Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo oświatowe


Dz.U.2024.0.737 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rozdział 8. Szkoły i placówki niepubliczne

Art. 168. Zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji

1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 uprawnienia niepublicznej szkoły artystycznej ust. 4 i art. 179 cofnięcie uprawnień szkoły publicznej.
4. Zgłoszenie do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku:
a) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
b) placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 – formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 1a, którą placówka albo centrum będzie prowadzić,
c) branżowego centrum umiejętności – wskazanie organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, z którą osoba zamierzająca prowadzić to centrum zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 3a; do zgłoszenia dołącza się kopię porozumienia poświadczoną za zgodność z oryginałem;
2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego – informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
2b) w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
ca) w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 1a pkt 1 i 2 – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
4) statut szkoły lub placówki;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
a) art. 14 szkoła publiczna ust. 3 – w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
b) art. 14 szkoła publiczna ust. 4 – w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 1 – informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3;
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.
4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3.
5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 rady rynku pracy ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 1, wpisuje się do ewidencji na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli organ, o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 4 oraz jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 4 w zakresie kształcenia ogólnego.
7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek ust. 1 pkt 1.
7a. Niepubliczna placówka albo centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, mogą zostać wpisane do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę albo centrum do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 statut szkoły lub placówki ust. 2.
8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię organu odpowiedzialnego za wskazywanie ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.
11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera:
1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
2) datę i numer wpisu do ewidencji;
3) nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
4a) w przypadku branżowego centrum umiejętności – nazwę organizacji branżowej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c;
5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;
6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła;
6a) w przypadku szkoły artystycznej – nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła;
6b) w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4 – określenie formy pozaszkolnej, którą prowadzi odpowiednio placówka albo centrum;
7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
12. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9–12 stosuje się odpowiednio.
15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym przepisie.
16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej.

Art. 169. Wykreślenie wpisu szkoły lub placówki z ewidencji

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:
a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 4 pkt 6, albo
b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 4
– jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi ust. 2;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
6) niezrealizowania przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym mowa w art. 180 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi ust. 3.
2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ lub podmiot, o których mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1 albo 2, powiadamiają o wykreśleniu szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4 i 6, przepisy art. 172 statut szkoły lub placówki ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

Art. 170. Prowadzenie działalności oświatowej

1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.
2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
3. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować osobę korzystającą z tej działalności, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodziców, że działalność ta nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Art. 171. Obowiązki podmiotu prowadzącego działalność oświatową

Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 prowadzenie działalności oświatowej ust. 2, jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki osobom korzystającym z tej działalności, w szczególności opiekę nad osobami niepełnoletnimi.

Art. 172. Statut szkoły lub placówki

1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:
a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
4b) w przypadku szkół artystycznych:
a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych;
4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
4d) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;
4e) poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 1a – w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;
4f) organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, z którą organ prowadzący branżowe centrum umiejętności zawarł porozumienie, o którym mowa w art. 8 szkoły i placówki ust. 3a, jeżeli organizacja ta nie jest organem prowadzącym to centrum – w przypadku branżowego centrum umiejętności;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a) art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1 i 2, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 1, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 i 2 oraz art. 150 elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki ust. 2 pkt 4 lit. e–fd – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania wojskowego,
b) art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych;
7a) zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe – z tym że statut placówki i centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy uwzględnia warunki, o których mowa w art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 1;
8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 szkoła publiczna ust. 4 pkt 3;
9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
3. Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 statut przedszkola ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1 i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
5. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Art. 172a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe

1. Przepis art. 68 zadania dyrektora szkoły lub placówki ust. 7–7d stosuje się do szkół niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół artystycznych.
2. Przepisy wydane na podstawie art. 117 kształcenie ustawiczne ust. 5 stosuje się również do niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności.

Art. 173. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do szkół i przedszkoli niepublicznych

1. Przepisy art. 106 stołówka ust. 1–3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.
2. Przepisy art. 108 realizacja zadań statutowych przez przedszkole stosuje się do przedszkoli niepublicznych.
3. Przepisy art. 44a narzędzia informatyczne wspierające realizację działalności szkól i placówek stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Art. 173a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek

Przepisy art. 125a zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole lub placówce ust. 1–5 i 7, art. 127 kształcenie specjalne ust. 16a i 17a, art. 128 korzystanie z pomieszczeń podmiotu leczniczego lub jednostki pomocy społecznej dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych ust. 4–8 oraz przepisy wydane na podstawie art. 125a zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole lub placówce ust. 6 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek.

Art. 174. Opłaty w niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

1. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7 i 8, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 123 rozporządzenie w sprawie zasad działania placówek ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem przepisów określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
2. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą pobierać opłaty wyłącznie za wyżywienie wychowanków w ośrodku w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
4. Organ prowadzący młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2. Organ prowadzący może upoważnić do udzielania zwolnień dyrektora młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
5. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 7, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 127 kształcenie specjalne ust. 1 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 2 oraz ust. 20.

Art. 175. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkolno-wychowawczych i innych placówek

Do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych stosuje się przepisy art. 127 kształcenie specjalne ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 1.

Art. 176. Uprawnienia niepublicznej szkoły artystycznej

1. Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne założonej zgodnie z art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1–10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności.
2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez niepubliczną szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3. W przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1, jest obowiązana sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień publicznej szkoły artystycznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia publicznej szkoły artystycznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 szkoła publiczna ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Art. 177. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do niepublicznych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych

Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio art. 127 kształcenie specjalne ust. 1–3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 5, art. 127 kształcenie specjalne ust. 19 pkt 2 i ust. 20.

Art. 178. Nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 3, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na założenie lub prowadzenie szkoły, o której mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.
3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną zawiera cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także czas trwania i uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:
1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – opinię jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu, wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale;
3) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:
a) podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,
b) program nauczania tego zawodu,
c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
d) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 rady rynku pracy ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) pozytywną opinię w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla tego zawodu, wydaną przez jednostkę naukową właściwą dla tego zawodu, a także pozytywną opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, właściwego dla tego zawodu ze względu na treść wniosku, o którym mowa w ust. 2,
f) harmonogram realizacji eksperymentu wraz z określeniem niezbędnych zasobów, w tym kadrowych, finansowych, rzeczowych oraz lokalowych,
g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
4) pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego decyzja obejmuje również przypisanie do kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz do zawodu poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz zawodu, stosuje się przepisy art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 14 szkoła publiczna ust. 4, jeżeli uzna ją za eksperymentalną.
6. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1, która dołącza swoją opinię.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w decyzji, o której mowa w ust. 5, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez szkoły, placówki i centra kształcenia ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
8. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych, o których mowa w ust. 5.

Art. 179. Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej

1. Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14 szkoła publiczna ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 7. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.
2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – semestru kształcenia.
3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej.

Art. 180. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty. Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w niepublicznych szkołach artystycznych, który sprawują właściwi kuratorzy oświaty. Przepisy art. 44 tworzenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ust. 1 i 2, art. 55 zakres nadzoru pedagogicznego oraz przepisy wydane na podstawie art. 44 tworzenie warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ust. 3 i art. 60 zadania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 10 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub placówkę prowadzą działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie wypełniają zobowiązań, o których mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 4 pkt 6, lub nie spełniają warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej – warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole niespełniającej wymogów określonych w ustawie ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca usunięcie uchybień, wskazując, w zależności od oceny zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień, termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania polecenia.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia.

Art. 181. Wpis do ewidencji prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

1. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 1, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji, art. 169 wykreślenie wpisu szkoły lub placówki z ewidencji, art. 170 prowadzenie działalności oświatowej ust. 1 i 2, art. 172 statut szkoły lub placówki i art. 180 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
2. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 13, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
3. Przekształcenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola w trybie określonym w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ust. 13, z tym że do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola.

Art. 182. Połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół

Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień publicznej szkoły artystycznej oraz uzyskiwania dotacji.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.