Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Ostatni próbny! Sprawdź czy zdasz!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym


Dz.U.2023.0.753 t.j. - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Rozdział 3.  Finansowanie nadzoru nad rynkiem finansowym

Art. 19a. Gospodarka finansowa Urzędu Komisji

1. Urząd Komisji prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. Przychodami Urzędu Komisji są:
1) wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru wnoszone przez podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w ustawach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2;
2) opłaty za egzaminy:
a) dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
b) na aktuariuszy,
c) na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, maklerów giełd towarowych oraz za egzaminy uzupełniające,
d) na pośrednika kredytu hipotecznego;
3) opłaty za wydanie interpretacji Komisji;
4) darowizny i zapisy;
5) przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności;
6) przychody z najmu;
7) przychody z lokat;
8) inne przychody.
3. Wpłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 pkt 5a, obejmują opłatę od wniosku o wydanie decyzji w sprawie rejestracji agencji ratingowej.
4. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, wynosi 1,5% wartości przychodów agencji ratingowej wskazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym, jednak nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 80 000 zł.
5. Do należności z tytułu wpłat i opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 oraz w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Z przychodów, o których mowa w ust. 2, pokrywa się koszty funkcjonowania Urzędu Komisji i jego organów.
7. Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym Urzędu Komisji. Po zakończeniu roku obrotowego Urzędu Komisji ustala się różnicę pomiędzy planowanymi a wykonanymi kosztami, którą uwzględnia się w rozliczeniu kosztów nadzoru w danym roku obrotowym.

Art. 19b. Projekt rocznego planu finansowego Urzędu Komisji

1. Projekt rocznego planu finansowego Urzędu Komisji, po uchwaleniu przez Komisję i zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
2. Rokiem obrotowym Urzędu Komisji jest rok kalendarzowy.

Art. 19c. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Komisji

1. Roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji podlega badaniu przez firmę audytorską.
2. Prezes Rady Ministrów dokonuje wyboru firmy audytorskiej.
3. Sporządzone przez Komisję roczne sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji jest przekazywane wraz ze sprawozdaniem z badania Prezesowi Rady Ministrów w celu zatwierdzenia.
4. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Urzędu Komisji jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Art. 19d. Fundusze tworzone przez Urząd Komisji

1. Urząd Komisji tworzy następujące fundusze własne:
1) fundusz podstawowy;
2) fundusz rezerwowy.
2. Fundusz podstawowy Urzędu Komisji odzwierciedla równowartość mienia Urzędu Komisji na dzień jego utworzenia.
3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza się o stratę netto.

Art. 19e. Przeznaczenie wpływów z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia obowiązków określonych w rozporządzeniu ust. 1 pkt 5, art. 3g uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przepisów rozporządzeń ust. 1 pkt 7 i art. 3h pośrednictwo w zwarciu umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie kwalifikowalne lub wyemitowany instrument finansowy ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, stanowią środki Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556).
2. Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia obowiązków określonych w rozporządzeniu ust. 1 pkt 5, art. 3g uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia przepisów rozporządzeń ust. 1 pkt 7 i art. 3h pośrednictwo w zwarciu umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie kwalifikowalne lub wyemitowany instrument finansowy ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie:
1) art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 3 pkt 3a i art. 141 nakładanie kary pieniężnej na członków rady nadzorczej lub zarządu banku ustawy – Prawo bankowe;
2) art. 72 wymierzanie kar pieniężnych członkom zarządu kasy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Art. 20. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców i pracowników Urzędu Komisji

1. Kształtowanie wysokości wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji, jego Zastępców i pracowników Urzędu Komisji oraz wynagrodzeń członków Komisji, o których mowa w art. 5 skład Komisji Nadzoru Finansowego ust. 2, powinno zapewnić sprawne wykonywanie nadzoru nad rynkiem finansowym i realizację celów określonych w art. 2 cel nadzoru nad rynkiem finansowym.
1a. Członkowie Komisji, o których mowa w art. 5 skład Komisji Nadzoru Finansowego ust. 2, otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461). Wysokość miesięcznego wynagrodzenia każdego z członków Komisji, o których mowa w art. 5 skład Komisji Nadzoru Finansowego ust. 2, jest obliczana proporcjonalnie do udziału danego członka Komisji w posiedzeniach Komisji w danym miesiącu.
1b. Do wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się art. 4 zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 624).
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń i nagród, a także sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków Komisji, o których mowa w art. 5 skład Komisji Nadzoru Finansowego ust. 2, oraz ustalania wysokości tych wynagrodzeń, uwzględniając organizację Urzędu Komisji i Komisji, konieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Urzędu Komisji i Komisji w zakresie sprawowanego nadzoru oraz poziom płac w instytucjach nadzorowanych.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.