów o przelewie
 • Art. 518: wstąpienie w prawa wierzyciela - subrogacja ustawowa
 • Dział II. Zmiana dłużnika
 • Art. 519: definicja przejęcia długu
 • Art. 520: termin do wyrażenia zgody o przejęciu
 • Art. 521: odmowa zgody dłużnika lub wierzyciela
 • Art. 522: forma umowy o przejęcie długu
 • Art. 523: domniemanie przejęcia długu przez nabywcę
 • Art. 524: zarzuty przejmującego dług przeciwko wierzycielowi
 • Art. 525: chwila wygaśnięcia zabezpieczeń
 • Art. 526: uchylony
 • Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 • Art. 527: skarga pauliańska - actio Pauliana
 • Art. 528: bezskuteczność czynności dokonanej nieodpłatnie
 • Art. 529: domniemanie działań dłużnika z możliwością pokrzywdzenia wierzycieli
 • Art. 530: ochrona przyszłych wierzycieli przed działaniami dłużnika
 • Art. 531: zaskarżenie czynności prawnej
 • Art. 532: pierwszeństwo zaspokojenia wierzyciela
 • Art. 533: sposób zwolnienia się osoby trzeciej od odpowiedzialności
 • Art. 534: zawity termin zaskarżenia
 • Tytuł XI. Sprzedaż
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 535: pojęcie umowy sprzedaży
 • Art. 5351: uchylony
 • Art. 536: sposób ustalania ceny
 • Art. 537: pojęcie ceny sztywnej
 • Art. 538: pojęcie ceny maksymalnej
 • Art. 539: pojęcie ceny minimalnej
 • Art. 540: pojęcie ceny wynikowej
 • Art. 541: terminy przedawnienia wymienionych roszczeń
 • Art. 542: uchylony
 • Art. 543: wystawienie rzeczy - oferta
 • Art. 5431: wydanie rzeczy kupującemu
 • Art. 544: chwila wydania rzeczy w przypadku sprzedaży na odległość
 • Art. 545: sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej
 • Art. 546: obowiązek udzielenia wyjaśnień i złożenia dokumentacji
 • Art. 5461: obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta
 • Art. 547: podział kosztów wydania i odebrania rzeczy
 • Art. 548: chwila przejścia korzyści i ciężarów
 • Art. 549: zwłoka z oznaczeniem rzeczy - sprzedaż specyfikacyjna
 • Art. 550: wyłączność kupującego
 • Art. 551: zwłoka kupującego w odbiorze rzeczy
 • Art. 552: zwłoka kupującego z zapłatą ceny
 • Art. 553: uchylony
 • Art. 554: termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży
 • Art. 555: sprzedaż energii, praw i wody
 • Art. 5551: uchylony
 • Dział II. Rękojmia za wady
 • Art. 556: rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy
 • Art. 5561: wada rzeczy
 • Art. 5562: domniemanie o chwili powstania lub istnienia wady rzeczy
 • Art. 5563: rzecz dotknięta wadą prawną
 • Art. 5564: odpowiednie stosowanie przepisów działu dotyczących konsumenta
 • Art. 5565: wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy dotyczących kupującego
 • Art. 557: zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • Art. 558: modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • Art. 559: odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi
 • Art. 560: uprawnienia kupującego w razie wady rzeczy
 • Art. 561: żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady
 • Art. 5611: demontaż wadliwej rzeczy i ponowne zamontowanie
 • Art. 5612: obowiązek dostarczenia lub udostępnienia rzeczy
 • Art. 5613: ponoszenie kosztów wymiany lub naprawy rzeczy
 • Art. 5614: obowiązek przyjęcia rzeczy wadliwej
 • Art. 5615: uchybienie przez sprzedawcę terminowi do ustosunkowania się do żądania kupującego
 • Art. 562: możliwość rezygnacji z następnej partii rzeczy dostarczanych częściami
 • Art. 563: utrata uprawnień z tytułu rękojmi
 • Art. 564: zatajenie wady przez sprzedawcę
 • Art. 565: ograniczenie prawa odstąpienia w przypadku wadliwości części rzeczy
 • Art. 566: uprawnienia kupującego w zakresie naprawienia szkody
 • Art. 567: odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy
 • Art. 568: przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi
 • Art. 5681: odpowiedzialność sprzedawcy za wady stwierdzone przed upływem przydatności rzeczy do użycia
 • Art. 569: uchylony
 • Art. 570: uchylony
 • Art. 571: uchylony
 • Art. 572: uchylony
 • Art. 5721: uchylony
 • Art. 573: obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadach prawnych rzeczy
 • Art. 574: uprawnienia kupującego w związku z wadą prawną rzeczy
 • Art. 575: uprawnienie kupującego do zwrotu ceny w razie wydania rzeczy osobie trzeciej
 • Art. 5751: zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • Art. 576: wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne
 • DZIAŁ IIidx1. (uchylony)
 • Art. 5761: uchylony
 • Art. 5762: uchylony
 • Art. 5763: uchylony
 • Art. 5764: uchylony
 • Art. 5765: uchylony
 • Dział III. Gwarancja przy sprzedaży
 • Art. 577: gwarancja
 • Art. 5771: oświadczenie gwarancyjne
 • Art. 5772: dokument gwarancyjny
 • Art. 5773: obowiązki sprzedawcy w zakresie dokumentu gwarancyjnego
 • Art. 578: zakres odpowiedzialności osoby udzielającej gwarancji (gwaranta)
 • Art. 579: wykonywanie uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową i uprawnień z gwarancji
 • Art. 580: wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji
 • Art. 581: bieg terminu gwarancji po usunięciu wady
 • Art. 582: uchylony
 • Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży
 • Rozdział I. Sprzedaż na raty
 • Art. 583: istota umowy sprzedaży na raty
 • Art. 584: rękojmia zawady rzeczy sprzedanej na raty
 • Art. 585: zapłata rat przed terminem
 • Art. 586: zastrzeżenie wymagalności ceny w razie zwłoki
 • Art. 587: wyłączenie w przypadku nabycia rzeczy w zakresie działalności przedsiębiorstwa
 • Art. 588: kredyt bankowy - odpowiednie stosowanie przepisów
 • Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
 • Art. 589: istota sprzedaży z zastrzeżeniem własności
 • Art. 590: forma zastrzeżenia własności rzeczy
 • Art. 591: wynagrodzenie dla sprzedawcy za pogorszenie rzeczy
 • Art. 592: istota sprzedaży na próbę
 • Rozdział III. Prawo odkupu
 • Art. 593: istota prawa odkupu
 • Art. 594: obowiązki kupującego w związku z wykonaniem prawa odkupu
 • Art. 595: niepodzielność i niezbywalność prawa odkupu
 • Rozdział IV. Prawo pierwokupu
 • Art. 596: istota prawa pierwokupu
 • Art. 597: warunkowa sprzedaż rzeczy
 • Art. 598: obowiązek zawiadomienia uprawnionego o treści zawartej umowy
 • Art. 599: skutki naruszenia obowiązków
 • Art. 600: skutki wykonania prawa pierwokupu
 • Art. 601: zabezpieczenie zapłaty ceny w terminie późniejszym
 • Art. 602: niepodzielność i niezbywalność prawa pierwokupu
 • Tytuł XII. Zamiana
 • Art. 603: istota umowy zamiany
 • Art. 604: stosowanie przepisów o sprzedaży do zamiany
 • Tytuł XIII. Dostawa
 • Art. 605: istota umowy dostawy
 • Art. 6051: uchylony
 • Art. 606: forma umowy dostawy
 • Art. 607: nieprzydatne surowce lub materiały
 • Art. 608: prawo odbiorcy do kontroli
 • Art. 609: odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
 • Art. 610: możliwość odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia
 • Art. 611: wadliwe lub sprzeczne z umową wykonanie przedmiotu
 • Art. 612: odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży
 • Tytuł XIV. Kontraktacja
 • Art. 613: istota umowy kontraktacji
 • Art. 614: odpowiedzialność osób wspólnie prowadzących gospodarstwo
 • Art. 615: dodatkowe świadczenia ze strony kontraktującego
 • Art. 616: forma umowy kontraktacji
 • Art. 617: zakres uprawnień kontraktującego
 • Art. 618: miejsce spełnienia świadczenia
 • Art. 619: uchylony
 • Art. 620: przyjęcie świadczenia częściowego
 • Art. 621: rękojmia producenta za wady przedmiotu
 • Art. 622: skutki niemożności spełnienia świadczenia
 • Art. 623: obowiązek zawiadomienia o niemożności dostarczenia przedmiotu wytworzonego
 • Art. 624: termin przedawnienia roszczeń producenta i kontraktującego
 • Art. 625: nowy posiadacz gospodarstwa
 • Art. 626: wniesienie posiadania gospodarstwa jako wkład do spółdzielni
 • Tytuł XV. Umowa o dzieło
 • Art. 627: istota umowy o dzieło
 • Art. 6271: uchylony
 • Art. 628: ryczałtowe wynagrodzenie
 • Art. 629: kosztorysowe wynagrodzenie
 • Art. 630: podwyższenie wynagrodzenia za prace dodatkowe
 • Art. 631: możliwość odstąpienia od umowy z powodu znacznego podwyższenia wynagrodzenia
 • Art. 632: przesłanki podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego
 • Art. 633: wykonanie z materiałów zamawiającego
 • Art. 634: obowiązki przyjmującego zamówienie w zakresie informowania o przeszkodach
 • Art. 635: skutki opóźnienia prac
 • Art. 636: skutki wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania dzieła
 • Art. 6361: dzieło będące rzeczą ruchomą
 • Art. 637: uchylony
 • Art. 638: rękojmia za wady dzieła
 • Art. 639: przeszkody z przyczyn zamawiającego
 • Art. 640: współdziałanie zamawiającego w wykonaniu dzieła
 • Art. 641: ryzyko utraty lub uszkodzenia materiału lub dzieła
 • Art. 642: chwila zapłaty wynagrodzenia
 • Art. 643: odebranie dzieła
 • Art. 644: możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego
 • Art. 645: śmierć lub niezdolność do pracy przyjmującego zamówienie
 • Art. 646: termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło
 • Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane
 • Art. 647: istota umowy o roboty budowlane
 • Art. 6471: umowa z podwykonawcą o roboty budowlane
 • Art. 648: forma umowy o roboty budowlane
 • Art. 649: domniemanie zakresu robót
 • Art. 6491: gwarancja zapłaty za roboty budowlane
 • Art. 6492: niedopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia prawa żądania od inwestora zapłaty
 • Art. 6493: żądanie od inwestora gwarancji zapłaty
 • Art. 6494: nieuzyskanie od inwestora żądanej gwarancji zapłaty
 • Art. 6495: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów wykonawcy z dalszymi wykonawcami
 • Art. 650: uchylony
 • Art. 651: obowiązek zawiadomienia inwestora o przeszkodach
 • Art. 652: odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy
 • Art. 653: uchylony
 • Art. 654: częściowy odbiór robót
 • Art. 655: szkody spowodowane przez inwestora
 • Art. 656: odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
 • Art. 657: możliwość ograniczenia lub wyłączenia prawa odstąpienia od umowy
 • Art. 658: umowa o wykonanie remontu - odpowiednie stosowanie przepisów
 • Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
 • Dział I. Najem
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 659: istota umowy najmu
 • Art. 660: forma umowy najmu
 • Art. 661: przedłużenie umowy najmu
 • Art. 662: obowiązki i prawa stron umowy najmu
 • Art. 663: konieczne naprawy rzeczy
 • Art. 664: rękojmia za wady rzeczy
 • Art. 665: roszczenia osoby trzeciej dotyczące przedmiotu najmu
 • Art. 666: sposób używania przedmiotu najmu
 • Art. 667: zmiany sprzeczne z umową lub z przeznaczeniem rzeczy
 • Art. 668: bezpłatne używanie lub podnajem
 • Art. 669: termin płatności czynszu
 • Art. 670: prawo zastawu na rzeczach najemcy
 • Art. 671: wygaśnięcie prawa zastawu
 • Art. 672: skutki zwłoki z zapłatą czynszu
 • Art. 673: terminy i sposób wypowiedzenia najmu
 • Art. 674: domniemanie przedłużenia najmu na czas nieoznaczony
 • Art. 675: obowiązek zwrotu rzeczy
 • Art. 676: ulepszenia rzeczy najętej
 • Art. 677: termin przedawnienia roszczeń przeciwko najemcy
 • Art. 678: zbycie przedmiotu najmu
 • Art. 679: skutki wypowiedzenia najmu przez nabywcę
 • Rozdział II. Najem lokalu
 • Art. 680: najem lokalu - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy
 • Art. 6801: najem lokalu w czasie trwania małżeństwa
 • Art. 681: przykłady drobnych nakładów
 • Art. 682: wady lokalu zagrażające zdrowiu
 • Art. 683: stosowanie się do porządku domowego
 • Art. 684: urządzenia założone przez najemcę
 • Art. 685: przyczyny wypowiedzenia najmu przez wynajmującego
 • Art. 6851: podwyżka czynszu najmu lokalu
 • Art. 686: ustawowe prawo zastawu wynajmującego lokal mieszkalny
 • Art. 687: pozostawanie w zwłoce z zapłatą czynszu
 • Art. 688: wypowiedzenie najmu lokalu na czas nieoznaczony
 • Art. 6881: odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat
 • Art. 6882: zgoda wynajmującego na podnajem lub bezpłatne używanie lokalu.
 • Art. 689: uchylony
 • Art. 690: odpowiednie stosowanie przepisów o ochronie własności
 • Art. 691: podmioty wstępujące w stosunek najmu po śmierci najemcy
 • Art. 692: wyłączenie stosowania przepisów o wypowiedzeniu najmu do najmu lokalu
 • Dział II. Dzierżawa
 • Art. 693: istota umowy dzierżawy
 • Art. 694: odpowiednie stosowanie przepisów o najmie
 • Art. 695: domniemanie przedłużenia dzierżawy
 • Art. 696: sposób wykonywania dzierżawy
 • Art. 697: obowiązek dokonywania niezbędnych napraw
 • Art. 698: zgoda na poddzierżawę i bezpłatne używanie
 • Art. 699: termin do zapłaty czynszu
 • Art. 700: obniżenie czynszu z powodu okoliczności
 • Art. 701: ustawowe prawo zastawu wydzierżawiającego
 • Art. 702: zakres prawa zastawu
 • Art. 703: pozostawanie w zwłoce z zapłatą czynszu
 • Art. 704: termin do wypowiedzenia dzierżawy gruntu rolnego
 • Art. 705: obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy
 • Art. 706: zwrot nakładów poczynionych na zasiewy
 • Art. 707: rozliczenie czynszu dzierżawy
 • Art. 708: użytkowanie gruntu bez uiszczania czynszu
 • Art. 709: dzierżawa praw - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy
 • Tytuł XVII1. Umowa leasingu
 • Art. 7091: umowa leasingu
 • Art. 7092: forma umowy leasingu
 • Art. 7093: niewydanie korzystającemu rzeczy w ustalonym terminie
 • Art. 7094: obowiązki finansującego w zakresie wydania rzeczy
 • Art. 7095: utrata rzeczy przez korzystającego
 • Art. 7096: ponoszenie kosztów ubezpieczenia rzeczy w leasingu
 • Art. 7097: zakres obowiązków korzystającego z leasingu
 • Art. 7098: odpowiedzialność za wady rzeczy w leasingu
 • Art. 7099: korzystanie z rzeczy w leasingu przez korzystającego
 • Art. 70910: dokonywanie zmian w rzeczy przez korzystającego
 • Art. 70911: wypowiedzenie przez finansującego umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym
 • Art. 70912: oddanie rzeczy w leasingu przez korzystającego do używania osobie trzeciej
 • Art. 70913: płatność rat w leasingu
 • Art. 70914: zbycie rzeczy przez finansującego
 • Art. 70915: wypowiedzenie przez finansującego umowy leasingu
 • Art. 70916: przeniesienie przez finansującego własności rzeczy na korzystającego
 • Art. 70917: odpowiednie stosowanie przepisów o najmie i sprzedaży
 • Art. 70918: odpowiednie stosowanie przepisów o leasingu
 • Tytuł XVIII. Użyczenie
 • Art. 710: istota umowy użyczenia
 • Art. 711: obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku wad
 • Art. 712: sposób używania rzeczy użyczonej
 • Art. 713: zasady ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy użyczonej
 • Art. 714: odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy użyczonej
 • Art. 715: termin zakończenia umowy użyczenia
 • Art. 716: przesłanki do żądania zwrotu rzeczy użyczonej
 • Art. 717: odpowiedzialność solidarna za rzecz użyczoną
 • Art. 718: obowiązek zwrotu rzeczy użyczonej
 • Art. 719: termin przedawnienia roszczeń użyczającego przeciwko biorącemu
 • Tytuł XIX. Pożyczka
 • Art. 720: umowa pożyczki
 • Art. 7201: pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej
 • Art. 7202: maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów
 • Art. 7203: zobowiązanie udzielenia zabezpieczenia w umowie pożyczki
 • Art. 7204: obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy dającego pożyczkę wobec biorącego pożyczkę
 • Art. 7205: spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie
 • Art. 7206: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do umów pożyczki zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne
 • Art. 721: odstąpienie od umowy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy
 • Art. 722: termin przedawnienia roszczeń o wydanie przedmiotu pożyczki
 • Art. 723: termin zwrotu pożyczki
 • Art. 724: obowiązek naprawienia szkody wywołanej wadami rzeczy pożyczonej
 • Art. 7241: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do nieuregulowanych innymi przepisami umów
 • Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego
 • Art. 725: istota umowy rachunku bankowego
 • Art. 726: czasowe obracanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym
 • Art. 727: odmowa wykonania zlecenia przez bank
 • Art. 728: obowiązek informowania o zmianach i wyciąg z rachunku bankowego
 • Art. 729: obowiązki posiadacza imiennego rachunku bankowego
 • Art. 730: wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
 • Art. 731: przedawnienie roszczeń ze stosunku rachunku bankowego
 • Art. 732: SKOK - odpowiednie stosowanie przepisów
 • Art. 733: przepisy o rozliczeniach pieniężnych
 • Tytuł XXI. Zlecenie
 • Art. 734: istota umowy zlecenia
 • Art. 735: wynagrodzenie zleceniobiorcy
 • Art. 736: odmowa przyjęcia zlecenia przez osobę zawodowo trudniącą się ich wykonywaniem
 • Art. 737: przesłanki zmiany bez zgody zleceniodawcy sposobu wykonywania zlecenia
 • Art. 738: wykonanie zlecenia przez osobę trzecią
 • Art. 739: rozszerzenie odpowiedzialność zleceniobiorcy
 • Art. 740: obowiązki zleceniobiorcy
 • Art. 741: zakaz używania rzeczy zleceniodawcy
 • Art. 742: zwrot wydatków i zwolnienie z zobowiązań
 • Art. 743: udzielenie zaliczki na żądanie
 • Art. 744: termin płatności wynagrodzenia
 • Art. 745: solidarna odpowiedzialność osób wykonujących zlecenie wspólnie
 • Art. 746: wypowiedzenie zlecenia przez strony
 • Art. 747: śmierć zleceniodawcy a trwanie umowy
 • Art. 748: śmierć zleceniobiorcy i wygaśnięcie umowy
 • Art. 749: skutki wygaśnięcia zlecenia
 • Art. 750: świadczenie usług - odpowiednie stosowanie przepisów
 • Art. 751: przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie, zawodowe wykonywania czynności
 • Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
 • Art. 752: istota prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia - negotiorum gestio
 • Art. 753: obowiązki osoby prowadzącej cudzą sprawę bez zlecenia
 • Art. 754: skutki prowadzenia sprawy wbrew woli zainteresowanego
 • Art. 755: obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawienia szkód przez prowadzącego cudzą sprawę
 • Art. 756: skutki potwierdzenia zlecenia prowadzenia sprawy
 • Art. 757: ratowanie cudzego dobra
 • Tytuł XXIII. Umowa agencyjna
 • Art. 758: istota umowy agencyjnej
 • Art. 7581: prowizja agenta
 • Art. 7582: żądanie pisemnego potwierdzenia treści umowy agencyjnej
 • Art. 759: domniemanie zakresu upoważnienia agenta
 • Art. 760: obowiązek zachowania lojalności przy umowie agencyjnej
 • Art. 7601: obowiązki agenta
 • Art. 7602: obowiązki dającego zlecenie agentowi
 • Art. 7603: zawarcie umowy przez agenta przy braku umocowania albo przekroczenie jego zakresu
 • Art. 761: podstawy żądania prowizji przez agenta
 • Art. 7611: prowizja agenta od umowy zwartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej
 • Art. 7612: wyłączenie prawa żądania prowizji należnej poprzedniemu agentowi
 • Art. 7613: nabycie przez agenta prawa do prowizji
 • Art. 7614: utrata roszczenia o prowizję lub zwrot prowizji przez agenta
 • Art. 7615: rozliczenie prowizji agenta
 • Art. 7616: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w przypadku prowizji wliczonej do wynagrodzenia agenta
 • Art. 7617: prowizja del credere
 • Art. 762: zwrot wydatków agenta związanych z wykonaniem zlecenia
 • Art. 763: ustawowe prawo zastawu przysługujące agentowi
 • Art. 764: domniemanie zawarcia umowy agencyjnej na czas nieoznaczony
 • Art. 7641: terminy wypowiedzenia umowy agencyjnej
 • Art. 7642: wypowiedzenie umowy agencyjnej bez zachowania terminów wypowiedzenia
 • Art. 7643: roszczenie agenta o świadczenie wyrównawcze
 • Art. 7644: wyłączenie prawa do świadczenia wyrównawczego przysługującego agentowi
 • Art. 7645: zakaz zawierania umów na niekorzyść agenta
 • Art. 7646: ograniczenie działalności konkurencyjnej agenta
 • Art. 7647: odwołanie ograniczenia działalności konkurencyjnej agenta
 • Art. 7648: zwolnienie się agenta z obowiązku ograniczenia działalności konkurencyjnej
 • Art. 7649: umowa agencyjna zawarta z osobą niebędącą przedsiębiorcą
 • Tytuł XXIV. Umowa komisu
 • Art. 765: istota umowy komisu
 • Art. 766: obowiązki komisanta
 • Art. 767: umowa na korzystniejszych warunkach dla komisanta
 • Art. 768: umowy mniej korzystne dla komitenta
 • Art. 769: obowiązki komisanta w przypadku rzeczy narażonej na zepsucie
 • Art. 770: odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy
 • Art. 7701: uchylony
 • Art. 771: ryzyko komisanta w związku z udzieleniem kredytu lub pożyczki
 • Art. 772: roszczenie komisanta o zapłatę prowizji
 • Art. 773: ustawowe prawo zastawu komisanta
 • Tytuł XXV. Umowa przewozu
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 774: istota umowy przewozu
 • Art. 775: stosowanie przepisów o przewozie w zakresie transportu
 • Dział II. Przewóz osób
 • Art. 776: obowiązki przewoźnika odnośnie warunków przewozu
 • Art. 777: odpowiedzialność za bagaż
 • Art. 778: termin przedawnienia roszczeń z umowy przewozu osób
 • Dział III. Przewóz rzeczy
 • Art. 779: obowiązki wysyłającego
 • Art. 780: list przewozowy
 • Art. 781: skutki nieodpowiedniego stanu przesyłki
 • Art. 782: wydanie przewoźnikowi niezbędnych dokumentów
 • Art. 783: skutki czasowej przeszkody w przewozie
 • Art. 784: zawiadomienie o nadejściu przesyłki
 • Art. 785: uprawnienia odbiorcy przesyłki
 • Art. 786: skutki przyjęcia przesyłki i listu przewozowego
 • Art. 787: obowiązki przewoźnika w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki
 • Art. 788: zakres odpowiedzialności przewoźnika
 • Art. 789: skutki oddania przesyłki dalszemu przewoźnikowi
 • Art. 790: ustawowe prawo zastawu przysługujące przewoźnikowi
 • Art. 791: wygaśnięcie roszczeń wobec przewoźnika
 • Art. 792: przedawnienia roszczeń z umowy przewozu rzeczy
 • Art. 793: termin przedawnienia roszczeń między przewoźnikami
 • Tytuł XXVI. Umowa spedycji
 • Art. 794: istota umowy spedycji
 • Art. 795: stosowanie przepisów o spedycji
 • Art. 796: odpowiednie stosowanie do umowy spedycji przepisów o zleceniu
 • Art. 797: obowiązki spedytora odnośnie nienależnie pobranych należności
 • Art. 798: zabezpieczenie praw dającego zlecenie
 • Art. 799: odpowiedzialność spedytora za winę w wyborze
 • Art. 800: spedytor jako przewoźnik
 • Art. 801: zakres odpowiedzialności spedytora
 • Art. 802: ustawowe prawo zastawu przysługujące spedytorowi
 • Art. 803: termin przedawnienia roszczeń z umowy spedycji
 • Art. 804: termin przedawnienia roszczeń między spedytorem a przewoźnikami
 • Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 805: istota umowy ubezpieczenia
 • Art. 806: nieważność i bezskuteczność umowy ubezpieczenia
 • Art. 807: ogólne warunki i postanowienia umowy ubezpieczenia a przepisy ustawy
 • Art. 808: umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
 • Art. 809: obowiązek wydania dokumentu ubezpieczenia
 • Art. 810: uchylony
 • Art. 811: ochrona ubezpieczającego przed niekorzystnymi postanowieniami umowy
 • Art. 812: terminy odstąpienia od umowy ubezpieczenia
 • Art. 813: zasady obliczania wysokości składki za ubezpieczenie
 • Art. 814: początek odpowiedzialności ubezpieczyciela, zwłoka w płaceniu składek
 • Art. 815: obowiązki ubezpieczającego
 • Art. 816: zmiana wysokości składki
 • Art. 817: termin spełnienia świadczenia
 • Art. 818: obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku
 • Art. 819: termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia
 • Art. 820: ubezpieczenie morskie i reasekuracja - wyłączenie stosowania przepisów ustawy
 • Dział II. Ubezpieczenia majątkowe
 • Art. 821: zakres przedmiotowy ubezpieczenia majątkowego
 • Art. 822: istota umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Art. 823: zbycie przedmiotu ubezpieczenia
 • Art. 824: odpowiedzialność ubezpieczyciela
 • Art. 8241: suma ubezpieczenia
 • Art. 825: uchylony
 • Art. 826: obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku
 • Art. 827: granice odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Art. 828: przejście roszczeń na ubezpieczyciela
 • Dział III. Ubezpieczenia osobowe
 • Art. 829: zakres ubezpieczeń osobowych
 • Art. 830: warunki wypowiedzenia umowy ubezpieczenia osobowego
 • Art. 831: wskazanie osoby upoważnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia
 • Art. 832: bezskuteczność wskazania uprawnionego
 • Art. 833: ubezpieczenie a samobójstwo ubezpieczonego
 • Art. 834: zarzut podania nieprawdziwych danych do umowy ubezpieczenia
 • Tytuł XXVIII. Przechowanie
 • Art. 835: istota umowy przechowania
 • Art. 836: wysokość wynagrodzenia za przechowanie
 • Art. 837: sposób przechowywania rzeczy
 • Art. 838: obowiązek zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy
 • Art. 839: zakaz używania rzeczy przez przechowawcę
 • Art. 840: skutki oddania rzeczy na przechowanie innej osobie
 • Art. 841: zaostrzenie odpowiedzialności przechowawcy
 • Art. 842: wzajemne rozliczenia
 • Art. 843: odpowiedzialność solidarna kilku przechowawców
 • Art. 844: zwrot i odebranie rzeczy
 • Art. 845: istota depozytu nieprawidłowego
 • Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
 • Art. 846: zakres odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotel lub podobny zakład
 • Art. 847: wygaśnięcie roszczeń o naprawienie szkody przez hotel lub podobny zakład
 • Art. 848: termin przedawnienia roszczeń z tytułu utraty rzeczy w hotelu
 • Art. 849: ograniczenie odpowiedzialności hotelarzy
 • Art. 850: ustawowe prawo zastawu przysługujące utrzymującemu hotel
 • Art. 851: termin przedawnienia roszczeń z zakresu działalności hoteli
 • Art. 852: zakłady kąpielowe - odpowiednie stosowanie przepisów ustawy
 • Tytuł XXX. Umowa składu
 • Art. 853: istota umowy składu
 • Art. 854: wyłączenie stosowania przepisów o umowie składu
 • Art. 855: zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy składowego
 • Art. 856: ubezpieczenie rzeczy przyjętej na skład
 • Art. 857: ochrona interesów składającego
 • Art. 858: obowiązek zawiadomienia składającego
 • Art. 859: sprzedaż oddanej na skład rzeczy narażonej na zepsucie
 • Art. 8591: uprawnienia składającego rzeczy
 • Art. 8592: uprawnienie przedsiębiorcy składowego do łączenia rzeczy
 • Art. 8593: ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na skład
 • Art. 8594: domniemanie przedłużenia umowy składu
 • Art. 8595: forma wypowiedzenia umowy składu
 • Art. 8596: skutki nieodebrania rzeczy przez składającego
 • Art. 8597: wezwanie do odebrania składowanych rzeczy
 • Art. 8598: wygaśnięcie roszczeń do przedsiębiorcy składowego z tytułu umowy składu
 • Art. 8599: przedawnienie roszczeń z tytułu umowy składu
 • Tytuł XXXI. Spółka
 • Art. 860: istota umowy spółki
 • Art. 861: wkłady do spółki
 • Art. 862: stosowanie przepisów o sprzedaży do wniesionych przez wspólnika rzeczy
 • Art. 863: własność łączna wspólników spółki
 • Art. 864: odpowiedzialność solidarna za zobowiązania spółki
 • Art. 865: prowadzenie spraw spółki
 • Art. 866: reprezentacja spółki
 • Art. 867: udział w zyskach i stratach spółki
 • Art. 868: podział i wypłata zysków ze spółki
 • Art. 869: wystąpienie ze spółki
 • Art. 870: wypowiedzenie udziału przez wierzyciela osobistego wspólnika spółki
 • Art. 871: rozliczenia przy wystąpieniu wspólnika ze spółki
 • Art. 872: umowa spółki a śmierć wspólnika
 • Art. 873: domniemanie przedłużenia umowy spółki
 • Art. 874: żądanie rozwiązania spółki
 • Art. 875: podział wspólnego majątku spółki
 • Tytuł XXXII. Poręczenie
 • Art. 876: istota umowy poręczenia
 • Art. 877: poręczyciel jako dłużnik główny
 • Art. 878: dług przyszły
 • Art. 879: zakres zobowiązań poręczyciela
 • Art. 880: zawiadomienie poręczyciela o opóźnieniu spełnienia świadczenia przez dłużnika
 • Art. 881: odpowiedzialność poręczyciela
 • Art. 882: wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela
 • Art. 883: zarzuty poręczyciela przeciwko wierzycielowi
 • Art. 884: zawiadomienie dłużnika o dochodzeniu roszczeń od poręczyciela
 • Art. 885: zawiadomienie dłużnika o zapłacie poręczonego długu
 • Art. 886: zawiadomienie poręczyciela o wykonaniu zobowiązania
 • Art. 887: odpowiedzialność wierzyciela za wyzbycie się zabezpieczenia wierzytelności
 • Tytuł XXXIII. Darowizna
 • Art. 888: istota umowy darowizny
 • Art. 889: bezpłatne przysporzenia niebędące darowiznami
 • Art. 890: forma umowy darowizny
 • Art. 891: odpowiedzialność darczyńcy
 • Art. 892: odpowiedzialność za wady rzeczy darowanej
 • Art. 893: polecenie darczyńcy
 • Art. 894: wypełnienie polecenia darczyńcy
 • Art. 895: odmowa wypełnienia polecenia
 • Art. 896: odwołanie darowizny niewykonanej
 • Art. 897: niedostatek darczyńcy
 • Art. 898: odwołanie wykonanej darowizny
 • Art. 899: przebaczenie obdarowanemu przez darczyńcę
 • Art. 900: forma odwołania darowizny
 • Art. 901: umowa darowizny a ubezwłasnowolnienie
 • Art. 902: darowizna a zasady współżycia społecznego
 • Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości
 • Art. 9021: umowa przekazania nieruchomości
 • Art. 9022: wyłączenie odpowiedzialności właściciela za wady przekazywanej nieruchomości
 • Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
 • Dział I. Renta
 • Art. 903: istota umowy renty
 • Art. 9031: forma umowy renty
 • Art. 904: ustawowe terminy płatności renty
 • Art. 905: wymagalność renty
 • Art. 906: odpowiednie stosowanie do renty przepisów o sprzedaży lub o darowiźnie
 • Art. 907: renta ustawowa
 • Dział II. Dożywocie
 • Art. 908: istota umowy o dożywocie
 • Art. 909: uchylony
 • Art. 910: skutki przeniesienia własności nieruchomości
 • Art. 911: skutki śmierci jednego z uprawnionych
 • Art. 912: niezbywalność prawa dożywocia
 • Art. 913: zamiana na rentę lub rozwiązanie umowy dożywocia
 • Art. 914: zamiana na rentę w przypadku zbycia nieruchomości
 • Art. 915: stosowanie przepisów o dożywociu do obciążenia nieruchomości użytkowaniem
 • Art. 916: przesłanki uznania umowy za bezskuteczną
 • Tytuł XXXV. Ugoda
 • Art. 917: istota ugody
 • Art. 918: przesłanki uchylenia się od skutków prawnych ugody
 • Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne
 • Art. 919: definicja przyrzeczenia publicznego
 • Art. 920: przyznanie przyrzeczonej nagrody
 • Art. 921: przyrzeczenie nagrody za dzieło lub czynność
 • Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe
 • Dział I. Przekaz
 • Art. 9211: przekazanie świadczenia
 • Art. 9212: przyjęcie przekazu przez przekazanego
 • Art. 9213: odwołanie przekazu przez przekazującego
 • Art. 9214: obowiązek zadośćuczynienia przekazowi przez przekazanego będącego dłużnikiem przekazującego
 • Art. 9215: umorzenie długu
 • Dział II. Papiery wartościowe
 • Art. 9216: zobowiązanie z papieru wartościowego
 • Art. 9217: spełnienie świadczenia do rąk posiadacza legitymowanego papieru wartościowego
 • Art. 9218: papiery wartościowe imienne
 • Art. 9219: papiery wartościowe na zlecenie, indos
 • Art. 92110: puszczenie w obieg dokumentu na okaziciela
 • Art. 92111: złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • Art. 92112: przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela
 • Art. 92113: zarzuty przysługujące dłużnikowi względem wierzyciela
 • Art. 92114: umorzenie papierów wartościowych
 • Art. 92115: znaki legitymacyjne stwierdzające obowiązek świadczenia
 • Art. 92116: papiery wartościowe opiewające na prawa inne niż wierzytelności
 • Księga czwarta. Spadki
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 922: elemety i zakres spadku
 • Art. 923: uprawnienie bliskich do korzystania z mieszkania zmarłego
 • Art. 924: chwila otwarcia spadku
 • Art. 925: chwila nabycia spadku
 • Art. 926: źródła powołania do spadku
 • Art. 927: zdolność dziedziczenia
 • Art. 928: przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego
 • Art. 929: podmioty uprawnione i termin do wniesienia żądania o uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • Art. 930: przebaczenie a niegodność spadkobiercy
 • Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe
 • Art. 931: spadkobiercy ustawowi powoływani w pierwszej kolejności
 • Art. 932: spadkobiercy ustawowi powoływani w drugiej kolejności
 • Art. 933: dziedziczenie rodziców w zbiegu z rodzeństwem
 • Art. 934: dziedziczenie przez dziadków
 • Art. 9341: dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy
 • Art. 935: dziedziczenie przez gminę lub Skarb Państwa
 • Art. 9351: wyłączenie stosowania przepisów o powołaniu do dziedziczenia do małżonka pozostającego w separacji
 • Art. 936: dziedziczenie przez pełnie przysposobionego
 • Art. 937: dziedziczenie przez niepełnie przysposobionego
 • Art. 938: dziadkowie spadkobiercy znajdujący się w niedostatku
 • Art. 939: korzystanie przez małżonka spadkodawcy z przedmiotów urządzenia domowego
 • Art. 940: rozwód lub separacja a dziedziczenie
 • Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci
 • Dział I. Testament
 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 941: wyłączność testamentu
 • Art. 942: wyłączenie testamentów wspólnych
 • Art. 943: odwołanie testamentu
 • Art. 944: zdolność do sporządzenia testamentu
 • Art. 945: wady testamentu
 • Art. 946: formy odwołania testamentu
 • Art. 947: sporządzenie nowego testamentu
 • Art. 948: zasady wykładni testamentu
 • Rozdział II. Forma testamentu
 • Oddział 1. Testamenty zwykłe
 • Art. 949: testament sporządzony własnoręcznie (holograficzny)
 • Art. 950: testament notarialny
 • Art. 951: testament urzędowy (alograficzny)
 • Oddział 2. Testamenty szczególne
 • Art. 952: sporządzenie i stwierdzenie treści testamentu ustnego
 • Art. 953: testament podróżny
 • Art. 954: testament wojskowy
 • Art. 955: termin ważności testamentu szczególnego
 • Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
 • Art. 956: przeszkody w byciu świadkiem przy sporządzenie testamentu
 • Art. 957: względna niezdolność bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu
 • Art. 958: ważność testamentu a naruszenie przepisów
 • Dział II. Powołanie spadkobiercy
 • Art. 959: powołanie do spadku
 • Art. 960: dziedziczenie w częściach równych
 • Art. 961: rozrządzenie przedmiotami wyczerpującymi prawie cały spadek
 • Art. 962: zastrzeżenie warunku lub terminu przy powołaniu spadkobiercy testamentowego
 • Art. 963: definicja podstawienia zwykłego
 • Art. 964: definicja podstawienia powierniczego
 • Art. 965: definicja przyrostu
 • Art. 966: uprawnienia dziadków spadkodawcy
 • Art. 967: obowiązek wykonania zapisów, poleceń i innych rozrządzeń spadkodawcy
 • Dział III. Zapis i polecenie
 • Rozdział I. Zapis zwykły
 • Art. 968: zapis zwykły i dalszy zapis
 • Art. 969: uchylony
 • Art. 970: wymagalność zapisu
 • Art. 971: zapis obciążający dalszych spadkobierców
 • Art. 972: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do zapisów
 • Art. 973: niemożność bycia zapisobiercą
 • Art. 974: zwolnienie od wykonania dalszych zapisów
 • Art. 975: zastrzeżenie w zapisie warunku lub terminu
 • Art. 976: bezskuteczność zapisu rzeczy oznaczonej co do tożsamości
 • Art. 977: stosowanie przepisów o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy
 • Art. 978: odpowiedzialność za wady rzeczy oznaczonej co do tożsamości
 • Art. 979: jakość świadczenia rzeczy oznaczonej co do gatunku
 • Art. 980: odpowiedzialność za wady rzeczy oznaczonej co do gatunku
 • Art. 981: termin przedawnienia roszczenia z tytułu zapisu
 • Rozdział II. Zapis windykacyjny
 • Art. 9811: zapis windykacyjny
 • Art. 9812: bezskuteczność zapisu windykacyjnego
 • Art. 9813: zastrzeżenie warunku lub terminu przy zapisie windykacyjnym
 • Art. 9814: obciążenie zapisem zwykłym
 • Art. 9815: odesłanie do przepisów o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • Art. 9816: odesłanie do przepisów o zapisie zwykłym
 • Rozdział III. Polecenie
 • Art. 982: polecenie
 • Art. 983: wykonanie polecenia przez zapisobiercę
 • Art. 984: wykonanie polecenia przez spadkobiercę
 • Art. 985: żądanie wykonania polecenia
 • Dział IV. Wykonawca testamentu
 • Art. 986: powołanie wykonawcy testamentu
 • Art. 9861: powołanie wykonawcy testamentu do sprawowania zarządu spadkiem
 • Art. 987: oświadczenie o odmowie przyjęcia obowiązku wykonania testamentu
 • Art. 988: obowiązki i prawa wykonawcy testamentu
 • Art. 989: roszczenia między spadkobiercą a wykonawcą testamentu
 • Art. 990: zwolnienie wykonawcy testamentu przez sąd
 • Art. 9901: powołanie wykonawcy testamentu do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego
 • Tytuł IV. Zachowek
 • Art. 991: zachowek
 • Art. 992: podstawa obliczania zachowku
 • Art. 993: zachowek a zapisy, polecenia i darowizny
 • Art. 994: pominięcie przy zachowku drobnych darowizn
 • Art. 9941: obliczanie zachowku
 • Art. 995: zasady obliczania wartości przedmiotu darowizny i zapisu windykacyjnego
 • Art. 996: zaliczenie darowizny na rzecz uprawnionego do zachowku
 • Art. 997: zaliczenie kosztów wychowania i wykształcenia uprawnionego do zachowku
 • Art. 9971: uprawnienia obowiązanego do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku
 • Art. 998: odpowiedzialność uprawnionego do zachowku za zapisy i polecenia
 • Art. 999: odpowiedzialność uprawnionego do zachowku
 • Art. 9991: żądanie zachowku od osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny
 • Art. 1000: uzupełnienie zachowku przez obdarowanych
 • Art. 1001: kolejność odpowiedzialności obdarowanych
 • Art. 1002: dziedziczenie roszczenia z tytułu zachowku
 • Art. 1003: żądanie przez spadkobierców stosunkowego zmniejszenia zapisów i poleceń przy zachowku
 • Art. 1004: zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń obciążonego
 • Art. 1005: uprawnienie spadkobiercy obowiązanego uprawnionego do zachowku
 • Art. 1006: całkowite wykonanie zapisu za zapłatą
 • Art. 1007: przedawnienie roszczeń z tytułu zachowku lub o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń
 • Art. 1008: przesłanki wydziedziczenia
 • Art. 1009: wymóg ujęcia w testamencie przyczyny wydziedziczenia
 • Art. 1010: przebaczenie a prawo do zachowku
 • Art. 1011: uprawnienia do zachowku zstępnych wydziedziczonego zstępnego
 • Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Art. 1012: proste przyjęcie spadku, przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku
 • Art. 1013: uchylony
 • Art. 1014: przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego z różnych tytułów
 • Art. 1015: termin złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
 • Art. 1016: uchylony
 • Art. 1017: transmisja
 • Art. 1018: forma i sposób złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
 • Art. 1019: oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod wpływem błędu lub groźby
 • Art. 1020: skutki odrzucenia spadku
 • Art. 1021: odrzucenie spadku przez zarządzającego spadkiem
 • Art. 1022: powołanie do spadku z różnych tytułów prawnych
 • Art. 1023: przyjęcie spadku przez gminę lub Skarb Państwa
 • Art. 1024: odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy
 • Art. 1025: stwierdzenie nabycia spadku i akt poświadczenia dziedziczenia
 • Art. 1026: termin stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia
 • Art. 1027: potwierdzenie praw wynikających z dziedziczenia
 • Art. 1028: rozporządzanie przez nieuprawnionego prawem należącym do spadku
 • Art. 1029: żądanie wydania spadku
 • Art. 10291: stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Art. 1030: odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Art. 1031: sposób przyjęcia spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Art. 10311: wykaz inwentarza spadkowego
 • Art. 10312: rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu inwentarza
 • Art. 10313: spłata długów spadkowych zgodnie z wykazem inwentarza
 • Art. 10314: niedopuszczalność odmowy przyjęcia świadczenia przez wierzyciela
 • Art. 1032: odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza
 • Art. 1033: odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów i poleceń
 • Art. 1034: solidarna odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
 • Art. 10341: odpowiedzialność za długi spadkodawcy spadkobierców z zapisu windykacyjnego
 • Art. 10342: odpowiedzialność za długi spadkowe osób na rzecz których zostały uczynione zapisy windykacyjne
 • Art. 10343: ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny
 • Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
 • Art. 1035: wspólność majątku spadkowego oraz dział spadku
 • Art. 1036: rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku
 • Art. 1037: sposoby działu spadku
 • Art. 1038: częściowy dział spadku
 • Art. 10381: dział spadku z przedsiębiorstwem
 • Art. 1039: zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową
 • Art. 1040: darowizna lub zapis windykacyjny przewyższające wartość schedy spadkowej
 • Art. 1041: zaliczenie na schedę spadkową darowizny i zapisu windykacyjnego przez dalszego zstępnego spadkodawcy
 • Art. 1042: zaliczenie darowizn lub zapisów windykacyjnych na schedę spadkową
 • Art. 1043: odpowiednie stosowanie przepisów o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową
 • Art. 1044: przyznanie na współwłasność przedmiotów należących do spadku
 • Art. 1045: umowa o dział spadku zawarta pod wpływem istotnego błędu
 • Art. 1046: odpowiedzialność spadkobierców z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne po dokonaniu działu spadku
 • Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku
 • Art. 1047: nieważność umowy o spadek po osobie żyjącej
 • Art. 1048: umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • Art. 1049: skutki zrzeczenia się dziedziczenia
 • Art. 1050: umowa o uchyleniu zrzeczenia się dziedziczenia
 • Art. 1051: zbycie spadku lub udziału spadkowego
 • Art. 1052: umowa zobowiązująca do zbycia spadku
 • Art. 1053: prawa i obowiązki nabywcy spadku
 • Art. 1054: obowiązki i uprawnienia zbywcy spadku
 • Art. 1055: solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy spadku
 • Art. 1056: wyłączenie odpowiedzialności zbywcy spadku z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotów spadkowych
 • Art. 1057: przejście na nabywcę spadku korzyści i ciężarów związanych ze spadkiem
 • Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
 • Art. 1058: dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych
 • Art. 1059: przesłanki ustawowego dziedziczenia gospodarstwa rolnego
 • Art. 1060: dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez wnuków spadkodawcy
 • Art. 1061: uchylony
 • Art. 1062: dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez rodzeństwo spadkodawcy
 • Art. 1063: dziedziczenie gospodarstwa rolnego na zasadach ogólnych
 • Art. 1064: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolnej
 • Art. 1065: uchylony
 • Art. 1066: uchylony
 • Art. 1067: zapis na świadczenie pieniężne
 • Art. 1068: uchylony
 • Art. 1069: uchylony
 • Art. 1070: podział gospodarstwa rolnego należącego do spadku
 • Art. 10701: zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną
 • Art. 1071: uchylony
 • Art. 1072: uchylony
 • Art. 1073: uchylony
 • Art. 1074: uchylony
 • Art. 1075: uchylony
 • Art. 1076: uchylony
 • Art. 1077: uchylony
 • Art. 1078: uchylony
 • Art. 1079: przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku oprócz gospodarstwa rolnego
 • Art. 1080: uchylony
 • Art. 1081: odpowiedzialność spadkobierców za długi rolne
 • Art. 1082: ustalenie zachowku w przypadku spadku z gospodarstwem rolnym
 • Art. 1083: uchylony
 • Art. 1084: uchylony
 • Art. 1085: uchylony
 • Art. 1086: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do spadku zawierającego wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • Art. 1087: dziedziczenie wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • Art. 1088: uchylony

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.