Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Rozdział 4. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Art. 24. Zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Do zadań Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, zwanej dalej „Radą”, należy wydawanie opinii dotyczących:
1) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
a) Skarb Państwa,
b) państwową osobę prawną,
c) spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
d) podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
1a) kandydatów na pełnomocników wspólnika;
1b) kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a wskazywanie kandydata na członka organu nadzorczego spółki ust. 1;
1c) kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 podmioty uprawnione do uzyskania opinii Rady;
5) spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25. Opinie Rady

1. Rada, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wydaje opinie, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, na wniosek:
1) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;
2) państwowej osoby prawnej;
3) spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
4) podmiotu, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
5) organu administracji rządowej lub państwowej osoby prawnej, w przypadku, o którym mowa w art. 19a wskazywanie kandydata na członka organu nadzorczego spółki ust. 1;
6) organu uprawnionego do powoływania członków organu nadzorczego państwowej osoby prawnej.
2. Wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, zawiera:
1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres zamieszkania kandydata;
2) wskazanie wnioskodawcy;
3) firmę, siedzibę i informacje o strukturze właścicielskiej podmiotu, do którego kandydat jest wskazywany;
4) w przypadku gdy kandydat jest wskazywany na okres kadencji, wskazanie okresu oraz numeru kadencji;
5) uzasadnienie wniosku;
6) podpis złożony w imieniu wnioskodawcy.
3. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, dołącza się:
1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:
a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,
b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;
2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych oraz
b) spełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 1 lit. a–j;
3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:
a) braku okoliczności wymienionych w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 2–5 i ust. 5,
b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata, w zakresie dotyczącym funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.
3a. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, złoży podmiot lub organ inny niż określony w ust. 1, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego zwraca wniosek wnioskodawcy.
4. W przypadku gdy wniosek o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, przewodniczący Rady lub inna osoba upoważniona przez niego może, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, żądać uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę. Wnioskodawca uzupełnia wniosek w terminie wskazanym w żądaniu.
4a. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, przepisu ust. 7 nie stosuje się.
5. W przypadku skierowania żądania, o którym mowa w ust. 4, bieg terminu do wydania opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, rozpoczyna się w dniu doręczenia Radzie uzupełnienia wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku we wskazanym terminie, wniosek jest zwracany wnioskodawcy.
6. Do wniosku o wydanie opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, można dołączyć dokumenty i oświadczenia kandydata, dotyczące innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1–3 i 5.
7. Niezajęcie stanowiska przez Radę w terminie określonym w ust. 1 jest równoznaczne z opinią pozytywną.
8. Rada, wydając opinie, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, ocenia, czy kandydat:
1) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika;
2) spełnia ustawowe wymogi dla kandydata na członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek;
3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji członka organu nadzorczego albo pełnomocnika wspólnika.
9. Informacja o wydaniu pozytywnych opinii, o których mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 1–1c, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. Rada przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań.

Art. 26. Podmioty uprawnione do uzyskania opinii Rady

1. O opinię, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 4, mogą zwrócić się do Rady uprawnione do powoływania członka organu zarządzającego organy spółek:
1) z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;
2) wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 zasady zarządzania mieniem państwowym pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Do wydawania opinii, o której mowa w art. 24 zadania Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych pkt 4, przepis art. 25 opinie Rady stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o wydanie opinii dołącza się:
1) oświadczenia kandydata i informacje dotyczące:
a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych,
b) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów wraz ze wskazaniem, który z tych podmiotów jest spółką, o której mowa w art. 19c ograniczenie członkostwa w organizacjach nadzorczych spółek, oraz ze wskazaniem podmiotów lub organów, które wskazały kandydata do pełnienia funkcji w organach;
2) poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
3) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4) oświadczenia kandydata, złożone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku, o:
a) spełnianiu wymogów określonych w art. 22 wymogi dla kandydatów na członków organów zarządzających,
b) prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe,
c) sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata.

Art. 27. Skład Rady

1. W skład Rady wchodzi 8 członków.
2. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta w pełni z praw publicznych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnienia funkcji w Radzie i wykonywania powierzonych jej obowiązków, oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków;
5) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1–3 i 5, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady, oraz inne wymogi określone w przepisach odrębnych dla członka organu nadzorczego.
3. Członek Rady nie może być członkiem organu nadzorczego spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej ani spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Art. 28. Powoływanie i odwoływanie członków Rady

1. Członków Rady powołuje i odwołuje:
1) Prezes Rady Ministrów – czterech członków,
2) minister właściwy do spraw aktywów państwowych – czterech członków.
2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1) odwołania odpowiednio przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
2) złożenia rezygnacji;
3) śmierci;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2a. Ustanie członkostwa w Radzie nie wstrzymuje jej prac, chyba że skład Rady uległ zmniejszeniu o więcej niż 2 członków.
3. Informacja o powołaniu członka Rady i ustaniu członkostwa w Radzie jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Art. 29. Przewodniczący Rady

1. Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i kieruje jej pracami.
3. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Rada podejmuje uchwały. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 5 członków Rady.
4. Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady przysługuje dieta za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Kwota diety jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, ustala regulamin organizacyjny Rady określający szczegółową organizację Rady, w tym sposób podejmowania uchwał w czasie posiedzeń Rady oraz przy użyciu technicznych środków porozumiewania się na odległość, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia warunków dla efektywnego działania Rady, skutecznego sprawowania nadzoru nad spółkami przez rady nadzorcze oraz należytego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość diety przysługującej przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków;
2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.

Art. 30. Obsługa administracyjno-biurowa Rady

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. Koszty działania Rady, w tym diet jej członków, są pokrywane z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.