Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo lotnicze


Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

DZIAŁ XIA. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Art. 209a. Nieusunięcie naruszeń przepisów UE stwierdzonych w trakcie kontroli

1. Podmiot, który nie usunął niezgodności w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia nr 2015/1998/UE albo rozporządzenia nr 300/2008/WE, stwierdzonych w ramach kontroli, o której mowa w art. 29b program naprawczy ust. 7, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.
2. Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 209b. Rażące naruszenie przepisów prawa UE lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru

Podmiot nadzorowany:
1) wobec którego na podstawie informacji lub dokumentów uzyskanych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, stwierdzono rażące naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, lub
2) który nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 205b nadzór Prezesa Urzędu nad przestrzeganiem przepisów UE ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Urzędu
– podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 209c. Naruszenie obowiązków lub warunków określonych w rozporządzeniach UE

1. Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej działająca z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 550/2004/WE lub rozporządzenia nr 552/2004/WE podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 do 40 000 zł.
2. Kto działa z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 255/2010/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.
3. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy.
4. Uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 3 uprawnione podmioty ust. 1 rozporządzenia nr 550/2004/WE, sprawujący swoją funkcję bez ważnego upoważnienia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.

Art. 209e. Uchylanie się od obowiązków w zakresie praw osób niepełnosprawnych

1. Podmiot, który co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w odniesieniu do tego samego przepisu narusza obowiązki określone w przepisach rozporządzenia nr 1321/2014/UE lub rozporządzenia nr 748/2012/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.
2. Wykaz naruszeń obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 4 do ustawy.

Art. 209g. Nieprzedstawienie analizy przepustowości lotniska

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie przedstawi w terminie określonym w art. 3 wiążące RP uchwały organizacji międzynarodowych w zakresie lotnictwa cywilnego ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE albo w terminie określonym przez Prezesa Urzędu w żądaniu, o którym mowa w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 3 pkt 8, dokumentów stanowiących analizę przepustowości lotniska, o której mowa w art. 3 warunki koordynacji portu lotniczego ust. 3 rozporządzenia nr 95/93/WE, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od kodu referencyjnego lotniska:
1) 10.000 zł w przypadku kodu referencyjnego A;
2) 20.000 zł w przypadku kodu referencyjnego B;
3) 30.000 zł w przypadku kodu referencyjnego C;
4) 40.000 zł w przypadku kodu referencyjnego D;
5) 50.000 zł w przypadku kodu referencyjnego E.

Art. 209h. Nieudostępnianie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymaganych informacji

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie udostępni Prezesowi Urzędu danych, o których mowa w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 2 pkt 8, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od liczby pasażerów obsłużonych w porcie lotniczym w roku poprzednim:
1) 2.000 zł w przypadku obsłużenia do 100 000 pasażerów;
2) 4.000 zł w przypadku obsłużenia od 100 001 do 500 000 pasażerów;
3) 6.000 zł w przypadku obsłużenia od 500 001 do 1 000 000 pasażerów;
4) 8.000 zł w przypadku obsłużenia od 1 000 001 do 5 000 000 pasażerów;
5) 10.000 zł w przypadku obsłużenia powyżej 5 000 000 pasażerów.

Art. 209i. Wykonywanie przewozu lotniczego bez wymaganej koncesji

Przedsiębiorca wykonujący przewóz lotniczy bez wymaganej koncesji, o której mowa w art. 164 koncesja na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od rodzaju wykonywanego przewozu:
1) 40.000 zł w przypadku przewozu nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg;
2) 60.000 zł w przypadku przewozu regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg;
3) 80.000 zł w przypadku przewozu nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 000 kg;
4) 100.000 zł w przypadku przewozu regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 000 kg.

Art. 209j. Zarządzanie lotniskiem użytku publicznego bez wymaganego zezwolenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego bez zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od kodu referencyjnego lotniska:
1) 30.000 zł w przypadku kodu referencyjnego A;
2) 40.000 zł w przypadku kodu referencyjnego B;
3) 50.000 zł w przypadku kodu referencyjnego C;
4) 70.000 zł w przypadku kodu referencyjnego D;
5) 100.000 zł w przypadku kodu referencyjnego E.

Art. 209k. świadczenie usług obsługi naziemnej bez wymaganego zezwolenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej bez zezwolenia, o którym mowa w art. 173 działalność gospodarcza na lotniskach użytku publicznego wymagająca zezwolenia ust. 1 pkt 2, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od rodzaju usługi obsługi naziemnej:
1) 20.000 zł w przypadku usług, o których mowa w art. 176 kategorie usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym pkt 1, 2, 6 i 8-11;
2) 50.000 zł w przypadku usług, o których mowa w art. 176 kategorie usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym pkt 3-5 i 7.

Art. 209l. Nieprzedstawianie w terminie sprawozdania finansowego

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:
1) zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który nie przedstawił w terminie rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 175 wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ust. 7 pkt 3,
2) wykonywania przewozu lotniczego za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 8 okres ważności koncesji ust. 4 rozporządzenia nr 1008/2008/WE,
3) służb żeglugi powietrznej za naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 1035/2011/UE
- podlega karze pieniężnej w wysokości do 0,5% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku poprzednim, nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł.

Art. 209m. Bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, który wbrew art. 180 zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą świadczenia usług obsługi naziemnej ust. 2 bezpodstawnie uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z urządzeń i powierzchni lotniska przez przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej na rzecz innych użytkowników oraz użytkowników świadczących usługi własnej obsługi naziemnej, podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 2% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie mniej niż 25.000 zł.
2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego lub inny podmiot dysponujący elementami scentralizowanej infrastruktury, który bezpodstawnie uniemożliwia lub utrudniania korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury przez podmioty do tego uprawnione, o których mowa w art. 180 zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą świadczenia usług obsługi naziemnej ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 2% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie mniej niż 25.000 zł.

Art. 209n. Wykonywanie przewozu lotniczego bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia

Przewoźnik lotniczy wykonujący przewóz lotniczy bez zezwolenia, o którym mowa w art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 1 lub 2, lub upoważnienia, o którym mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 2 lub 5, podlega karze pieniężnej w wysokości zależnej od podmiotu wykonującego przewóz:
1) 10.000 zł w przypadku przewoźnika lotniczego posiadającego koncesję udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) 20.000 zł w przypadku przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego.

Art. 209o. Nie zawarcie przez zobowiązanego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

1. Użytkownik statku powietrznego niebędący przewoźnikiem lotniczym, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 209 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 0,25% minimalnej sumy ubezpieczenia.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 209 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ust. 3-5, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlega karze pieniężnej w wysokości 0,25% minimalnej sumy ubezpieczenia.

Art. 209s. Wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym bez ważnego certyfikatu lub wykazu zatwierdzeń szczególnych

Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym bez:
1) ważnego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 certyfikacja działalności lotniczej ust. 1,
2) wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych
– podlega karze w wysokości do 20 000 zł.

Art. 209t. Wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem przyznanych uprawnień

Kto wykonuje działalność w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem uprawnień wynikających z posiadanego certyfikatu, o którym mowa w art. 160 certyfikacja działalności lotniczej ust. 1, wykazu zatwierdzeń szczególnych, zgłoszenia wykonywania zarobkowych operacji specjalistycznych, zgłoszenia wykonywania operacji niezarobkowych skomplikowanym statkiem powietrznym z napędem silnikowym, zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych,
podlega karze do 10 000 zł.

Art. 209u. Naruszenie przepisów ustawy przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz lotniczy

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przewozu lotniczego, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 202a obowiązek informowania o pasażerach statku powietrznego:
1) nie przekazał informacji - podlega karze pieniężnej w wysokości 22.500 zł,
2) przekazał informację nieprawdziwą - podlega karze pieniężnej w wysokości 18.000 zł,
3) przekazał informację niepełną - podlega karze pieniężnej w wysokości 13.500 zł
- za każdy lot, w którym odpowiednio nie przekazał informacji, przekazał informację nieprawdziwą lub przekazał informację niepełną.
2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wymierza na uzasadniony wniosek komendanta placówki Straży Granicznej właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy państwowej przez pasażerów statku powietrznego. Do wniosku tego komendant dołącza akta sprawy wraz z niezbędnymi dowodami.

Art. 209ua. Naruszenie obowiązku przedstawienia planu lotu

Podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 255/2010/UE, który narusza obowiązek określony w art. 67fa przedstawianie planu lotu ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Art. 209ud. Wykonywanie operacji lotniczych bez przestrzegania przydzielonych czasów na start i lądowanie

1. Użytkownik statku powietrznego, który celowo i co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w odniesieniu do tego samego portu lotniczego, wykonuje operacje lotnicze w terminach znacznie różniących się od przydzielonych czasów na start lub lądowanie, bez uzyskania przydzielonych czasów na start lub lądowanie lub wykorzystuje czasy na start lub lądowanie w sposób znacznie różniący się od sposobu wskazanego w chwili przydzielenia, gdy powoduje to zakłócenia w porcie lotniczym lub operacjach lotniczych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wymierza po uzyskaniu od koordynatora zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. Do zawiadomienia koordynator dołącza dokumenty potwierdzające naruszenie wraz z opisem naruszenia, o którym mowa w ust. 1. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu bierze pod uwagę stopień szkodliwości naruszenia w stosunku do operacji wykonywanych przez innych użytkowników lotniska oraz liczbę naruszeń, których dopuścił się użytkownik statku powietrznego.

Art. 209ue. Niezwrócenie zawieszonej lub cofniętej licencji

Członek personelu lotniczego będący posiadaczem licencji wydanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1178/2011/UE, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w FCL.070 lit. b załącznika I Część FCL do rozporządzenia nr 1178/2011/UE, nie zwrócił Prezesowi Urzędu zawieszonej albo cofniętej licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 750 zł.

Art. 209ug. Użytkowanie statku powietrznego bez wymaganego zatwierdzenia

Użytkownik statku powietrznego użytkujący go na podstawie umowy, o której mowa w art. 41 zatwierdzenie lub cofniecie zatwierdzenia umowy ust. 1, bez zatwierdzenia, o którym mowa w art. 41 zatwierdzenie lub cofniecie zatwierdzenia umowy, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Art. 209uh. Nieprzywrócenie stanu zgodnego z przepisami prawa mimo upływu terminu do przywrócenia

Podmiot posiadający certyfikat, podmiot, o którym mowa w art. 163c zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, albo podmiot, o którym mowa w art. 163d zgłoszenie zamiaru wykonywania operacji statkiem powietrznym, w razie bezskutecznego upływu terminu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, o którym mowa w art. 161 wydanie, odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie ważności certyfikatu ust. 5, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Art. 209ui. Pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności wbrew przepisom ustawy

Podmiot prowadzący działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, który wbrew przepisom art. 135e odpowiedzialność pracownika za zgłoszenie w ramach systemu zgłaszania zdarzeń ust. 1 pociągnął swojego pracownika do odpowiedzialności z tytułu naruszenia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, albo wbrew przepisom art. 135e odpowiedzialność pracownika za zgłoszenie w ramach systemu zgłaszania zdarzeń ust. 2 pociągnął osobę wykonującą dla niego czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej do odpowiedzialności z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu umowy wzajemnej, w związku ze zgłoszeniem zdarzenia w ramach obowiązkowego lub dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń, o których mowa w rozporządzeniu nr 376/2014/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości 25 000 zł.

Art. 209uj. Naruszenie obowiązków poprzez podjęcie się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego podmiotu

Członek załogi statku powietrznego, który podejmując się wykonywania czynności dla więcej niż jednego podmiotu, narusza obowiązki wynikające z przepisów CAT.GEN.MPA.100 lit. b pkt 4 i 5 załącznika IV, lub NCC.GEN.105 lit. f załącznika VI lub SPO.GEN.105 lit. f załącznika VIII do rozporządzenia nr 965/2012/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł za każde stwierdzone naruszenie w zależności od liczby godzin przekroczenia limitów czasu pracy.

Art. 209w. Nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie prawa lotniczego

1. Kary pieniężne, o których mowa w art 209a–209um, nakłada Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.
2. Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209a nieusunięcie naruszeń przepisów UE stwierdzonych w trakcie kontroli ust. 2, art. 209b rażące naruszenie przepisów prawa UE lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, art. 209c naruszenie obowiązków lub warunków określonych w rozporządzeniach UE ust. 2 w zakresie naruszeń, o których mowa w pkt 3.2–3.6, 3.9 i 3.10 załącznika nr 3 do ustawy, art. 209e uchylanie się od obowiązków w zakresie praw osób niepełnosprawnych, art. 209f uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych, art. 209l nieprzedstawianie w terminie sprawozdania finansowego, art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, art 209ua–209uf, art. 209ul nieusunięcie niezgodności w zakresie zadań ochrony stwierdzonych w trakcie kontroli lub art. 209um naruszenie przez przewoźnika lotniczego obowiązków wynikających z przepisów prawa UE, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:
1) wagę i okoliczności naruszenia prawa;
2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
3) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
4) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
5) wielkość przedsiębiorstwa.
3. Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209s wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym bez ważnego certyfikatu lub wykazu zatwierdzeń szczególnych, art. 209t wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem przyznanych uprawnień i art. 209uj naruszenie obowiązków poprzez podjęcie się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego podmiotu, Prezes Urzędu bierze pod uwagę przesłanki określone w ust. 2 pkt 1 i 5.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w art. 209h nieudostępnianie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymaganych informacji albo art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, określa zakres naruszenia oraz termin jego usunięcia pod rygorem nałożenia kary pieniężnej określonej w tych przepisach w przypadku nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie.

Art. 209x. Niezapewnianie fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych od podlegających kontroli granicznej

1. Zarządzający lotniskiem, który wbrew obowiązkowi określonemu w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 4 nie zapewnia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych określonych w art. 2 pkt 3 rozporządzenia 2016/399/UE od pasażerów innych lotów podlegających odprawie granicznej, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
2. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy oraz agent obsługi naziemnej, który wbrew obowiązkowi określonemu w art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 5 nie skierował pasażerów do odpowiednich części portu lotniczego, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej komendant placówki Straży Granicznej właściwy dla miejsca położenia lotniska międzynarodowego, na którym jest utworzone lotnicze przejście graniczne.

Art. 209xa. Czyny zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zagrożone karą pieniężną

1. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, którzy:
1) nie realizują obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 5 zdanie pierwsze,
2) realizując obowiązek określony w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 6, przekazują informację nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlegają karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 20 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Komendant Główny Straży Granicznej po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli.

Art. 209xb. Niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków określonych w ustawie zagrożone karą pieniężną

1. Podmiot, na którego wniosek Prezes Urzędu występuje o informację o istnieniu negatywnych przesłanek, który:
1) nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 5 zdanie drugie,
2) nie realizuje obowiązku określonego w art. 189f wniosek o powtórne ustalenia w przedmiocie istnienia negatywnych przesłanek wobec osoby sprawdzanej ust. 8 lub realizując ten obowiązek, przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną za dany kwartał
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu po stwierdzeniu uchybień w ramach kontroli, o której mowa w art. 29b program naprawczy ust. 7.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.