Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o obronie Ojczyzny


Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Rozdział 3 Wymagania wobec przedsiębiorców

Art. 657. Przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych

Przedsiębiorcą realizującym zadania na rzecz Sił Zbrojnych może być wyłącznie przedsiębiorca:
1) posiadający moce produkcyjne, naprawcze lub usługowe, które mogą być wykorzystane do realizacji zadań, o których mowa w art. 648 zadania realizowane przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych ust. 1 pkt 1 i 2;
2) będący osobą fizyczną, której nie skazano prawomocnie za:
a) przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
b) przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a handel ludźmi ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) przestępstwo, o którym mowa w art 228–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub w art. 46 świadczenie specjalistycznych usług wojskowych i art. 48 dotacja z budżetu państwa ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048),
d) przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 pranie brudnych pieniędzy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
e) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 czyn zabroniony § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art 296–307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 oszustwo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
g) przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art 270–277d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
h) przestępstwo pracy małoletnich, o którym mowa w art. 9 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
i) przestępstwo, o którym mowa w art. 9 prawo do żądania niezbędnej pomocy przez organy wojskowe w toku wykonywania zadań w zakresie obronności państwa ust. 1 i ust. 3 lub art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
j) przestępstwo skarbowe;
3) którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wobec którego nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5) który nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4, chyba że przedsiębiorca wykaże, że dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6) który nie naruszył obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy to jest:
a) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku na podstawie art 181–188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie art 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub odpowiednio na podstawie przepisów prawa obcego,
b) nie został prawomocnie skazany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
7) którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 6 lit. a lub b;
8) w stosunku, do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, którego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona;
9) posiadający wymagane przepisami prawa: koncesje, licencje, zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej wydane przez uprawniony organ administracji państwowej;
10) posiadający zdolność do przetwarzania informacji niejawnych, jeśli jest to określone przez Ministra Obrony Narodowej jako wymóg przy wykonywaniu zadań.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.