Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 07:51:36
 • Rozmiar: 199 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres stosowania ustawy
 • Art. 2: stosunek ustawy do innych ustaw
 • Art. 3: właściwość organu w sprawach gospodarki nieruchomościami
 • Art. 4: objaśnienie pojęć
 • Art. 5: waloryzacja należnych kwot
 • Art. 6: ustawowe pojęcie celów publicznych
 • Art. 7: określanie wartości nieruchomości
 • Art. 8: zawiadomienie o decyzjach i czynnościach organu przez obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie
 • Art. 9: termin wykonania decyzji w sprawach ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości
 • Art. 9a: organ wyższego stopnia w sprawach z zakresu ustawy
 • Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
 • Rozdział 1. Zasady ogólne
 • Art. 10: stosowanie przepisów o gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 10a: uchylony
 • Art. 11: organ reprezentujący Skarb Państwa
 • Art. 11a: reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 11b: nadzór wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 • Art. 12: obowiązek gospodarowania nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki
 • Art. 12a: odraczanie terminów spłaty, rozkładanie na raty i umarzanie spłat należności
 • Art. 13: obrót nieruchomościami
 • Art. 14: sprzedaż lub nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • Art. 15: zamiana nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego
 • Art. 16: zrzeczenie się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości
 • Art. 17: nabywanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
 • Art. 18: formy użytkowania oddawanych jednostkom organizacyjnym nieruchomości
 • Art. 19: obrót nieruchomościami usytuowanymi na obszarach szczególnych
 • Rozdział 2. Zasoby nieruchomości
 • Art. 20: rodzaje publicznych zasobów nieruchomości
 • Art. 21: zasób nieruchomości Skarbu Państwa
 • Art. 21a: grunty wyłączone z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 • Art. 22: darowizna mieuchomości na rzecz gminy
 • Art. 23: podmioty gospodarujące nieruchomościami Skarbu Państwa i ich zadania
 • Art. 23a: wnioski o wyrażenie zgody na zmianę własności nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
 • Art. 24: gminny zasób nieruchomości
 • Art. 25: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
 • Art. 25a: powiatowy zasób nieruchomości
 • Art. 25b: podmiot gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości
 • Art. 25c: wojewódzki zasób nieruchomości
 • Art. 25d: gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości
 • Art. 26: granice nieruchomości nabywanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
 • Art. 27: forma umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej
 • Art. 28: sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
 • Art. 29: forma i treść umowy oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
 • Art. 30: ujawnienie w księdze wieczystej oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
 • Art. 31: oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej
 • Art. 32: sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
 • Art. 33: wygaśnięcie użytkowania wieczystego
 • Art. 34: pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
 • Art. 35: wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
 • Art. 36: odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości
 • Art. 37: zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Art. 38: ogłoszenie, organizacja i realizacja przetargu nieruchomości
 • Art. 39: kolejne przetargi
 • Art. 40: formy przeprowadzenia przetargu
 • Art. 41: obowiązki organizatora przetargu i nabywcy nieruchomości
 • Art. 42: rozporządzenie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd
 • Art. 43: trwały zarząd nieruchomością
 • Art. 44: czas trwania trwałego zarządu
 • Art. 45: ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej
 • Art. 46: wygaśnięcie trwałego zarządu
 • Art. 46a: decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomością
 • Art. 47: wniosek jednostki organizacyjnej o wydanie decyzji o wygaśnięciu zarządu
 • Art. 48: przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
 • Art. 49: likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości
 • Art. 49a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do trwałego zarządu
 • Art. 50: odpowiednie stosowanie do trwałego zarządu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
 • Art. 51: wyposażenie jednostki utworzonej w nieruchomości
 • Art. 51a: doposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa
 • Art. 52: wskazanie nieruchomości przeznaczonej na wyposażenie podmiotu państwowego
 • Art. 53: wyposażenie państwowej osoby prawnej w nieruchomości
 • Art. 54: oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 • Art. 55: wyposażenie w nieruchomości podzielonych państwowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
 • Art. 55a: przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej
 • Art. 56: tworzenie i powoływanie samorządowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
 • Art. 57: prawa do nieruchomości po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie prawnej
 • Art. 58: wnoszenie nieruchomości Skarbu Państwa jako aportu do spółki
 • Art. 58a: wniosek wojewody o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 • Art. 59: darowizna nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji lub organizacji pożytku publicznego
 • Art. 60: gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych
 • Art. 60a: uchylony
 • Art. 60b: uchylony
 • Art. 60c: wniosek ministra o przekazanie informacji o nieruchomościach
 • Art. 61: zasada wzajemności w odniesieniu do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
 • Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 • Art. 62: umowa o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste
 • Art. 63: niedotrzymywanie terminów zagospodarowania nieruchomości
 • Art. 64: obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych
 • Art. 65: wyłączenie obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat rocznych
 • Art. 66: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do trwałego zarządu
 • Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
 • Art. 67: zasady ustalania cen nieruchomości
 • Art. 68: bonifikata od ceny nieruchomości
 • Art. 68a: sprzedaż nieruchomości partnerowi prywatnemu lub spółce
 • Art. 69: ustalanie ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu
 • Art. 69a: dopłata do wartości nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu
 • Art. 70: zapłata ceny sprzedawanej nieruchomości
 • Art. 71: pobór pierwszej opłaty i opłaty rocznej
 • Art. 72: stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Art. 73: opłata od nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel lub w razie zmiany celu użytkowania
 • Art. 74: bonifikata socjalna
 • Art. 75: zbieg praw do bonifikat
 • Art. 76: podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe
 • Art. 77: aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • Art. 78: aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • Art. 79: wniosek w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • Art. 80: sprzeciw od orzeczenia kolegium
 • Art. 81: żądanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 • Art. 82: opłaty roczne za nieruchomość oddaną w trwały zarząd
 • Art. 83: ustalanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
 • Art. 84: zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd
 • Art. 85: pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
 • Art. 86: podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 • Art. 87: aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
 • Art. 88: nakłady na budynki i inne urządzenia
 • Art. 89: opłaty roczne w razie nabycia trwałego zarządu z mocy prawa
 • Art. 90: rozliczenie z nakładów na nieruchomości przekazywane do trwałego zarządu
 • Art. 91: rozporządzenie w sprawie rodzajów nieruchomości niezbędnych na cele obronności
 • Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
 • Rozdział 1. Podziały nieruchomości
 • Art. 92: wyłączenie stosowania przepisów o podziale nieruchomości
 • Art. 93: warunki podziału nieruchomości
 • Art. 94: podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego
 • Art. 95: cel podziału nieruchomości
 • Art. 96: zatwierdzenie podziału nieruchomości
 • Art. 97: wniosek o podział nieruchomości i tryb podziału
 • Art. 97a: podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Art. 98: status prawny działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne
 • Art. 98a: opłata adiacencka
 • Art. 98b: wniosek o połączenie nieruchomości i ponowny podział na działki gruntu
 • Art. 99: zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności
 • Art. 100: rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości
 • Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości
 • Art. 101: zakres stosowania przepisów ustawy o scalaniu i podziale nieruchomości
 • Art. 102: warunki scalania i podziału nieruchomości
 • Art. 103: postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości
 • Art. 104: uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości
 • Art. 105: pomniejszenie powierzchni scalanej lub dzielonej nieruchomości o grunt z przeznaczeniem na drogi
 • Art. 106: odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi
 • Art. 107: obowiązek wniesienia opłat adiacenckich
 • Art. 108: rozporządzenie w sprawie trybu scalania i podziału nieruchomości oraz opłat adiacenckich
 • Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości
 • Art. 109: prawo pierwokupu przysługujące gminie
 • Art. 110: wykonanie prawa pierwokupu
 • Art. 111: cena nieruchomości przy prawie pierwokupu
 • Art. 111a: prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa lub m. st. Warszawie
 • Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości
 • Art. 112: pojęcie wywłaszczenia nieruchomości
 • Art. 113: zasady wywłaszczenia nieruchomości
 • Art. 114: czynności przed wszczęciem postępowania w sprawie o wywłaszczenie
 • Art. 115: wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
 • Art. 116: wymogi formalne wniosku o wywłaszczenie
 • Art. 117: ujawnienie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w księdze wieczystej
 • Art. 118: rozprawa administracyjna w postępowaniu wywłaszczeniowym
 • Art. 118a: decyzja o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 • Art. 119: elementy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
 • Art. 120: skutki wywłaszczenia dla nieruchomości sąsiednich
 • Art. 121: przejście na Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności lub użytkowania wieczystego wywłaszczonej nieruchomości
 • Art. 122: zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
 • Art. 122a: decyzja o nabyciu praw na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem
 • Art. 123: wpis w księdze wieczystej decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
 • Art. 124: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • Art. 124a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Art. 124b: decyzja zobowiązująca do udostępniania nieruchomości.
 • Art. 124c: decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
 • Art. 125: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą
 • Art. 126: zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody
 • Art. 127: uchylony
 • Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • Art. 128: odszkodowanie dla osoby wywłaszczonej
 • Art. 129: decyzja o odszkodowaniu za wywłaszczenie
 • Art. 130: ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie
 • Art. 131: przyznanie nieruchomości zamiennej
 • Art. 132: termin zapłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczone nieruchomości
 • Art. 133: wpłata odszkodowania za wywłaszczenie do depozytu sądowego
 • Art. 134: określanie wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości
 • Art. 135: określanie wartości odtworzeniowej wywłaszczanej nieruchomości
 • Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Art. 136: wywłaszczenie nieruchomości
 • Art. 137: niezrealizowanie celu wywłaszczenia
 • Art. 138: wygaśnięcie praw rzeczowych na wywłaszczonej nieruchomości
 • Art. 139: zwrot nieruchomości wywłaszczonej
 • Art. 140: zwrot odszkodowania w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 • Art. 141: rozłożenie na raty odszkodowania w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 • Art. 142: organy orzekające o zwrocie nieruchomości. wywłaszczonych nieruchomości lub o zwrocie odszkodowania
 • Art. 142a: odpowiednie stosowanie ustawy do nieruchomości nabytych w drodze umowy w postępowaniu o wywłaszczenie
 • Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • Art. 143: stosowanie przepisów rozdziału do nieruchomości z infrastrukturą wybudowaną ze środków publicznych
 • Art. 144: udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości
 • Art. 145: decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej
 • Art. 146: ustalanie i wysokość opłaty adiacenckiej
 • Art. 147: rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty
 • Art. 148: wnoszenie opłaty adiacenckiej i jej waloryzacja
 • Art. 148a: uchylony
 • Art. 148b: podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury
 • Dział IV. Wycena nieruchomości
 • Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości
 • Art. 149: odpowiednie stosowanie do nieruchomości przepisów o udziale w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • Art. 150: wycena nieruchomości
 • Art. 151: pojęcie wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości
 • Art. 152: sposoby określania wartości nieruchomości
 • Art. 153: określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, dochodowego lub kosztowego
 • Art. 154: szacowanie nieruchomości
 • Art. 155: dane o nieruchomości wykorzystywane przy jej szacowaniu
 • Art. 156: operat szacunkowy
 • Art. 157: ocena operatu szacunkowego
 • Art. 158: uchylony
 • Art. 159: rozporządzenie w sprawie metod wyceny nieruchomości
 • Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości
 • Art. 160: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do ustalania wartości katastralnej nieruchomości
 • Art. 161: powszechna taksacja nieruchomości
 • Art. 162: wartości katastralne nieruchomości
 • Art. 163: okresowa powszechna taksacja nieruchomości
 • Art. 164: ustalanie wartości katastralnej poszczególnych nieruchomości
 • Art. 165: wartość katastralna nieruchomości gruntowej
 • Art. 166: ustalanie wartości katastralnej gruntu
 • Art. 167: wartość katastralna części składowych gruntu
 • Art. 168: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy w razie ponownego ustalenia wartości katastralnej
 • Art. 169: sporządzanie i udostępnianie map taksacyjnych i tabeli taksacyjnych
 • Art. 170: decyzja o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie do katastru nieruchomości
 • Art. 171: obowiązek dostarczenia informacji i dokumentów organowi prowadzącemu kataster nieruchomości
 • Art. 172: kontrola powszechnej taksacji nieruchomości
 • Art. 173: rozporządzenie w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości
 • Art. 173a: okresowe badania rynku nieruchomości
 • Art. 173b: organy obowiązane do udostępniania informacji o rynku nieruchomości
 • Art. 173c: zakres informacji o rynku nieruchomości udostępnianych przez organy administracji publicznej
 • Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 • Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe
 • Art. 174: rzeczoznawca majątkowy
 • Art. 175: obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
 • Art. 176: wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego od udziału w szacowaniu nieruchomości
 • Art. 177: wymagania wobec osoby ubiegającej się o nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • Art. 178: odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Art. 179: uchylony
 • Art. 179a: działalność gospodarcza pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Art. 179b: istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Art. 180: umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Art. 180a: wymóg niekaralności osoby pośredniczącej w obrocie nieruchomościami
 • Art. 181: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Art. 181a: uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomościami do wglądu do dokumentów
 • Art. 182: uchylony
 • Art. 183: uchylony
 • Art. 183a: uchylony
 • Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami
 • Art. 184: uchylony
 • Art. 184a: działalność gospodarcza zarządcy nieruchomości
 • Art. 184b: zarządzanie nieruchomością
 • Art. 185: umowa o zarządzanie nieruchomością
 • Art. 186: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 • Art. 186a: przekazywanie przez zarządcę nieruchomości informacji o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych
 • Art. 187: uchylony
 • Art. 188: uchylony
 • Art. 189: uchylony
 • Art. 190: uchylony
 • Art. 190a: wyłączenie stosowania przepisów ustawy o zarządzaniu nieruchomościami.
 • Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
 • Art. 191: nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 • Art. 192: świadectwo stwierdzające uprawnienia do szacownaia nieruchomości
 • Art. 193: wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych
 • Art. 193a: uchylony
 • Art. 194: postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 • Art. 195: postępowanie wyjaśniające
 • Art. 195a: kary dyscyplinarne
 • Art. 196: programy studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
 • Art. 196a: uchylony
 • Art. 197: rozporządzenie w sprawie praktyk zawodowych, postępowania kwalifikacyjnego i świadectw
 • Art. 197a: rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych
 • Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych
 • Art. 198: działanie bez uprawnień
 • Art. 198a: wyłączenie stosowania przepisu ustawy
 • Art. 198b: dokonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomości lub rzeczoznawstwa majątkowego z naruszeniem przepisów ustawy
 • Art. 198c: prowadzenie rzeczoznawstwa majątkowego bez umowy ubezpieczenia
 • Art. 198d: prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez umowy ubezpieczenia
 • Art. 198e: prowadzenie działalności z zakresu zarządzania nieruchomościami bez umowy ubezpieczenia
 • Art. 198f: prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z naruszeniem wymogu niekaralności
 • DZIAŁ VIa. Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Art. 198g: żądanie przez użytkownika wieczystego sprzedaży nieruchomości gruntowej
 • Art. 198h: ustalanie ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • Art. 198i: uchwała w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 • Art. 198j: ustalania ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
 • Art. 198k: bonifikata od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej osobie fizycznej
 • Art. 198l: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
 • Rozdział 1. Przepisy przejściowe
 • Art. 199: przepisy przejściowe
 • Art. 200: przepisy przejściowe
 • Art. 201: przepisy przejściowe
 • Art. 202: przepisy przejściowe
 • Art. 203: przepisy przejściowe
 • Art. 204: przepisy przejściowe
 • Art. 205: przepisy przejściowe
 • Art. 206: przepisy przejściowe
 • Art. 207: przepisy przejściowe
 • Art. 207a: przepisy przejściowe
 • Art. 208: przepisy przejściowe
 • Art. 209: przepisy przejściowe
 • Art. 209a: przepisy przejściowe
 • Art. 210: przepisy przejściowe
 • Art. 211: przepisy przejściowe
 • Art. 212: uchylony
 • Art. 213: przepisy przejściowe
 • Art. 214: przepisy przejściowe
 • Art. 214a: przepisy przejściowe
 • Art. 214b: przepisy przejściowe
 • Art. 214c: przepisy przejściowe
 • Art. 215: przepisy przejściowe
 • Art. 216: przepisy przejściowe
 • Art. 216a: przepisy przejściowe
 • Art. 217: przepisy przejściowe
 • Art. 218: przepisy przejściowe
 • Art. 219: przepisy przejściowe
 • Art. 220: przepisy przejściowe
 • Art. 221: przepisy przejściowe
 • Art. 222: przepisy przejściowe
 • Art. 223: przepisy przejściowe
 • Art. 224: przepisy przejściowe
 • Art. 225: przepisy przejściowe
 • Art. 226: przepisy przejściowe
 • Art. 227: uchylony
 • Art. 228: przepisy przejściowe
 • Art. 229: przepisy przejściowe
 • Art. 229a: utracił moc
 • Art. 230: przepisy przejściowe
 • Art. 231: przepisy przejściowe
 • Art. 232: uchylony
 • Art. 233: przepisy przejściowe
 • Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 234: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 235: zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury
 • Art. 236: zmiana ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym
 • Art. 237: zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Art. 238: zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Art. 239: zmiana ustawy o urzędzie Ministra Skarbu Państwa
 • Rozdział 3. Przepisy końcowe
 • Art. 240: przepis końcowy
 • Art. 241: utrata mocy ustaw
 • Art. 242: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.