Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Zapisy na kursy 2022

Generator testów


Generator testów umożliwia selekcję aktów bądź jedynie wskazanego zakresu aktu, ograniczając wybór pytań testowych do działu bądź rozdziału - indywidualnie do potrzeb użytkownika. Pamiętaj, że najlepszym miejscem do rozwiązywania testów jest zakładka moje testy.
Uwaga! Testy rozwiązane po przez Generator testów nie będą się liczyły do statystyk rozwiązywania! Będziesz mógł je natomiast przeglądać w zakładce pozostałe testy.
0
zaznaczonych pytań
Zaznaczonych elementów: 0 (max: 15)
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • Ustawa o dniach wolnych od pracy
  • Ustawa o społecznej inspekcji pracy
  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
  • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
  • Ustawa o związkach zawodowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
  • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Prawo Karne
  • Kodeks karny
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
  • Kodeks wykroczeń
   • część ogólna
   • część szczególna
  • Kodeks karny skarbowy
   • część ogólna
   • część szczególna
   • postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
   • postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • Kodeks postępowania karnego
   • Przepisy wstępne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Postępowanie przygotowawcze
   • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
   • Postępowanie odwoławcze
   • Postępowania szczególne
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
   • Koszty procesu
   • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
   • Zasady ogólne
   • Sąd
   • Uczestnicy postępowania
   • Czynności procesowe
   • Dowody
   • Środki przymusu
   • Czynności wyjaśniające
   • Postępowanie zwyczajne
   • Postępowanie szczególne
   • Środki odwoławcze
   • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
   • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
   • Koszty postępowania
   • Postępowanie w sprawach ze stosunkó międzynarodowych
  • Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie przed sądem
   • Postępowanie wykonawcze
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Kodeks karny wykonawczy
   • część ogólna
   • część szczególna
   • część wojskowa
   • część końcowa
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa o amnestii
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
  • Ustawa o świadku koronnym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru nad nieletnim
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
   • Zawarcie małżeństwa
   • Prawa i obowiązki małżonków
   • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustanie małżeństwa
   • Separacja
   • Rodzice i dzieci
   • Przysposobienie
   • Obowiązek alimentacyjny
   • Opieka nad małoletnim
   • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
   • Kuratela
  • Kodeks cywilny
   • ogólna
   • rzeczowa
   • zobowiązania
   • spadki
  • Kodeks postępowania cywilnego
   • Przepisy ogólne
   • Proces
   • Postępowanie nieprocesowe
   • Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
   • Postępowanie zabezpieczające
   • Postępowanie egzekucyjne
   • Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
   • Sąd polubowny
  • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa o własności lokali
  • Prawo wekslowe
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Prawo spółdzielcze
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
  • Ustawa o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro
  • Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  • Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
  • Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  • Prawo przewozowe
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
  • Ustawa o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Służby Cywilnej
  • Ustawa o prawach konsumenta
 • Prawo Administracyjne
  • Kodeks postępowania administracyjnego
   • Przepisy ogólne
   • Postępowanie
   • Przepisy w sprawach ubezpieczeń społecznych
   • Udział prokuratora
   • Wydawanie zaświadczeń
   • Skargi i wnioski
   • Opłaty i koszty postępowania
   • Przepisy końcowe
   • Administracyjne kary pieniężne
   • Europejska współpraca administracyjna
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Ustawa o samorządzie powiatowym
  • Ustawa o samorządzie województwa
  • Ustawa o samorządzie gminnym
  • Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
  • Ustawa o gospodarce komunalnej
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Ustawa o broni i amunicji
  • Ustawa o drogach publicznych
  • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Ustawa o dokumentach paszportowych
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o cenach
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
  • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Ustawa o usługach detektywistycznych
  • Ustawa o Policji
  • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  • Ustawa o Straży Granicznej
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  • Ustawa o działach administracji rządowej
  • Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
  • Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych
  • Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  • Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
  • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (poprzedni tytuł:
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
  • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
  • Ustawa o ochronie osób i mienia
  • Ustawa o kierujących pojazdami
  • Ustawa o odznakach i mundurach
  • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych
  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy
  • Ustawa o pracownikach samorządowych
  • Ustawa o muzeach
  • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań
  • Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  • Ustawa o dyscyplinie wojskowej
  • Ustawa o kontroli w administracji rządowej
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Ustawa o ewidencji ludności
  • Prawo o aktach stanu cywilnego
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  • Traktat o Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych
  • Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości
  • Regulamin Parlamentu Europejskiego
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
  • Traktat ustanawiający WE
  • Ustawa o europejskich radach zakładowych
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
  • Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)
  • Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych
   • Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych
   • Spółka jawna
   • Spółka partnerska
   • Spółka komandytowa
   • Spółka komandytowo-akcyjna
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   • Spółka akcyjna
   • Łączenie się spółek
   • Podział spółek
   • Przekształcenia spółek
   • Przepisy karne
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Prawo upadłościowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)
  • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
  • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
  • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • Ustawa o spółdzielni europejskiej
  • Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (poprzedni tytuł: o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
  • Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
  • Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (poprzedni tytuł: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej)
 • Prawo Konstytucyjne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rzeczpospolita
   • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
   • Źródła prawa
   • Sejm i Senat
   • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   • Rada Ministrów i administracja rządowa
   • Samorząd terytorialny
   • Sądy i trybunały
   • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
   • Finanse publiczne
   • Stany nadzwyczajne
   • Zmiana Konstytucji
   • Przepisy przejściowe i końcowe
  • Prawo o stowarzyszeniach
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
  • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Prawo o ustroju sądów wojskowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
  • Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
  • Ustawa o Trybunale Stanu
  • Ustawa o Radzie Ministrów
  • Ustawa o obywatelstwie polskim
  • Ustawa o Narodowym Banku Polskim
  • Ustawa o fundacjach
  • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
  • Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
  • Ustawa o służbie cywilnej
  • Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o referendum ogólnokrajowym
  • Ustawa o umowach międzynarodowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o partiach politycznych
  • Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach
  • Ustawa o stanie klęski żywiołowej
  • Ustawa o referendum lokalnym
  • Ustawa o orderach i odznaczeniach
  • Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • Ustawa o repatriacji
  • Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  • Kodeks wyborczy
  • AKT ARCHIWALNY - Regulamin pracy Rady Ministrów
  • Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
  • Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o obywatelstwie polskim
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
  • Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
  • Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
  • Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawa o Sądzie Najwyższym
 • Prawo Ochrony Środowiska
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o lasach
  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo wodne
  • AKT ARCHIWALNY - Instrukcja urządzania lasu
  • Prawo atomowe
  • Ustawa o ochronie przyrody
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o odpadach
  • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • Ustawa o ochronie zwierząt
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
 • Prawo Finansowe
  • Prawo bankowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawa o finansach publicznych
   • Zasady finansów publicznych
   • Państwowy dług publiczny
   • Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
   • Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
   • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
   • Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn
  • Prawo dewizowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
   • Przepisy ogólne
   • Podatek od nieruchomości
   • Ewidencja podatkowa nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Opłaty lokalne
   • Przepisy końcowe
  • Ustawa o podatku leśnym
  • Ustawa o podatku rolnym
  • Ustawa o podatku od towarów i usług
  • Ustawa o podatku akcyzowym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Ustawa o opłacie skarbowej
  • Ustawa o doradztwie podatkowym
  • Ustawa o grach hazardowych
  • Prawo celne
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
  • Zasady etyki doradców podatkowych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
  • Prawo czekowe
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o grach i zakładach wzajemnych
  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Ustawa o giełdach towarowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
  • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
  • Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
  • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego
  • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  • Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców
  • Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich
  • Ustawa o podatku tonażowym
  • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • AKT ARCHIWALNY - Wspólnotowy Kodeks Celny
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
  • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, obowiazujący na BondSpot S.A.
  • Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 5 do Regulaminu ASO, Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu
  • Załącznik Nr 6 do Regulaminu ASO, Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)
  • Załącznik Nr 7 do Regulaminu ASO, Opłaty w alternatywnym systemie obrotu
  • Zasady działania CATALYST
  • Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect
  • Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A.
  • Załącznik nr 3a do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO BondSpot
  • Załącznik Nr 1 do Zasad działania Catalyst
  • Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny
  • nieaktualny Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w ASO
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków oszacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
  • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP
  • Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego
  • Ustawa o obligacjach
  • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
  • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo Międzynarodowe
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
  • Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
  • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
  • Karta Narodów Zjednoczonych
  • KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
  • Prawo prywatne międzynarodowe
  • Statut Rady Europy
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
  • Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
  • Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
 • Etyka i zawody prawnicze
  • Prawo o adwokaturze
  • Ustawa o radcach prawnych
  • Prawo o notariacie
  • Kodeks Etyki Adwokackiej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
  • AKT ARCHIWALNY - Kodeks Etyki Radcy Prawnego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
  • Ustawa o kuratorach sądowych
  • Kodeks Etyki Kuratora
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
  • Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
  • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
  • AKT ARCHIWALNY - Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
  • Zasady etyki zawodowej rzecznika patentowego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
  • Kodeks Etyki Radcy Prawnego
  • Prawo o prokuraturze
  • Ustawa o komornikach sądowych
 • Prawo o Nieruchomościach i Prawo Budowlane
  • Prawo budowlane
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
  • Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  • Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządz
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartografic
  • AKT DO USUNIĘCIA - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
  • AKT ARCHIWALNY -Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
  • Ustawa o wyrobach budowlanych
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
  • Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  • Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
  • Ustawa o systemie oceny zgodności
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym
  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Pozostałe
  • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  • Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy
  • Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych
  • Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
  • Prawo energetyczne
  • Umowa Grantu Funduszu Powierniczego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju
  • o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)
  • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
  • Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
  • Prawo własności przemysłowej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji eksperckiej i asesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych
  • Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawa o normalizacji
  • GEODEZJA
  • Prawo telekomunikacyjne
  • WIEDZA OGÓLNA
  • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • AKT ARCHIWALNY - Prawo pocztowe
  • Ustawa o strażach gminnych
  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  • Prawo prasowe
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawa o transporcie drogowym
  • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Ustawa o sporcie
  • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych
  • Kodeks morski
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Ustawa o rzecznikach patentowych
  • Ustawa o radiofonii i telewizji
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
  • Ustawa o Służbie Więziennej
  • Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)aździernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu ASO, Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)
  • Uchwała Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead
  • Załącznik nr 4 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
  • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Ustawa o rewitalizacji
  • Ustawa o kosztach komorniczych
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.