Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o samorządzie gminnym

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 06:08:10
 • Rozmiar: 70 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: wspólnota samorządowa
 • Art. 2: osobowość prawna i zadania gminy
 • Art. 3: określenie ustroju gminy w statucie
 • Art. 4: kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy
 • Art. 4a: tryb wydawania rozporządzeń w sprawie granic gmin
 • Art. 4b: wniosek rady gminy w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin oraz nadania statusu miasta
 • Art. 4c: referendum lokalne w sprawie utworzenia, zniesienia, podziału gminy
 • Art. 4d: dochody i granice gminy jako wyznacznik podziału
 • Art. 4e: pełnomocnik do spraw połączenia lub utworzenia gminy
 • Art. 4f: rozwiązanie gminy a wyznaczenie osoby wykonującej kompetencje rady gminy
 • Art. 4ea: status prawny gminy powstałej wskutek połączenia gmin
 • Art. 4eb: zmiana granic gminy przez wyłączenie części jej obszaru
 • Art. 5: gmina i jej jednostki pomocnicze
 • Art. 5a: konsultacje z mieszkańcami gminy
 • Art. 5b: młodzieżowa rada gminy
 • Art. 5c: gminna rada seniorów
 • Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy
 • Art. 6: zakres działania gminy
 • Art. 7: zadania własne gminy
 • Art. 8: zadania zlecone wykonywane przez gminę
 • Art. 8a: utracił moc
 • Art. 9: gospodarka gminna
 • Art. 9a: monitoring
 • Art. 10: współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Art. 10a: wspólna obsługa jednostek przez gminę
 • Art. 10b: uprawnienia jednostek obsługujących i obsługiwanych
 • Art. 10c: zakres wspólnej obsługi jednostek przez gminę
 • Art. 10d: przetwarzanie danych przez jednostkę obsługującą
 • Art. 10e: strategia rozwoju gminy
 • Art. 10f: opracowanie i przyjmowanie projektu strategii gminy
 • Art. 10g: strategia rozwoju ponadlokalnego
 • Rozdział 3. Władze gminy
 • Art. 11: rozstrzygnięcia mieszkańców gminy
 • Art. 11a: organy gminy
 • Art. 11b: działalność organów gminy
 • Art. 12: odesłanie do przepisów ustawy o referendum gminnym
 • Art. 13: uchylony
 • Art. 14: tryb podejmowania uchwał przez radę gminy
 • Art. 15: rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny
 • Art. 16: kadencja rady gminy
 • Art. 17: liczba radnych w radzie gminy
 • Art. 18: kompetencje rady gminy
 • Art. 18a: komisja rewizyjna
 • Art. 18b: komisja skarg, wniosków i petycji
 • Art. 19: przewodniczący i wiceprzewodniczący - tryb powoływania i zadania
 • Art. 20: sesje rady gminy
 • Art. 21: tryb i zasady działania komisji
 • Art. 21a: zwierzchnictwo służbowe przewodniczącego rady gminy w stosunku do pracowników urzędu gminy
 • Art. 22: statut gminy
 • Art. 23: obowiązki radnego, kluby radnych
 • Art. 23a: ślubowanie radnych
 • Art. 24: obowiązek udziału radnego w pracach rady gminy, komisji i instytucji
 • Art. 24a: ograniczenia w zatrudnianiu radnego
 • Art. 24b: ograniczenia w zakresie pracy radnego gminy, ochrona pracownicza radnego
 • Art. 24c: przywrócenie radnego do pracy po wygaśnięciu mandatu
 • Art. 24d: zakaz powierzenie radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • Art. 24e: zakazy w zakresie wykorzystywania mandatu radnego
 • Art. 24f: ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej radnego i pełnionych przez niego funkcji
 • Art. 24g: uchylony
 • Art. 24h: podmioty zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego
 • Art. 24i: jawność informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych
 • Art. 24j: uchylony
 • Art. 24k: niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego
 • Art. 24l: odpowiedzialność za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym
 • Art. 24m: zakaz przyjmowania świadczenia od podmiotu zależnego
 • Art. 24fa: niedopuszczalność zawierania umów najmu lokali i nabywania własności lokali przez wójtów i radnych i osób pozostających z nimi we wspólnym pożyciu
 • Art. 25: immunitet i diety radnego
 • Art. 25a: zakaz udziału w głosowaniu dotyczącym interesu prawnego radnego
 • Art. 25b: zakaz łączenia mandatu radnego
 • Art. 26: organ wykonawczy w gminie
 • Art. 26a: zastępcy wójta
 • Art. 27: zakaz łączenia funkcji wójta
 • Art. 28: stosowanie do wójta i zastępców przepisów
 • Art. 28a: uchwała w sprawie absolutorium dla wójta
 • Art. 28b: uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta
 • Art. 28c: kolejny wniosek o przeprowadzenie referendum
 • Art. 28d: przedterminowe wybory wójta
 • Art. 28e: skutek wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji
 • Art. 28f: wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji
 • Art. 28g: przejęcie zadań wójta przez jego zastępcę
 • Art. 28h: wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta
 • Art. 28aa: raport o stanie gminy
 • Art. 29: pełnienie funkcji przez wójta po upływie kadencji
 • Art. 29a: ślubowanie wójta
 • Art. 30: zadania wójta
 • Art. 31: reprezentowanie gminy jako zadanie wójta
 • Art. 31a: zadania wójta w zakresie ochrony przed powodzią
 • Art. 31b: zarządzenie ewakuacji z obszarów zagrożonych
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: urząd gminy
 • Art. 34: uchylony
 • Art. 35: organizacja jednostki pomocniczej
 • Art. 35a: niedopuszczalność zarządzenia wyborów w niektórych terminach
 • Art. 36: zebranie wiejskie i sołtys jako organy w sołectwie - zadania
 • Art. 37: organ uchwałodawczy w dzielnicy
 • Art. 37a: uprawnienia przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 • Art. 37b: dieta oraz zwrot kosztów dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 • Art. 38: odesłanie do przepisów w razie odrębności ustroju gmin
 • Art. 39: wójt jako organ decyzyjny w sprawach indywidualnych
 • Art. 39a: uchylony
 • Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
 • Art. 40: akty prawa miejscowego - zakres
 • Art. 41: forma aktów prawa miejscowego
 • Art. 41a: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
 • Art. 42: odesłanie do przepisów ustawy w sprawie ogłaszania aktów prawa miejscowego
 • Rozdział 5. Mienie komunalne
 • Art. 43: pojęcie mienia komunalnego
 • Art. 44: nabycie mienia komunalnego - warunki
 • Art. 45: samodzielność podmiotów mienia komunalnego
 • Art. 46: zarząd mieniem a warunki oświadczenia woli
 • Art. 47: działanie kierowników jednostek organizacyjnych
 • Art. 48: jednostka pomocnicza a korzystanie z mienia komunalnego
 • Art. 49: odpowiedzialność gminy - zasady
 • Art. 50: obowiązek zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu
 • Art. 50a: umowa z inwestorem w sprawie obniżonej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa
 • Art. 51: samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej przez gminę
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: dochody gminy
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: uchylony
 • Art. 57: uchylony
 • Art. 58: zobowiązania finansowe - źródła
 • Art. 59: dysponowanie środkami gminy a kasowe wykonania
 • Art. 60: odpowiedzialność za gospodarkę finansową
 • Art. 61: jawność gospodarowania finansami
 • Art. 62: regionalne izby obrachunkowe jako organy kontroli gospodarki
 • Art. 63: uchylony
 • Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne
 • Art. 64: związki międzygminne
 • Art. 65: wykonywanie zadań przez związki
 • Art. 66: obowiązek informowania wojewody o zamiarze zawarcia związku
 • Art. 67: statut związku międzygminnego
 • Art. 67a: zmiana statutu związku międzygminnego
 • Art. 67b: likwidacja związku międzygminnego
 • Art. 68: rejestr związków międzygminnych
 • Art. 69: zgromadzenie związku jako organ stanowiący i kontrolny
 • Art. 70: skład zgromadzenia związku
 • Art. 71: uchwały zgromadzenia związku
 • Art. 72: tryb wnoszenia sprzeciwu do uchwały związku
 • Art. 73: zarząd jako organ wykonawczy związku
 • Art. 73a: gospodarka finansowa związku międzygminnego
 • Art. 73b: przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny
 • Art. 74: porozumienia międzygminne
 • Art. 75: uchylony
 • Rozdział 8. (Uchylony)
 • Art. 76: uchylony
 • Art. 77: uchylony
 • Art. 78: uchylony
 • Art. 79: uchylony
 • Art. 80: uchylony
 • Art. 81: uchylony
 • Art. 82: uchylony
 • Art. 83: uchylony
 • Rozdział 9. Stowarzyszenia gmin
 • Art. 84: cele tworzenia stowarzyszeń gmin
 • Art. 84a: przystępowanie gminy do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 • Rozdział 10. Nadzór nad działalnością gminną
 • Art. 85: nadzór nad działalnością gminną
 • Art. 86: organy nadzoru nad stowarzyszeniem
 • Art. 87: wkraczanie w działalność gminną organów nadzoru
 • Art. 88: uprawnienia organów nadzoru
 • Art. 89: warunki i tryb uzależniania rozstrzygnięcia od innego organu
 • Art. 90: terminy przekazywania uchwał wojewodzie
 • Art. 91: skutek sprzeczności uchwał z prawem
 • Art. 92: wstrzymanie wykonania uchwał z mocy prawa
 • Art. 92a: skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze
 • Art. 93: upływ terminu a uprawnienie organu nadzoru
 • Art. 94: termin do stwierdzenia nieważności uchwały
 • Art. 95: uchylony
 • Art. 96: rozwiązanie rady gminy jako skutek powtarzającego się naruszania przepisów
 • Art. 97: przesłanki i tryb zawieszenia organów gminy
 • Art. 98: skarga do sądu administracyjnego
 • Art. 98a: uprawnienia wojewody w razie niepodjęcia czynności przez organ gminy
 • Art. 99: stosowanie przepisów o nadzorze do związków i porozumień
 • Art. 100: bezpłatne postępowanie sądowe
 • Art. 101: zaskarżanie uchwały lub zarządzenia organu gminy
 • Art. 101a: skarga na niewykonywanie przez organ gminy czynności nakazanych prawem
 • Art. 102: nie stosowanie przepisów rozdziału do decyzji indywidualnych
 • Art. 102a: uchylony
 • Rozdział 11. Przepis końcowy
 • Art. 103: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.