Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ordynacja podatkowa


Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Dział IIIC. Przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych

Art. 119zzl. Opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek, o którym mowa w art. 51612 wniosek o wydanie przez sąd zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego § 1, art. 55015 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego § 1 lub art. 58013 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia transgranicznego § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467,
z późn. zm.), zwany dalej w niniejszym dziale wnioskiem wydaje opinię w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki, zwaną dalej w niniejszym dziale opinią
§ 2. Przedmiotem opinii jest:
1) ocena, czy nie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że transgraniczne przekształcenie, połączenie albo podział spółki może:
a) stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a unikanie opodatkowania § 1 lub
b) być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
c) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 78 oprocentowanie nadpłaty_ 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) potwierdzenie, że są zaspokojone lub zabezpieczone zobowiązania pieniężne spółki wobec organów podatkowych lub niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do których wymiaru lub poboru są właściwe organy Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 3. Wniosek zawiera dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki oraz zastosowania do tej czynności przepisu art. 119a § 1 i art. 5 granice kompetencji Unii ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym:
1) dane identyfikujące wnioskodawcę;
2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących między podmiotami powiązań w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
4) NSP w rozumieniu art. 86a objaśnienie pojęć rozdziału § 1 pkt 5 odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu w celu jego nadania;
5) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
6) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
7) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
8) wskazanie innych niż w pkt 7 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art. 119za elementy opinii zabezpieczającej pkt 2, których osiągnięcie jest uzależnione choćby pośrednio od dokonania czynności;
9) wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio jest uzależnione osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 7 i 8.
§ 4. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 306e zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości § 1, wraz z informacjami, o których mowa w art. 306e zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości § 4.
§ 5. Do wniosku dołącza się oświadczenie członków zarządu spółki dotyczące położenia posiadanych przez spółkę nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
§ 6. Do wniosku dołącza się oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 119zzo opłata od wniosku od wydania przez Szefa KAS opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 1, a jeśli opłata ta została uiszczona po złożeniu wniosku – oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia opłaty należy przesłać do organu właściwego w sprawach opinii niezwłocznie po jej wniesieniu.
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udostępnić wzór wniosku, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej obsługi tych wniosków.

Art. 119zzm. Termin wydania opinii przez Szefa KAS w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
§ 2. Do terminu, o którym mowa w § 1, nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 terminy załatwiania spraw przez organ § 4.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, wymagających uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. O przedłużeniu terminu Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie informuje sąd rejestrowy.

Art. 119zzn. Zasięganie przez Szefa KAS opinii innych organów w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może w toku postępowania, w zakresie, o którym mowa w art. 119zzl opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 2, zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku podatków i opłat, do których ustalania lub określania są uprawnieni wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa – również tych organów.
§ 2. Do zasięgnięcia opinii przepisy art. 209 obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ § 1–4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 119zzo. Opłata od wniosku od wydania przez Szefa KAS opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Wniosek podlega opłacie w wysokości odpowiadającej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłatę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek organu właściwego w sprawach opinii.
§ 2. Opłata uiszczona w kwocie wyższej niż należna podlega zwrotowi w kwocie nadwyżki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii.
§ 3. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 119zzp. Odmowa wydania opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że:
1) transgraniczne przekształcenie, połączenie albo podział spółki może:
a) stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a unikanie opodatkowania § 1 lub
b) być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
c) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) nie zostaną zaspokojone lub nie zostały zabezpieczone zobowiązania pieniężne i niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 119zzl opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 2 pkt 2.
§ 2. Odmowa wydania opinii zawiera wskazanie okoliczności, o których mowa w § 1.

Art. 119zzq. Przesłanie do sądu rejestrowego opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki lub odmowy jej wydania

Opinię albo odmowę jej wydania przesyła się do sądu rejestrowego, o którym mowa w art. 51612 wniosek o wydanie przez sąd zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego § 1, art. 55015 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego § 1 lub art. 58013 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia transgranicznego § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a odpis tego pisma przesyła się do wiadomości wnioskodawcy. Postanowienie kończące sprawę przesyła się do wnioskodawcy, a gdy stało się ono ostateczne, przesyła się je do sądu rejestrowego, a jego odpis – do wiadomości wnioskodawcy. Odpisy pism w sprawie kierowanych do wnioskodawcy lub organów, o których mowa w art. 119zzn zasięganie przez Szefa KAS opinii innych organów w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 1, a także pism kierowanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przesyła się do wiadomości sądu rejestrowego.

Art. 119zzs. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 14d termin do wydania interpretacji indywidualnej § 2, art. 14i publikowanie interpretacji ogólnych i indywidualnych § 2, art. 119x wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej § 2, 4 i 5, art. 119y wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej § 3, art. 120 zasada praworządności, art. 125 zasada szybkości postępowania, art. 126 forma załatwiania spraw podatkowych., art. 129 zasada jawności postępowania podatkowego dla stron, art. 130 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu podatkowym, art. 132 wyłączenie organu od załatwiania spraw z zakresu prawa podatkowego, art. 135 ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych, art. 140 niezałatwienie sprawy przez organ we właściwym terminie, art. 143 delegacja kompetencji organu podatkowego, art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 3 i 3b, art. 165a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, art. 168 forma i tryb wnoszenia podań, art. 169 braki formalne podania lub brak opłaty § 1–2 i 4, art. 170 obowiązek przekazania podania organowi właściwemu, art. 187 obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego § 3, art. 189 wyznaczenie stronie terminu do przedstawienia dowodu § 3, art. 197 powołanie biegłego § 1 i 3, art. 208 przesłanki umorzenia postępowania, art. 210 elementy decyzji § 1, 4 i 5, art 213–215 oraz przepisy działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 23, a także przepisy art. 45 przetwarzanie i udostępnianie informacji przez organy KAS, art. 46 obowiązek współdziałania z organami KAS, art. 47a wymiana informacji z organami ścigania państw UE, art. 49 obowiązek przekazania informacji, art. 49b kara pieniężna za nieprzekazanie żądanych informacji i art. 51 dostęp do informacji uzyskanych przez KAS w toku kontroli lub postępowania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.