Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo oświatowe


Dz.U.2023.0.900 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rozdział 9. Placówki doskonalenia nauczycieli

Art. 183. Placówki doskonalenia nauczycieli

1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami doskonalenia”.
2. Do zadań placówek doskonalenia, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, należy także podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek.
3. Ministrowie prowadzący placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, mogą powierzać tym placówkom wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji, zapewniając środki na ich realizację.
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych.
5. Niepubliczne placówki doskonalenia mogą zakładać i prowadzić osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 188 rozporządzenie w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia ust. 1 do niepublicznych placówek doskonalenia stosuje się przepisy rozdziału 8.

Art. 184. Tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli

1. Placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.
3. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w ust. 4.
4. Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:
1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
2) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,
b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
4) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
5) opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;
6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
7) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
10) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.
5. Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.
6. Z opłat, o których mowa w ust. 5, zwolnione są placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.
7. Akredytację przyznaje się na okres 5 lat.
8. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 7, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonym w ust. 4.

Art. 185. Wstępna akredytacja

1. Organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która przedstawi statut zgodny z przepisami prawa oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 4 pkt 6 i 8. Do uzyskania wstępnej akredytacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 3, 5 i 6.
2. Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia.
3. W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, o której mowa w ust. 1, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 4 nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

Art. 186. Cofnięcie akredytacji

1. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.
2. Placówka doskonalenia, której cofnięto akredytację, jest obowiązana:
1) w terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji wprowadzić roczny program naprawczy;
2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia rocznego programu naprawczego poddać się ocenie działalności przeprowadzanej przez kuratora oświaty w zakresie określonym w art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 4.
3. Kurator oświaty przeprowadza ocenę działalności placówki doskonalenia, która zrealizowała program naprawczy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie określonym w art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 4.
4. Placówka doskonalenia, która zrealizowała program naprawczy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ulega likwidacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 188 rozporządzenie w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia ust. 1, jeżeli kurator oświaty stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny, o której mowa w ust. 3, niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

Art. 187. Rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania i cofania akredytacji placówkom doskonalenia

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 184 tryb uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli ust. 3, warunki wynagradzania jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację, uwzględniając wykaz dokumentów, które placówka doskonalenia jest obowiązana przedstawić kuratorowi oświaty, wymagania dotyczące członków zespołu, zadania przewodniczącego zespołu, sposób oceniania placówki doskonalenia nauczycieli, w tym przeprowadzania wizyty akredytacyjnej, oraz sposób dokumentowania przebiegu prac zespołu.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać w szczególności udział w zespole niezależnych specjalistów w dziedzinie doskonalenia i kształcenia nauczycieli, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz ustalać wysokość wynagrodzenia tych specjalistów, tak aby łączna kwota kosztów wynagrodzeń członków zespołu, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, wraz z pochodnymi, nie przekraczała łącznej kwoty opłat wniesionych z tytułu akredytacji w danym roku, a także ustalać wysokość opłaty wnoszonej przez placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację, tak aby nie przekraczała ona kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Art. 188. Rozporządzenie w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej,
2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, a także możliwości prowadzenia niektórych form doskonalenia i dokształcania przez szkoły wyższe oraz inne jednostki.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 do placówek doskonalenia stosuje się przepisy dotyczące placówek.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.