Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U.2022.0.503 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9. Postępowanie w sprawach orzeczeń, sprawozdań, informacji, wniosków i uwag organów państwowych

Art. 121. Reprezentacja Sejmu przed TK

1. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza Marszałek Sejmu spośród posłów.
2. Komisja Ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.

Art. 122. Przekazanie orzeczenia TK Prezydium Sejmu

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z przepisami konstytucyjnymi aktu ustawodawczego oraz informacje o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazuje Prezydium Sejmu.

Art. 124. Informacje, sprawozdania, uwagi i postulaty

1. Sejm zapoznaje się z:
1) informacją Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z jego działalności i orzecznictwa oraz z uwagami Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,
2) coroczną informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego oraz o wynikających z niej istotnych problemach,
3) informacją Krajowej Rady Sądownictwa z jej rocznej działalności oraz z postulatami co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości,
4) coroczną informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o jego działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
5) coroczną informacją Rzecznika Praw Dziecka o jego działalności oraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka,
6) rocznym sprawozdaniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego z działalności Narodowego Banku Polskiego.
2. Informacje, sprawozdania, uwagi i postulaty, o których mowa w ust. 1, doręcza się posłom.
3. Zapoznanie się przez Sejm z informacjami, sprawozdaniami, uwagami i postulatami, o których mowa w ust. 1, nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia posłom.

Art. 125. Rozpatrywanie sprawozdania KRRiT

1. Sejm rozpatruje:
1) przedstawione przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji sprawozdanie z jej działalności oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji;
2) przedstawioną przez Radę Mediów Narodowych informację o jej działalności.
2. Sprawozdanie i informacje, o których mowa w ust. 1, doręcza się posłom.
3. Rozpatrzenie sprawozdania i informacji, o których mowa w ust. 1, nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia posłom.
4. Sprawozdanie i informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się do komisji, która po ich rozpatrzeniu przedstawia Sejmowi:
1) projekt uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) projekt uchwały o przyjęciu lub odrzuceniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4a. Projekt uchwały o odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1pkt 1, zawiera uzasadnienie.
5. Sejm podejmuje:
1) uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
5a. Uchwała o odrzuceniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera uzasadnienie.
6. Uchwały, o których mowa w ust. 5, mogą zawierać uwagi i zastrzeżenia.
7. Uchwałę, o której mowa w ust. 5 pkt 2, Marszałek Sejmu przesyła Przewodniczącemu Rady Mediów Narodowych.
8. Sejm rozstrzyga o sposobie wykorzystania wniosków wynikających ze sprawozdania i z informacji, o których mowa w ust. 1, a w razie potrzeby kieruje te wnioski do właściwych komisji.

Art. 125a. Rozpoznanie informacji o udziale RP w pracach UE

1. Sejm rozpatruje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.
1a. Informacja zawiera w szczególności plan prac nad projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej określający terminy ich wniesienia do Sejmu.
2. Informację doręcza się posłom.
3. Informację przesyła się do Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Sejmowi projekt uchwały o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
4. Sejm podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu informacji Rady Ministrów. Uchwała Sejmu może zawierać ocenę informacji Rady Ministrów.

Art. 126. Sprawozdania, uwagi i wnioski NIK

1. Przedkładane Sejmowi przez Najwyższą Izbę Kontroli:
1) uwagi do sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa,
2) sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Sejm i jego organy (Marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu, komisje sejmowe) oraz przeprowadzonych na wniosek Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów, a także informacje o wynikach innych kontroli,
2a) analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa,
3) wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm lub jego organy określonych problemów społeczno-gospodarczych i organizacyjno-prawnych związanych z działalnością organów administracji państwowej
- Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia Prezydium Sejmu.
2. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i decyduje o nadaniu im dalszego biegu, a także rozpatruje przedkładany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli roczny plan pracy Najwyższej Izby Kontroli.
3. Uwagi, sprawozdania, informacje i analizy określone w ust. 1 pkt 1-2a Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i do właściwych komisji sejmowych.
4. Przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli rozpatruje Sejm; przed rozpatrzeniem tego sprawozdania Prezydium Sejmu przesyła je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz może przesłać je do ustosunkowania się właściwym komisjom sejmowym.
5. Rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia posłom.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marszałek Sejmu przesyła do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Art. 126a. Informacje, sprawozdania i raporty

1. Sejm może rozpatrzyć informacje, sprawozdania i raporty z działalności instytucji i organów władzy państwowej inne niż te, o których mowa w art. 124 informacje, sprawozdania, uwagi i postulaty-126, przedkładane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Informacje, sprawozdania i raporty, o których mowa w ust. 1, doręcza się posłom.

Art. 126aa. Informacje, sprawozdania i raporty kierowane przez Marszałka Sejmu do Komisji do Spraw Służb Specjalnych

W przypadku gdy informacje, sprawozdania lub raporty, o których mowa w art. 126a informacje, sprawozdania i raporty ust. 1, dotyczą czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności i działań profilaktycznych podejmowanych przez instytucje i organy władzy państwowej, Marszałek Sejmu kieruje je do Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Przepisu art. 126a informacje, sprawozdania i raporty ust. 2 nie stosuje się.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.