Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 4d. Kary pieniężne

Art. 9x. Naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:
1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ust. 2 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru;
1a) złożył wniosek, o którym mowa w art. 9c wniosek o wpis do rejestru ust. 2, niezgodny ze stanem faktycznym albo złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 9c wniosek o wpis do rejestru ust. 4 – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3) nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu przez odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) składowania.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 górne stawki opłat ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 górne stawki opłat ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i masy składowanych odpadów komunalnych przekraczającej poziom składowania wyrażonej w Mg.

Art. 9xa. Naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który przekazuje:
1) (uchylony)
2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł;
3) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Art. 9xaa. Kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań

Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych ust. 1, który przekazuje:
1) nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
2) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Art. 9xb. Naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który:
1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;
2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych – podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
3) dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.
2. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 189d dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej pkt 2 i 4–6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

Art. 9y. Naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną

1. Gminna jednostka organizacyjna, która:
1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k zakaz wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ust. 1 – podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;
2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą – podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;
3) nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;
4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł;
5) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu przez odbierającego odpady komunalne – podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) składowania.
3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 3;
2) pkt 3 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 4.

Art. 9z. Naruszenie przepisów ustawy przez gminę

1. Gmina, która:
1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach organów ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5 000 zł.
1a. Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, o których mowa w art. 3 utrzymanie czystości i porządku w gminach jako zadania własne gmin ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.
2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa obowiązkowe w 2020 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
3) (uchylony)
2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 3b obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu lub art. 3c obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) składowania.
3. Kary pieniężne, o których mowa w:
1) ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 3;
2) ust. 2a pkt 3 – oblicza się w sposób określony w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 4.
4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d zamówienie publiczne na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł.
5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1–2a, 4, 6 i 7, podlega ten związek.
6. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł.
7. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6 dokumentowanie wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 5a – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

Art. 9zb. Tryb nakładania kar pieniężnych

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ust. 2.
1a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
1b. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 i 2, art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1–2a, 4, 6 i 7 oraz art. 9za kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego instalację komunalną, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 2 i 2a, lub je umorzyć.

Art. 9zc. Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych

1. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 pkt 2–4, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów pkt 2, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań pkt 1, art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe ust. 1 pkt 1, art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 pkt 2–4 i art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1 pkt 2 i ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
2. Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 pkt 4, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów pkt 2, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań pkt 1, art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe ust. 1 pkt 1, art. 9y naruszenie przepisów ustawy przez gminną jednostkę organizacyjną ust. 1 pkt 4 albo art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 1 pkt 2 w przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym odpowiednio mowa w art. 9p weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców ust. 2 albo w art. 9r weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach organów ust. 2, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł.

Art. 9zd. Termin uiszczenia kary pieniężnej

1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x naruszenie przepisów ustawy przez odbierającego odpady komunalne ust. 1 i 2, art. 9xa naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, art. 9xaa kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy w zakresie przekazywania sprawozdań oraz art. 9xb naruszenie przepisów ustawy przez opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki i transportującego nieczystości ciekłe, stanowią dochód gminy.
3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację komunalną wnoszą kary pieniężne na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Art. 9ze. Zawieszenie zapłaty kary pieniężnej

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z naruszenie przepisów ustawy przez gminę ust. 2 i 2a, przed upływem terminu, w którym ma być ona uiszczona.
2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kary pieniężnej na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary.
3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w drodze decyzji; w przypadku nieusunięcia przyczyn wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia tej kary wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres zawieszenia zapłaty kary.

Art. 9zf. Odesłanie do przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.