Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Kodeks etyki komornika sądowego


- Uchwała nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 06 września 2016 r. ze zm. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Samorząd komorniczy na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 202 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (dalej „uoks”), reprezentując komorników sądowych oraz sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, uchwala Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego (zwany dalej „Kodeksem Etyki”) w celu skonkretyzowania zasad wykonywania zawodu komornika wyrażających się w szczególności w obowiązkach: postępowania zgodnego z prawem i sumieniem, dochowania tajemnicy prawnie chronionej oraz kierowania się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Dział I Zasady ogólne

§ 2. Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej

Uchybienie zasadom etyki zawodowej, rozumiane jako postępowanie sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości, narusza powagę i godność urzędu komornika sądowego, stanowiąc podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 222 pkt 1 uoks.

§ 3. Zadania organów samorządu komorniczego

Organy samorządu komorniczego sprawują pieczę nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej oraz stoją na straży powagi, godności i niezależności samorządu zawodowego.
Krajowa Rada Komornicza jest uprawniona do dokonywania zmian i wykładni Kodeksu Etyki.
Każdy Komornik obowiązany jest współdziałać w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronić jego tożsamości i niezależności.
W przypadkach niewymienionych w Kodeksie Etyki komornicy powinni kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach samorządu i orzecznictwie komisji dyscyplinarnej.

§ 4. Składanie przyrzeczenia

Komornik po powołaniu, na najbliższym walnym zgromadzeniu izby komorniczej składa następujące przyrzeczenie:

„Oświadczam, że treść Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego jest mi znana i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowień”.

§ 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Komornik, który naruszył zasady etyki zawodowej, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.
Obwiniony nie może uchylać się przed postępowaniem dyscyplinarnym ani dążyć do uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia inną drogą niż w sposób zgodny z prawem i etyką.
Komornik obowiązany jest do współdziałania z Krajową Radą Komorniczą, radą izby komorniczej, komornikami wizytatorami, Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz Komisją Dyscyplinarną, a w szczególności do niezwłocznego stawienia się na wezwanie, do udostępnienia pomieszczeń kancelarii oraz do okazania urządzeń ewidencyjnych, akt egzekucyjnych, systemu teleinformatycznego, innych dokumentów, a w zakresie finansowym: urządzeń do ewidencji operacji finansowych w postaci papierowej i elektronicznej, wyciągów bankowych i środków pieniężnych w gotówce.

Dział II Zasady pełnienia służby

Rozdział I Obowiązki komornika

§ 6. Obowiązki komornika

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, obowiązany jest do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i swoim sumieniem, złożonym ślubowaniem oraz przyrzeczeniem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wykazywania się należytą rzetelnością i sumiennością, kierowania się zasadami uczciwości, godności, honoru oraz do dochowania tajemnicy prawnie chronionej.
Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli, wiedzy, w sposób bezstronny, ze szczególnym poszanowaniem praw i godności stron podejmowanych czynności, uczestników postępowania oraz podwładnych.

§ 8. Organy uprawnione do informowania w środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika oraz samorządu komorniczego

Wyłącznie rady izb komorniczych, ich przewodniczący, Krajowa Rada Komornicza, prezes Krajowej Rady Komorniczej lub osoby przez nich upoważnione, rzecznicy prasowi, Rzecznik Dyscyplinarny, a także przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej uprawnieni są do informowania w środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika oraz samorządu komorniczego.
Komornik, którego czynności służbowe budzą zainteresowanie mediów, może udzielić informacji w niezbędnym zakresie, z poszanowaniem obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej, bacząc by jego wypowiedzi nie godziły w dobro samorządu komorniczego. Komornik zobowiązany jest zwrócić się do właściwych organów samorządu, celem uzyskania należytego wsparcia co do zakresu i formy udzielania informacji.

§ 9. Podporządkowanie prawu

Przy wykonywaniu czynności zawodowych komornik podlega wyłącznie ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego przy którym działa oraz zasadom etyki zawodowej.

§ 10. Bezstronność komornika

Bezstronność komornika wyraża się w szczególności w podejmowaniu decyzji na podstawie obiektywnych kryteriów wolnych od osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji i wpływu innych osób.

§ 11. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Komornik obowiązany jest stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Doskonalenie zawodowe polega na samokształceniu oraz obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniach organizowanych przez organy samorządu, a także uczestnictwie w innych konferencjach i seminariach.
Komornik obowiązany jest dbać o najwyższy poziom profesjonalizmu swoich pracowników, w szczególności poprzez ich zaznajamianie w niezbędnym zakresie z obowiązującym stanem prawnym.

Rozdział II Wykonywanie zawodu

§ 14. Obowiązek troszczenia się o sprawność, szybkość i rzetelność podejmowanych czynności egzekucyjnych

Komornik obowiązany jest troszczyć się o sprawność, szybkość i rzetelność podejmowanych czynności egzekucyjnych, a w szczególności: przestrzegać wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów, czuwać nad biegiem spraw i niezwłocznie na wniosek stron udzielać informacji o wynikach postępowania, podejmować czynności bez zbędnej zwłoki i kontrolować systematycznie ich przebieg, dbać o zachowanie kultury i miejsca pracy odpowiednio do godności urzędu, w sprawach finansowych dochować szczególnej rzetelności i skrupulatności.
Komornik podczas przeprowadzanych czynności służbowych zobowiązany jest wskazać ich podstawę, przedstawić stosowne dokumenty, identyfikator służbowy oraz zachowywać się z należytą kulturą osobistą.
Komornik w zakresie ubioru swojego jak i pracowników, winien respektować uznane standardy i unikać ekstrawagancji.

Rozdział III Uczciwa konkurencja

§ 18. Obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej

Komornik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej, a w szczególności od:
wpływania w sposób bezpośredni lub pośredni na wybór komornika dokonywany przez wierzycieli,
ustalania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w nieuzasadnionej wysokości,
korzystania z usług pośredników, którzy zawodowo bądź w innej formie zjednują dla komornika wierzycieli,
dokonywania innej identyfikacji komornika oraz kancelarii niż określona w odpowiednich przepisach,
inspirowania lub redagowania przez komornika relacji medialnych z przeprowadzonych przez siebie lub innych komorników czynności służbowych,
zawierania, bez względu na formę, umów dotyczących prowadzenia postępowań egzekucyjnych z wierzycielami lub ich przedstawicielami,
uczestniczenia w jakiejkolwiek formie w przedsiębiorstwach windykacyjnych lub dokonujących obrotu wierzytelnościami.

§ 19. Prawo do informowania o wykonywaniu zawodu oraz prowadzonej kancelarii wyłącznie za pośrednictwem własnej strony internetowej

Komornik ma prawo do informowania o wykonywaniu zawodu oraz prowadzonej kancelarii wyłącznie za pośrednictwem własnej strony internetowej.
Informacja o wykonywaniu zawodu oraz prowadzonej kancelarii nie może:
naruszać godności zawodu komornika,
naruszać tajemnicy zawodowej,
wprowadzać w błąd,
mieć charakteru oferty, ani w żaden inny sposób skłaniać do składania wniosków egzekucyjnych,
dotyczyć innych komorników lub kancelarii komorniczych,
zawierać jakichkolwiek elementów ocennych lub porównawczych,
wskazywać stron i uczestników postępowań, pełnomocników ani prowadzonych spraw egzekucyjnych,
dotyczyć innych komorników lub firm.

Dział III Zasady postępowania poza służbą

Rozdział I Praca w samorządzie

Rozdział II Stosunek do kolegów

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.