Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych


Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 5. Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Art. 25. Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie

1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
1a. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:
1) dokumentację i informacje, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 1;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
3. Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
3a. Do opinii określonych w ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu Kodeksu postępowania administracyjnego.
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wydanie opinii, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Art. 26. Załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

1. Organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, dołącza:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2) instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora;
8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
2. Opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
2a. W przypadku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1a, opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, niezwłocznie.
2b. W przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, o której mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 2.
3. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku, o którym mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 1, dołącza ważne opinie, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

Art. 27. żądanie od organizatora imprezy dodatkowej dokumentacji

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1) kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);
2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 obowiązek zawarcia przez organizatora imprezy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osób ust. 1;
3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Art. 28. Opinia komendanta Policji i komendanta Straży Pożarnej w sprawie zabezpieczenia imprezy masowej

1. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji i właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię, o której mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1 pkt 2, na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 2.
2. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje opinię dodatkowo na podstawie analizy ryzyka, określającej przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego mogące wystąpić w związku z imprezą masową.

Art. 29. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy, odmowa wydania zezwolenia

1. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
2. Zezwolenie zawiera:
1) nazwę organizatora;
2) określenie rodzaju imprezy masowej;
3) nazwę imprezy masowej;
4) warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:
a) miejsce jej przeprowadzenia,
b) czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,
d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ustaloną zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2,
e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 utrwalanie przebiegu imprezy przez organizatora.
3. Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka, w przypadku gdy wynika to z:
1) informacji o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 1 pkt 4 lit. b;
2) opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;
3) wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami.
3a. Organ, biorąc pod uwagę przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, po konsultacji z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji może w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnić wniosek, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej ust. 2b, zezwalając organizatorowi na zapewnienie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona w art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 2, przy czym liczba służb informacyjnych nie może być niższa niż określana zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 1, a liczba służb porządkowych zwiększana jest przynajmniej o 200% w stosunku do liczby określanej zgodnie z art. 6 obowiązki organizatora imprezy ust. 2 pkt 1.
4. Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
1) niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy lub w art. 13 systemy identyfikacji osób ust. 2.
5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie.
6. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.

Art. 30. Zezwolenie na imprezy przeprowadzane cyklicznie

1. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.
2. Organizator imprez masowych przeprowadzanych w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 4–6.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące meczu piłki nożnej, wydawane jest na okres wskazany w terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 3.
4. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, o którym mowa w art. 26 załączniki do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, ust. 1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy i opinię, powiadomienie o imprezie, ust. 1 pkt 2.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.