Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:28:19
 • Rozmiar: 70 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł I. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawy
 • Art. 2: zakres kosztów sądowych
 • Art. 3: pisma podlegające opłacie
 • Art. 4: opłata od pisma wnoszonego przez kilka osób lub w razie współuczestnictwa formalnego
 • Art. 5: katalog wydatków
 • Art. 6: uchylony
 • Art. 7: objaśnienie pojęć
 • Art. 8: odesłanie w sprawie kosztów sądowych do przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 9: upoważnienie ministra do wydania rozporządzenia
 • Tytuł II. Opłaty
 • Dział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 10: zasada wnoszenia opłat razem z pismem
 • Art. 11: rodzaje opłat
 • Art. 12: opłata stała
 • Art. 13: opłata stosunkowa
 • Art. 13a: opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych
 • Art. 13b: opłata w sprawach o roszczenia z tytułu własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości
 • Art. 13c: opłata w sprawach usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej, pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności i zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji
 • Art. 13d: opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym
 • Art. 13e: opłata w sprawach, w których powód podjął próbę pozasądowego rozwiązania sporu
 • Art. 13f: opłata w sprawach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Art. 14: opłata podstawowa
 • Art. 14a: obciążenie powoda kosztami sądowymi
 • Art. 15: opłata tymczasowa
 • Art. 16: obowiązek uiszczenia różnicy pomiędzy opłatą ostateczną a tymczasową
 • Art. 17: opłata za wstąpienie do sprawy osoby na rzecz której prokurator wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek
 • Art. 18: pobieranie całej opłaty
 • Art. 19: opłata częściowa
 • Art. 20: minimalna wysokość opłaty częściowej
 • Art. 21: zaokrąglanie końcówki opłaty w górę
 • Art. 21a: przekazanie sprawy innemu sądowi a pobrane w sprawie opłaty
 • Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw
 • Art. 22: stała opłata od zażalenia na postanowienie
 • Art. 23: stała opłata w kwocie 100 zł
 • Art. 23a: opłata stała od wniosku w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe
 • Art. 24: stałe opłaty w kwocie 300 zł i kwocie 200 zł
 • Art. 25: stała opłata w kwocie100 zł
 • Art. 25a: opłata od pisma o rozszerzenie powództwa lub zmianie wartości przedmiotu sporu
 • Art. 25b: opłata stała od wniosku o doręczenie orzeczenia lub zarządzenia wraz z uzasadnieniem
 • Dział 3. Wysokość opłat w procesie
 • Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
 • Art. 26: opłata stała od pozwu w kwocie 600 zł
 • Art. 26a: opłata w sprawach ochrony praw autorskich, zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zabezpieczenia dowodów
 • Art. 27: pozwy podlegające opłacie stałej 200 zł
 • Art. 27a: opłata stała od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni
 • Art. 27b: opłata stała od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
 • Art. 28: uchylony
 • Art. 28a: opłata od pozwu w sprawie o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego
 • Rozdział 2. Sprawy gospodarcze
 • Art. 29: pozwy podlegające opłacie 5 000 zł
 • Art. 30: opłata stała od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska
 • Art. 31: pozwy podlegające stałej opłacie 1500 zł
 • Art. 32: opłaty od odwołania od decyzji Prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Transportu Kolejowego
 • Art. 32a: opłaty od środków zaskarżenia od decyzji i postanowień dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Art. 33: pozwy podlegające stałej opłacie 3.000 złotych
 • Art. 34: opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
 • Art. 34a: opłata od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony złożonego po zatwierdzeniu planu rozprawy
 • Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Art. 35: opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Art. 36: opłata w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym
 • Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Art. 37: opłata stała od wniosków w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • Art. 38: opłata stała od wniosku o podział majątku wspólnego
 • Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • Art. 39: opłaty stałe od wniosków w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
 • Art. 40: opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
 • Art. 41: opłata stała od wniosku o zniesienie współwłasności
 • Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
 • Art. 42: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Art. 43: opłata stała w kwocie150 zł
 • Art. 43a: opłaty od wniosku o wpis służebności przesyłu i innych wniosków
 • Art. 44: opłata stała w kwocie 100 zł
 • Art. 45: niezależne pobieranie stałych opłat
 • Art. 46: opłata od wniosku o wykreślenie wpisu
 • Art. 47: wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i jej teczek akt
 • Art. 48: opłata od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów
 • Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • Art. 49: opłata od wniosków w sprawach z zakresu prawa spadkowego
 • Art. 50: opłata w kwocie100 zł w sprawach z zakresu prawa spadkowego
 • Art. 51: opłata stała od wniosku o dział spadku
 • Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego
 • Art. 52: opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w KRS
 • Art. 53: opłata od wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS
 • Art. 54: opłata od wniosku o wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • Art. 55: opłata od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców
 • Art. 56: wnioski podlegające opłacie stałej w kwocie 150 zł
 • Art. 57: opłata od wniesionych jednocześnie wniosków o wpis lub zmiany w KRS
 • Art. 58: opłata od skargi na orzeczenie referendarza sądowego
 • Art. 59: opłaty od innych wniosków o wpisu do KRS
 • Art. 60: opłata od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
 • Art. 61: opłata stała od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
 • Art. 62: opłata od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
 • Art. 63: opłata od wniosków o przyjęcie dokumentów
 • Art. 64: opłata od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
 • Rozdział 5a. Sprawy z zakresu rejestru fundacji rodzinnych
 • Art. 64a: opłata od wniosku o zarejestrowanie fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych
 • Art. 64b: opłaty od wniosku o zmianę wpisu dotyczącego fundacji rodzinnej i od skargi na orzeczenie referendarza sądowego
 • Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym
 • Art. 65: opłata od wniosku w sprawach dotyczących przedsiębiorstwa państwowego
 • Art. 66: opłata od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu
 • Art. 67: opłata od wniosku o złożenie i wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego
 • Art. 67a: uchylony
 • Art. 67b: opłata od wniosku o odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego
 • Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym
 • Art. 68: opłata od wniosków w postępowaniu zabezpieczającym
 • Art. 69: opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
 • Dział 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 70: opłata w kwocie 200 zł w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 71: opłata w wysokości 50 zł w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 72: opłaty stałe w kwotach 50 zł i 150 zł w postępowaniu egzekucyjnym
 • Art. 73: opłata od wniosku o egzekucję przez zarząd lub przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
 • Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Art. 74: opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości, uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego i zatwierdzenie układu
 • Art. 75: opłata stała w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Art. 76: opłata w wysokości 100 zł w postępowaniu upadłościowym
 • Art. 76a: opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo skargi na czynności syndyka
 • Art. 76b: opłata od sprzeciwu i zażalenia na postanowienie rozstrzygające sprzeciw
 • Dział 8. Opłaty kancelaryjne
 • Art. 77: opłaty od wniosku o wydanie odpisu, zaświadczenia lub zapisu
 • Art. 77a: zwolnienie od opłaty od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia
 • Art. 78: opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu z akt sprawy
 • Dział 9. Zwrot opłaty
 • Art. 79: zwrot z urzędu wniesionej przez stronę opłaty
 • Art. 80: zwrot różnicy między opłatą pobraną a opłatą należną
 • Art. 80a: dokonywanie zwrotu wniesionej przez stronę opłaty
 • Art. 81: termin przedawnienia roszczeń strony o zwrot opłaty sądowej
 • Art. 82: zarządzenie zwrotu wniesionych opłat
 • Tytuł III. Wydatki
 • Dział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 83: pokrywanie wydatków związanych z działaniem sądu z urzędu
 • Art. 84: zwrot nadmiernych wydatków
 • Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym
 • Art. 85: należności przysługujące świadkowi - zasady obliczania
 • Art. 86: zwrot kosztów podróży dla świadka - obliczanie
 • Art. 87: zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów przez świadka
 • Art. 88: zwrot kosztów osobie towarzyszącej świadkowi
 • Art. 88a: wyłączenie stosowania przepisów do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej
 • Art. 89: wynagrodzenie biegłego
 • Art. 89a: wynagrodzenie biegłego lub zwrot wydatków biegłego
 • Art. 89b: zakreślenie biegłemu terminu do zgłoszenia żądania ustalenia wynagrodzenia lub zwrotu wydatków
 • Art. 89c: przesłanki obniżenia lub nie przyznania wynagrodzenia za sporządzenie opinii
 • Art. 89d: wynagrodzenie lub zwrot wydatków tłumacza
 • Art. 90: zasady obliczania wynagrodzenia dla biegłego
 • Art. 90a: zwrot utraconego zarobku lub dochodu biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd
 • Art. 90b: biegły i tłumacz wezwany w kilku sprawach na ten sam dzień
 • Art. 91: zwrot stronie należności związanych z jej udziałem w sprawie
 • Art. 91a: wynagrodzenie kuratora i zwrot jego wydatków
 • Art. 92: zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu i wynagrodzenia oraz kosztów podróży
 • Art. 93: przyznawanie, ustalanie i wypłata zwrotu wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży
 • Art. 93a: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do przyznawania należności mediatorowi
 • Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych
 • Art. 94: zwolnienie Skarbu Państwa z obowiązku uiszczania opłat
 • Art. 95: pisma procesowe zwolnione od opłaty
 • Art. 96: wyłączenie obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
 • Art. 97: ponoszenie wydatków w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika
 • Art. 98: ponoszenie wydatków w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Art. 98a: zwolnienie z pobierania opłat
 • Art. 98b: ponoszenie wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 99: zwolnienie od opłaty lub jej zwrot w przypadku uznania zażalenia za oczywiście bezzasadne
 • Art. 100: zakres całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych
 • Art. 101: zakres częściowego zwolnienia od kosztów sądowych
 • Art. 102: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Art. 103: zwolnienie od kosztów sądowych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 • Art. 104: zwolnienie od opłat i kosztów organizacji pożytku publicznego i innych organizacji
 • Art. 104a: wyłączenie stosowania przepisów ustawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Art. 105: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Art. 105a: zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego przed upływem terminu do opłacenia pisma
 • Art. 106: zwolnienie od kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • Art. 107: ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Art. 108: zwolnienie od kosztów sądowych a zwrot kosztów procesu przeciwnikowi
 • Art. 109: dochodzenie w celu ustalenia stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej
 • Art. 110: cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych
 • Art. 111: kara grzywny za świadome wprowadzenie w błąd celem uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych
 • Art. 111a: doręczenie postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub o cofnięciu zwolnienia
 • Art. 112: wniosek o zwolnienie od kosztów a bieg postępowania głównego
 • Art. 113: zasady obciążania kosztami sądowymi
 • Art. 114: ustawowe prawo zastawu przysługujące Skarbowi Państwa
 • Art. 115: zaspokojenie należności Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych
 • Art. 115a: zaspokojenie ze spadku należności z tytułu kosztów sądowych
 • Art. 116: przedawnienie roszczeń Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych
 • Art. 117: obciążenie kosztami sądowymi w sprawie zakończonej ugodą sądową
 • Art. 118: uprawnienia referendarza sądowego w zakresie zwalniania od kosztów
 • Tytuł V. Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych
 • Art. 119: przesłanki rozłożenia na raty lub umorzenia należności sądowych
 • Art. 120: rozłożenia na raty zapłaty należności sądowych
 • Art. 121: umorzenie należności sądowych na wniosek dłużnika
 • Art. 121a: umorzenie należności sądowych
 • Art. 122: przesłanki umorzenia należności sądowych
 • Art. 123: podmioty uprawnione do wydania ostatecznej decyzji w sprawie rozłożenia na raty lub umorzenia należności sądowych
 • Art. 124: tryb składania wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności sądowych
 • Art. 125: uprawnienia referendarza sądowego w sprawach należności sądowych
 • Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 126: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 127: zmiana ustawy - Kodeks pracy
 • Art. 128: zmiana ustawy o fundacjach
 • Art. 129: zmiana ustawy o prokuraturze
 • Art. 130: zmiana ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • Art. 131: zmiana ustawy o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
 • Art. 132: zmiana ustawy - Prawo o notariacie
 • Art. 133: zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Art. 134: zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 • Art. 135: zmiana ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Art. 136: zmiana ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Art. 137: zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Art. 138: zmiana ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
 • Art. 139: zmiana ustawy o partiach politycznych
 • Art. 140: zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Art. 141: zmiana ustawy - Prawo bankowe
 • Art. 142: zmiana ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • Art. 143: zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Art. 144: zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej
 • Art. 145: zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Art. 146: zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Art. 147: zmiana ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
 • Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 148: przepis przejściowy
 • Art. 149: przepis przejściowy
 • Art. 150: utrata mocy ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Art. 151: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.