Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych


Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 5. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego

Art. 62. Tryb postępowania organu nadzoru w sprawie cofnięcia zezwolenia na utworzenie towarzystwa

1. Organ nadzoru może wydać decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli stwierdzi, że:
1) fundusz lub towarzystwo rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawy, statutu funduszu lub towarzystwa;
2) fundusz lub towarzystwo nie spełnia warunków działania określonych w ustawie;
3) fundusz lub towarzystwo prowadzi działalność, rażąco naruszając interes członków funduszu;
4) fundusz, prowadząc działalność transgraniczną, nie przestrzega wymogów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy przyjmującego państwa członkowskiego, dotyczących pracowniczych programów emerytalnych.
2. Przed cofnięciem zezwolenia organ nadzoru może powiadomić towarzystwo o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności funduszu lub towarzystwa, których wystąpienie warunkuje wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia. Organ nadzoru w powiadomieniu wskazuje termin, w którym towarzystwo ma doprowadzić działalność swoją lub funduszu do właściwego stanu. W przypadku gdy nieprawidłowości były szczególnie rażące, organ nadzoru, niezależnie od skierowanego powiadomienia, może również nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.
3. Do powiadomienia stosuje się odpowiednio art. 204b powiadomienie o stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowościach ust. 1 i 2.
4. Po upływie terminu wyznaczonego w powiadomieniu i niedoprowadzeniu działalności towarzystwa lub funduszu do właściwego stanu, organ nadzoru może cofnąć zezwolenie na utworzenie towarzystwa.
5. W przypadku zaniechania kierowania przez organ nadzoru powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru, cofając zezwolenie na utworzenie towarzystwa, może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł, jeżeli nieprawidłowości, stanowiące podstawę cofnięcia zezwolenia, były szczególnie rażące.
6. Organ nadzoru przekazuje informację o wydaniu ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 1, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, jeżeli dotyczy ona pracowniczego towarzystwa.

Art. 64. Tryb postępowania z aktywami funduszu po cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa

1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 64a reprezentowanie i zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty przez depozytariusza funduszu. W tym czasie fundusz nie może przyjmować nowych członków.
2. Depozytariusz, za zgodą organu nadzoru, może powierzyć zarządzanie aktywami funduszu uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu w zakresie, o którym mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jest to zgodne z interesem członków funduszu.
3. Powierzenie zarządzania aktywami funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Organ nadzoru udziela zezwolenia, jeżeli jest to zgodne z interesem członków funduszu oraz gdy podmiot zewnętrzny daje rękojmię należytego zarządzania aktywami funduszu. W zakresie zarządzania aktywami funduszu, do podmiotu zewnętrznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy ust. 1 pkt 3, ust. 2-9, art. 204a kontrola działalności funduszu, towarzystwa, depozytariusza, podmiotu wykonującego powierzone czynności ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3-8 i art. 204b powiadomienie o stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowościach.
4. Organ nadzoru może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podmiot zewnętrzny narusza przepisy prawa, interes członków funduszu lub utracił rękojmię należytego zarządzania aktywami funduszu.
5. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia zarządzanie otwartym funduszem nie zostanie przejęte przez inne powszechne towarzystwo, zgodnie z art. 66 przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem ust. 3, przejęcia zarządzania tym funduszem dokonuje powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy, o której mowa w art. 172 stopa zwrotu funduszu.
6. W przypadku osiągnięcia najwyższej stopy zwrotu przez więcej niż jeden otwarty fundusz, zarządzanie funduszem przejmuje to powszechne towarzystwo, które zarządza otwartym funduszem mającym najniższą wartość aktywów netto na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia weszła w życie, spośród tych otwartych funduszy.
7. Powszechne towarzystwo, o którym mowa w ust. 5 albo 6, może złożyć organowi nadzoru pisemne oświadczenie o odmowie przejęcia zarządzania otwartym funduszem, w terminie 7 dni od dnia upływu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 5.
8. Organ nadzoru niezwłocznie informuje w formie pisemnej powszechne towarzystwa, które osiągnęły stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy powyżej średniej ważonej stopy zwrotu, o której mowa w art. 173 średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy, o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 7. W terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji przez organ nadzoru powszechne towarzystwo może złożyć organowi nadzoru pisemną deklarację zamiaru przejęcia zarządzania otwartym funduszem. Jeżeli deklarację złoży więcej niż jedno powszechne towarzystwo, zarządzanie przejmuje powszechne towarzystwo, które zarządza otwartym funduszem o wyższej stopie zwrotu. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli żadne z powszechnych towarzystw nie złoży deklaracji, o której mowa w ust. 8, zarządzanie otwartym funduszem przejmuje powszechne towarzystwo zarządzające tym funduszem, którego aktywa netto miały najwyższą wartość na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa weszła w życie.
10. Przejęcie zarządzania następuje na warunkach określonych w decyzji organu nadzoru.

Art. 64a. Reprezentowanie i zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty przez depozytariusza funduszu

1. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa lub od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa z ewidencji PPK, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, depozytariusz funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK.
3. Przejęcie zarządzania dobrowolnym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2–4.
4. Przejęcie zarządzania pracowniczym funduszem, o którym mowa w ust. 1, przez inne pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2–4. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2–4.
5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru.
6. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3 lub 4, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
7. Do przejęcia zarządzania funduszem emerytalnym, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 25 wniosek o wpisanie zmian do rejestru funduszy ust. 2, art. 64 tryb postępowania z aktywami funduszu po cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, art. 66 przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem i art. 68 zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem lub o połączenie towarzystw–72.
8. Towarzystwo, podmiot, któremu zlecono prowadzenie rejestru członków funduszu, podmiot, o którym mowa w art. 152 powierzanie zarządzania aktywami pracowniczego funduszu pracowniczego lub art. 153 powierzanie zarządzania aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju, podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1.
9. Depozytariusz, reprezentując fundusz emerytalny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją i zarządzaniem funduszem emerytalnym z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu członków funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu emerytalnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, oraz do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu emerytalnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu emerytalnego względem członków funduszu.
10. Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 159 obowiązki i uprawnienia depozytariusza.
11. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, proporcjonalnie do okresu, w którym wykonywał te czynności.
12. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których depozytariuszami są różne podmioty, depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi funduszami.

Art. 66. Przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem

1. Powszechne towarzystwo, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności, może, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza.
1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, staje się skuteczna z chwilą wejścia w życie zmiany statutu otwartego funduszu, którym zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym w art. 13 statut funduszu, ust. 2 pkt 2-4.
1b. W terminie miesiąca od daty wejścia w życie zmiany statutu otwartego funduszu, którym zarządzanie zostaje przejęte, w zakresie określonym w art. 13 statut funduszu, ust. 2 pkt 2-4, powinno nastąpić otwarcie likwidacji powszechnego towarzystwa, które zamierza zrezygnować z prowadzenia dotychczasowej działalności.
2. Powszechne towarzystwo przejmujące zarządzanie otwartym funduszem wstępuje w prawa i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem. Postanowienia umowy wyłączające określone obowiązki są bezskuteczne wobec osób trzecich.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 przejęcie przez towarzystwo zarządzania funduszem jest możliwe tylko w przypadku cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na utworzenie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, z zastrzeżeniem art. 67 połączenie towarzystw,
4. Przejęcia zarządzania funduszem może dokonać wyłącznie towarzystwo zarządzające funduszem tego samego rodzaju.
5. Organ nadzoru stwierdza wygaśnięcie decyzji zezwalającej na utworzenie towarzystwa, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1b, nie nastąpi otwarcie jego likwidacji.
6. Przepisy ust. 1, 1a i 2–4 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania przez powszechne towarzystwo zarządzania dobrowolnym funduszem.

Art. 66a. Przejęcie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty

1. Powszechne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, które zamierza zrezygnować z prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć zarządzanie tymi funduszami.
2. Pracownicze towarzystwo wpisane do ewidencji PPK może na podstawie umowy zawartej z innym pracowniczym towarzystwem, które zamierza zrezygnować z prowadzonej działalności, zarządzającym funduszami zdefiniowanej daty, przejąć zarządzanie tymi funduszami.
3. Przejęcie zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2–4.
4. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, nie wymaga zezwolenia organu nadzoru.
5. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Powszechne towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.
7. Pracownicze towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 3. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.
8. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie stosuje się przepisów art. 25 wniosek o wpisanie zmian do rejestru funduszy ust. 2, art. 66 przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem oraz art 68–72.

Art. 67. Połączenie towarzystw

1. Towarzystwo może połączyć się z innym towarzystwem.
2. Przepis art. 66 przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem, ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 68. Zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem lub o połączenie towarzystw

1. Przejęcie zarządzania funduszem w przypadkach, o których mowa w art. 66 przekazanie przez powszechne towarzystwo zarządzania funduszem, oraz połączenie towarzystw wymaga zezwolenia organu nadzoru.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia składa towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, a w przypadku połączenia towarzystw - każde z łączących się towarzystw, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca dołącza:
1) w przypadku przejęcia zarządzania funduszem:
a) umowę o przejęcie zarządzania,
b) uchwały właściwych organów towarzystw, będących stronami umowy o przejęcie zarządzania, jeżeli obowiązek podjęcia takich uchwał wynika ze statutów tych towarzystw,
c) uchwałę o zmianie statutu funduszu, którym zarządzanie zostanie przejęte,
d) plan organizacyjny i finansowy towarzystwa przejmującego zarządzanie funduszem na okres 3 lat,
e) dokumenty przedstawiające sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa przejmującego zarządzanie funduszem w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
f) oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na przejęcie zarządzania funduszem;
2) w przypadku łączenia towarzystw:
a) uchwały walnych zgromadzeń towarzystw o połączeniu,
b) umowę o połączeniu towarzystw,
c) zmodyfikowany plan organizacyjny i finansowy,
d) zmodyfikowany regulamin organizacyjny,
e) informację o powiązaniach kapitałowych między akcjonariuszami,
f) projekt statutu funduszu i towarzystwa po połączeniu towarzystw,
g) dokumenty przedstawiające sytuację finansową akcjonariuszy towarzystwa przejmującego w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
h) oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na dopłaty do akcji towarzystwa przejmującego, przewidziane w uchwałach o połączeniu towarzystw.
4. W przypadku połączenia towarzystw, w trybie określonym w art. 492 rodzaje łączenia spółek § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wniosek jest składany przez akcjonariuszy łączących się towarzystw. Przepis art. 54 wniosek o zezwolenie na utworzenie towarzystwa ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zezwolenie na utworzenie towarzystwa organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na połączenie towarzystw.
5. Zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem albo połączenie towarzystw jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę statutu funduszu przejmowanego, w zakresie określonym w art. 13 statut funduszu ust. 2 pkt 2-4. Organ nadzoru może z urzędu zezwolić na skrócenie terminu wejścia w życie tej zmiany.
6. Jeżeli połączenie towarzystw jest związane z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa przejmującego inne towarzystwo w następstwie połączenia, wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw, towarzystwo przejmujące składa wniosek o wydanie zezwolenia na zmianę statutu towarzystwa oraz statutu funduszu w zakresie wynikającym z podwyższenia kapitału zakładowego. Zezwolenie na zmianę statutu towarzystwa oraz statutu funduszu organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na połączenie towarzystw.
7. Organ nadzoru w zezwoleniu określa szczegółowe warunki przejęcia zarządzania funduszem lub połączenia towarzystw i wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu.
8. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:
1) wniosek i dołączone dokumenty nie spełniają warunków określonych w ustawie;
2) z dokumentów dołączonych do wniosku lub innych informacji wynika, że towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem lub którykolwiek z akcjonariuszy tego towarzystwa albo którekolwiek z łączących się towarzystw lub którykolwiek z akcjonariuszy tych towarzystw w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku posiada zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
3) dopłaty do akcji towarzystwa przejmującego, przewidziane w uchwałach o połączeniu towarzystw, pochodzą z pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób;
4) środki pieniężne przeznaczone na przejęcie zarządzania funduszem pochodzą z pożyczki, kredytu lub są obciążone w jakikolwiek sposób;
5) dotychczasowa działalność wnioskodawców nie daje rękojmi prowadzenia działalności funduszu lub towarzystwa w sposób zgodny z interesem członków funduszu;
6) wydanie zezwolenia pozostaje w sprzeczności z interesem członków funduszy emerytalnych lub innym dobrem publicznym.

Art. 68a. Przejęcie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty po połączeniu towarzystw

1. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące wpisane do ewidencji PPK przejmuje zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 25 wniosek o wpisanie zmian do rejestru funduszy ust. 2, art. 68 zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem lub o połączenie towarzystw ust. 1, 5 i 7 oraz art 69–72.
3. Do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 66a przejęcie zarządzania funduszami zdefiniowanej daty ust. 3–7.
4. W przypadku połączenia towarzystw towarzystwo przejmujące, które nie jest wpisane do ewidencji PPK, nie może przejąć zarządzania funduszami, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, do przejęcia zarządzania funduszem, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 68 zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem lub o połączenie towarzystw ust. 1, 5 i 7. Od dnia wejścia w życie zezwolenia na połączenie towarzystw fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza funduszu. Przepis art. 64a reprezentowanie i zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty przez depozytariusza funduszu stosuje się odpowiednio.

Art. 69. Likwidacja funduszu w związku z zezwoleniem na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw

1. Na podstawie zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw następuje likwidacja funduszu, którym zarządzanie zostało przejęte przez inne towarzystwo lub który był zarządzany przez towarzystwo przejęte w wyniku połączenia albo, jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 rodzaje łączenia spółek, § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, który został wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na połączenie towarzystw zgodnie z ust. 5.
2. (uchylony)
3. O wydaniu zezwolenia organ nadzoru zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy, załączając odpis zezwolenia. Sąd, z urzędu, wpisze w rejestrze funduszy datę rozpoczęcia likwidacji i likwidatora.
4. Likwidatorem funduszu jest towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem.
5. Jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 rodzaje łączenia spółek § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zezwolenie na połączenie towarzystw powinien wskazywać fundusz podlegający likwidacji.
6. Od daty przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegający likwidacji nie może zawierać umów z nowymi członkami.

Art. 70. Ogłoszenie treści zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw i o uprawnieniach członków

1. Treść zezwolenia organu nadzoru na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw otwarty fundusz ogłasza niezwłocznie w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej.
2. (uchylony)
3. W przypadku pracowniczego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarządzającego tym funduszem.
3a. W przypadku dobrowolnego funduszu informacja o treści wskazanej w ust. 1 jest podawana niezwłocznie, w sposób określony w statucie, do wiadomości członków funduszu.
4. O treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lub treści informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, fundusz zawiadamia niezwłocznie organ nadzoru.
5. Jeżeli otwarty fundusz nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru dokonuje ogłoszenia na koszt likwidatora.

Art. 71. Czynności funduszu podlegającego likwidacji i funduszu przejmującego

1. Likwidacja funduszu odbywa się w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu zarządzanego przez towarzystwo, które przejęło zarządzanie tym funduszem, lub które przejęło towarzystwo zarządzające tym funduszem w wyniku połączenia, a jeżeli połączenie towarzystw odbywa się w sposób określony w art. 492 rodzaje łączenia spółek, § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do funduszu niepodlegającego likwidacji wskutek połączenia towarzystw, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przeniesienie aktywów następuje w dniu wskazanym w zezwoleniu na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw, przypadającym nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez organ nadzoru takiego zezwolenia. Dzień wskazany w zezwoleniu jest datą zakończenia likwidacji funduszu w rozumieniu art. 68 zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszem lub o połączenie towarzystw, ust. 7.
3. Niezwłocznie po dokonaniu zawiadomienia organu nadzoru, o którym mowa w art. 70 ogłoszenie treści zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw i o uprawnieniach członków, ust. 4, fundusz podlegający likwidacji jest obowiązany rozwiązać umowę z depozytariuszem przechowującym jego aktywa oraz jest uprawniony do rozwiązania umów ze wszystkimi innymi podmiotami działającymi na jego rzecz lub zmiany warunków tych umów w sposób zapewniający zgodność z postanowieniami statutu funduszu przejmującego, z dniem zakończenia likwidacji. Jakiekolwiek postanowienia tych umów, ograniczające lub wyłączające możliwość rozwiązania umowy w powyższy sposób, uważa się za nieważne.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, fundusz podlegający likwidacji i fundusz przejmujący są obowiązane dopełnić czynności niezbędnych do połączenia rejestru członków funduszu podlegającego likwidacji z rejestrem członków funduszu przejmującego na dzień zakończenia likwidacji.
5. W dacie zakończenia likwidacji funduszu:
1) przeniesienie jego aktywów do funduszu przejmującego uważa się za dokonane;
2) fundusz przejmujący dokonuje przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejących w funduszu przejętym na jednostki rozrachunkowe istniejące w funduszu przejmującym;
3) członkowie funduszu przejętego stają się członkami funduszu przejmującego na warunkach określonych w statucie funduszu przejmującego;
4) fundusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki funduszu przejętego.
6. Na dzień zakończenia likwidacji funduszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych w zakresie wynikającym z ust. 5 pkt 3.
7. Wydanie aktywów funduszu przejętego depozytariuszowi przechowującemu aktywa funduszu przejmującego następuje z zachowaniem zasad określonych w art. 163 zmiana depozytariusza,
8. Jeżeli rejestr członków przejętego funduszu był prowadzony przez osobę trzecią, wydanie dokumentów i innych nośników informacji związanych z tym rejestrem funduszowi przejmującemu lub podmiotowi prowadzącemu rejestr jego członków następuje w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru członków funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zbędnej zwłoki przez strony.

Art. 72. Sprawozdanie likwidatora po zakończeniu likwidacji funduszu

Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji funduszu likwidator przedkłada szczegółowe sprawozdanie organowi nadzoru o dokonaniu czynności, o których mowa w art. 71 czynności funduszu podlegającego likwidacji i funduszu przejmującego, ust. 3 i 4, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 7 i 8, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie tego funduszu z rejestru funduszy.

Art. 72a. Rozwiązanie funduszu zdefiniowanej daty

1. Rozwiązanie funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty powoduje:
1) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez depozytariusza obowiązków;
2) upływ okresu wypowiedzenia umowy o przechowywanie aktywów funduszu, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o przechowywanie aktywów funduszu z innym depozytariuszem.
2. Rozwiązanie funduszu, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu likwidacji funduszu.
3. Do likwidacji dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 likwidacja funduszu w związku z zezwoleniem na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw oraz art 71–72.
4. Do likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów art. 69 likwidacja funduszu w związku z zezwoleniem na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw oraz art 71–78.

Art. 72b. Likwidator funduszu zdefiniowanej daty

1. Likwidatorem funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty jest depozytariusz.
2. Jeżeli depozytariuszowi zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności przez ten podmiot lub takie zezwolenie wygasło, likwidatorem funduszu jest towarzystwo zarządzające tym funduszem przed dniem wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu.
3. Organ nadzoru może wyznaczyć innego likwidatora.
4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane likwidatora.
5. Od dnia otwarcia likwidacji funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty fundusz nie przelicza wpłat do funduszu na jednostki rozrachunkowe oraz nie umarza jednostek rozrachunkowych, a także nie realizuje konwersji, wypłat, wypłat transferowych i zwrotów, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 72c. Likwidacja funduszu zdefiniowanej daty

1. Likwidacja funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli, umorzeniu jednostek rozrachunkowych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych członkom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek rozrachunkowych, w sposób określony w art. 87 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zbywania aktywów funduszu dokonuje się z należytym uwzględnieniem interesów członków funduszu.
3. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.
4. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można ze względu na ich wartość rozdzielić pomiędzy wszystkich członków funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Art. 72e. Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy zdefiniowanej daty

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy emerytalnych będących funduszami zdefiniowanej daty, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony członków funduszu oraz jego wierzycieli.

Art. 74. Likwidacja pracowniczego funduszu

1. Likwidacja pracowniczego funduszu następuje na podstawie decyzji organu nadzoru o likwidacji. Organ nadzoru wydaje decyzję o likwidacji z urzędu.
2. Decyzja organu nadzoru określa datę rozpoczęcia i zakończenia likwidacji funduszu.
3. Przepisy art. 69 likwidacja funduszu w związku z zezwoleniem na przejęcie zarządzania funduszem lub połączenie towarzystw, ust. 3 oraz art. 70 ogłoszenie treści zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem lub połączenie powszechnych towarzystw i o uprawnieniach członków, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. Likwidatorem pracowniczego funduszu jest depozytariusz, chyba że organ nadzoru wyznaczy innego likwidatora.
5. Organ nadzoru informuje Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o wydaniu decyzji o likwidacji pracowniczego funduszu.

Art. 76. Rozdysponowanie środków zgromadzonych na rachunkach członków w przypadku likwidacji pracowniczego funduszu

1. W przypadku likwidacji pracowniczego funduszu środki zgromadzone na rachunkach jego członków są rozdysponowywane zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
2. W przypadku gdy akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa jest pracodawca zagraniczny, środki zgromadzone na rachunkach członków funduszu, będących pracownikami tego pracodawcy, są po uzyskaniu zezwolenia organu nadzoru wypłacane członkowi lub przekazywane innemu zarządzającemu, na zasadach określonych w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy dotyczących emerytur pracowniczych obowiązujących na terenie państwa, w którym pracodawca zagraniczny ma swoją siedzibę. Przed wydaniem decyzji organ nadzoru jest obowiązany zasięgnąć opinii zagranicznego organu nadzoru właściwego dla siedziby pracodawcy zagranicznego.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, składa pracodawca zagraniczny.
4. Jeżeli członek funduszu nie wyda dyspozycji co do sposobu wykorzystania środków, ich wykorzystanie następuje w formie jednorazowej wypłaty.
5. Środki nierozdysponowane zgodnie z ust. 1 i 2 są składane do depozytu sądowego.

Art. 78. Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji pracowniczych funduszy którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwo

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb likwidacji pracowniczych funduszy w przypadku, o którym mowa w art. 73 likwidacja pracowniczego funduszu, którego zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwo, a w szczególności sposób i termin składania przez członków funduszu dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.