Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o podatku akcyzowym


Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Rozdział 1aa. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

Art. 46pa. Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-SAD lub dokumentu zastępującego e-SAD, jeżeli wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy są przemieszczane w ramach:
1) dostawy wewnątrzwspólnotowej od uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju do uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego,
2) nabycia wewnątrzwspólnotowego do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju od uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego
– z tym że w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 przesłanki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy ust. 5a, wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-SAD lub dokumentu zastępującego e-SAD, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Art. 46pb. Rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadkach, o których mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki określonego w e-SAD lub w dokumencie zastępującym e-SAD i kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez uprawnionego odbiorcę w miejscu odbioru określonym w e-SAD lub w dokumencie zastępującym e-SAD.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1, przemieszczanie wyrobów akcyzowych może być rozpoczęte po:
1) przesłaniu przez uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju do Systemu projektu e-SAD i uzyskaniu z Systemu e-SAD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo
2) sporządzeniu przez uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju dokumentu zastępującego e-SAD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, uprawniony wysyłający podaje osobom uczestniczącym w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych numer referencyjny nadany e-SAD, na podstawie którego odbywa się przemieszczanie. Na żądanie organu podatkowego osoby uczestniczące w tym przemieszczaniu powinny podać ten numer referencyjny.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, jeżeli przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-SAD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, jeżeli przemieszczanie odbywa się na podstawie dokumentu zastępującego e-SAD, dokument ten powinien być załączony do przemieszczanych wyrobów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, jeżeli nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przed wyprowadzeniem tych wyrobów z miejsca wysyłki następuje automatyczne odnotowanie:
1) obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez uprawnionego odbiorcę na terytorium kraju kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, albo
2) objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu
– po przekazaniu przez ten podmiot złożonego na piśmie oświadczenia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego, którym będą objęte nabywane wewnątrzwspólnotowo przez ten podmiot wyroby akcyzowe.

Art. 46pc. Nadawanie numeru referencyjnego w Systemie projektowi e-SAD

1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1, jeżeli projekt e-SAD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny. Po nadaniu numeru referencyjnego dokument ten jest automatycznie przesyłany do uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, e-SAD jest przekazywany do Systemu przez właściwe dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie jest automatycznie przekazywany do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju.

Art. 46pd. Obowiązki uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju po otrzymaniu z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli wyrobów

1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, jeżeli uprawniony odbiorca na terytorium kraju otrzyma z Systemu informację o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych:
1) niezwłocznie przesyła do Systemu powiadomienie o ich przybyciu;
2) nie dokonuje rozładunku wyrobów akcyzowych do momentu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, uprawniony odbiorca na terytorium kraju przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2) zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych – w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych wyrobów informacji, o której mowa w ust. 1
– nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych.
3. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, następuje po rozładunku, z chwilą wpisu do ewidencji wyrobów, które uprawniony odbiorca odebrał.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, jeżeli:
1) projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane,
2) został wypełniony obowiązek, o którym mowa w art. 78 obowiązki podatnika nabywającego wyroby na potrzeby działalności gospodarczej ust. 1 pkt 3
– raport odbioru jest przesyłany z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego.
5. W przypadku gdy wyroby akcyzowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez uprawnionego odbiorcę na terytorium kraju będącego jednocześnie podmiotem prowadzącym skład podatkowy są wprowadzane do składu podatkowego i obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a projekt raportu odbioru zawiera prawidłowe i kompletne dane, raport odbioru jest przesyłany z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju oraz do władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru następuje:
1) automatyczne odnotowanie zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego w kwocie akcyzy lub w kwocie akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych albo automatyczne odnotowanie zwolnienia odebranych wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz
2) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy lub kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
7. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, oraz wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 37o obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty paliwowej, nadpłata w opłacie ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, jeżeli opłata paliwowa jest należna, następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym.
8. Jeżeli:
1) projekt raportu odbioru zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane albo
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, z użyciem Systemu są przemieszczane wyroby akcyzowe objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i nie jest możliwe odnotowanie:
a) obciążenia w należnej wysokości zabezpieczenia generalnego albo
b) objęcia wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym, albo
c) objęcia wyrobów akcyzowych zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
– informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju.
9. W przypadku gdy raport odbioru potwierdza odbiór większej ilości wyrobów akcyzowych niż ilość określona w e-SAD, w Systemie następuje automatyczne obciążenie zabezpieczenia generalnego uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju kwotą akcyzy lub kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych stanowiących nadwyżkę albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1, System otrzymuje od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwych dla uprawnionego odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego raport odbioru, który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju.

Art. 46pe. Dokumenty przedstawiane w momencie rozpoczęcia, w trakcie lub zakończeniu wewnątrzwspólnotowego przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadku niedostępności Systemu

1. W przypadku, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2, jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania System jest niedostępny lub do tego momentu nie uzyskano e-SAD, uprawniony odbiorca na terytorium kraju przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego po uzyskaniu dokumentu zastępującego raport odbioru przesyła ten dokument władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwym dla uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego, chyba że dostępność Systemu zostanie niezwłocznie przywrócona i uprawniony odbiorca na terytorium kraju będzie mógł przesłać do Systemu projekt raportu odbioru.

Art. 46pf. Zakończenie wewnątrzwspólnotowego przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadku braku raportu odbioru

W przypadku braku raportu odbioru niebędącego skutkiem niedostępności Systemu zakończenie przemieszczania, o którym mowa w art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1, może nastąpić na podstawie alternatywnego dowodu dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD.

Art. 46pg. Nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa alkoholu etylowego całkowicie skażonego

Przepisy art. 46pa wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu, art. 46pb rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu ust. 1–3 i 5, art. 46pc nadawanie numeru referencyjnego w Systemie projektowi e-SAD, art. 46pd obowiązki uprawnionego odbiorcy na terytorium kraju po otrzymaniu z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli wyrobów ust. 1–3, ust. 4 pkt 1, ust. 8 pkt 1 i ust. 10, art. 46pe dokumenty przedstawiane w momencie rozpoczęcia, w trakcie lub zakończeniu wewnątrzwspólnotowego przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadku niedostępności Systemu oraz art. 46pf zakończenie wewnątrzwspólnotowego przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przypadku braku raportu odbioru stosuje się odpowiednio do nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.