Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo oświatowe


Dz.U.2023.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rozdział 10. Przepis epizodyczny i przepis końcowy

Art. 188. Rozporządzenie w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej,
2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, a także możliwości prowadzenia niektórych form doskonalenia i dokształcania przez szkoły wyższe oraz inne jednostki.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 do placówek doskonalenia stosuje się przepisy dotyczące placówek.

Art. 188a. Przepis epizodyczny

1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki uczniom rozpoczynającym od roku szkolnego 2023/2024 kształcenie w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej szkole I stopnia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, mogą być tworzone dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowane organizacyjnie odpowiednio liceum ogólnokształcącemu, technikum lub branżowej szkole I stopnia.
2. Dodatkowa lokalizacja, o której mowa w ust. 1, może funkcjonować w roku szkolnym 2023/2024.
3. Okres funkcjonowania dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, może obejmować cały rok szkolny 2023/2024 lub jego część.
4. Utworzenie dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, zawiera:
1) nazwę i adres siedziby szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie dodatkowa lokalizacja, o której mowa w ust. 1;
2) adres dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1;
3) okres funkcjonowania dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1.
6. Do tworzenia i likwidacji dodatkowej lokalizacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 89 likwidacja szkoły lub placówki publicznej.

Art. 189. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.01.2017 r. - Dz.U.z 2017 r. poz. 59.
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 - ogłosz. 11.01.2017 r.) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 4, art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.