Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o obronie Ojczyzny


Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

DZIAŁ XXIV Medale

Art. 671. Medale nadawane przez Ministra Obrony Narodowej

1. Ustanawia się następujące Medale:
1) „Za zasługi dla obronności kraju”, zwany dalej „Medalem za zasługi”, w celu uznania zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, zwany dalej „Medalem Siły Zbrojne”, który jest zaszczytnym odznaczeniem za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim;
3) „Wojska Polskiego”, zwany dalej „Medalem WP”, w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw.
2. Medale nadaje Minister Obrony Narodowej.

Art. 672. Stopnie medalu za zasługi

1. Medal za zasługi dzieli się na 3 stopnie:
1) I stopień – Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”;
2) II stopień – Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”;
3) III stopień – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.
2. Medal za zasługi może być również nadany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji.
3. Medal za zasługi tego samego stopnia może być nadany tylko jeden raz. Osobie, jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji, odznaczonej tym medalem nie nadaje się go w stopniu niższym od posiadanego.

Art. 673. Utrata Medalu za zasługi

1. Utrata Medalu za zasługi następuje na skutek orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych.
2. Minister Obrony Narodowej może pozbawić Medalu za zasługi w przypadku stwierdzenia, że osoba nim odznaczona dopuściła się czynu, wskutek którego jest jego niegodna.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) opis, wymiary i wzory graficzne odznaki Medalu za zasługi,
2) sposób i tryb nadawania Medalu za zasługi,
3) tryb przedstawiania wniosków o nadanie Medalu za zasługi,
4) tryb wręczania i sposób noszenia Medalu za zasługi
– mając na uwadze zasługi w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz podział tego medalu na stopnie.

Art. 674. Nadawanie Medalu Siły Zbrojne

1. Medal Siły Zbrojne dzieli się na 3 stopnie:
1) I stopień – Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
2) II stopień – Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
3) III stopień – Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
2. Medal Siły Zbrojne nadaje się z okazji Święta Wojska Polskiego.

Art. 675. Warunki nadania Medalu Siły Zbrojne

1. Medal Siły Zbrojne może być nadany żołnierzowi zawodowemu, byłemu żołnierzowi zawodowemu lub pracownikowi, który wzorowo przesłużył w zawodowej służbie wojskowej lub przepracował w Wojsku Polskim odpowiednio co najmniej – 25, 15 lub 5 lat.
2. Medal Siły Zbrojne tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. Osobie odznaczonej tym medalem nie nadaje się go w stopniu niższym od posiadanego.

Art. 676. Utrata Medalu Siły Zbrojne. Rozporządzenie określające sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne

1. Utrata Medalu Siły Zbrojne następuje wskutek prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub degradacji.
2. Minister Obrony Narodowej może pozbawić Medalu Siły Zbrojne w przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników postępowania karnego, postępowania dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem honorowym, że osoba nim odznaczona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna tego Medalu.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu Siły Zbrojne,
2) tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Siły Zbrojne oraz wzór wniosku o jego nadanie,
3) tryb wręczania, sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu Siły Zbrojne oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie,
4) wzór graficzny odznaki Medalu Siły Zbrojne
– mając na uwadze przebieg służby lub pracy w Wojsku Polskim oraz podział tego medalu na stopnie.

Art. 677. Wykaz osób, którym może być nadany Medal WP

Medal WP może być nadany osobom, które:
1) aktywnie wspierały na arenie międzynarodowej pokojową działalność Wojska Polskiego;
2) przyczyniły się do rozwoju potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
3) szczególnie zasłużyły się w dziedzinie współdziałania w ramach jednostek wielonarodowych, w skład których wchodzą jednostki Wojska Polskiego, w tym przede wszystkim w integrowaniu dowództw, sztabów i jednostek wojskowych na wszystkich szczeblach dowodzenia (zarządzania);
4) przyczyniły się do popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej.

Art. 678. Podział Medalu WP na stopnie

Medal WP dzieli się na 3 stopnie:
1) I stopień – Złoty Medal Wojska Polskiego;
2) II stopień – Srebrny Medal Wojska Polskiego;
3) III stopień – Brązowy Medal Wojska Polskiego.

Art. 679. Rozporządzenie określające szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP

1. Medal WP tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko raz.
2. Osobie odznaczonej Medalem WP nie nadaje się go w stopniu niższym od posiadanego.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP, określając organy uprawnione do występowania z wnioskiem o jego nadanie, w tym w szczególności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, oraz uwzględniając terminy rozpatrzenia wniosku,
2) wzór wniosku o nadanie Medalu WP oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie,
3) sposób wręczania i noszenia Medalu WP,
4) wzór graficzny odznaki Medalu WP wraz ze wstążką i baretką
– mając na uwadze potrzebę uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw, oraz podział tego medalu na stopnie.

Art. 680. Dane gromadzone w ewidencji nadanych medali

1. Minister Obrony Narodowej prowadzi w formie papierowej lub elektronicznej ewidencję nadanych medali, o których mowa w art. 671 Medale nadawane przez Ministra Obrony Narodowej.
2. W ewidencji nadanych medali gromadzi się następujące dane:
1) imię i nazwisko (nazwa);
2) numer PESEL (REGON) – jeżeli dotyczy;
3) numer jednostki wojskowej – jeżeli dotyczy;
4) rodzaj i stopień nadanego medalu;
5) zawarte we wniosku o nadanie medalu;
6) datę nadania;
7) datę utraty – jeżeli dotyczy;
8) datę pozbawienia – jeżeli dotyczy.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.