Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo oświatowe


Dz.U.2024.0.737 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Rozdział 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

Art. 130. Przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3–5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki.
5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
6. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
6a. Czynności określone w art. 150 elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki ust. 7–9 i art. 158 listy kandydatów ust. 6–9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3–5 i 8.
7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

Art. 131. Kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
9. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej i art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 i 232), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki.

Art. 132. Pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:
1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1;
2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 i 4 oraz art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1;
3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4 i art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Art. 133. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 5. Przepisy art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 9 i 10 stosuje się.
3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, której ustalono obwód.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, której nie ustalono obwodu, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tej szkole.
6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 134. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a–c, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 zadania służby medycyny pracy ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437);
3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2257), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872);
5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 orzeczenie psychologiczne i wniosek o ponowne badanie ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1330), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.
5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły ponadpodstawowej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 135. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia

1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 2;
4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;
5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 4;
6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 5;
7) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.
2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
3. (uchylony)
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
3) (uchylony)
4) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 7.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
6a. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.
6b. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
7. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora branżowej szkoły II stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 136. Kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej

1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 2;
2a) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 3, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
2b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 4;
2c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 5;
2d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 6, przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
3) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej program nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie – uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Art. 137. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.
4. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1 i art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc w szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 4, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.

Art. 138. Kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej

1. Do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brany pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.
4. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej.

Art. 139. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 140. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. Do klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, oddziale albo klasie wstępnej, o których mowa w ust. 1 lub 2, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wynik:
a) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1,
b) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 2 – w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 2;
3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.

Art. 141. Kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych

1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych;
2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. (uchylony)
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 16 – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
6. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.
7. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 3–5 stosuje się.

Art. 142. Kryteria przyjęć do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.
4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2.
6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.
7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż I albo roku kształcenia wyższego niż I przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.
9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej,
3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych
– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych na równych i przejrzystych zasadach oceny ich uzdolnień, predyspozycji i praktycznych umiejętności oraz mając na uwadze sprawność postępowania rekrutacyjnego, a także potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego w przypadku prowadzenia przez publiczną szkołę artystyczną kształcenia ogólnego.
11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej, uwzględniając strukturę organizacyjną publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych.
12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych przepisy art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, art. 150 elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki i art 156–161 stosuje się odpowiednio.

Art. 143. Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON

1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2 pkt 1 i 3–7. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.

Art. 144. Kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia

1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2. Przepis art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 5. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, z tym że spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Przepisy art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 6, 9 i 10 stosuje się.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na terenie tego powiatu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4 dany powiat nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia organizowane w tej placówce. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 145. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2;
3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.
2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 5. Przepisy art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 9 i 10 stosuje się.
3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa niż najniższa liczba punktów przyznana za jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania nadal dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą organu prowadzącego, może przyjąć uczniów szkół innych niż artystyczne albo studentów uczelni artystycznych.

Art. 146. Kryteria przyjęć do publicznych szkół, placówek lub centrów realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2. Przepis art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6a stosuje się.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych prowadzonych przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Art. 147. Kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy

1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 2;
2) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 4;
3) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1 pkt 5.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 16 – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6 pkt 2;
3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia – kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
6. Organ prowadzący publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, może przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed kryterium, o którym mowa w ust. 2.
7. Przepisy ust. 1–6 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, na zlecenie innych podmiotów.

Art. 148. Wykaz organizowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Art. 149. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa się odpowiednio do dyrektora:
1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;
2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej – na wybrane zajęcia w tej placówce;
3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
4) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;
5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;
6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

Art. 150. Elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki

1. Wniosek, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych – wskazanie wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, w danej szkole.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 2, art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 4, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 6, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 3, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 3 i 7, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 3 i 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 3, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 4, art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 3, art. 142 kryteria przyjęć do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych ust. 5, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 4, art. 144 kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia ust. 3, art. 145 kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ust. 1 pkt 1 i 2, art. 146 kryteria przyjęć do publicznych szkół, placówek lub centrów realizujących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ust. 1 i art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 4, art. 133 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej ust. 2, art. 144 kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia ust. 4 i art. 145 kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ust. 1 pkt 3;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 132 pierwszeństwo w przyjęciu do publicznej szkoły ponadpodstawowej, art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1 i 5, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1 pkt 1, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1 i 7, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 pkt 1–3 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 147 kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy ust. 1 i 2, odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy VI szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 rozporzadzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami ust. 1,
e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,
f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 zadania służby medycyny pracy ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 orzeczenie psychologiczne i wniosek o ponowne badanie ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,
fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich,
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
i) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 pkt 2 i art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 pkt 3.
j) (uchylona)
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–h, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a wyznaczenie asystenta rodziny § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–h, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie:
1) 14 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 1 i art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej;
2) 5 dni – w przypadku postępowania rekrutacyjnego , o którym mowa w art 134–136, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 4, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4 i art 140–147.
8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 i 1565).
9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Art. 151. Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 133 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 152. Wzór zgłoszenia dziecka lub wniosku o przyjęcie dziecka do placówki

Organ prowadzący publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły lub publiczne placówki może określić wzór wniosku lub wzór zgłoszenia, o których mowa w art. 150 elementy wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki i art. 151 zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej.

Art. 153. Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6.
3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez publiczne placówki oświatowo-wychowawcze oraz postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania przeprowadza się odpowiednio na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą lub na wolne miejsca w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
4. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą oraz rodzice dzieci lub osoby pełnoletnie przyjęte do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte, lub kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, ustalony zgodnie z ust. 5.
5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.
6. Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w ust. 4, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne może złożyć taką deklarację w każdym roku szkolnym, aż do roku poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.

Art. 154. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1 – określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 oddziały dwujęzyczne ust. 3, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.
2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:
1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 5 i art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 7, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 2 oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 6
– biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2.
3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego ust. 4−6 i art. 133 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej ust. 2 i 3.
4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o:
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 1 i 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1 i art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 i 2;
2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 i 4;
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 2 pkt 2, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 4 pkt 1, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 6 pkt 2, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 2 pkt 2, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 3 pkt 3 i art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 3 pkt 2, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 1, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 4, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 i 2 oraz art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1.
5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje, o których mowa w ust. 2–4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego lub publicznych szkół, a także oddziałów przedszkolnych w nowo tworzonych publicznych szkołach podstawowych, w postępowaniu rekrutacyjnym albo postępowaniu uzupełniającym, ustalonego zgodnie z ust. 1.
6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1–5, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 i 5, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej.
7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym terminy składania dokumentów.
8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.
9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Art. 155. Obowiązki informacyjne rodziców dziecka

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Art. 156. Zasady składania wniosku o przyjęcie do publicznych form wychowania przedszkolnego lub publicznych szkół

1. Wniosek, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Art. 157. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 158 listy kandydatów ust. 1;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 listy kandydatów ust. 3;
3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 5, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 7, art. 136 kryteria przyjęć na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej ust. 2, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 1 pkt 3, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 1 i 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 1 pkt 2, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 1 i 2, art. 142 kryteria przyjęć do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych ust. 4, art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 1 pkt 4 i art. 144 kryteria przyjęć na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia ust. 2;
4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 kryteria przyjęć do publicznej szkoły dla dorosłych ust. 6;
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Art. 158. Listy kandydatów

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
10. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 6–8, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Art. 159. Postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonych publicznych placówek

1. Postępowanie rekrutacyjne:
1) do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, o której mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 8, a także oddziału przedszkolnego w nowo tworzonej publicznej szkole podstawowej,
2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w nowo tworzonej publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,
3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowo tworzonej publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 4
– przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu, publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych przez ten organ.
2. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8, nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8, postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.
3. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w:
1) ust. 1 – wykonuje dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8, w których została powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzająca to postępowanie rekrutacyjne, w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum;
2) ust. 2 – wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 3, 4 i 8.

Art. 160. Postępowanie z danymi osobowymi kandydatów do publicznych placówek wychowania lub oświaty

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Art. 161. Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Art. 162. Rozporządzenie w sprawie przeliczania na punkty kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 2 pkt 1–4, art. 135 kryteria przyjęć do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej ust. 6, art. 138 kryteria przyjęć do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej ust. 4, art. 139 pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez MON ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 komisja rekrutacyjna, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania zadań przez komisję rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz właściwego dokumentowania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Art. 163. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozdziału

1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
2. Warunki i tryb przyjmowania do szkół, o których mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 112 przyjęcie do służby kandydackiej ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127).

Art. 164. Zmiana szkoły przez ucznia

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze:
1) szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu,
2) szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej – do szkoły publicznej tego samego typu
– o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis art. 130 przyjmowanie do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół i placówek ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i planów nauczania ust. 1 pkt 7.
3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się odpowiednio zgodnie z art. 44l egzamin klasyfikacyjny lub art. 44wa egzamin klasyfikacyjny ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych ustawy o systemie oświaty.
4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej szkoły artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się odpowiednio zgodnie z art. 44l egzamin klasyfikacyjny lub art. 44wa egzamin klasyfikacyjny ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych ustawy o systemie oświaty.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1,
2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – może być przyjęty do szkoły publicznej innego typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy, niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 2
– uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.