Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 01:33:18
 • Rozmiar: 44 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Księgi wieczyste
 • Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej
 • Art. 1: cel prowadzenia ksiąg wieczystych
 • Art. 2: jawność ksiąg wieczystych
 • Art. 3: zasada domniemania zgodności stanu ksiąg ze stanem rzeczywistym
 • Art. 4: niemożność powoływania się na prawo wynikające z posiadania
 • Art. 5: rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Art. 6: nie objęcie ochroną rękojmi rozrządzeń nieodpłatnych
 • Art. 7: wyłączenie działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Art. 8: wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Art. 9: stosowanie przepisów do określonych przypadków
 • Art. 10: przesłanki żądania usunięcia niezgodności
 • Art. 11: pierwszeństwo praw ujawnionych w księdze wieczystej
 • Art. 12: chwila rozstrzygania o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych
 • Art. 13: możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa - warunki
 • Art. 14: brak zgody osoby z prawem pierwszeństwa
 • Art. 15: pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych wynikających z przepisów szczególnych
 • Art. 16: prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej
 • Art. 17: skutek ujawnienia w księdze wieczystej prawa osobistego
 • Art. 18: skutek ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia
 • Art. 19: wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej
 • Art. 20: stosowanie odpowiednich przepisów o pierwszeństwie praw rzeczowych do pierwszeństwa praw osobistych
 • Art. 21: żądanie połączenia w księdze w jedną nieruchomość
 • Art. 22: skutek połączenia nieruchomości
 • Rozdział 2. Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie
 • Art. 23: sądy rejonowe jako właściwe w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych
 • Art. 23a: współpraca sądu z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 • Art. 24: odrębność prowadzenia księgi dla każdego lokalu
 • Art. 241: księgi wieczyste dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu
 • Art. 25: działy księgi wieczystej
 • Art. 251: forma ksiąg wieczystych
 • Art. 26: podstawa oznaczenia nieruchomości lub lokalu w księdze wieczystej
 • Art. 27: sprostowanie oznaczenia nieruchomości
 • Art. 28: akta księgi wieczystej
 • Art. 29: moc wsteczna wpisu do księgi wieczystej
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: podstawa dokonania wpisu
 • Art. 32: wymagania wpisu ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 33: oświadczenie o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 • Art. 34: wymagania dodatkowe wpisu do księgi
 • Art. 35: odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku wniosku o ujawnienie wpisu w księdze
 • Art. 36: obowiązek zawiadomienia o zmianie właściciela nieruchomości
 • Art. 361: przechowywanie i przeglądanie ksiąg wieczystych
 • Art. 362: uchylony
 • Art. 363: utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa centralnej bazy danych ksiąg wieczystych
 • Art. 364: Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
 • Art. 365: opłaty od wniosków o wydanie dokumentów dotyczących ksiąg wieczystych
 • Art. 37: uchylony
 • Art. 38: uchylony
 • Art. 39: uchylony
 • Art. 40: uchylony
 • Art. 41: uchylony
 • Art. 42: uchylony
 • Art. 43: uchylony
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: uchylony
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: uchylony
 • Art. 48: uchylony
 • Art. 49: uchylony
 • Art. 50: uchylony
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: uchylony
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: uchylony
 • Art. 57: uchylony
 • Art. 58: rozporządzenie w sprawie sądów prowadzących księgi wieczyste i czynności pracowników sądowych
 • Art. 581: uchylony
 • Art. 582: uchylony
 • Rozdział 3. Uchylony
 • Art. 59: uchylony
 • Art. 60: uchylony
 • Art. 61: uchylony
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: uchylony
 • Art. 64: uchylony
 • Dział II. Hipoteka
 • Rozdział 1. Hipoteka w ogólności
 • Oddział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 65: pojęcie, przedmiot i zakres hipoteki
 • Art. 66: uchylony
 • Art. 67: konieczność wpisu hipoteki do księgi wieczystej
 • Art. 68: zabezpieczenie hipoteką wierzytelności pieniężnych
 • Art. 681: zabezpieczenie hipoteką umowną kilku wierzytelności
 • Art. 682: powołanie administratora hipoteki
 • Art. 683: zmiana zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością
 • Art. 684: zmiana waluty i inne zmiany zabezpieczonej wierzytelności
 • Art. 69: zabezpieczenie hipoteką roszczeń o odsetki, koszty postępowania i świadczenia uboczne
 • Art. 70: uchylony
 • Art. 71: uchylony
 • Art. 72: niedopuszczalność zastrzeżenia zakazu zbycia nieruchomości obciążonej
 • Art. 73: zarzuty właściciela niebędącego dłużnikiem
 • Art. 74: zaspokojenie wierzyciela hipotecznego - zasady
 • Art. 75: stosowanie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym do zaspokojenia wierzyciela hipotecznego
 • Art. 76: hipoteka łączna
 • Art. 77: przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką a uprawnienia wierzyciela hipotecznego
 • Art. 78: wymagalność wierzytelności hipotecznej
 • Oddział 2. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej
 • Art. 79: przelew wierzytelności hipotecznej
 • Art. 791: przelew jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką
 • Art. 792: umowne postanowienie o niepowodowaniu przejścia hipoteki na nabywcę
 • Art. 80: uchylony
 • Art. 81: uchylony
 • Art. 82: uchylony
 • Art. 83: wyłączenie stosowania przepisów ustawy do przelewu roszczeń o świadczenia uboczne
 • Art. 831: przeniesienie zabezpieczonej wierzytelności z dokumentu zbywalnego przez indos lub na okaziciela
 • Oddział 3. Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki
 • Art. 84: hipoteka na nieruchomości a przynależności nieruchomości
 • Art. 85: odłączenie części składowej nieruchomości a hipoteka
 • Art. 86: zbycie rzeczy dotąd przynależnej a hipoteka
 • Art. 87: niemożność sprzeciwiania się usunięciu części składowych lub przynależności
 • Art. 88: objęcie hipoteką roszczeń o czynsz najmu lub dzierżawy
 • Art. 89: ubezpieczona nieruchomość obciążona hipoteką
 • Art. 90: sprzedaż części nieruchomości obciążonej hipoteką - skutek
 • Art. 91: żądanie zaniechania działań grożących bezpieczeństwu hipoteki
 • Art. 92: uprawnienia wierzyciela hipotecznego w razie naruszenia bezpieczeństwa hipoteki
 • Art. 93: naruszenie bezpieczeństwa hipoteki bez winy właściciela - skutek
 • Oddział 4. Wygaśnięcie hipoteki
 • Art. 94: przesłanki wygaśnięcia hipoteki
 • Art. 941: wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności
 • Art. 95: wygaśnięcie hipoteki na skutek jej wykreślenia
 • Art. 96: uchylony
 • Art. 97: skutek zaspokojenia wierzyciela hipotecznego przez dłużnika osobistego
 • Art. 98: skutek zaspokojenia wierzyciela jednej z nieruchomości łącznych
 • Art. 99: zwłoka wierzyciela przy wymagalnej hipotece
 • Art. 991: żądanie zniesienia hipoteki za wynagrodzeniem
 • Art. 100: wygaśnięcie hipoteki a obowiązki wierzyciela
 • Art. 101: skutek utraty hipoteki w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego
 • Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Art. 1011: wygaśnięcie hipoteki a uprawnienia właściciela nieruchomości
 • Art. 1012: przeniesienie jednej z hipotek na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Art. 1013: wygaśnięcie hipoteki na skutek egzekucji z nieruchomości a rozporządzanie przez właściciela opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Art. 1014: wykreślenie hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki
 • Art. 1015: uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Art. 1016: niedopuszczalność ustanowienia hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu hipotecznym
 • Art. 1017: zwolnienie nieruchomości spod hipoteki łącznej a rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Art. 1018: niedopuszczalność zastrzeżenia o nierozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Art. 1019: ujawnienie w księdze wieczystej roszczeń o przeniesienie hipoteki na opróżnionym miejscu
 • Art. 10110: prawo pierwszeństwa hipoteki ustanowionej na opróżnionym miejscu
 • Art. 10111: wyłączenie stosowania przepisów działu do hipoteki na wierzytelności hipotecznej
 • Rozdział 2. Uchylony
 • Art. 102: uchylony
 • Art. 103: uchylony
 • Art. 104: uchylony
 • Art. 105: uchylony
 • Art. 106: uchylony
 • Art. 107: uchylony
 • Art. 108: uchylony
 • Rozdział 21. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 • Art. 1081: zasady spłaty wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką
 • Art. 1082: uprawnienia wierzyciela w przypadku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na wierzytelności hipotecznej.
 • Art. 1083: wygaśnięcie hipoteki na nieruchomości do wysokości sumy uiszczonej przez właściciela.
 • Art. 1084: ustanawianie dalszych hipotek na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
 • Art. 1085: stosowanie do hipoteki na wierzytelności hipotecznej przepisów o zastawie na wierzytelności
 • Rozdział 3. Hipoteka przymusowa
 • Art. 109: zakres i pojęcie hipoteki przymusowej
 • Art. 110: podstawy uzyskania hipoteki przymusowej
 • Art. 1101: żądanie wpisu hipoteki przymusowej
 • Art. 111: uchylony
 • Art. 1111: łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową
 • Art. 1112: zmiana treści hipoteki lub podstawy wpisu
 • Art. 112: uchylony
 • Dział III. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 113: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 114: status ksiąg wieczystych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy
 • Art. 115: skutki wpisów dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy
 • Art. 116: postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy
 • Art. 117: stosowanie przepisów do hipotek istniejących w dniu wejścia w życie ustawy
 • Art. 118: stosowanie przepisów ustawy do hipotek, długów gruntowych i długów rentowych istniejących w dniu wejścia w życie tej ustawy
 • Art. 119: listy hipoteczne, listy długów gruntowych i rentowych w rozumieniu kodeksu cywilnego niemieckiego
 • Art. 120: uchylony
 • Art. 121: wyłączenie obowiązku uzyskania zgody wierzycieli hipotecznych na wpis
 • Art. 122: wykreślenie ograniczenia możności rozporządzania nieruchomością lub prawami rzeczowymi na niej
 • Art. 123: zbiory dokumentów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomościami
 • Art. 124: status dotychczasowych zbiorów dokumentów
 • Art. 125: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych na mocy dekretu – Prawo o księgach wieczystych
 • Art. 126: utrata mocy przepisów
 • Art. 127: obowiązywanie dotychczasowych przepisów wykonawczych
 • Art. 128: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.