Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-23
 • Czas trwania: 03:16:01
 • Rozmiar: 79 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Zasady ogólne
 • Art. 1: przepisy regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Art. 2: rodzaje postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Art. 3: zawiadomienie o stwierdzonych przez sąd uchybieniach w czynnościach instytucji
 • Art. 4: prawo do obrony
 • Art. 5: negatywne przesłanki procesowe
 • Art. 6: żądanie ścigania
 • Art. 7: zadania Policji i innych organów w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • Art. 8: odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego
 • Dział II. Sąd
 • Rozdział 1. Właściwość i skład sądu
 • Art. 9: właściwość sądu rejonowego
 • Art. 10: właściwość wojskowych sądów garnizonowych
 • Art. 11: ustalanie właściwości sądu
 • Art. 12: rozstrzyganie sporów o właściwość między sądami
 • Art. 13: skład sądu orzekającego w pierwszej instancji
 • Art. 14: sądy odwoławcze w sprawach o wykroczenia
 • Art. 15: właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego i Sądu Najwyższego
 • Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
 • Art. 16: wyłączenie sędziego i referendarza sądowego
 • Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy
 • Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny
 • Art. 17: oskarżyciel publiczny
 • Art. 18: uprawnienia prokuratora
 • Art. 18a: obowiązek udziału w rozprawie oskarżyciela publicznego
 • Art. 19: odpowiednie stosowanie do oskarżyciela publicznego przepisów kodeksu postępowania karnego
 • Rozdział 4. Obwiniony i jego obrońca
 • Art. 20: prawa i obowiązki obwinionego
 • Art. 21: przesłanki obrony obligatoryjnej
 • Art. 22: przesłanki wyznaczenia obrońcy z urzędu
 • Art. 23: wyznaczanie obrońcy z urzędu
 • Art. 24: obrońca w sprawach o wykroczenia
 • Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy
 • Art. 25: pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia
 • Art. 26: zawiadomienie pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie i pouczenie o uprawnieniach
 • Art. 27: uprawnienia pokrzywdzonego
 • Art. 28: odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia
 • Art. 29: niestawiennictwo pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego na rozprawę lub posiedzenie
 • Art. 30: pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
 • Art. 31: śmierć oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania
 • Dział IV. Czynności procesowe
 • Art. 32: rodzaje i forma rozstrzygnięć w sprawach o wykroczenia oraz właściwość organów w tych sprawach
 • Art. 33: uczestnictwo stron w posiedzeniu
 • Art. 34: podstawa orzeczenia
 • Art. 35: doręczanie wyroku i jego uzasadnienia
 • Art. 36: uzasadnianie orzeczeń
 • Art. 37: protokoły
 • Art. 37a: delegacja ustawowa
 • Art. 37b: udostępnianie zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku
 • Art. 38: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Dział V. Dowody
 • Rozdział 6. Przepisy ogólne
 • Art. 39: zasady przeprowadzania dowodów
 • Art. 40: oświadczenia pisemne
 • Rozdział 7. Przeprowadzenie poszczególnych dowodów
 • Art. 41: dowód z zeznań świadka
 • Art. 42: biegły, specjalista i tłumacz
 • Art. 43: oględziny i eksperyment procesowy
 • Art. 44: przeszukanie
 • Dział VI. Środki przymusu
 • Rozdział 8. Zatrzymanie
 • Art. 45: przesłanki zatrzymania osoby przez Policję
 • Art. 46: tryb i zasady zatrzymania osoby
 • Art. 47: zażalenie na zatrzymanie
 • Rozdział 9. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
 • Art. 48: tymczasowe zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
 • Rozdział 10. Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu
 • Art. 49: kara porządkowa
 • Art. 50: przymusowe doprowadzenie świadka i odebranie przedmiotu oględzin lub dowodu rzeczowego
 • Art. 51: właściwość sądu w sprawach stosowania środków przymusu
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 53: ustalanie miejsca pobytu podejrzanego
 • Dział VII. Czynności wyjaśniające
 • Art. 54: czynności wyjaśniające
 • Art. 55: czynności wyjaśniające w celu uzupełnienia lub sprawdzenia faktów podanych we wniosku o ukaranie
 • Art. 56: podmioty uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających
 • Art. 56a: zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie
 • Dział VIII. Postępowanie zwyczajne
 • Rozdział 11. Wszczęcie postępowania
 • Art. 57: wniosek o ukaranie
 • Art. 58: wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy
 • Art. 59: czynności prezesa sądu po otrzymaniu wniosku o ukaranie
 • Art. 60: przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie
 • Art. 61: przesłanki odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania wszczętego
 • Art. 62: stwierdzenie okoliczności wyłączających orzekanie
 • Art. 63: skazanie obwinionego bez rozprawy na wniosek oskarżyciela publicznego
 • Art. 64: skazanie bez rozprawy na wniosek obwinionego
 • Rozdział 12. Przygotowanie do rozprawy
 • Art. 65: przesłanki skierowania sprawy na rozprawę
 • Art. 66: podmioty zwolnione z obowiązku składania zeznań i występowania w charakterze biegłego
 • Art. 67: zawiadomienie o terminie pierwszej rozprawy lub posiedzenia
 • Art. 68: przesłanki stosowania pomocy prawnej
 • Art. 69: odpowiednie stosowanie do przygotowania do rozprawy przepisów kodeksu postępowania karnego
 • Rozdział 13. Rozprawa
 • Art. 70: zasada ustności i jawności rozprawy
 • Art. 71: rozpoczęcie rozprawy
 • Art. 72: rozpoczęcie przewodu sądowego
 • Art. 73: termin do złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy
 • Art. 74: odmowa składania wyjaśnień przez obwinionego
 • Art. 75: odczytywanie zeznań świadka
 • Art. 75a: odczytanie wyjaśnień lub zeznań złożonych na rozprawie
 • Art. 76: odczytywanie protokołów z czynności i innych dokumentów
 • Art. 77: zadawanie pytań obwinionemu, świadkom i biegłym
 • Art. 78: wypowiedzenie stosunku obrończego
 • Art. 79: przerwa w rozprawie i odroczenie rozprawy
 • Art. 80: prowadzenie rozprawy przerwanej lub odroczonej
 • Art. 81: odpowiednie stosowanie do rozprawy przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Art. 82: wyrok
 • Art. 83: niedoręczenie obwinionemu wyroku zaocznego jako przesłanka umorzenia postępowania
 • Art. 84: postanowienie uzupełniające wyrok
 • Rozdział 14. Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Art. 85: wniosek o ukaranie w postępowaniu przed sądem wojskowym, uprawnienia Żandarmerii Wojskowej
 • Art. 86: zawiadomienie o wykroczeniu podlegającym orzecznictwu sądów wojskowych
 • Art. 86a: ściganie wykroczenia popełnionego przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej
 • Art. 87: uprawnienie do przekazania sprawy właściwemu dowódcy
 • Art. 88: pokrzywdzony w charakterze oskarżyciela posiłkowego przed sądem wojskowym
 • Dział IX. Postępowania szczególne
 • Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone
 • Art. 89: odpowiednie stosowanie do postępowania przyspieszonego przepisów o postępowaniu zwyczajnym
 • Art. 90: przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego
 • Art. 91: zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku
 • Art. 92: zasady postępowania przyspieszonego, zmiana trybu na zwyczajny
 • Art. 92a: postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość
 • Rozdział 16. Postępowanie nakazowe
 • Art. 93: przesłanki postępowania nakazowego
 • Art. 94: wyrok nakazowy
 • Rozdział 17. Postępowanie mandatowe
 • Art. 95: podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania mandatowego
 • Art. 96: wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym
 • Art. 97: nałożenie grzywny w drodze mandatu przez uprawnionego funkcjonariusza
 • Art. 98: rodzaje mandatów karnych
 • Art. 99: odmowa przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenie grzywny nałożonej mandatem zaocznym
 • Art. 100: właściwość organów w sprawach poboru należności z grzywien w drodze mandatu karnego
 • Art. 101: uchylenie prawomocnego mandatu karnego
 • Art. 102: nadzór nad postępowaniem mandatowym
 • Art. 102a: zlecenia płatnicze z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
 • Dział X. Środki odwoławcze
 • Art. 103: środki odwoławcze
 • Art. 104: bezwzględne przyczyny odwoławcze
 • Art. 105: termin i tryb wnoszenia apelacji
 • Art. 106: udział stron w postępowaniu odwoławczym
 • Art. 106a: przeprowadzenie dowodu w postępowaniu odwoławczym
 • Art. 107: uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego
 • Art. 108: termin i tryb wnoszenia zażalenia
 • Art. 109: postępowanie odwoławcze
 • Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Rozdział 18. Kasacja
 • Art. 110: kasacja w sprawach o wykroczenia
 • Art. 111: przesłanki kasacji
 • Art. 112: postępowanie w przedmiocie kasacji
 • Rozdział 19. Wznowienie postępowania
 • Art. 113: wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego
 • Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie
 • Art. 114: odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie
 • Art. 115: roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie
 • Art. 116: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego
 • Dział XIIa. Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 20a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
 • Art. 116a: wystąpienie do państwa UE o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia
 • Rozdział 20b Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym.
 • Art. 116b: wystąpienie do państwa UE o wykonanie grzywny, środków karnych lub orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
 • Rozdział 20c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • Art. 116c: wystąpienie do państwa UE o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego lub jego wykonania
 • Dział XIII. Koszty postępowania
 • Art. 117: zasady ponoszenia kosztów wydatków w toku postępowania
 • Art. 118: zryczałtowany charakter wydatków postępowania wykładanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 • Art. 119: zasady ponoszenia kosztów postępowania
 • Art. 120: zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów
 • Art. 121: odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.