Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Rozdział 6. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje

Art. 35. Uprawnienia wojewody do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia państwowego

1. Do czasu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia państwowego, właściwy wojewoda:
1) wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:
a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów,
d) przekazanego na podstawie art. 58a wniosek wojewody o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.) oraz wobec nieruchomości, w odniesieniu do których wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu na podstawie art. 46a decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomością ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2) reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
3) przejmuje inne niż środki finansowe mienie pozostałe po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub gospodaruje tym mieniem;
4) przyjmuje na rzecz Skarbu Państwa darowizny mienia;
5) przyjmuje, a także wykonuje czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zakres zwykłego zarządu wobec spadków i darowizn mienia na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczonych i zrealizowanych przez konsula na mocy przepisów odrębnych;
6) (uchylony)
7) wykonuje inne czynności, o których mowa w art. 5 gospodarka nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu Państwa ust. 1.
2. Właściwość wojewody ustala się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b – według siedziby jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa, w przypadku gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się na obszarze właściwości jednego wojewody, albo miejsca, w którym znajduje się przejęte przez Skarb Państwa mienie lub jego przeważająca część, gdy mienie jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej lub spółki z udziałem Skarbu Państwa znajduje się na obszarze właściwości kilku wojewodów;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 3 – według miejsca, w którym znajduje się mienie lub jego przeważająca część;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – według miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić, według miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego przeważająca część;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – według miejsca położenia przeważającej części składników majątkowych będących przedmiotem darowizn na rzecz Skarbu Państwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, właściwy jest wojewoda mazowiecki.
4. O sposobie zagospodarowania mienia, o którym mowa w ust. 1, w tym nieruchomości, rozstrzyga właściwy wojewoda, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Dotyczy to również przypadku, gdy przedmiotem darowizny, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Rozstrzygnięcie o sposobie zagospodarowania nieruchomości może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 4a.
4a. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informacje o nieruchomościach wchodzących w skład mienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich przejęcia lub nabycia na rzecz Skarbu Państwa.
5. Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na cele określone w art. 51 , art. 51a , art. 58 ust. 1, art. 59 darowizna nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji lub organizacji pożytku publicznego ust. 1 i art. 60 gospodarowanie nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby statutowe niektórych jednostek organizacyjnych ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.
6. Wojewoda przekazuje nieruchomości, wchodzące w skład mienia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją, na żądanie ministra właściwego do spraw zagranicznych, w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku przeznaczenia tych nieruchomości na cele określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu.

Art. 36. Wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa przez Prezesa rady Ministrów i ministra do spraw finansów publicznych

1. Jeżeli z przepisów odrębnych nie wynika, której państwowej osobie prawnej przysługują prawa majątkowe do składnika mienia państwowego, prawa te przysługują Skarbowi Państwa.
2. Prezes Rady Ministrów wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia określone w przepisach odrębnych oraz uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa względem państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 441 mienie państwowe ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, chyba że z przepisów odrębnych wynika właściwość innego organu jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do składnika mienia państwowego, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu lub jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje w imieniu Skarbu Państwa przysługujące Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z prawa własności nieruchomości, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
5. (uchylony)
6. Prezes Rady Ministrów może przekazać wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa do poszczególnych składników mienia państwowego innemu organowi lub jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa.

Art. 36a. Uprawnienia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia wynikające z praw autorskich i pokrewnych, w tym w zakresie zezwalania na wykonywanie praw zależnych, chyba że z przepisów odrębnych lub czynności prawnej wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do dziedzictwa narodowego, może zawierać nieodpłatne umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych o charakterze niewyłącznym w sytuacji, gdy z korzystaniem takim nie wiąże się osiąganie bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.
3. W przypadku innego rodzaju korzystania niż określone w ust. 2 wyceny praw autorskich lub pokrewnych dokonuje się na podstawie ich wartości rynkowej.

Art. 37. Potrącenia z wierzytelności Skarbu Państwa

1. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa przysługującej danemu podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa może być dokonane, jeżeli potrącana wierzytelność wzajemna przysługuje wobec tego samego podmiotu reprezentującego Skarb Państwa.
2. Z wierzytelności Skarbu Państwa nie można potrącić wierzytelności wzajemnej, która była przedmiotem obrotu jako wierzytelność wobec Skarbu Państwa.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.