Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o Narodowym Banku Polskim


Dz.U.2022.0.2025 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Rozdział 9. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP

Art. 53. Dokumenty ogłaszane przez NBP w "Monitorze Polskim"

Założenia polityki pieniężnej, sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej oraz akty normatywne organów NBP - z wyjątkiem aktów, o których mowa w art. 54 Dziennik Urzędowy NBP ust. 1 - ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 54. Dziennik Urzędowy NBP

1. Prezes NBP wydaje Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w którym ogłasza się:
1) akty organów NBP dotyczące funkcjonowania banków;
2) bilans oraz rachunek zysków i strat NBP;
3) uchwały Komitetu Stabilności Finansowej, o których mowa w art. 12 zadania Rady Polityki Pieniężnej ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
2. Prezes NBP może skierować do ogłoszenia również inne niż określone w ust. 1 akty prawne i obwieszczenia.

Art. 54a. Ochrona prawna Dziennika Urzędowego NBP

1. Nazwa oraz wzór graficzny winiety Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego nie mogą być wykorzystywane przez inne niż NBP podmioty, w szczególności w celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.
2. Do wydawania Dziennika Urzędowego Narodowego Banku Polskiego i ogłaszania w nim aktów prawnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 2a ogłoszenie aktów w formie dokumentu elektronicznego, art. 3 cel działalności i zadania NBP, art. 4 chwila wejścia aktów w życie, art. 6 obliczanie terminu wejścia aktu normatywnego w życie, art. 7 wejście w życie aktów wydanych na podstawie ustaw, art 15–18, art. 20 zasady wydawania dziennika urzędowego, dzień ogłoszenia aktu, art. 20b przechowywanie i przekazywanie aktów prawnych przez organy wydające dzienniki urzędowe, art. 23a ogłoszenie aktu w wersji papierowej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, art. 27 zbiory dzienników urzędowych i art. 28a odpłatne wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Art. 55. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków

Pracownicy NBP oraz członkowie Rady i organów opiniodawczo-doradczych przy Zarządzie NBP są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, w tym informacji objętych tajemnicą bankową na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Prawo bankowe, informacji objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, jak również innych informacji chronionych ustawowo. Obowiązek ten trwa również po rozwiązaniu stosunku pracy, a także po ustaniu członkostwa w Radzie lub wspomnianych wyżej organach.

Art. 56. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych NBP

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych NBP są upoważnieni:
1) Prezes NBP albo
2) dwie osoby działające łącznie spośród:
a) wiceprezesów NBP lub pozostałych członków Zarządu NBP oraz
b) pełnomocników powoływanych przez Zarząd NBP albo osobę przez niego do tego upoważnioną, działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych osoby wymienione w ust. 1 mogą ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Art. 57. Zwolnienie NBP od podatków i opłaty skarbowej, egzekucja należności pieniężnych od NBP

1. NBP, na równi z jednostkami budżetowymi, korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opłaty skarbowej.
2. Egzekucja należności pieniężnych od NBP może być prowadzona, gdy wierzyciel złożył w NBP tytuł egzekucyjny sądowy lub administracyjny i w ciągu miesiąca od daty złożenia tytułu objęte nim świadczenie nie zostało wykonane. Do egzekucji przeciwko NBP stosuje się odpowiednio przepis art. 1060 egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa, Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 59a. Zasady przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań określonych w art. 3 cel działalności i zadania NBP ust. 2 pkt 6a i 7, realizację uprawnień, o których mowa w art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zapewniają podmioty, które przekazują dane do NBP w sposób określony w art. 23a forma przekazywania NBP danych przez zobowiązane podmioty ust. 1 i 2.
2. NBP informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1, przez udostępnienie tych informacji w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NBP lub na stronie internetowej NBP.
3. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala administrator danych zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę przepisy odrębne dotyczące terminów. NBP dokonuje przeglądu tych danych osobowych co 5 lat.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy;
3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych;
4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez zagwarantowanie, aby proces pozyskiwania i przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał techniki kryptograficzne;
5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych NBP;
6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych NBP;
7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
5. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie przysługuje prawo dostępu do danych jednostkowych, o których mowa w art. 23 obowiązki informacyjne Prezesa NBP w imieniu Rady ust. 2, 2a, 3 i 3a, oraz zestawień statystycznych, opracowań i ocen, o których mowa w art. 23 obowiązki informacyjne Prezesa NBP w imieniu Rady ust. 6.
6. Jeżeli jest to konieczne ze względu na wymagania bezpieczeństwa związane z kontrolą dostępu do informacji lub pomieszczeń, NBP żąda od osób świadczących usługi na rzecz NBP lub osób realizujących transporty wartości pieniężnych oraz ich pracowników danych biometrycznych w postaci odcisków palców, głosu, geometrii dłoni, układu naczyń krwionośnych palców lub dłoni. Dane biometryczne mogą być przechowywane wyłącznie przez czas realizacji usług świadczonych przez te osoby na rzecz NBP lub realizacji transportów pieniężnych.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.