Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja 2021 - nowa oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia


Dz.U.2021.0.457 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 20c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Art. 116. Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

Przy rozpoznawaniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie stosuje się odpowiednio przepisy art. 553 wyłączenie prawa do roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, art. 556 prawo do odszkodowania w razie śmierci oskarżonego § 4, art. 557 roszczenie zwrotne Skarbu Państwa i art. 558 odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Kodeksu postępowania karnego.

Art. 116a. Wystąpienie do państwa UE o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia

Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz do wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 62a i 62b Kodeksu postępowania karnego.

Art. 116b. Wystąpienie do państwa UE o wykonanie grzywny, środków karnych lub orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

§ 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz do wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 66a i 66b Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. W postępowaniu mandatowym o wykonanie grzywny nałożonej mandatem karnym kredytowanym do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej występuje wierzyciel uprawniony według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 116c. Wystąpienie do państwa UE o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego lub jego wykonania

§ 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz do wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 13_62c i art. 62d Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, jest dopuszczalne w sprawach o wykroczenia przewidziane w przepisach rozdziałów XI i XIV Kodeksu wykroczeń.

Art. 117. Zasady ponoszenia kosztów wydatków w toku postępowania

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa.
§ 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła.
§ 3. Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Art. 118. Zryczałtowany charakter wydatków postępowania wykładanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§ 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują:
1) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii;
2) nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której mowa w art. 113 wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego § 2, uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności.

Art. 119. Zasady ponoszenia kosztów postępowania

§ 1. W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowane wydatki i należności, o których mowa w art. 118 zryczałtowany charakter wydatków postępowania wykładanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 1 pkt 1 i 2, na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi:
1) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny – odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
2) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy – oskarżyciel posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 31 śmierć oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania § 1 – odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
§ 3. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
§ 4. Koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia obwinionemu jego prawa do obrony ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Art. 120. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów

§ 1. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku:
1) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) – do prokuratora;
2) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – do prokuratora nadrzędnego.
§ 2. Jeżeli organ nadrzędny, prokurator albo prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Art. 121. Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

§ 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 616 koszty procesu, art. 618 wydatki Skarbu Państwa w postępowaniu karnym § 1 i 3, art 618a–618l, art. 623 przesłanki obligatoryjnego zwolnienia od wyłożenia kosztów, art. 624 przesłanki fakultatywnego zwolnienia od kosztów sądowych § 1, art. 625 koszty sądowe w postępowaniu dotyczącym żołnierza, art. 626 określenie kosztów procesu, art. 630 wydatki ponoszone przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego, art 632a–635, art. 636 § 1 i 2, art 637–639 i art. 641 przedawnienie prawa do zasądzonych kosztów procesu Kodeksu postępowania karnego, przy czym wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego ponoszone w toku czynności wyjaśniających.
§ 2. Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.2001 r. - Dz. U. z 2001r. poz. 1148]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.