Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii


Dz.U.2023.0.1939 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 6a. Kara pieniężna

Art. 52a. Kara pieniężna za wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu środków zastępczych

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, państwowy inspektor sanitarny uwzględnia w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

Art. 52c. Umieszczanie we wniosku o wpis do rejestru maku lub konopi włóknistych niepełnych lub nieprawdziwych danych

Kto:
1) umieszcza we wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych informacje lub oświadczenia niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem:
a) oświadczenia, o którym mowa w art. 47b wpis, odmowa i zmiana wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych oraz wykreślenie z rejestrów ust. 4 pkt 5 lit. a,
b) informacji, o której mowa w art. 47b wpis, odmowa i zmiana wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych oraz wykreślenie z rejestrów ust. 4 pkt 6 lit. b,
2) nie udziela informacji lub nie przekazuje dokumentów żądanych przez osoby wykonujące czynności kontrolne lub udziela informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd osoby wykonujące czynności kontrolne,
3) w inny sposób utrudnia przeprowadzanie kontroli
– podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Art. 52d. Niedopełnianie obowiązków podmiotu wpisanego do rejestru maku lub konopi włóknistych

Kto, będąc wpisanym do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych, wbrew obowiązkowi określonemu w:
1) art. 47c wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych ust. 3, nie składa wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo rejestru konopi włóknistych lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w tym przepisie,
2) art. 47g zakończenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych ust. 1, nie informuje o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych lub nie przekazuje tej informacji w terminie określonym w tym przepisie,
3) art. 47g zakończenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych ust. 3, nie przekazuje informacji, o których mowa w tym przepisie, lub nie przekazuje tych informacji w terminie określonym w tym przepisie
– podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Art. 52e. Tryb wymierzania, egzekucja i przeznaczenie kar pieniężnych nałożonych za naruszenie przepisów ustawy

1. Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, wymierza, w drodze decyzji, właściwy dyrektor oddziału.
2. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych, o których mowa w art 52b–52d, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Kary pieniężne, o których mowa w art 52b–52d, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.