Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA UZUPEŁNIAJĄCA SĘDZIOWSKA

Termin egzaminu: 25 kwietnia 2023 r.
Start i miejsce: ---
Termin składania wymaganych dokumentów: od dnia 3 marca 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r.
Wysokość opłaty za egzamin: 872,50 zł
Limit miejsc: 50 miejsc na aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2 Prawo o ustroju sądów powszechnych
3 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
4 Ustawa o Sądzie Najwyższym
5 Prawo o prokuraturze
6 Kodeks cywilny
7 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
8 Kodeks postępowania cywilnego
9 Kodeks pracy
10 Kodeks spółek handlowych
11 Kodeks karny
12 Kodeks karny skarbowy
13 Kodeks wykroczeń
14 Kodeks postępowania karnego
15 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
16 Kodeks postępowania administracyjnego
17 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
18 Traktat o Unii Europejskiej
19 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
20 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
21 Ustawa o związkach zawodowych
22 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
23 Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
24 Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
25 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
26 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
27 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2
28 Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2020

2021

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 1 1
Karta Narodów Zjednoczonych 0 1
Kodeks cywilny 19 16
. rzeczowa 5 7
. ogólna 6 5
. spadki 4 2
. zobowiązania 4 2
Kodeks karny 15 19
. część ogólna 15 19
Kodeks karny skarbowy 5 5
. część ogólna 4 5
. postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 1 0
Kodeks postępowania administracyjnego 9 6
. Opłaty i koszty postępowania 0 1
. Przepisy ogólne 2 2
. Postępowanie 7 0
. Wydawanie zaświadczeń 0 2
. Skargi i wnioski 0 1
Kodeks postępowania cywilnego 16 20
. Postępowanie nieprocesowe 4 0
. Proces 9 13
. Przepisy ogólne 0 7
. Postępowanie zabezpieczające 1 0
. Postępowanie egzekucyjne 2 0
Kodeks postępowania karnego 15 11
. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 1 2
. Środki przymusu 1 0
. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 2 0
. Uczestnicy postępowania 2 0
. Sąd 2 0
. Przepisy wstępne 3 2
. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 1 0
. Czynności procesowe 2 4
. Postępowanie odwoławcze 1 3
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 5 2
. Sąd 2 0
. Zasady ogólne 0 2
. Środki przymusu 1 0
. Postępowanie zwyczajne 2 0
Kodeks pracy 8 17
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 0 1
. Urlopy pracownicze 0 4
. Przepisy ogólne 0 6
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 1 1
. Czas pracy 2 0
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 1 4
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 1 1
. Stosunek pracy 3 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 2
. Rodzice i dzieci 2 0
. Separacja 0 1
. Małżeńskie ustroje majątkowe 2 0
. Zawarcie małżeństwa 1 0
. Obowiązek alimentacyjny 0 1
Kodeks spółek handlowych 6 3
. Spółka komandytowa 1 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 0 2
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 1
. Spółka akcyjna 1 0
. Spółka komandytowo-akcyjna 1 0
Kodeks wykroczeń 5 3
. część ogólna 5 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 5
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1 0
. Sądy i trybunały 1 0
. Rzeczpospolita 0 1
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 0 3
. Rada Ministrów i administracja rządowa 0 1
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 1 1
Prawo budowlane 1 2
Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 0
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 4
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 10 5
Prawo o prokuraturze 1 1
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 5 1
Prawo o ustroju sądów powszechnych 3 5
Prawo o ustroju sądów wojskowych 1 1
Prawo przedsiębiorców 3 2
Prawo upadłościowe 0 2
Prawo wekslowe 0 2
Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 1 0
Traktat o Unii Europejskiej 1 2
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 1 2
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 0 1
Ustawa o Sądzie Najwyższym 1 1
Ustawa o Trybunale Stanu 1 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1 0
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 1 0
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 1 1
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 0
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 1 0
Ustawa o pomocy społecznej 1 0
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) 0 2
Ustawa o samorządzie gminnym 1 2
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 0
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 0 1
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2020-2021 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu osiągnąłbyś próg zdawalności, czyli ok. 109 punktów.

Kodeks

Aplikacja uzupełniająca sędziowska

2020

2021

Kodeks cywilny 19 16
Kodeks karny 15 19
Kodeks karny skarbowy 5 5
Kodeks postępowania administracyjnego 9 6
Kodeks postępowania cywilnego 16 20
Kodeks postępowania karnego 15 11
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 5 2
Kodeks pracy 8 17
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5 2
Kodeks spółek handlowych 6 3
Kodeks wykroczeń 5 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 5

SUMA

110

109

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie 3 marca 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r.. Szczegółowe informacje na temat formy i sposobu ich doręczenia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przekazane w komunikacie.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

  1. Ankieta personalna.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim.
  3. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie - opłatę należy wnieść w wysokości 872,50 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa 50/100 zł) na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: nr konta 54 1020 2892 0000 5302 0752 7700 z dopiskiem: „Opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2023 r.”. Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  4. Kopia dowodu osobistego,
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. Kopia dokumentów potwierdzających, że kandydat w okresie 5 lat przed dniem przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską był zatrudniony łącznie przez okres 2 lat na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora i że w dniu przeprowadzenia konkursu jest zatrudniony na w/w stanowisku.

W przypadku złożenia przez kandydata, nie później niż na 21 dni przed terminem konkursu, tj. do dnia 4 kwietnia 2023 r., pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w konkursie Dyrektor Krajowej Szkoły, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej opłaty.

Szukasz prawnika?
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.