Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Pakiet Audio


Egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską
+ 180 dni dostępu do testów

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

Wartość audioustaw:

Zakupionych osobno: 491,59 zł

Cena w pakiecie: 299,00 zł

       Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-07-14
 • Pakiet zawiera: 41 audioustaw
 • Dostęp do 80 000 pytań prawniczych
Pokaż ustawy wchodzące w skład pakietu
 • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
 • Kodeks cywilny
 • Kodeks karny
 • Kodeks karny skarbowy
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks pracy
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Kodeks spółek handlowych
 • Kodeks wykroczeń
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo budowlane
 • Prawo o adwokaturze
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Prawo o stowarzyszeniach
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Traktat o Unii Europejskiej
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa o radcach prawnych
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa o własności lokali
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Co zyskujesz:
 • Możliwość pobierania aktualnych audioustaw z konta przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
 
 • Największa baza pytań testowych w Polsce
 • Aktualny stan prawny testów
 • Pełna podstawa prawna do każdego pytania testowego
 • Najwyższa skuteczność testów – nasze pytania pojawiają się na egzaminach!

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.