Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych


Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 7. Zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej

Art. 35. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

1. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą.

Art. 36. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez Komendanta Głównego Policji

1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, jest Komendant Główny Policji, zwany dalej „Komendantem”.
2. Komendant przetwarza informacje, w tym dane osobowe, dotyczące imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane osobowe o osobach, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych imprez.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 37. Zadania Komendanta Głównego Policji w zakresie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
2) prowadzenie zbioru danych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
3) opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
4) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700), bezpieczeństwa danych osobowych;
5) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3.

Art. 38. Podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

1. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich kompetencji do otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, są:
1) Policja;
2) prokuratura;
3) sądy;
4) Straż Graniczna;
5) Państwowa Straż Pożarna;
6) Służba Ochrony Państwa;
7) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) Żandarmeria Wojskowa;
9) straże gminne (miejskie);
10) organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
11) służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni;
12) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym;
13) kluby sportowe;
14) organizatorzy masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej;
15) podmioty zarządzające rozgrywkami;
16) instytucje zagraniczne;
17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
2. Organizatorzy imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, są uprawnieni w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od Komendanta informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji i komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji przekazują podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-15, na wniosek tych podmiotów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez, dotyczące imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 42 forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej ust. 1, 4 i 5, art. 43 odpowiedź na zapytanie o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, art. 44 wymogi zapytania o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez ust. 1, 2 i 4, art. 45 rejestracja zapytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, art. 46 sposoby przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez oraz art. 47 zawiadomienie o nieprawidłowości przekazywanej informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez stosuje się odpowiednio.

Art. 39. Podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanymi dalej „podmiotami zobowiązanymi”, są podmioty, o których mowa w art. 38 podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 1-15, oraz:
1) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu;
2) związki sportowe;
3) organizatorzy;
4) właściciele obiektów, na terenie których organizowane są masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej;
5) organizatorzy turystyki;
6) krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.
2. Podmioty zobowiązane przekazują komendantom wojewódzkim (Komendantowi Stołecznemu) Policji i komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji, na wniosek komendantów, informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a i b i art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez, dotyczące imprez masowych organizowanych na obszarze działania tych komendantów. Przepisy art. 41 termin przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych, art. 42 forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej ust. 1-3 oraz art. 45 rejestracja zapytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych stosuje się odpowiednio.

Art. 40. Zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

Zakres przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, zawiera dane:
1) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
2) o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, obejmujące:
a) imię i nazwisko, używane pseudonimy,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
d) adres zamieszkania lub stałego pobytu,
e) adres korespondencyjny,
f) informację o karalności,
g) informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 sprzedaż biletów na mecz piłki nożnej ust. 3 pkt 1 lit. b,
h) przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, w tym meczami piłki nożnej;
3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców, obejmujące:
a) ich nazwę,
b) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych,
c) liczbę członków,
d) miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w lit. c, oraz elementy charakterystyczne, w szczególności oznakowanie ubrania,
e) informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c,
f) informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami;
4) o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach, obejmujące:
a) datę i miejsce zdarzenia,
b) informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia,
c) skutki zdarzenia,
d) informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych;
5) o związkach i klubach sportowych, obejmujące:
a) nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz,
b) adres siedziby,
c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował,
d) informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta;
6) o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych masowych imprez sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników;
7) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, obejmujące:
a) rodzaj obiektu i jego nazwę,
b) informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania,
c) informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,
d) informacje o pojemności obiektu,
e) informacje dotyczące służby porządkowej i służby informacyjnej;
8) o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników;
9) o organizatorach masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, i organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych, w tym meczach piłki nożnej, obejmujące:
a) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem,
b) określenie masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, w związku z którą organizowany jest przejazd;
10) o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy, w tym ich nazwę, siedzibę oraz adres.

Art. 41. Termin przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych

1. Podmioty zobowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, przekazują Komendantowi informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili ich otrzymania.
2. Podmioty zobowiązane, o których mowa w:
1) art. 38 podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 13 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 3-5 i 9;
2) art. 38 podmioty uprawnione do otrzymywania od Komendanta Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 15 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 3-7 i 9;
3) art. 39 podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 2 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 3-5 i 9;
4) art. 39 podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 3 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 3 i 6-10;
5) art. 39 podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 4 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 4 i 7;
6) art. 39 podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 5 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 8 i 9;
7) art. 39 podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez ust. 1 pkt 6 - przekazują informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 40 zakres przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez pkt 4, 8 i 9.

Art. 42. Forma i tryb przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej

1. Informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprezy masowej przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo przez bezpośrednie doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.
2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje, w tym dane osobowe, na kartach rejestracyjnych.
3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji, w tym danych osobowych, kierują zapytania, wraz z uzasadnieniem, do Komendanta na kartach zapytania.
4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi.
5. Komendant może przekazać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej, podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych obowiązków tego podmiotu.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43 odpowiedź na zapytanie o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

Art. 43. Odpowiedź na zapytanie o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych

1. Komendant przekazuje informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z zapytaniem.
2. Jeżeli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub jest ono niewystarczające, Komendant zwraca się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, o sporządzenie uzasadnienia lub jego uzupełnienie o stosowne informacje.
3. W przypadku gdy przetwarzane w zbiorze danych informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Komendant występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Komendant wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi w zakresie określonym w art. 41 termin przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych.

Art. 44. Wymogi zapytania o informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez

1. Zapytanie kieruje osoba upoważniona do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego.
2. Upoważnienie powinno określać rodzaje spraw, których może dotyczyć zapytanie.
3. Komendant prowadzi rejestr osób upoważnionych obejmujący następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwę i adres podmiotu, w imieniu którego wniosek został skierowany, uwzględniając zakres udzielonych upoważnień.
4. Jeżeli z zapytaniem zwróci się osoba nieupoważniona lub przekracza ono zakres upoważnienia, Komendant zawiadamia o tym podmiot uprawniony oraz przekazuje mu treść złożonego zapytania bez odpowiedzi.

Art. 45a. Przekazywanie informacji o imprezie masowej

Komendant niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania, określoną w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, informacje o miejscu i terminach imprez masowych w zakresie dotyczącym poszczególnych osób, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych, ust. 1 pkt 1 lit. a, w stosunku do których orzeczono obowiązek przebywania w czasie trwania imprezy masowej w określonym miejscu stałego pobytu.

Art. 47. Zawiadomienie o nieprawidłowości przekazywanej informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprez

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawidłowość przekazywanej przez siebie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zawiadamia o tym niezwłocznie Komendanta.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant niezwłocznie zawiadamia o nieprawidłowości informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych podmioty uprawnione, które tę informację od niego otrzymały.

Art. 50. Zapytania i przekazywanie instytucjom zagranicznym informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez

1. Komendant może kierować zapytanie do instytucji zagranicznych w celu realizacji zadań określonych ustawą.
2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w czasie imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych instytucjom zagranicznym, w tym zwłaszcza informacje niezbędne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez masowych o charakterze międzynarodowym.
3. Do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, instytucjom zagranicznym stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.