Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o obronie Ojczyzny


Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Rozdział 2 Przepisy przejściowe i dostosowujące

Art. 777. Zniesienie szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Utworzenie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i wojskowych centrów rekrutacji

1. Znosi się:
1) szefów wojewódzkich sztabów wojskowych;
2) wojskowych komendantów uzupełnień.
2. Tworzy się:
1) Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji;
2) wojskowe centra rekrutacji.
3. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień przekształca się w wojskowe centra rekrutacji.
4. Minister Obrony Narodowej powoła albo wyznaczy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz szefów wojskowych centrów rekrutacji.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy wojewódzkich sztabów wojskowych stają się pracownikami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
6. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy wojskowych komend uzupełnień stają się pracownikami wojskowych centrów rekrutacji, które obejmują swoim terytorialnym zasięgiem działania terytorialny zasięg działania dotychczasowych wojskowych komend uzupełnień.
7. Pracownicy, o których mowa w ust. 5 i 6, w tym także pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy byli pracownikami służby cywilnej albo urzędnikami służby cywilnej, zachowują na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości.

Art. 778. Należności i zobowiązania wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komend uzupełnień

1. Należności i zobowiązania wojewódzkich sztabów wojskowych stają się należnościami i zobowiązaniami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
2. Należności i zobowiązania wojskowych komend uzupełnień stają się należnościami i zobowiązaniami wojskowych centrów rekrutacji.
3. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki wojewódzkich sztabów wojskowych, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
4. Wojskowe centrum rekrutacji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki wojskowych komend uzupełnień, których terytorialny zasięg działania znajdował się na obszarze objętym terytorialnym zakresem jego działania, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Art. 779. Przejmowanie spraw prowadzonych przez wojskowych komendantów uzupełnień przez szefa wojskowego centrum rekrutacji oraz przejmowanie spraw prowadzonych przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych przez Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

1. Sprawy prowadzone przez wojskowych komendantów uzupełnień, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmuje właściwy miejscowo ze względu na dotychczasowy terytorialny zasięg działania wojskowej komendy uzupełnień szef wojskowego centrum rekrutacji.
2. Sprawy prowadzone przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmuje Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
3. Sprawy prowadzone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako organ drugiej instancji w ramach rozpatrywania rozstrzygnięć administracyjnych wydanych przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi nadal Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 780. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji wojskowych komend uzupełnień oraz nieruchomości wykorzystywane przez wojskowe komendy uzupełnień

1. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji wojewódzkich sztabów wojskowych oraz nieruchomości wykorzystywane przez wojewódzkie sztaby wojskowe stają się odpowiednio mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami wykorzystywanymi przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.
2. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji wojskowych komend uzupełnień oraz nieruchomości wykorzystywane przez wojskowe komendy uzupełnień stają się odpowiednio mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami wykorzystywanymi przez właściwe miejscowo wojskowe centra rekrutacji.

Art. 782. Realizowanie zadań wojskowych komendantów uzupełnień i szefów wojewódzkich sztabów wojskowych przez szefów wojskowych centrów rekrutacji

Określone w przepisach prawa zadania wojskowych komendantów uzupełnień i szefów wojewódzkich sztabów wojskowych realizują szefowie wojskowych centrów rekrutacji, z wyjątkiem zadań zastrzeżonych zgodnie z art. 34 zakres zadań Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do zadań Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Art. 783. Likwidacja Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej i wojskowych pracowni psychologicznych

1. Likwiduje się Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną i wojskowe pracownie psychologiczne.
2. Pracownicy wojskowych pracowni psychologicznych w rozumieniu przepisów dotychczasowych z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami wojskowych centrów rekrutacji właściwych miejscowo ze względu na dotychczasowy terytorialny zasięg działania wojskowej pracowni psychologicznej.
3. Pracownicy Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w rozumieniu przepisów dotychczasowych z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
4. Należności i zobowiązania Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej stają się należnościami i zobowiązaniami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
5. Należności i zobowiązania wojskowych pracowni psychologicznych stają się należnościami i zobowiązaniami wojskowych centrów rekrutacji właściwych miejscowo ze względu na dotychczasowy terytorialny zasięg działania wojskowej pracowni psychologicznej.
6. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
7. Wojskowe centrum rekrutacji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki wojskowych pracowni psychologicznych, których terytorialny zasięg działania znajdował się na obszarze objętym terytorialnym zakresem jego działania, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
8. Sprawy prowadzone przez wojskowe pracownie psychologiczne, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmuje właściwy miejscowo ze względu na dotychczasowy terytorialny zasięg działania wojskowej pracowni psychologicznej szef wojskowego centrum rekrutacji.
9. Sprawy prowadzone przez Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmuje Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
10. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej oraz nieruchomości wykorzystywane przez tę pracownię stają się odpowiednio mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami wykorzystywanymi przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.
11. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji wojskowych pracowni psychologicznych oraz nieruchomości wykorzystywane przez te pracownie stają się odpowiednio mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami wykorzystywanymi przez właściwe miejscowo ze względu na dotychczasowy terytorialny zasięg działania wojskowej pracowni psychologicznej wojskowe centra rekrutacji.
12. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania kwalifikacyjne do pracy w Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej i wojskowych pracowniach psychologicznych kończą się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 784. Ewidencja wojskowa

1. Ewidencja wojskowa prowadzona na podstawie art. 49 zaliczki na poczet wykonania zamówień na newralgiczny sprzęt, usługi, roboty budowlane oraz sprzęt wojskowy ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 oraz ewidencja wojskowa prowadzona na podstawie art. 48 dotacja z budżetu państwa ust. 2 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 stają się ewidencją wojskową w rozumieniu art. 70 dokumenty prowadzone w ewidencji wojskowej niniejszej ustawy.
2. Dane i dokumenty zgromadzone w ewidencji wojskowej prowadzonej na podstawie art. 49 zaliczki na poczet wykonania zamówień na newralgiczny sprzęt, usługi, roboty budowlane oraz sprzęt wojskowy ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 oraz w ewidencji wojskowej prowadzonej na podstawie art. 48 dotacja z budżetu państwa ust. 2 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 stają się danymi i dokumentami zgromadzonymi w ewidencji wojskowej w rozumieniu art. 70 dokumenty prowadzone w ewidencji wojskowej niniejszej ustawy.

Art. 785. Prowadzenie ewidencji na podstawie art. 645

Ewidencja prowadzona na podstawie art. 223a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 staje się ewidencją prowadzoną na podstawie art. 645 ewidencja osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących lub mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych n niniejszej ustawy.

Art. 786. Prowadzenie ewidencji na podstawie art. 558 ust. 3

Ewidencja prowadzona na podstawie art. 156 przeniesienie do pasywnej rezerwy ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 staje się ewidencją strat osobowych prowadzoną na podstawie art. 558 skreślenie z ewidencji żołnierza zawodowego, który w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął ust. 3 niniejszej ustawy.

Art. 787. Likwidacja Centralnego Rejestru Szczepień Żołnierzy Zawodowych

1. Likwiduje się Centralny Rejestr Szczepień Żołnierzy Zawodowych prowadzony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 67b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12.
2. Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Szczepień Żołnierzy Zawodowych przekazuje się do ewidencji wojskowej.

Art. 788. Utworzenie ewidencji medali

1. Tworzy się ewidencję medali.
2. Dane z ewidencji medali prowadzonej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 6 rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 6 przekazuje się do ewidencji medali prowadzonej na podstawie art. 680 dane gromadzone w ewidencji nadanych medali ust. 1 niniejszej ustawy.
3. Dane z ewidencji medali prowadzonej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 7 obowiązek realizacji zadań z zakresu obronności państwa ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 7 przekazuje się do ewidencji medali prowadzonej na podstawie art. 680 dane gromadzone w ewidencji nadanych medali ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 790. Zachowanie ciągłości służby żołnierzy zawodowych

1. Żołnierze pełniący służbę kontraktową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stają się żołnierzami zawodowymi w rozumieniu niniejszej ustawy, z zachowaniem ciągłości służby, chyba że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą u dowódcy jednostki wojskowej, w której wykonywali obowiązki służbowe, rezygnację z pełnienia służby wojskowej. Służba kończy się najpóźniej z upływem czasu, na jaki został zawarty kontrakt. Do kontraktów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zachowaniem przysługujących uprawnień.
2. Rozkaz ewidencyjny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz o wyznaczeniu na stanowisko służbowe wydają organy, o których mowa w art. 186 organy wydające rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
3. Zasiłek na zagospodarowanie wypłaca się żołnierzowi służby kontraktowej, który dotychczas nie otrzymał tego zasiłku, w przypadku dalszego pełnienia przez niego zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po wygaśnięciu kontraktu.

Art. 791. Pełnienie służby przez żołnierzy zawodowych korpusu podoficerów

Żołnierze zawodowi korpusu podoficerów, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnili zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych, stają się żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę na stanowiskach służbowych podoficerów młodszych lub podoficerów starszych, w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.

Art. 792. żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych

Żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych na podstawie art. 22 właściwość Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy żołnierzami pełniącymi służbę wojskową w oddelegowaniu, o którym mowa w art. 209 oddelegowanie żołnierza zawodowego przez Ministra Obrony Narodowej do pełnienia obowiązków służbowych w instytucji krajowej lub zagranicznej niniejszej ustawy, w instytucji, w której dotychczas pełnili tę służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, którzy stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy żołnierzami pełniącymi służbę wojskową na stanowiskach służbowych odpowiednio w tych służbach.

Art. 793. Przepisy stosowane do żołnierza pełniącego służbę kandydacką

1. Do żołnierza pełniącego służbę kandydacką przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) kształcącego się na oficera na ostatnim roku nauki w uczelni wojskowej,
2) w czasie szkolenia wojskowego w uczelni wojskowej w ramach studium oficerskiego,
3) w szkołach podoficerskich oraz ośrodkach szkolenia
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Żołnierza pełniącego służbę kandydacką przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, kształcącego się na oficera, niewymienionego w ust. 1 pkt 1 i 2 powołuje się do zawodowej służby wojskowej, jeżeli złoży wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisze umowę, o której mowa w art. 95 postępowanie rekrutacyjne ust. 5, z tym że żołnierza pełniącego służbę kandydacką na pierwszym roku studiów powołuje się do zawodowej służby wojskowej po ukończeniu przez niego pierwszego roku studiów. Z dniem podpisania tej umowy ulega rozwiązaniu dotychczasowa umowa zawarta pomiędzy tym żołnierzem a uczelnią wojskową w sprawie zwrotu kosztów na utrzymanie i naukę.
3. Do żołnierza, o którym mowa w ust. 2, do dnia powołania do zawodowej służby wojskowej stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Żołnierza niepowołanego do zawodowej służby wojskowej zgodnie z ust. 2 zwalnia się ze służby wojskowej, a jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych powołuje się do zawodowej służby wojskowej i wyznacza na stanowisko służbowe w posiadanym stopniu wojskowym.
5. Kandydaci do służby wojskowej poddani postępowaniu rekrutacyjnemu w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zakwalifikowani do odbycia kształcenia w uczelni wojskowej rozpoczynają to kształcenie zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
6. Do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, przepis art. 140 mianowanie na stopnie wojskowe ust. 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 794. Ustanowienie Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023–2025

1. Rada Ministrów, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właściwej do spraw obrony państwa, ustanowi Pakiet Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023–2025.
2. Pakiet, o którym mowa w ust. 1, obejmuje priorytetowe:
1) zadania dotyczące modernizacji i wyposażenia sił zbrojnych;
2) zamierzenia dotyczące zwiększenia liczebności oraz składu bojowego poszczególnych elementów sił zbrojnych.

Art. 796. żołnierze rezerwy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnili okresową służbę wojskową w wojskowych komendach uzupełnień albo wojewódzkich sztabach wojskowych lub poza tymi komendami i sztabami

1. Żołnierze rezerwy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnili okresową służbę wojskową w wojskowych komendach uzupełnień albo wojewódzkich sztabach wojskowych co najmniej przez 12 miesięcy i spełniają warunki do zajmowania tożsamego stanowiska służbowego w zawodowej służbie wojskowej, stają się żołnierzami zawodowymi pełniącymi zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w wojskowych centrach rekrutacji albo Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, które objęły swoim terytorialnym zasięgiem działania terytorialny zasięg działania dotychczasowych wojskowych komend uzupełnień, chyba że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji rezygnację z pełnienia zawodowej służby wojskowej wraz z wnioskiem o przeniesienie do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy. Rozkaz ewidencyjny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej oraz o wyznaczeniu na stanowisko służbowe wydają organy, o których mowa w art. 186 organy wydające rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej i art. 196 organy właściwe do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk żołnierzy zawodowych.
2. Żołnierze rezerwy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnili okresową służbę wojskową poza wojskowymi komendami uzupełnień albo wojewódzkimi sztabami wojskowymi lub poniżej 12 miesięcy lub nie spełniają warunków do zajmowania tożsamego stanowiska w zawodowej służbie wojskowej, stają się żołnierzami terytorialnej służby wojskowej, chyba że w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji rezygnację z pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej wraz z wnioskiem o przeniesienie do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy. Szef wojskowego centrum rekrutacji przenosi tego żołnierza do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy – stosownie do złożonego wniosku.

Art. 797. żołnierz AR z zachowaniem ciągłości służby oraz z zachowaniem nadanego przydziału kryzysowego

1. Żołnierz rezerwy wykonujący obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy staje się żołnierzem AR z zachowaniem ciągłości tej służby oraz z zachowaniem nadanego przydziału kryzysowego. Żołnierz ten może złożyć u dowódcy jednostki wojskowej, w której wykonywał obowiązki służbowe, rezygnację z pełnienia służby w aktywnej rezerwie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Rezygnację przesyła się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ewidencji wojskowej, który na tej podstawie przenosi żołnierza AR do pasywnej rezerwy oraz uchyla dotychczasowy przydział kryzysowy i nadaje przydział mobilizacyjny.
3. Rozpoczęcie pełnienia służby w aktywnej rezerwie następuje z dniem i w miejscu określonych przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz dotychczas wykonywał obowiązki służbowe.

Art. 799. Kształcenie w ramach służby przygotowawczej

1. Kształcenie w ramach służby przygotowawczej rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Służbę przygotowawczą odbytą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za odbycie szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Art. 801. Przepisy stosowane do ćwiczeń wojskowych oraz kart powołania

1. Do ćwiczeń wojskowych odbywanych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Karty powołania do odbywania ćwiczeń wojskowych wydane na podstawie ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 zachowują ważność.
3. Do ćwiczeń wojskowych z udziałem żołnierzy rezerwy zaplanowanych na rok 2022 stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się żołnierzami pasywnej rezerwy.
5. Do powoływania i odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Art. 803. Zachowanie ważności wojskowych dokumentów osobistych

1. Wojskowe dokumenty osobiste wydane na podstawie art. 54 rozszerzenie rejestracji osób w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 zachowują ważność.
2. Wojskowe dokumenty osobiste wydane na podstawie art. 48 dotacja z budżetu państwa ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 zachowują ważność.
3. Karty i tabliczki tożsamości wydane na podstawie art. 54a ust. 1 oraz indywidualne i zbiorowe rozkazy wyjazdu wydane na podstawie art. 54a ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 zachowują ważność.
4. Karty i tabliczki tożsamości wydane na podstawie art. 137c ust. 1 oraz indywidualne i zbiorowe rozkazy wyjazdu wydane na podstawie art. 137c ust. 4 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 zachowują ważność.

Art. 804. Przepisy stosowane do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W zakresie wykonania udzielonych wyróżnień, wymierzonych kar dyscyplinarnych lub zastosowanych środków dyscyplinarnych oraz zastosowanych środków zapobiegawczych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 14 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. W zakresie przedawnienia lub zatarcia ukarania dyscyplinarnego przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Dokumentację i ewidencję dyscyplinarną wytworzoną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy włącza się do ewidencji wojskowej.

Art. 806. Wnioski o zwrot odprawy

1. Pracodawcom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wypłacili pracownikom niebędącym żołnierzami rezerwy powołanym do terytorialnej służby wojskowej odprawę, o której mowa w art. 125 orzekanie o zdolności do służby wojskowej w trakcie jej pełnienia ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2, i nie otrzymali świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 134a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2, z tytułu wypłaty tej odprawy, zwraca się jej równowartość na wniosek tych pracodawców.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Kwotę równowartości odprawy ustala na zasadach określonych w art. 125 orzekanie o zdolności do służby wojskowej w trakcie jej pełnienia ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
4. Odmowa wypłaty równowartości odprawy lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 807. Zachowanie ważności decyzji

Decyzje wydane na podstawie ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 10 oraz umowy zawarte na podstawie przepisów tej ustawy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 808. Pierwsze wyznaczenie pełnomocników ds. HNS. Pierwsze posiedzenie NKK HNS

1. Pierwsze wyznaczenie pełnomocników ds. HNS, o których mowa w art. 23f ustawy zmienianej w art. 726 zmiana ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, nastąpi w terminie do 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Pierwsze posiedzenie NKK HNS, o którym mowa w art. 23g ustawy zmienianej w art. 726 zmiana ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, zwołane zostanie w terminie do 120 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 810. Likwidacja Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy państwowy fundusz celowy – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 prawa i obowiązki Sił Zbrojnych ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 9, ulega likwidacji.
2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, polega na zamknięciu dotychczasowego rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) oraz sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań z wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Z dniem wejścia w życie ustawy Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki zgromadzone na dotychczasowym rachunku Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na rachunek Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz zamyka rachunek Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
4. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych wykonuje Minister Obrony Narodowej.
5. Wolne środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych przekazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zarządzanie terminowe zgodnie z art. 78b przyjmowanie przez Ministra Finansów wolnych środków w depozyt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pozostają w tym zarządzaniu do upływu terminu ich zwrotu, określonego w dyspozycji przekazania tych środków w zarządzanie terminowe, a po upływie tego terminu podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
6. Wierzytelności i zobowiązania Ministra Obrony Narodowej, powstałe w okresie funkcjonowania Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, które miały podlegać wykonaniu ze środków bądź na rzecz tego funduszu, i niewykonane do dnia jego likwidacji odpowiednio zasilają bądź są pokrywane ze środków Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Art. 811. Opracowanie projektu planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych

1. Projekt planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2022, opracowany z uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do uzgodnienia – w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy;
2) Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia – w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
2. Minister Obrony Narodowej może zatwierdzić plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa.
3. Projekt planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2023, opracowany z uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do uzgodnienia,
2) Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia
– w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
4. Minister Obrony Narodowej może zatwierdzić plan finansowy, o którym mowa w ust. 3, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i po uzyskaniu opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa.
5. Minister Obrony Narodowej przedkłada projekt planu finansowego Funduszu, o którym mowa w ust. 3, komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
6. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia zatwierdzenia projektu planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2022 wypłaty ze środków Funduszu realizowane są zgodnie z planem finansowym Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 prawa i obowiązki Sił Zbrojnych ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 9, na rok 2022.

Art. 812. Możliwość zwiększenia dotacji podmiotowych dla uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla żołnierzy zawodowych

W roku 2022 Minister Obrony Narodowej w ramach części budżetowej 29 – Obrona narodowa może zwiększyć dotacje podmiotowe dla uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i innych należności pieniężnych dla żołnierzy zawodowych.

Art. 814. Decyzja ustalająca prawo do odszkodowania i jego wysokość

1. W stosunku do żołnierzy, którzy do dnia 31 grudnia 2001 r. pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub po tym dniu pozostawali w dyspozycji tego ministra, oraz do członków ich rodzin decyzję ustalającą prawo do odszkodowania i jego wysokość wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. O uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, na skutek wypadku lub choroby oraz o stopniu pogorszenia stanu zdrowia orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na podstawie wykazu chorób określonego przez Ministra Obrony Narodowej w przepisach wydanych na podstawie art. 512 wykaz chorób, z tytułu których przysługują określone świadczenia.
3. Do komisji lekarskich, o których mowa w ust. 2, kieruje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
4. W stosunku do żołnierzy, o których mowa w ust. 1, uprawnienia do przyznania odszkodowań przewidziane w art. 520 możliwość przyznania jednorazowego odszkodowania w szczególnych przypadkach dla Ministra Obrony Narodowej przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 4, wypłacane są z części budżetu państwa pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
6. Przepisy art. 527 ustalanie prawa do świadczenia odszkodowawczego i jego wysokości ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania do komisji lekarskich, sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, o których mowa w ust. 1, oraz związku ich śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania,
2) niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i warunków służby wojskowej żołnierzy, o których mowa w ust. 1, mogące stanowić podstawę orzeczenia komisji lekarskiej,
3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do komisji lekarskich
– kierując się koniecznością ochrony interesów osób poszkodowanych.

Art. 815. Przepis stosowany odpowiednio do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały powołane do zawodowej służby wojskowej

Przepis art. 137 przeniesienie do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej ust. 2, w zakresie ciągłości służby, stosuje się odpowiednio do osób, które pełniły służbę w formacjach, o których mowa w tym przepisie, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały powołane do zawodowej służby wojskowej.

Art. 816. Niestosowanie przepisu do żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

Przepisu art. 23 właściwość Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ust. 9 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 713 zmiana ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej ustawy nie stosuje się do żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 820. Zachowanie mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 przysięga żołnierza Sił Zbrojnych ust. 2 ustawy zmienianej w art. 701 zmiana ustawy o odznakach i mundurach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 przysięga żołnierza Sił Zbrojnych ust. 2 ustawy zmienianej w art. 701 zmiana ustawy o odznakach i mundurach, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 przetwarzanie danych osobowych ust. 2a ustawy zmienianej w art. 742 zmiana ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 przetwarzanie danych osobowych ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 742 zmiana ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 821. Przepis przejściowy

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 obowiązek obrony Ojczyzny ust. 9, art. 3a ust. 3, art. 6 rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu ust. 2, art. 11a ust. 4, art. 11b ust. 4, art. 11c ust. 4, art. 26 rola Biura Bezpieczeństwa Narodowego ust. 3, art. 29 przygotowanie do realizacji zadań wynikających z kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych ust. 8, art. 31b , art. 39 źródła finansowania programu rozwoju Sił Zbrojnych ust. 8, art. 43 emisja skarbowych papierów wartościowych, art. 44a ust. 12, art. 45 emitowanie obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu ust. 4, art. 48 dotacja z budżetu państwa ust. 9, art. 49 zaliczki na poczet wykonania zamówień na newralgiczny sprzęt, usługi, roboty budowlane oraz sprzęt wojskowy ust. 3 i 4, art. 54 rozszerzenie rejestracji osób w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny ust. 2 i 4, art. 54a ust. 5, art. 56 cel kwalifikacji wojskowej ust. 3, art. 56 cel kwalifikacji wojskowej ust. 9, art. 56b ust. 4, art. 59 obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej ust. 6, art. 59a ust. 7, art. 60 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji ust. 9, art. 62 określenie zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, art. 64a ust. 10, art. 67 zmiana miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące ust. 3a i 4, art. 68 rozporządzenie określające sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej oraz treść obwieszczeń i wzór tego wezwania, sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej ust. 1a, art. 70 dokumenty prowadzone w ewidencji wojskowej ust. 6, art. 98h ust. 5, art. 76 zawiadamianie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu ust. 14, art. 76a ust. 3, art. 83 warunki niezbędne do powołania do służby wojskowej ust. 3, art. 90a , art. 109 szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej ust. 3, art. 111 rozporządzenie określające czas trwania ochotniczego szkolenia wojskowego i sposób kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej ust. 2, art. 116 organizowanie szkoleń dla członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych w celu nadania uprawnień do prowadzenia działalności instruktorskiej ust. 11, art. 133a ust. 4, art. 134a ust. 12, art. 136n , art. 174 powołanie żołnierza OT do zawodowej służby wojskowej ust. 3 i art. 178 obowiązek kształcenia się i doskonalenia w czasie pełnienia terytorialnej służby wojskowej dyspozycyjnie, art. 199f , art. 207 skierowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej w kraju i poza granicami państwa ust. 1, art. 208 powierzenie żołnierzowi czasowego pełnienia obowiązków służbowych w jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych ust. 5, art. 215 wymóg wyznaczania żołnierza zawodowego na stanowisko nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem ust. 1, art. 219 przepisy stosowane do żołnierza zawodowego oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w instytucji krajowej ust. 8 oraz art. 223a ust. 7 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 15 rodzaje Sił Zbrojnych ust. 6, art. 16 rozmieszczenie jednostek wojskowych w garnizonach ust. 3, art. 27 zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju przez Radę Ministrów ust. 2, art. 20 właściwość Dowódcy Generalnego ust. 4, art. 21 właściwość Dowódcy Operacyjnego ust. 4, art. 22 właściwość Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej ust. 4, art. 62 określenie zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej ust. 8, art. 86 rozporządzenie tworzące wojskowe komisje lekarskie oraz w sprawie udzielania zamówień na badania i konsultacje dla potrzeb tych komisji, art. 55 określenie trybu prowadzenia rejestracji, art. 158 odroczenie obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej ust. 3, art. 68 rozporządzenie określające sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej oraz treść obwieszczeń i wzór tego wezwania, sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej, art. 88 badania psychologiczne osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej ust. 6, art. 155 kwalifikowanie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ust. 5, art. 60 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji ust. 7, art. 75 rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji wojskowej, art. 77 wydawanie książeczki wojskowej ust. 4, art. 78 karty i tabliczki tożsamości ust. 7, art. 593 rozporządzenie określające terminy kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych ust. 1, art. 593 rozporządzenie określające terminy kierowania osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych ust. 4, art. 599 prawo wyboru podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lekarza dentysty i szpitala ust. 4, art. 134 podział żołnierzy w służbie wojskowej ust. 3, art. 531 przydział mobilizacyjny ust. 13, art. 533 powołanie do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny za pomocą kart powołania ust. 5, art. 533 powołanie do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny za pomocą kart powołania ust. 6, art. 531 przydział mobilizacyjny ust. 13, art. 329 wydawanie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego do celów związanych z wykonywaniem obowiązku obrony ust. 4 i 5 oraz art. 330 bezpłatne wyżywienie oraz umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny ust. 2, art. 331 urlopy żołnierzy niebędącymi żołnierzami zawodowymi w czasie odbywania służby wojskowej ust. 9, art. 127 opiniowanie służbowe ust. 18, art. 140 mianowanie na stopnie wojskowe ust. 19, art. 139 rozporządzenie określające stopnie odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym, art. 151 rozporządzenie określające sposób powoływania i czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, art. 167 rozporządzenie określające tryb postępowania w zakresie zwalniania żołnierzy z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem, a także przenoszenia do pasywnej rezerwy, art. 532 możliwość powołania do służby wojskowej osób uznanych za zdolne do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ust. 8, art. 537 przeznaczenie do pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ust. 2, art. 541 wyłączenia z powołania do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ust. 13, art. 308 pomoc w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy ust. 7, art. 309 świadczenie pieniężne przysługujące pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie ust. 11, art. 267 rozporządzenie określające jednostki organizacyjne właściwe do prowadzenia szkolenia kandydatów na przewodników psów służbowych, przewodników psów służbowych i psów służbowych, właścicieli psów kontraktowych i psów kontraktowych oraz kandydatów na żołnier, art. 602 rozporządzenie określające sposób i tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, art. 670 rozporządzenie określające tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, art. 626 rozporządzenie określające tryb nakładania, wykonywania i zwalniania z obowiązku świadczeń osobistych, art. 628 nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych ust. 6, art. 636 rozporządzenie określające tryb planowania i nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych, przeznaczania do tych świadczeń i zwalniania z nich oraz ich wykonywania, art. 640 decyzja o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych ust. 8 oraz art. 646 dane gromadzone i przetwarzane w ewidencji ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 176 kierowanie żołnierza OT na kurs oficerski lub podoficerski, albo na szkolenie specjalistyczne ust. 6 i art. 177 ustalanie dni, w których służba jest pełniona rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 2 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11a ust. 5 oraz art. 12a ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 46 świadczenie specjalistycznych usług wojskowych ust. 6 i art. 48 dotacja z budżetu państwa ust. 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 sposoby spełniania obowiązku służby wojskowej ust. 4, art. 7 obowiązek realizacji zadań z zakresu obronności państwa ust. 7, art. 8 rozporządzenie określające sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony ust. 3, art. 14 obchody świat wojskowych ust. 5, art. 15 rodzaje Sił Zbrojnych ust. 3 oraz art. 18 stanowiska służbowe dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej ust. 4 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 564 rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych przez marszałków województw w zakresie osób podlegających kwalifikacji wojskowej, art. 566 wniosek podmiotu o wyrażenie zgody na odbywanie u niego służby zastępczej ust. 7, art. 567 umowa o wykonywanie pracy przez osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej ust. 3, art. 576 rozporządzenie określające tryb działania komisji wojewódzkiej i komisji, sposób dokumentowania działalności komisji wojewódzkiej i komisji, art. 574 wynagrodzenie za udział w pracach komisji wojewódzkiej i komisji ust. 3 oraz art. 578 skierowanie osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej do podmiotu ust. 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 822. Przepisy przejściowe dotyczące dotychczasowych przepisów wykonawczych

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 sposoby spełniania obowiązku służby wojskowej ust. 3 oraz art. 34b ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 473 przyznanie nagrody za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe ust. 8 i art. 483 rozporządzenie określające stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe, żołnierzy pełniących służbę w aktywnej rezerwie oraz żołnierzy OT pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie i wysokość dodatków do uposażenia zas niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 676 utrata Medalu Siły Zbrojne. Rozporządzenie określające sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne ust. 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 obowiązek realizacji zadań z zakresu obronności państwa ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 679 rozporządzenie określające szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP ust. 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 obchody świat wojskowych ust. 1 i 2, art. 15 rodzaje Sił Zbrojnych ust. 3 oraz art. 16 rozmieszczenie jednostek wojskowych w garnizonach ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 504 rozporządzenie określające sposób i tryb powierzania żołnierzom mienia, art. 505 wezwanie żołnierza do dobrowolnej zapłaty odszkodowania ust. 3 oraz art. 506 umorzenie należności ust. 7 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 rekompensata za utracone zarobki, zwrot kosztów dojazdu, art. 20 właściwość Dowódcy Generalnego ust. 3 oraz art. 29 przygotowanie do realizacji zadań wynikających z kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych ust. 7 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 512 wykaz chorób, z tytułu których przysługują określone świadczenia, art. 525 orzekanie o uszczerbku na zdrowiu żołnierza wskutek wypadku lub choroby, a także o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby ust. 3 oraz art. 814 decyzja ustalająca prawo do odszkodowania i jego wysokość ust. 7 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 sposoby spełniania obowiązku służby wojskowej ust. 5, art. 5 niepodleganie obowiązkowi służby wojskowej ust. 8, art. 24 prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ust. 8, art. 26 rola Biura Bezpieczeństwa Narodowego ust. 19, art. 50a ust. 1a i 6, art. 55 określenie trybu prowadzenia rejestracji ust. 1, art. 56 cel kwalifikacji wojskowej ust. 5, art. 58 czynności wykonywane w ramach kwalifikacji wojskowej ust. 7, art. 59 obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej ust. 3, art. 60 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji ust. 5, art. 64 doręczanie orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, art. 67 zmiana miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące ust. 7, art. 67a ust. 2, art. 67b ust. 2, art. 68 rozporządzenie określające sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej oraz treść obwieszczeń i wzór tego wezwania, sposób organizacji i przebieg kwalifikacji wojskowej ust. 8, art. 78 karty i tabliczki tożsamości ust. 4 i 5, art. 80 dane wskazywane we wniosku o powołanie do służby wojskowej ust. 6, art. 80 dane wskazywane we wniosku o powołanie do służby wojskowej ust. 7, art. 83 warunki niezbędne do powołania do służby wojskowej ust. 6, art. 84 orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ust. 2 i 3, art. 85 niestosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ust. 2, art. 86 rozporządzenie tworzące wojskowe komisje lekarskie oraz w sprawie udzielania zamówień na badania i konsultacje dla potrzeb tych komisji ust. 15, art. 87 podstawy wydania orzeczenia o zdolności danej osoby do służby wojskowej ust. 6, art. 88 badania psychologiczne osoby powoływanej do czynnej służby wojskowej ust. 3, art. 91 kształcenie kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy zawodowych ust. 4, art. 101 określanie wysokości opłaty z tytułu egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych dla osób ubiegających się o pełnienie zawodowej służby wojskowej, art. 102 rozporządzenie określające tryb ubiegania się o przyjecie do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia ust. 10, art. 107 rozporządzenie określające tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy ust. 4, art. 108 ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni wyższych ust. 4, art. 118 rozporządzenie określające obszary szkoleniowe, w których członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej oraz zakres wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych, art. 119 określanie stanowiska służbowego żołnierza ust. 2 i 3, art. 120 uprawnienia i obowiązki dowódców jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy zawodowych ust. 7, art. 123 organ właściwy w postępowaniu administracyjnym oraz strona w postępowaniu cywilnym ust. 4, art. 128 zwolnienie żołnierza pełniącego służbę wojskową ze służby wojskowej, art. 137a ust. 4, art. 137b ust. 4, art. 137b ust. 6, art. 137c ust. 6, art. 138 równorzędność stopni w służbach ust. 7, art. 145 zmiana wyboru rodzaju czynnej służby wojskowej, art. 146 przerwanie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ust. 4, art. 148 uznanie czasu nauki za równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ust. 5, art. 149 pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej ust. 5, art. 151 rozporządzenie określające sposób powoływania i czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ust. 2, art. 155 kwalifikowanie do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ust. 3 ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 134 podział żołnierzy w służbie wojskowej ust. 3, art. 87 podstawy wydania orzeczenia o zdolności danej osoby do służby wojskowej ust. 3, art. 203 wyznaczenie lub skierowanie żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa ust. 8, art. 127 opiniowanie służbowe ust. 18, art. 332 obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie zadań służbowych ust. 3 i 9, art. 107 rozporządzenie określające tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy, art. 335 zakaz podejmowania pracy zarobkowej i prowadzenia działalności gospodarczej ust. 8, art. 338 oświadczenie o stanie majątkowym ust. 8, art. 340 obowiązek poinformowania o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową ust. 10, art. 275 określenie wymiaru czasu służby żołnierzy zawodowych ich zadaniami służbowymi ust. 7, art. 283 rozporządzenie określające stanowiska służbowe, na których pełnienie zawodowej służby wojskowej jest szkodliwe dla zdrowia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego oraz warunki i tryb odwoływania z urlopu wypoczynkowego, art. 288 badania profilaktyczne, świadczenia zdrowotne i zaopatrzenie w produkty lecznicze przysługujące żołnierzom zawodowym ust. 23, art. 289 bezpłatne dodatkowe świadczenia stomatologiczne oraz materiały stomatologiczne ust. 3, art. 290 bezpłatne szczepienia ochronne ust. 2, art. 295 rozporządzenie określające sposób dokumentowania i wypłaty świadczeń, art. 437 wysokość uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ust. 3 i 4, art. 439 dodatki do uposażenia zasadniczego ust. 11, art. 439 dodatki do uposażenia zasadniczego ust. 12, art. 442 prawo do dodatkowego uposażenia rocznego ust. 7, art. 443 przyznawanie nagród uznaniowych i zapomóg ust. 8 i 9, art. 444 wysokość nagród jubileuszowych ust. 2, art. 445 świadczenia przysługujące żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe poza miejscowością dotychczasowej służby ust. 15, art. 446 prawo do gratyfikacji urlopowej ust. 6, art. 447 dodatkowe wynagrodzenie przysługujące żołnierzowi zawodowemu, któremu dodatkowo powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych ust. 3, art. 455 uposażenie przysługujące żołnierzowi zawodowemu skierowanemu na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą ust. 4, art. 467 rozporządzenie określające sposób dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych i tryb pokrywania kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego, art. 468 uposażenie żołnierza zawodowego w czasie pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa ust. 10, art. 342 przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji krajowej lub zagranicznej ust. 4, art. 344 organy przedstawicielskie poszczególnych korpusów kadry zawodowej Sił Zbrojnych ust. 3, art. 234 rozporządzenie określające warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, art. 235 ewidencja stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej ust. 8 i 9, art. 236 możliwość korzystania przez żołnierza zawodowego z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy po zwolnieniu ze służby na skutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojsk ust. 17, art. 239 świadectwo służby ust. 7, art. 100 rozporządzenie tworzące i znoszące szkoły podoficerskie oraz określające szczegółowe warunki i tryb składania egzaminów końcowych w szkołach podoficerskich oraz odbywania praktyk, art. 270 obowiązek noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych ust. 2, art. 334 umundurowanie i wyekwipowanie, uzbrojenie, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności ust. 4, art. 334 umundurowanie i wyekwipowanie, uzbrojenie, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności ust. 5, art. 78 karty i tabliczki tożsamości ust. 7, art. 534 nadawanie i uchylanie przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe w czasie pokoju ust. 7, art. 551 rozporządzenie określające warunki i tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, art. 552 mianowanie żołnierza zawodowego w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na wyższy stopień wojskowy ust. 4, art. 554 zapoznanie żołnierza z opinią, prawo do wniesienia odwołania ust. 5, art. 300 urlop w razie ogłoszenia ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny ust. 5, art. 302 uposażenie zasadnicze i należności przysługujące żołnierzom od dnia ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego albo ogłoszenia stanu wojny. Dodatek wojenny ust. 3, art. 557 decyzja o zwolnieniu żołnierza zawodowego w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny ust. 9 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 rodzaje Sił Zbrojnych, art. 42 plan finansowy Funduszu i art. 85 niestosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy uchylanej w art. 823 utrata mocy przepisów pkt 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 429 rozporządzenie określające tryb udzielania wyróżnień, rodzaje i wzory odznak honorowych, art. 379 rozporządzenie określające sposób postępowania w sprawach stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych oraz sposób i tryb osadzania żołnierza w izbie zatrzymań i art. 403 dokumentacja dyscyplinarna ust. 8 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.