Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gotowi na wrzesień?

APLIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA SĘDZIOWSKA

Termin egzaminu: 12 maja 2021 r.
Start i miejsce: ---
Termin składania wymaganych dokumentów: od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 700 zł
Limit miejsc: ---

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2 Prawo o ustroju sądów powszechnych
3 Prawo o ustroju sądów wojskowych
4 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
5 Ustawa o Trybunale Stanu
6 Ustawa o Sądzie Najwyższym
7 Prawo o prokuraturze
8 Kodeks cywilny
9 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
10 Kodeks postępowania cywilnego
11 Kodeks pracy
12 Kodeks spółek handlowych
13 Prawo przedsiębiorców
14 Kodeks karny
15 Kodeks karny skarbowy
16 Kodeks wykroczeń
17 Kodeks postępowania karnego
18 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
19 Kodeks postępowania administracyjnego
20 Prawo budowlane
21 Ustawa o samorządzie gminnym
22 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
23 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
24 Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
25 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
26 Karta Narodów Zjednoczonych
27 Traktat o Unii Europejskiej
28 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
29 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
30 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
31 Prawo wekslowe
32 Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)
33 Prawo upadłościowe
34 Prawo o aktach stanu cywilnego

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowe informacje na temat formy i sposobu ich doręczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przekazane w komunikacie.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

Aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu ma aplikację uzupełniającą sędziowską, tj. w dniu 12 maja 2021 r., 40 roku życia.

  1. Ankieta personalna.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim.
  3. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie - opłatę należy wnieść w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych, zero groszy) na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: nr konta 54 1020 2892 0000 5302 0752 7700 z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2021 r.”. Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  4. Kopia dowodu osobistego,
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. Kopia dokumentów potwierdzających, że kandydat w okresie 5 lat przed dniem przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską był zatrudniony łącznie przez okres 2 lat na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora i że w dniu przeprowadzenia konkursu jest zatrudniony na w/w stanowisku.

W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem konkursu, tj. do dnia 21 kwietnia 2021 r., pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Szukasz prawnika?
Sprawdź, jakim prawnikiem jesteś
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.