Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o kontroli w administracji rządowej


Dz.U.2020.0.224 t.j. - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Rozdział 3. Kontrola w trybie uproszczonym

Art. 51. Przesłanki kontroli w trybie uproszczonym

1. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych można zarządzić przeprowadzenie kontroli w trybie uproszczonym.
2. Kontrola w trybie uproszczonym może być zarządzona w szczególności w razie potrzeby:
1) sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej;
2) sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach;
3) dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostek kontrolowanych.

Art. 52. Zasady kontroli w trybie uproszczonym

1. Kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu kontroli i sporządzania wystąpienia pokontrolnego.
2. Jeżeli kontrola w trybie uproszczonym jest prowadzona w sposób określony w art. 8 kompetencje kontrolne Prezesa Rady Ministrów ust. 2 albo art. 10 kontrola wspólna ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące programu kontroli.
3. Kontrola w trybie uproszczonym może być prowadzona także wtedy, gdy nie było możliwości wcześniejszego powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje kierownik jednostki kontrolującej.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
6. Sprawozdania nie przekazuje się byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Art. 53. Zmiana trybu kontroli z uproszczonego na zwykły

W przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.