Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Nowa oferta - aplikacje 2022

APLIKACJA SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA

Termin egzaminu: 20 października 2021 r. – test, 17 listopada 2021 r. – praca pisemna
Start i miejsce: Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.
Termin składania wymaganych dokumentów: od 26 lipca 2021 r. do dnia 8 września 2021 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 1400 zł
Limit miejsc: 180 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 70 miejsc na aplikacji prokuratorskiej

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Kodeks postępowania administracyjnego
6 Ustawa o samorządzie powiatowym
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
8 Kodeks postępowania karnego
9 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
10 Prawo o prokuraturze
11 Ustawa o samorządzie gminnym
12 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
13 Prawo o ustroju sądów powszechnych
14 Kodeks spółek handlowych
15 Kodeks wykroczeń
16 Kodeks karny
17 Traktat o Unii Europejskiej
18 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
19 Kodeks karny skarbowy
20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
21 Prawo przedsiębiorców
22 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
23 Ustawa o Sądzie Najwyższym
24 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
25 Kodeks karny wykonawczy
26 Prawo o aktach stanu cywilnego
27 Prawo geodezyjne i kartograficzne
28 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
29 Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Karta Narodów Zjednoczonych 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kodeks cywilny 39 37 38 37 38 38 21 26 24 12 15
. spadki 8 8 8 8 8 8 6 8 5 5 5
. ogólna 6 12 12 12 13 12 5 0 5 1 4
. zobowiązania 14 10 10 10 9 10 4 10 11 2 2
. rzeczowa 11 7 8 7 8 8 6 8 3 4 4
Kodeks karny 17 20 19 18 24 25 25 23 21 15 15
. część ogólna 17 20 19 18 24 25 24 17 21 15 15
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Kodeks karny skarbowy 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6
. postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
. cześc ogólna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Kodeks postępowania administracyjnego 6 8 5 5 3 3 10 7 4 9 7
. Udział prokuratora 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
. Postępowanie 4 2 1 4 3 3 9 7 2 6 4
. Przepisy ogólne 1 4 3 1 0 0 0 0 1 1 3
. Wydawanie zaświadczeń 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kodeks postępowania cywilnego 17 18 17 19 18 18 22 16 14 12 15
. Postępowanie egzekucyjne 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Postępowanie nieprocesowe 3 3 0 3 1 0 0 0 5 3 10
. Proces 14 10 14 13 17 18 20 16 9 9 5
. Postępowanie zabezpieczające 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Kodeks postępowania karnego 12 15 15 14 15 16 15 15 9 12 11
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 2
. Postępowanie przygotowawcze 0 0 3 0 1 0 0 8 3 0 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 2 1 1 1 2 1 0 5 0 0 1
. Dowody 1 1 1 1 2 1 0 0 2 4 2
. Uczestnicy postępowania 3 2 2 4 1 2 0 0 0 2 2
. Sąd 1 0 1 3 0 4 14 0 0 2 0
. Przepisy wstępne 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2
. Środki przymusu 1 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1
. Postępowania szczególne 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
. Postępowanie odwoławcze 0 2 2 1 2 3 0 1 0 0 0
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
. Czynności procesowe 0 3 0 3 0 2 0 0 0 3 0
. Koszty procesu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5
. Sąd 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
. Czynności wyjaśniające 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Postępowanie szczególne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
. Zasady ogólne 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
. Czynności procesowe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Dowody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Uczestnicy postępowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
. Postępowanie zwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. PNadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks pracy 7 7 7 7 6 7 7 8 10 11 15
. Czas pracy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0
. Układy zbiorowe pracy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
. Urlopy pracownicze 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 1 1 3 1 0 0 1 3 1 1
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
. Przepisy ogólne 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1
. Przedawnienie roszczeń 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
. Stosunek pracy 4 2 2 1 2 1 5 1 3 3 4
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 4 4 5 6 6 7 5 5 5 10
. Ustanie małżeństwa 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2
. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
. Obowiązek alimentacyjny 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0
. Kuratela 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Zawarcie małżeństwa 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
. Rodzice i dzieci 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2
. Opieka nad małoletnim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Separacja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
. Przysposobienie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
. Prawa i obowiązki małżonków 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
. Małżeńskie ustroje majątkowe 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 7 7 6 5 3 4
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 3 4 1 2 2 3 3 2 2 0
. Przekształcenia spółek 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowa 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
. Spółka akcyjna 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 2
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
. Łączenie się spółek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Spółka partnerska 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
. Podział spółek 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Spółka jawna 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0
Kodeks wykroczeń 5 3 3 3 3 3 3 5 6 6 5
. część ogólna 5 3 3 3 3 3 3 5 6 6 5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 6 6 7 6 6 4 6 5 4 4
. Finanse publiczne 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0
. Rzeczpospolita 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 3 1 0 4 1 0 0 3 1 0
. Sądy i trybunały 1 2 3 0 1 3 0 4 0 1 0
. Samorząd terytorialny 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
. Sejm i Senat 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ordynacja podatkowa 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Prawo budowlane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 1 5 4 2 3 8 5 2 10 9
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 0 0 4 6 3 3 3
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 5
Prawo o ustroju sądów powszechnych 1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 3
Prawo o ustroju sądów wojskowych 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Prawo przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 0 2 0 0 4 2 2 0 1 2 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 0 4 3 3 3 4 1 1 2 1 1
Traktat z Lizbony 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ustawa o Trybunale Stanu 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ustawa o ewidencji ludności 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Ustawa o ochronie danych osobowych 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ustawa o ochronie przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ustawa o podatku od spadków i darowizn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ustawa o pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ustawa o samorządzie gminnym 3 2 1 2 0 1 2 1 1 3 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1
Ustawa o samorządzie województwa 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Ustawa o umowach międzynarodowych 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WIEDZA OGÓLNA 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2010-2019 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu osiągnąłbyś próg zdawalności, czyli ok. 99 punktów.

Kodeks

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kodeks cywilny 39 38 38 37 38 38 21 26 24 12 15
Kodeks karny 20 20 20 20 26 26 25 23 21 15 15
Kodeks karny skarbowy 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6
Kodeks postępowania administracyjnego 6 8 5 5 3 3 10 7 4 9 7
Kodeks postępowania cywilnego 17 18 18 19 18 18 22 16 14 12 15
Kodeks postępowania karnego 15 15 15 15 16 16 16 15 9 12 11
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5
Kodeks pracy 7 7 7 7 7 7 7 8 10 11 15
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 7 4 4 5 6 6 7 8 10 5 10
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 7 7 6 5 3 4
Kodeks wykroczeń 5 3 3 3 3 3 3 5 6 6 5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 6 6 7 6 6 4 6 5 4 4

SUMA

129

126

123

125

130

130

122

121

110

99

112

II etap – praca pisemna

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, czyli 100. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu zostaną dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.


O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. Jeśli liczba punktów z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.


Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

  1. ankieta personalna,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim – zamiast wymienionych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 6 października 2021 r. dokumentów, o których mowa wyżej,
  3. kopia dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.


Opłata za udział w konkursie wynosi 1400 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadzony w PKO BP SA nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940 z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r.”. Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.

W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, tj. do dnia 29 września2021 r. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 8 września 2021 r., natomiast szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu ich dostarczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zostaną przekazane w komunikacie Dyrektora Krajowej Sądownictwa i Prokuratury.

Termin do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu konkursowego wskaże przewodniczący komisji. Przewodniczący lub sekretarz komisji odmawia dopuszczenia do egzaminu kandydata, który złożył zgłoszenie po terminie. Przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.


W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi.

Zdawalność w latach 2010 - 2019:Test na egzaminie konkursowym w 2010 roku zdało 589 osób spośród 1 320 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2011 roku zdało 488 osób spośród 1 807 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2012 roku zdało 398 osób spośród 1 647 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2013 roku zdało 370 osób spośród 1 521 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2014 roku zdało 360 osób spośród 1 617 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2015 roku zdało 308 osób spośród 1 524 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2016 roku zdało 218 osób spośród 1 710 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2017 roku zdało 585 osób spośród 2 162 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2018 roku zdało 424 osób spośród 1 963 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2019 roku zdało 387 osób spośród 1 841 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja sędziowska i prkuratorska.
Szukasz prawnika?
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.