Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA

Termin egzaminu: 31 października 2024 r. – test, 20 listopada 2024 r. – praca pisemna
Start i miejsce: Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu.
Termin składania wymaganych dokumentów: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (dalej: IRK) – link rekrutacja.kssip.gov.pl w terminie od 4 września 2024 r. od godziny 13:00 do 24 września 2024 r. do godz. 13:00.
Wysokość opłaty za egzamin: 2 150 zł
Limit miejsc: 150 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 70 miejsc na aplikacji prokuratorskiej

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Kodeks postępowania administracyjnego
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
7 Kodeks postępowania karnego
8 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
9 Prawo o prokuraturze
10 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
11 Prawo o ustroju sądów powszechnych
12 Kodeks spółek handlowych
13 Kodeks wykroczeń
14 Kodeks karny
15 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
16 Kodeks karny skarbowy
17 Traktat o Unii Europejskiej
18 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
19 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
20 Ustawa o komornikach sądowych
21 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
22 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
23 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
24 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
25 Ustawa o samorządzie gminnym
26 Ustawa o Sądzie Najwyższym
27 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
28 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Karta Narodów Zjednoczonych 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks cywilny 38 37 38 38 21 26 24 12 15 15 19 18
. spadki 8 8 8 8 6 8 5 5 5 5 4 6
. ogólna 12 12 13 12 5 0 5 1 4 3 4 2
. zobowiązania 10 10 9 10 4 10 11 2 2 3 8 6
. rzeczowa 8 7 8 8 6 8 3 4 4 4 3 4
Kodeks karny 19 18 24 25 25 23 21 15 15 15 17 10
. część ogólna 19 18 24 25 24 17 21 15 15 14 10 10
. część szczególna 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 7 0
Kodeks karny skarbowy 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 4 5
. postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 2 0
. cześc ogólna 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 2 5
Kodeks karny wykonawczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
. część ogólna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kodeks postępowania administracyjnego 5 5 3 3 10 7 4 9 7 6 3 5
. Udział prokuratora 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Postępowanie 1 4 3 3 9 7 2 6 4 2 1 0
. Przepisy ogólne 3 1 0 0 0 0 1 1 3 4 2 5
. Wydawanie zaświadczeń 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kodeks postępowania cywilnego 17 19 18 18 22 16 14 12 15 20 21 18
. Postępowanie egzekucyjne 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. Przepisy ogólne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
. Postępowanie nieprocesowe 0 3 1 0 0 0 5 3 10 3 2 0
. Proces 14 13 17 18 20 16 9 9 5 15 16 0
. Postępowanie zabezpieczające 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks postępowania karnego 15 14 15 16 15 15 9 12 11 12 18 10
. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 1 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0
. Postępowanie przygotowawcze 3 0 1 0 0 8 3 0 0 0 1 0
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 1 1 2 1 0 5 0 0 1 3 3 0
. Dowody 1 1 2 1 0 0 2 4 2 1 2 0
. Uczestnicy postępowania 2 4 1 2 0 0 0 2 2 0 2 0
. Sąd 1 3 0 4 14 0 0 2 0 1 1 0
. Przepisy wstępne 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 10
. Środki przymusu 0 1 3 1 0 0 0 1 1 3 4 0
. Postępowania szczególne 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
. Postępowanie odwoławcze 2 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 0
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Czynności procesowe 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
. Koszty procesu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 1 2
. Sąd 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
. Czynności wyjaśniające 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Postępowanie szczególne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Zasady ogólne 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2
. Czynności procesowe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Dowody 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
. Uczestnicy postępowania 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
. Postępowanie zwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
. PNadzwyczajne środki zaskarżenia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodeks pracy 7 7 6 7 7 8 10 11 15 5 15 12
. Czas pracy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0
. Układy zbiorowe pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
. Urlopy pracownicze 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 1 3 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 0 1 0 1 2 1 4 1 1 0
. Zatrudnianie młodocianych 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 12
. Przedawnienie roszczeń 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
. Stosunek pracy 2 1 2 1 5 1 3 3 4 0 6 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 5 6 6 7 5 5 5 10 15 7 5
. Ustanie małżeństwa 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0
. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
. Obowiązek alimentacyjny 0 1 1 2 1 1 2 0 0 3 3 0
. Kuratela 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
. Zawarcie małżeństwa 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 5
. Rodzice i dzieci 2 2 2 2 0 1 0 0 2 3 1 0
. Opieka nad małoletnim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
. Separacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Przysposobienie 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
. Prawa i obowiązki małżonków 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 1 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 6 5 3 4 4 7 12
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 1 2 2 3 3 2 2 0 0 3 0
. Przekształcenia spółek 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
. Spółka komandytowa 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
. Spółka akcyjna 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 4 12
. Spółka komandytowo-akcyjna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. Łączenie się spółek 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Spółka partnerska 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
. Podział spółek 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
. Spółka jawna 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kodeks wykroczeń 3 3 3 3 3 5 6 6 5 3 5 4
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. część ogólna 3 3 3 3 3 5 6 6 5 2 4 4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 7 6 6 4 6 5 4 4 7 4 2
. Finanse publiczne 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
. Rzeczpospolita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1 0 4 1 0 0 3 1 0 0 1 1
. Sądy i trybunały 3 0 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0
. Samorząd terytorialny 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Sejm i Senat 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordynacja podatkowa 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Prawo budowlane 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 5 4 2 3 8 5 2 10 9 6 3 5
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 4 6 3 3 3 2 4 3
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 1 0 0 0 1 0 2 4 5 0 0 0
Prawo o ustroju sądów powszechnych 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 5 4
Prawo o ustroju sądów wojskowych 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2
Prawo przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 0 0 4 2 2 0 1 2 1 1 0 2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 3 3 3 4 1 1 2 1 1 1 4 1
Traktat z Lizbony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ustawa o Trybunale Stanu 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Ustawa o ewidencji ludności 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ustawa o ochronie danych osobowych 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie przyrody 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ustawa o podatku od spadków i darowizn 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ustawa o pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ustawa o samorządzie gminnym 1 2 0 1 2 1 1 3 1 2 0 0
Ustawa o samorządzie powiatowym 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0
Ustawa o samorządzie województwa 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ustawa o umowach międzynarodowych 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
WIEDZA OGÓLNA 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2012-2023 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu osiągnąłbyś próg zdawalności, czyli ok. 121 punktów.

Kodeks

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 38 37 38 38 21 26 24 12 15 15 19 18
Kodeks karny 20 20 26 26 25 23 21 15 15 15 17 10
Kodeks karny skarbowy 0 0 0 0 0 0 3 5 6 7 4 5
Kodeks karny wykonawczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kodeks postępowania administracyjnego 5 5 3 3 10 7 4 9 7 6 3 5
Kodeks postępowania cywilnego 18 19 18 18 22 16 14 12 15 20 21 18
Kodeks postępowania karnego 15 15 16 16 16 15 9 12 11 12 18 10
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 1 2
Kodeks pracy 7 7 7 7 7 8 10 11 15 5 15 12
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 5 6 6 7 8 10 5 10 15 7 5
Kodeks spółek handlowych 7 7 7 7 7 6 5 3 4 4 7 12
Kodeks wykroczeń 3 3 3 3 3 5 6 6 5 3 5 4
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 7 6 6 4 6 5 4 4 7 4 2

SUMA

123

125

130

130

122

121

110

99

112

112

121

103

II etap – praca pisemna

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu jest uzyskanie z testu minimum punktów, czyli 100. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimum punktów będzie większa niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację ogólną w danym roku, do drugiego etapu zostaną dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitu przyjęć.


O kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej. Jeśli liczba punktów z pracy pisemnej jest taka sama, wszystkich kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.


Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

  1. ankieta personalna,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim – zamiast wymienionych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia --- dokumentów, o których mowa wyżej,
  3. kopia dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.


Opłata za udział w konkursie wynosi 2150 zł i należy ją uiścić na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w momencie dokonania zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu, tj. do dnia 10 października 2024 r. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie --- natomiast szczegółowe informacje dotyczące formy i sposobu ich dostarczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zostaną przekazane w komunikacie Dyrektora Krajowej Sądownictwa i Prokuratury.

Termin do składania zgłoszeń o przystąpieniu do egzaminu konkursowego wskaże przewodniczący komisji. Przewodniczący lub sekretarz komisji odmawia dopuszczenia do egzaminu kandydata, który złożył zgłoszenie po terminie. Przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminy przeprowadzenia obu etapów konkursu, a także miejsce przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi.

Zdawalność w latach 2010 - 2023:
Test na egzaminie konkursowym w 2023 roku zdało 465 osób spośród 1 248 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2022 roku zdało 485 osób spośród 1 411 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2021 roku zdało 510 osób spośród 1 554 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2020 roku zdało 587 osób spośród 1 765 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2019 roku zdało 387 osób spośród 1 841 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2018 roku zdało 424 osób spośród 1 963 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2017 roku zdało 585 osób spośród 2 162 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2016 roku zdało 218 osób spośród 1 710 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2015 roku zdało 308 osób spośród 1 524 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2014 roku zdało 360 osób spośród 1 617 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2013 roku zdało 370 osób spośród 1 521 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2012 roku zdało 398 osób spośród 1 647 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2011 roku zdało 488 osób spośród 1 807 kandydatów.

Test na egzaminie konkursowym w 2010 roku zdało 589 osób spośród 1 320 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja sędziowska i prkuratorska.
Szukasz prawnika?
Sprawdź, jakim prawnikiem jesteś
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.