Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo o ruchu drogowym


Dz.U.2022.0.988 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

Dział Vb. Kary pieniężne

Art. 140m. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy

1. Kto:
1) wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 1 wprowadził do obrotu nowy pojazd bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w art. 70j uznanie świadectwa homologacji typu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego UE ust. 1, art. 70k uznanie w RP świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach ust. 1, art. 70o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji ust. 1, art. 70zo udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu ust. 1, art. 70zp uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego przez organ innego państwa członkowskiego UE ust. 1 albo art. 70zu wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu ust. 1,
2) wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 5 ponownie wprowadził do obrotu pojazdy wycofane z obrotu,
3) wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 6 wprowadził do obrotu nowy przedmiot wyposażenia lub część,
4) wbrew przepisowi art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 8 ponownie wprowadził do obrotu przedmiot wyposażenia lub część wycofane z obrotu
– podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 25% wartości sprzedaży wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.
2. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 70g zakaz wprowadzania do obrotu pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części bez świadectwa homologacji ust. 4 lub ust. 10,
podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 50% wartości sprzedaży wynikającej z wprowadzenia do obrotu tego pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Art. 140ma. Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony

1. Podmiot uprawniony, który:
1) nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y obowiązki podmiotu działającego w zakresie produkcji, dystrybucji, badań pojazdów albo przedmiotów wyposażenia lub części pojazdów ust. 1, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2) nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 80x wykaz pojazdów użytkowanych przez dany podmiot ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
2. Podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny, podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

Art. 140mb. Kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Art. 140n. Nakładanie kar pieniężnych

1. Kary pieniężne, w sprawach określonych w art 140m–140mb, są nakładane w drodze decyzji administracyjnej.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140m kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy:
1) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1 i ust. 6 pkt 2 przeznaczonych dla konsumentów, nakłada właściwy organ Inspekcji Handlowej;
2) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa w art. 70d obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dla nowego typu pojazdu ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
2a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, nakłada starosta.
3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa;
2) pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.
3a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140ma kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez podmiot uprawniony i art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, stanowią dochód powiatu.
4. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.
5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu państwa, starostwa albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
6. Do kar pieniężnych, o których mowa w art 140m–140mb, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7. Jeżeli czyn będący naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.