Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ordynacja podatkowa


Dz.U.2023.0.2383 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 5. Kary pieniężne

Art. 119zzh. Niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji i zestawień

§ 1. Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, bank zrzeszający oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które nie dopełniają obowiązku przekazywania informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp informacje przekazywane izbie rozliczeniowej, lub danych, o których mowa w art. 119zs weryfikacja informacji posiadanych przez KAS § 2, przekazują je niezgodnie z posiadanymi informacjami, zestawieniami lub danymi, lub zatajają prawdziwe informacje, zestawienia lub dane, podlegają karze pieniężnej.
§ 2. Tej samej karze podlega bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, które nie dopełniają obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Art. 119zzi. Niedopełnianie obowiązków przez izbę rozliczeniową

Izba rozliczeniowa, która nie dopełnia obowiązku:
1) prowadzenia STIR,
2) ustalenia wskaźnika ryzyka,
3) przekazania informacji o wskaźniku ryzyka,
4) pośredniczenia w przekazaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi
- podlega karze pieniężnej.

Art. 119zzj. Zasady i tryb nakładania kar pieniężnych

§ 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 119zzh niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji i zestawień i art. 119zzi niedopełnianie obowiązków przez izbę rozliczeniową, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.
§ 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Art. 119zzl. Opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek, o którym mowa w art. 51612 wniosek o wydanie przez sąd zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego § 1, art. 55015 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego § 1 lub art. 58013 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia transgranicznego § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467,
z późn. zm.), zwany dalej w niniejszym dziale wnioskiem wydaje opinię w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki, zwaną dalej w niniejszym dziale opinią
§ 2. Przedmiotem opinii jest:
1) ocena, czy nie istnieje uzasadnione przypuszczenie, że transgraniczne przekształcenie, połączenie albo podział spółki może:
a) stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a unikanie opodatkowania § 1 lub
b) być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
c) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 78 oprocentowanie nadpłaty_ 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) potwierdzenie, że są zaspokojone lub zabezpieczone zobowiązania pieniężne spółki wobec organów podatkowych lub niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do których wymiaru lub poboru są właściwe organy Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 3. Wniosek zawiera dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki oraz zastosowania do tej czynności przepisu art. 119a § 1 i art. 5 granice kompetencji Unii ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym:
1) dane identyfikujące wnioskodawcę;
2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących między podmiotami powiązań w rozumieniu art. 23m objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
4) NSP w rozumieniu art. 86a objaśnienie pojęć rozdziału § 1 pkt 5 odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu w celu jego nadania;
5) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
6) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
7) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
8) wskazanie innych niż w pkt 7 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art. 119za elementy opinii zabezpieczającej pkt 2, których osiągnięcie jest uzależnione choćby pośrednio od dokonania czynności;
9) wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio jest uzależnione osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 7 i 8.
§ 4. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 306e zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości § 1, wraz z informacjami, o których mowa w art. 306e zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości § 4.
§ 5. Do wniosku dołącza się oświadczenie członków zarządu spółki dotyczące położenia posiadanych przez spółkę nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
§ 6. Do wniosku dołącza się oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 119zzo opłata od wniosku od wydania przez Szefa KAS opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 1, a jeśli opłata ta została uiszczona po złożeniu wniosku – oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia opłaty należy przesłać do organu właściwego w sprawach opinii niezwłocznie po jej wniesieniu.
§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udostępnić wzór wniosku, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej obsługi tych wniosków.

Art. 119zzm. Termin wydania opinii przez Szefa KAS w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
§ 2. Do terminu, o którym mowa w § 1, nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 terminy załatwiania spraw przez organ § 4.
§ 3. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, wymagających uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. O przedłużeniu terminu Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie informuje sąd rejestrowy.

Art. 119zzn. Zasięganie przez Szefa KAS opinii innych organów w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może w toku postępowania, w zakresie, o którym mowa w art. 119zzl opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 2, zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku podatków i opłat, do których ustalania lub określania są uprawnieni wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa – również tych organów.
§ 2. Do zasięgnięcia opinii przepisy art. 209 obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ § 1–4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 119zzo. Opłata od wniosku od wydania przez Szefa KAS opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Wniosek podlega opłacie w wysokości odpowiadającej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłatę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek organu właściwego w sprawach opinii.
§ 2. Opłata uiszczona w kwocie wyższej niż należna podlega zwrotowi w kwocie nadwyżki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii.
§ 3. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 119zzp. Odmowa wydania opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że:
1) transgraniczne przekształcenie, połączenie albo podział spółki może:
a) stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a unikanie opodatkowania § 1 lub
b) być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
c) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) nie zostaną zaspokojone lub nie zostały zabezpieczone zobowiązania pieniężne i niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 119zzl opinia Szefa KAS w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 2 pkt 2.
§ 2. Odmowa wydania opinii zawiera wskazanie okoliczności, o których mowa w § 1.

Art. 119zzq. Przesłanie do sądu rejestrowego opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki lub odmowy jej wydania

Opinię albo odmowę jej wydania przesyła się do sądu rejestrowego, o którym mowa w art. 51612 wniosek o wydanie przez sąd zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego § 1, art. 55015 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego § 1 lub art. 58013 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia transgranicznego § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a odpis tego pisma przesyła się do wiadomości wnioskodawcy. Postanowienie kończące sprawę przesyła się do wnioskodawcy, a gdy stało się ono ostateczne, przesyła się je do sądu rejestrowego, a jego odpis – do wiadomości wnioskodawcy. Odpisy pism w sprawie kierowanych do wnioskodawcy lub organów, o których mowa w art. 119zzn zasięganie przez Szefa KAS opinii innych organów w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki § 1, a także pism kierowanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przesyła się do wiadomości sądu rejestrowego.

Art. 119zzs. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 14d termin do wydania interpretacji indywidualnej § 2, art. 14i publikowanie interpretacji ogólnych i indywidualnych § 2, art. 119x wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej § 2, 4 i 5, art. 119y wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej § 3, art. 120 zasada praworządności, art. 125 zasada szybkości postępowania, art. 126 forma załatwiania spraw podatkowych., art. 129 zasada jawności postępowania podatkowego dla stron, art. 130 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu podatkowym, art. 132 wyłączenie organu od załatwiania spraw z zakresu prawa podatkowego, art. 135 ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych, art. 140 niezałatwienie sprawy przez organ we właściwym terminie, art. 143 delegacja kompetencji organu podatkowego, art. 165 wszczęcie postępowania podatkowego § 3 i 3b, art. 165a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, art. 168 forma i tryb wnoszenia podań, art. 169 braki formalne podania lub brak opłaty § 1–2 i 4, art. 170 obowiązek przekazania podania organowi właściwemu, art. 187 obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego § 3, art. 189 wyznaczenie stronie terminu do przedstawienia dowodu § 3, art. 197 powołanie biegłego § 1 i 3, art. 208 przesłanki umorzenia postępowania, art. 210 elementy decyzji § 1, 4 i 5, art 213–215 oraz przepisy działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 23, a także przepisy art. 45 przetwarzanie i udostępnianie informacji przez organy KAS, art. 46 obowiązek współdziałania z organami KAS, art. 47a wymiana informacji z organami ścigania państw UE, art. 49 obowiązek przekazania informacji, art. 49b kara pieniężna za nieprzekazanie żądanych informacji i art. 51 dostęp do informacji uzyskanych przez KAS w toku kontroli lub postępowania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.