Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii


Dz.U.2023.0.1939 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 77. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm.) w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy, w części IV Zezwolenia pkt 27 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 82. Przepis przejściowy

Zezwolenia wydane na podstawie art. 23 ust. 1-3 i 8, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 27ust . 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zachowują ważność po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art. 83. Przepis przejściowy

Zezwolenia na leczenie substytucyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się z dniem wejścia w życie ustawy zezwoleniami, o których mowa w art. 28 leczenie substytucyjne,

Art. 84. Przepis przejściowy

1. Zezwolenia na kontraktację maku lub konopi włóknistych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą ważność z dniem 31 grudnia 2005 r.
2. W przypadku gdy podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wystąpi, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych, dotychczasowe zezwolenie zachowuje ważność do dnia, w którym decyzja wydana po rozpatrzeniu wniosku stanie się ostateczna.

Art. 85. Przepis przejściowy

Certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się certyfikatami specjalisty terapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

Art. 86. Przepis przejściowy

Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w jednostkach prowadzących rehabilitację, które nie uzyskały certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, są obowiązane do ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 27 uch, ust. 1, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 87. Przepis przejściowy

Szkolenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy oraz egzamin kończący te szkolenia przeprowadza się według programów szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 88. Przepis przejściowy

1. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie niniejszej ustawy wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
2. Mienie użytkowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, staje się z dniem wejścia w życie ustawy mieniem użytkowanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działające na podstawie niniejszej ustawy.
3. Przejście praw i mienia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, na Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działające na podstawie niniejszej ustawy, następuje nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat.
4. Pracownicy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii działającego na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 89. Przepis przejściowy

Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 5, art. 16 , art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 14, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 4, art. 27 ust. 6, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2b i art. 56 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 90 utrata mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 Narodowy Program Ochrony Zdrowia, ust. 5, art. 12 uchylony, ust. 4, art. 22 obowiązki organów w zakresie zapobiegania narkomanii, ust. 3, art. 23 badania nad problematyką narkomanii, ust. 4, art. 24 uprawnienia jednostek prowadzących szkolenia i badania naukowe, ust. 6, art. 27 uch, ust. 12 i 13, art. 28 leczenie substytucyjne, ust. 7, art. 29 leczenie, rehabilitacja i reintegracja w zakładach wychowawczych, poprawczych, schroniskach dla nieletnich i jednostkach Służby Więziennej, ust. 2, art. 34 uprawnienie do posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, ust. 5, art. 35 działalność wymagająca uzyskania zezwolenia, ust. 10, art. 36 dozwolone zbiory roślin w celach naukowych, ust. 3, art. 37 wewnątrzwspólnotowy przywóz, wywóz, dostawa i nabywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, ust. 12, art. 38 informacje o podejrzanych zamówieniach i działaniach, ust. 5, art. 40 obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, ust. 6, art. 41 zasady obrotu detalicznego środkami, substancjami i prekursorami, ust. 5, art. 42 warunki posiadania preparatów dopuszczonych do obrotu jako lecznicze, ust. 2, art. 43 sprawozdania z działalności określonej w zezwoleniu lub pozwoleniu, ust. 2 i art. 44 organy nadzorcze, ust. 9.

Art. 91. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.09.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 1485]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.