Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o podatku akcyzowym


Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Rozdział 2. Przepisy epizodyczne i przejściowe

Art. 154. Przesłanki stosowania przepisów ustawy lub przepisów dotychczasowych

1. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz do tego dnia nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie odnośnie wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym nie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przyjmując, że obowiązek podatkowy powstał z chwilą wprowadzenia tych wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.
4. Jeżeli obowiązek podatkowy w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 1-3 powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i należna akcyza nie została do tego dnia zapłacona, stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. Jeżeli wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zostały, jako wyroby zwolnione od akcyzy, wyprowadzone ze składu podatkowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 155. Uznanie za podmiot zarejestrowany i przesłanki obowiązku rejestracji

1. Podmiot zarejestrowany na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, uznaje się za podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 16 zgłoszenie rejestracyjne, bez konieczności potwierdzania tej okoliczności przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
2. Podatnik prowadzący działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, zarejestrowany przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
3. Podmiot niepodlegający obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, a podlegający takiemu obowiązkowi na podstawie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1, jest obowiązany dopełnić tego obowiązku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 2, w dniu wejścia w życie ustawy, niebędący podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 2 pkt 2.
5. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie musi dokonywać podmiot, który był podmiotem zarejestrowanym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.

Art. 156. Postępowania w sprawach zezwoleń niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy

1. Zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, prowadzenie działalności jako niezarejestrowany handlowiec oraz wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wydane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy.
2. Postępowania w sprawach zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone są na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 157. Zabezpieczenia akcyzowe złożone przed dniem wejścia w życie ustawy

1. Do zabezpieczeń akcyzowych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że art. 64 zwolnienie składu podatkowego ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego ust. 7 stosuje się do nich z dniem jej wejścia w życie.
2. Zabezpieczenia akcyzowe, o których mowa w ust. 1, z określonym terminem ważności nie mogą ulec przedłużeniu.
3. Zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie mogą ulec przedłużeniu.

Art. 159. Wnioski o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

1. Podatnik, o którym mowa w art. 13 podatnik akcyzy ust. 3, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia, może, po złożeniu wniosku, bez tego zezwolenia wyprowadzać jako podatnik wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Podmiot, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wniosek, o którym mowa w art. 56 zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący ust. 1 i 2, oraz zabezpieczenie akcyzowe, może, po złożeniu wniosku, bez zezwolenia, o którym mowa w art. 56 zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący ust. 1, prowadzić działalność jako podmiot pośredniczący, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 160. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

1. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, i dotyczące norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia ustalanych również na podstawie ustawy, pozostają w mocy nie dłużej niż do czasu wydania decyzji na podstawie ustawy.
2. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, i dotyczące norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia, które nie są ustalane na podstawie ustawy, tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 161. Obowiązki podmiotu uzyskującego wyroby energetyczne jako produkt uboczny

Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 produkcja wyrobów energetycznych ust. 2, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy do pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju uzyskiwanych wyrobów.

Art. 162. Obowiązek uwzględnienia należnej akcyzy na fakturze za energie elektryczną

1. Jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy i obejmuje również okres obowiązywania ustawy, sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany na wystawianej nabywcy końcowemu fakturze uwzględnić akcyzę należną za odpowiedni okres obowiązywania ustawy, którego dotyczy faktura.
2. W przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania ustawy, jej ilość ustala się proporcjonalnie do okresu obowiązywania ustawy w stosunku do okresu rozliczeniowego.
3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 zwolnienia od podatku akcyzowego ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 162a. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 zwolnienia od podatku akcyzowego ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem zmiany stawki akcyzy, przez obniżenie akcyzy w okresach rozliczeniowych następujących po dniu zmiany stawki akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym z tego świadectwa oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem.

Art. 163. Zwolnienie od akcyzy produktów przeznaczonych do celów opałowych

1. W okresie do dnia 1 stycznia 2012 r. zwalnia się od akcyzy, węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów opałowych.
2. W okresie do dnia 31 października 2013 r. albo do czasu, gdy udział gazu ziemnego w konsumpcji energii na terytorium kraju osiągnie 25 % zwalnia się od akcyzy gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00 oraz 2711 21 00, przeznaczony do celów opałowych. Jednakże w momencie, gdy udział gazu ziemnego w konsumpcji energii osiągnie 20 %, do dnia 31 października 2013 r. stosuje się stawkę akcyzy stanowiącą 50 % stawki określonej w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informację o osiągnięciu poziomu udziału gazu ziemnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Do czasu obowiązywania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia się od akcyzy pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczone do celów opałowych.
4. Do czasu obowiązywania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 15 lit. b.

Art. 163a. Przepis przejściowy

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą iż pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.
3. Przepisy art. 109a zwolnienie od akcyzy niektórych kategorii samochodów ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność ich identyfikacji.

Art. 163b. Stosowanie do stawek akcyzy na wyroby energetyczne przepisu rozporządzeniem Komisji (EU)

1. W okresie stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 zwrot akcyzy z tytułu opodatkowania samochodu osobowego i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) do stawek określonych w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. aa i b stosuje się przepis art. 44 tego rozporządzenia.
2. Stawek określonych w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. aa i b nie stosuje się w przypadku podmiotu:
1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stosuje się stawkę określoną odpowiednio w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. a albo c.

Art. 163c. ...

1. W okresie stosowania:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu,
2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.)
– do zwolnienia, o którym mowa w art. 31b zwolnienie od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych ust. 1 pkt 3–3b, stosuje się przepis odpowiednio art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu albo art. 45 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b zwolnienie od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych ust. 1 pkt 3–3b, nie stosuje się w przypadku podmiotu:
1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa odpowiednio w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu albo art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Art. 163d. Czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy w gospodarstwie domowym

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 163e. Czasowe zwolnienie od akcyzy sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. zwalnia się od akcyzy sprzedaż gminom oraz podmiotom, o których mowa w art. 5 sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy ust. 5 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234), wyrobów węglowych objętych pozycją CN 2701 na podstawie tej ustawy.

Art. 164a. Przepisy epizodyczne i przejściowe

1. W okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1:
1) pkt 2, wynosi 1369 zł/1000 litrów;
2) pkt 6, wynosi 1065 zł/1000 litrów;
3) pkt 8, wynosi 1065 zł/1000 litrów;
4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 364 zł/1000 kilogramów.
2. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1:
1) pkt 2, wynosi 1413 zł/1000 litrów;
2) pkt 6, wynosi 1104 zł/1000 litrów;
3) pkt 8, wynosi 1104 zł/1000 litrów;
4) pkt 12 lit. a tiret pierwsze, wynosi 387 zł/1000 kilogramów.
3. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 3, wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1aa i 1b nie stosuje się.

Art. 164b. Przepisy epizodyczne i przejściowe

W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawka akcyzy, o której mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1:
1) pkt 9, wynosi 97 zł/1000 litrów;
2) pkt 10 lit. a, wynosi 97 zł/1000 litrów;
3) pkt 15 lit. a tiret pierwsze, wynosi 97 zł/1000 litrów.

Art. 165. Upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie stawek akcyzy

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2011 r., obniżać stawki akcyzy na wyroby akcyzowe określone w ustawie oraz różnicować je w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych, a także określać warunki ich stosowania, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w odstępach co najmniej trzymiesięcznych, w odniesieniu do poszczególnych wyrobów akcyzowych, uwzględniając sytuację gospodarczą państwa.

Art. 165a. Stawki akcyzy na napoje alkoholowe w latach 2022–2026

1. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą:
1) stawka akcyzy na alkohol etylowy, o której mowa w art. 93 alkohol etylowy - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 4, w:
a) 2022 r. – 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
b) 2023 r. – 7248,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
c) 2024 r. – 7610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
d) 2025 r. – 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
e) 2026 r. – 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;
2) stawka akcyzy na piwo, o której mowa w art. 94 piwo - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 4, w:
a) 2022 r. – 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 11,47 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;
3) stawka akcyzy na wino, o której mowa w art. 95 wino - pojęcie, produkcja, podstawa opodatkowania ust. 4, w:
a) 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
4) stawka akcyzy na napoje fermentowane, o której mowa w art. 96 napoje fermentowane ust. 4 pkt 2, w:
a) 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
5) stawka akcyzy na wyroby pośrednie, o której mowa w art. 97 wyroby pośrednie ust. 4, w:
a) 2022 r. – 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
b) 2023 r. – 404,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
c) 2024 r. – 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
d) 2025 r. – 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
e) 2026 r. – 467,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.
2. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 10, w:
a) 2022 r. – 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
b) 2023 r. – 250,91 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
c) 2024 r. – 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
d) 2025 r. – 303,60 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
e) 2026 r. – 333,96 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 10, w:
a) 2022 r. – 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
b) 2023 r. – 171,37 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
c) 2024 r. – 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
d) 2025 r. – 207,36 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
e) 2026 r. – 228,10 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
3) stawka akcyzy na cygara i cygaretki, o której mowa w art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 2 pkt 3, w:
a) 2022 r. – 433,00 zł za każdy kilogram,
b) 2023 r. – 476,00 zł za każdy kilogram,
c) 2024 r. – 524,00 zł za każdy kilogram,
d) 2025 r. – 576,00 zł za każdy kilogram,
e) 2026 r. – 634,00 zł za każdy kilogram.
3. W latach 2022–2026 stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną wynoszą:
1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 3 pkt 1, w:
a) 2022 r. – 378,38 zł za każde 1000 sztuk,
b) 2023 r. – 416,22 zł za każde 1000 sztuk,
c) 2024 r. – 457,84 zł za każde 1000 sztuk,
d) 2025 r. – 503,62 zł za każde 1000 sztuk,
e) 2026 r. – 553,98 zł za każde 1000 sztuk;
2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 produkcja wyrobów tytoniowych ust. 3 pkt 2, w:
a) 2022 r. – 252,25 zł za każdy kilogram,
b) 2023 r. – 277,48 zł za każdy kilogram,
c) 2024 r. – 305,23 zł za każdy kilogram,
d) 2025 r. – 335,75 zł za każdy kilogram,
e) 2026 r. – 369,33 zł za każdy kilogram.
4. W latach 2022–2026 stawka akcyzy na susz tytoniowy, o której mowa w art. 99a opodatkowanie suszu tytoniowego ust. 3, wynosi w:
1) 2022 r. – 252,25 zł za każdy kilogram;
2) 2023 r. – 277,48 zł za każdy kilogram;
3) 2024 r. – 305,23 zł za każdy kilogram;
4) 2025 r. – 335,75 zł za każdy kilogram;
5) 2026 r. – 369,33 zł za każdy kilogram.
5. W latach 2022–2026 w przypadkach określonych w art. 99a opodatkowanie suszu tytoniowego ust. 4 stawka akcyzy na susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy wynosi w:
1) 2022 r. – 504,50 zł za każdy kilogram;
2) 2023 r. – 554,96 zł za każdy kilogram;
3) 2024 r. – 610,46 zł za każdy kilogram;
4) 2025 r. – 671,50 zł za każdy kilogram;
5) 2026 r. – 738,66 zł za każdy kilogram.
6. W latach 2022–2026 stawka akcyzy na wyroby nowatorskie, o której mowa w art. 99c ustawowe pojęcie produkcji wyrobów nowatorskich ust. 4, wynosi w:
1) 2022 r. – 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
2) 2023 r. – 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
3) 2024 r. – 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
4) 2025 r. – 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
5) 2026 r. – 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
7. W latach 2022–2026 w przypadku produkcji, o której mowa w art. 99c ustawowe pojęcie produkcji wyrobów nowatorskich ust. 1, niezgodnej z art. 47 produkcja wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, magazynowanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi w:
1) 2022 r. – 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
2) 2023 r. – 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
3) 2024 r. – 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
4) 2025 r. – 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;
5) 2026 r. – 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Art. 166. Akcyza na papierosy do 31 grudnia 2009

Do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się wielkość najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów ustaloną na rok 2009 na podstawie ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.