Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Testy i najtrudniejsze pytania za 299 zł!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw


Dz.U.2018.0.1026 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 2. Podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych

1. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą:
1) gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
2) dział specjalny produkcji rolnej
– mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.
2. Działalność rolnicza, o której mowa w ust. 1, oznacza działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

Rozdział 2. Zasady organizowania i działania grup

Art. 3. Działalność grupy jako przedsiębiorcy

1. Grupa producentów rolnych, zwana dalej "grupą", prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej "produktem", lub grupy produktów w celach określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych;
2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej "aktem założycielskim", spełniających wymagania określone w art. 4 akt założycielski grupy;
3) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy;
4) coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży;
6) każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
7) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.
2. (uchylony).

Art. 3a. Działalność spółdzielni jako grupy

Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:
1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów spełniają wymagania określone w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych;
2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych;
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4 akt założycielski grupy;
4) jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów;
5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży;
6) każdy z producentów wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
7) każdy z producentów wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Art. 3b. Odstąpienie od wymogu określonych zasad produkcji

Warunku, o którym mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 6 oraz art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 6, nie stosuje się, w przypadku gdy brak produkcji jest spowodowany działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549).

Art. 4. Akt założycielski grupy

1. Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:
1) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy;
2) zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą;
6) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w art. 5 fundusz socjalny grupy, jeżeli będzie on utworzony;
7) sankcje wobec członka grupy, który:
a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,
b) nie spełnia warunków określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych i art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych i art. 3a działalność spółdzielni jako grupy.
1a. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
2. W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:
1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji;
2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego;
3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu;
4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Art. 5. Fundusz socjalny grupy

1. Grupa producentów może tworzyć fundusz specjalny. Wysokość oraz zasady zwrotu funduszu specjalnego określa akt założycielski.
2. Fundusz specjalny jest przeznaczony na wypłacanie członkom grupy zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w akcie założycielskim.

Art. 6. Rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych, a także aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.

Rozdział 3. Rejestracja grup i związków

Art. 7. Wpis grupy do rejestru grup producentów

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o:
1) uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 albo art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 9, i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup;
2) zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 albo art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

Art. 8. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów

1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy, zawiera:
1) nazwę i siedzibę grupy;
2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
3) oznaczenie produktu lub grupy produktów;
4) listę członków grupy;
5) numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy, zawiera:
1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5;
2) listę członków grupy, o których mowa w art. 3a działalność spółdzielni jako grupy pkt 1.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) (uchylony)
2) akt założycielski grupy;
3) plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych, zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji;
4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) (uchylony)
2) akt założycielski grupy;
3) plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych, zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji;
4) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do 3 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy oraz określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego;
2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną postacią elektroniczną;
3) informację o numerze grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. (uchylony)
9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania grup w zakresie realizacji przez nie celów określonych w art. 2 podmioty uprawnione do organizowania się w grupy producentów rolnych.

Art. 9. Rejestr grup producentów

1. Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2. Rejestr grup zawiera:
1) nazwę i siedzibę grupy;
2) datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1;
3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;
4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;
5) liczbę członków grupy.
3. Rejestr jest jawny.
4. Grupa jest obowiązana do informowania dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.
5. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.
6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

Art. 10. Odmowa dokonania uznania grupy lub dokonania wpisu do rejestru grup

W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie:
1) uznania grupy;
2) dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Art. 11. Cofnięcie grupie uznania i skreślenie z rejestru grup

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w przypadku gdy grupa:
1) przestaje spełniać warunki uznania określone w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy albo art. 3a działalność spółdzielni jako grupy lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 12 nadzór nad działalnością grupy producentów ust. 2 pkt 2 i 3;
2) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 9 rejestr grup producentów ust. 5 lub art. 13 roczne sprawozdanie grupy producentów ust. 2, nie wypełnia obowiązku określonego w art. 9 rejestr grup producentów ust. 4 lub art. 13 roczne sprawozdanie grupy producentów ust. 1
– wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

Art. 12. Nadzór nad działalnością grupy producentów

1. Nadzór nad działalnością grupy sprawuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.
2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie:
1) poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 1, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3, lub wniosku, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 2, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3;
2) spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 działalność grupy jako przedsiębiorcy lub art. 3a działalność spółdzielni jako grupy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów;
3) realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 3 pkt 3 lub w art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów ust. 4 pkt 3.
2a. Kontrole, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 – przeprowadza się przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 1;
2) pkt 2 i 3 – przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 wpis grupy do rejestru grup producentów ust. 1 pkt 1.
3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.
6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren nieruchomości należących do grupy;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.
7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.
10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.
12. Prezes Agencji przekazuje, raz na kwartał, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz informację o sposobie realizacji przez grupę zaleceń lub wniosków – w przypadku ich sformułowania.

Art. 13. Roczne sprawozdanie grupy producentów

1. Grupa składa corocznie, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania grupy sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy, zawierające w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres grupy;
2) rodzaj produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;
3) aktualną liczbę członków grupy;
4) informację o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy;
5) informację o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
2. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.

Art. 14. Związki grup producentów

Grupy, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup, zwane dalej „związkami”, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:
1) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji,
2) organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy zostały utworzone,
3) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania,
4) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej,
5) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom,
6) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska,
7) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych,
8) prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.

Art. 15. Działalność związku grup jako przedsiębiorcy

Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1) zrzesza co najmniej 5 grup,
2) grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku,
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, powinien zawierać w szczególności:
a) zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16 wpis do rejestru związków grup, nie może być krótszy niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wystąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności związku,
b) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony,
c) sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków.

Art. 16. Wpis do rejestru związków grup

1. Prezes Agencji wydaje decyzję o uznaniu związku, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy, i dokonuje wpisu związku do rejestru związków.
1a. W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie:
1) uznania związku;
2) dokonania wpisu związku do rejestru związków.
2. Prezes Agencji prowadzi rejestr związków.
3. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy producentów.
4. Do prowadzenia rejestru związków stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 rejestr grup producentów i art. 10 odmowa dokonania uznania grupy lub dokonania wpisu do rejestru grup.

Art. 17. Nadzór nad działalnością związków grup

1. Nadzór nad działalnością związków sprawuje Prezes Agencji.
2. Prezes Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez związek warunków określonych w art. 14 związki grup producentów i art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy.
3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16 wpis do rejestru związków grup.
4. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 nadzór nad działalnością grupy producentów ust. 3–11.
5. Prezes Agencji, w przypadku gdy związek przestaje spełniać warunki uznania określone w art. 14 związki grup producentów lub art. 15 działalność związku grup jako przedsiębiorcy lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 2, wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru związków.
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 17a. Roczne sprawozdania związku grup

1. Związek składa Prezesowi Agencji roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji celów wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14 związki grup producentów, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia każdego roku jego działalności.
2. Prezes Agencji przekazuje zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Rozdział 4. Pomoc finansowa

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

Art. 29. Data wejścia w życie ustawy

Ustawa wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.10.2000 r. - Dz.U. z 2000 r. poz. 983]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.