Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o podatku akcyzowym


Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Rozdział 1a, Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu oraz monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu na terytorium kraju

Art. 46a. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD, jeżeli:
1) wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są przemieszczane:
a) ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego,
b) od podmiotu pośredniczącego do składu podatkowego, w celu zwrotu,
c) ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego,
d) od podmiotu zużywającego do składu podatkowego, w celu zwrotu,
e) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,
f) od podmiotu zużywającego do podmiotu pośredniczącego, w celu zwrotu,
g) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 3 pkt 5, do podmiotu zużywającego,
h) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 3 pkt 5a, do podmiotu pośredniczącego - w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 2,
i) ze składu podatkowego do podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych - w przypadku, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 1a,
j) od podmiotu posiadającego alkohol etylowy stanowiący odpad do składu podatkowego - w przypadku, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 5,
k) z miejsca importu do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą;
2) wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są przemieszczane na terytorium kraju:
a) ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego,
b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego, również w celu zwrotu,
c) od zarejestrowanego odbiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 2 pkt 5 - do zużywającego podmiotu gospodarczego,
d) z miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego,
e) od zużywającego podmiotu gospodarczego do sprzedawcy z terytorium państwa trzeciego, w celu zwrotu, jeżeli ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju.

Art. 46aa. Monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie odbywa się z użyciem Systemu, jeżeli wyroby te są:
1) sprzedawane finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych;
2) zwracane przez finalnego nabywcę węglowego do pośredniczącego podmiotu węglowego, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.

Art. 46b. Rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą:
1) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub innego miejsca wysyłki - w przypadkach, o których mowa w art. 46a przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1 lit. a-j i pkt 2 lit. a-c i e;
2) dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu - w przypadkach, o których mowa w art. 46a przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-DD sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został nadany numer referencyjny.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, porównania danych dotyczących wyrobów akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi zawartymi w e-DD dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do obrotu.
2. Zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wymaga:
1) odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, i następuje z chwilą przesłania do Systemu raportu odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane;
2) wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 46a przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2 lit. e.
3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno zostać zakończone w terminie 30 dni od dnia wysłania wyrobów akcyzowych wskazanego w e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD.

Art. 46ba. Okres monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu

Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. d, dokonuje czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu, o których mowa w art. 46na projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru ust. 8, w terminie 47 dni od dnia dokonania sprzedaży tych wyrobów.

Art. 46c. Warunki rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy może być rozpoczęte po:
1) przesłaniu do Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, projektu e-DD i uzyskaniu z Systemu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo
2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, dokumentu zastępującego e-DD oraz przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
2. Projekt e-DD oraz dokument zastępujący e-DD zawierają informację, czy przemieszczane wyroby akcyzowe są objęte zwolnieniem od akcyzy czy opodatkowane zerową stawką akcyzy.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. d, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. f, przesyła do Systemu projekt e-DD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-DD dotyczy.

Art. 46d. Sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD

1. Dla każdego podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b-e, sporządza się jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD.
2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 2 i 3, jednym środkiem transportu, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego lub miejsca odbioru tego samego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających lub miejsc odbioru tego samego podmiotu zużywającego.
2a. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 1-3, więcej niż jednym środkiem transportu, do jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.
3. W przypadku przemieszczania na terenie lotniska jedną cysterną objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do silników lotniczych, do więcej niż jednego podmiotu zużywającego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich podmiotów zużywających. W tym przypadku dokument ten nie musi zawierać danych tych podmiotów.
4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jednym środkiem transportu, do więcej niż jednego zużywającego podmiotu gospodarczego lub miejsca odbioru tego samego zużywającego podmiotu gospodarczego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich zużywających podmiotów gospodarczych lub miejsc odbioru tego samego zużywającego podmiotu gospodarczego.
5. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, więcej niż jednym środkiem transportu, do jednego zużywającego podmiotu gospodarczego, jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.
6. W przypadku:
1) przemieszczania w celu zwrotu objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 3, jednym środkiem transportu, do jednego podmiotu pośredniczącego albo jednego składu podatkowego od więcej niż jednego podmiotu zużywającego lub z więcej niż jednego miejsca odbioru tego samego podmiotu zużywającego,
2) przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jednym środkiem transportu, do jednego składu podatkowego od więcej niż jednego zużywającego podmiotu gospodarczego lub z więcej niż jednego miejsca odbioru tego samego zużywającego podmiotu gospodarczego
– jeden projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD może zostać sporządzony dla wszystkich przemieszczanych wyrobów.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, projekt e-DD albo dokument zastępujący e-DD zawiera dane o szacunkowej ilości przemieszczanych wyrobów akcyzowych. Podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, określa faktyczną ilość przemieszczanych wyrobów akcyzowych w potwierdzeniu wydania, niezwłocznie po załadunku wyrobów akcyzowych na środek transportu.
8. Do potwierdzenia wydania, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 3 i 4.

Art. 46e. Obowiązek wskazania numeru referencyjnego nadanego e-DD

1. Na żądanie organu podatkowego osoby uczestniczące w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny wskazać numer referencyjny nadany e-DD, na podstawie którego odbywa się przemieszczanie.
2. W przypadku gdy przemieszczanie odbywa się na podstawie dokumentu zastępującego e-DD, dokument ten powinien być załączony do przemieszczanych wyrobów akcyzowych.

Art. 46f. Odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego

W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z chwilą zweryfikowania projektu e-DD, przed przesłaniem e-DD zgodnie z art. 46g tryb postępowania z prawidłowym projektem e-DD, następuje automatyczne odnotowanie:
1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. c, w kwocie akcyzy lub kwocie akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD, oraz
2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiotu pośredniczącego lub zarejestrowanego odbiorcy, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c i f, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych wskazanych w projekcie e-DD, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym tych podmiotów.

Art. 46g. Tryb postępowania z prawidłowym projektem e-DD

Jeżeli projekt e-DD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie e-DD jest automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, oraz do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b-d, będącego użytkownikiem Systemu.

Art. 46h. Raport odbioru z odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych

1. W przypadku odmowy przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 46t zmiana miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych w czasie ich przemieszczania ust. 2 pkt 1, podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b lub d, będący użytkownikiem Systemu sporządza raport odbioru w Systemie, wskazujący odmowę przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych.
2. W przypadku gdy podmiotem odbierającym, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot niebędący użytkownikiem Systemu, raport odbioru wskazujący odmowę przyjęcia całości albo części wyrobów akcyzowych sporządza w Systemie podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c.

Art. 46i. Powiadomienie o przybyciu wyrobów akcyzowych

1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będący użytkownikiem Systemu ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku tych wyrobów.
1a. W przypadku gdy podmiot zużywający lub podmiot upoważniony do odbioru wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest użytkownikiem Systemu, informacja, o której mowa w ust. 1, jest wysyłana do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub c. Podmiot wysyłający jest obowiązany do przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich przybyciu. Do momentu przeprowadzenia kontroli nie dokonuje się rozładunku tych wyrobów.
2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będący użytkownikiem Systemu przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2) odbiorze wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych wyrobów informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych
- nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru tych wyrobów.

Art. 46j. Potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

1. (uchylony)
2. Podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, który nie jest użytkownikiem Systemu, potwierdza odbiór wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i przekazuje potwierdzenie odbioru podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-d, niezwłocznie po:
1) przeprowadzeniu kontroli odbieranych wyrobów akcyzowych albo
2) odbiorze wyrobów akcyzowych - w przypadku nieotrzymania do momentu odbioru tych wyrobów informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej odbieranych wyrobów akcyzowych.
3. Potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2 i 5a, mogą być dokonane:
1) na wydruku e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD;
2) w elektronicznym potwierdzeniu odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego, poprzez umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko;
3) na innym niż wskazany w pkt 1 papierowym dokumencie zawierającym dane, które są wymagane dla raportu odbioru.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oprogramowanie obsługujące urządzenie umożliwiające odwzorowanie pisma własnoręcznego oraz system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne potwierdzenia odbioru zapewniają integralność danych zawartych w elektronicznych potwierdzeniach odbioru z własnoręcznym podpisem złożonym przez podmiot odbierający, w ten sposób, że są rozpoznawalne zmiany tych danych dokonane po złożeniu podpisu.
5. W przypadku gdy podmiot odbierający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, nie jest użytkownikiem Systemu, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, sporządza w Systemie projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.
5a. W przypadkach, o których mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 2 i 4, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza w Systemie jeden projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzeń odbioru wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania ostatniego potwierdzenia odbioru.
5b. W przypadku, o którym mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 6, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza w Systemie jeden raport odbioru, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru wyrobów akcyzowych. Raport odbioru w takim przypadku zawiera dodatkowo dane o ilościach wyrobów akcyzowych, określonych w potwierdzeniach wydania, o których mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 7.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, 5a albo 5b, jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub c, sporządza, w terminie określonym w ust. 5, 5a albo 5b, jeden dokument zastępujący raport odbioru potwierdzający, że przemieszczenie zostało zakończone.

Art. 46k. Projekt raportu odbioru wyrobów akcyzowych sporządzany przez wysysającego

W przypadku, o którym mowa w art. 46d sporządzanie dla podmiotu odbierającego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ust. 3, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, sporządza w Systemie, w terminie, o którym mowa w art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 5, jeden projekt raportu odbioru na podstawie potwierdzeń odbioru wyrobów akcyzowych dokonanych przez podmioty odbierające, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b.

Art. 46m. Przesłanie projektu raporty odbioru z Systemu do podmiotu odbierającego

1. Jeżeli projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2015/2447, zawiera kompletne i prawidłowe dane, raport odbioru albo raport wywozu jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, albo do właściwego organu celnego.
2. W przypadku gdy projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2015/2447, zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, d lub e, będącego użytkownikiem Systemu oraz do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b-c, e lub f, w przypadkach gdy podmiot ten będzie sporządzać raport odbioru, albo do właściwego organu celnego.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 46a przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu pkt 2 lit. e, w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. e.

Art. 46na. Projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru

1. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem olejów smarowych do silników lotniczych oraz preparatów smarowych do silników lotniczych, jeżeli wyroby te są:
1) wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego na płycie lotniska bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym,
2) przemieszczane na terenie lotniska cysterną do podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 22 lit. a lub b, i wydawane temu podmiotowi bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym - podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 3, i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.
2. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 2, jeżeli wyroby te są wydawane ze zbiornika na stałe zamontowanego w porcie bezpośrednio podmiotowi zużywającemu do zbiornika na stałe zamontowanego na statku, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, sporządza projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru, o którym mowa w art. 46j potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ust. 3, i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia odbioru.
3. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a zwolnienia od akcyzy ust. 1, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. d, sporządza projekt e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż i przesyła go do Systemu niezwłocznie, nie później jednak niż do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedał objęte zwolnieniem od akcyzy wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu.
4. W przypadku sprzedaży objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych, o których mowa w art. 31a zwolnienia od akcyzy ust. 1, i ich dostarczania realizowanego w sposób ciągły transportem taśmowym, na podstawie zawartej umowy, podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. d, przesyła do Systemu projekt e-DD co najmniej raz w miesiącu, na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż.
5. W przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy lub objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych przy użyciu rurociągu:
1) bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego w rozumieniu przepisów prawa celnego z miejsca importu bezpośrednio do odpowiednio składu podatkowego na terytorium kraju, podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego albo zużywającego podmiotu gospodarczego,
2) ze składu podatkowego na terytorium kraju odpowiednio do podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego albo zużywającego podmiotu gospodarczego,
3) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego
– podmiot wysyłający, o którym mowa odpowiednio w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b albo f, przesyła do Systemu projekt e-DD niezwłocznie po zakończeniu tłoczenia.
6. W przypadku gdy wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a zwolnienia od akcyzy ust. 1, przed ich sprzedażą finalnemu nabywcy węglowemu były przedmiotem dostaw pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, pośredniczący podmiot węglowy, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu, przesyła do Systemu projekt e-DD do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabył te wyroby węglowe od innego pośredniczącego podmiotu węglowego.
7. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych, które zostały przemieszczone lub sprzedane w sposób określony w ust. 1-3 lub 6, podmiot wysyłający, do którego zostały te wyroby zwrócone, przesyła projekt e-DD do Systemu niezwłocznie po otrzymaniu tych wyrobów, nie później jednak niż w terminie 5 dni, licząc od dnia ich otrzymania.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-7, nie sporządza się w Systemie raportu odbioru, a odpowiednio przemieszczenie albo monitorowanie sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu uznaje się za zakończone z chwilą uzyskania z Systemu przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b lub d, e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie. Przepisu art. 46g tryb postępowania z prawidłowym projektem e-DD nie stosuje się.

Art. 46o. Zarejestrowanie raportu odbioru w Systemie

1. W przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru następuje:
1) automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym, a w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot pośredniczący – automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu pośredniczącego;
2) automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu pośredniczącego albo podmiotu prowadzącego skład podatkowy, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy – w przypadku odbioru przez podmiot pośredniczący albo podmiot prowadzący skład podatkowy zwracanych wyrobów akcyzowych.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 46na projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru ust. 1, 2 i 5, w momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:
1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;
2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy - w przypadku odbioru tych wyrobów przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący.
2a. W przypadku zwrotu, o którym mowa w art. 46na projekt e-DD na podstawie potwierdzenia odbioru ust. 7, do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego w momencie zarejestrowania w Systemie e-DD następuje automatyczne odnotowanie:
1) zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b, albo zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu;
2) obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, do którego zostały zwrócone wyroby, kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju zwróconych wyrobów akcyzowych, albo objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego, albo objęcia tych wyrobów zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy.
3. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie do podmiotu odbierającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 32 lit. b, tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, odnotowanie zwolnienia:
1) zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, z obciążenia, w całości albo w części, jest dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów akcyzowych w całości albo w części wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać;
2) wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, jest dokonywane w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów akcyzowych w całości wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać.

Art. 46p. Zwrot kwoty akcyzy uiszczonej od wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

1. W przypadku:
1) otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. b i c, raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru po upływie terminu na zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ust. 3,
1a) otrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 31 lit. e, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu po upływie terminu na zakończenie przemieszczenia, o którym mowa w art. 46b rozpoczęcie i zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ust. 3
2) (uchylony)
– przysługuje zwrot kwoty akcyzy podmiotowi, który dokonał zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na jego wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w terminie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.