Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Audioustawy - nauka w Twoim rytmie!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o związkach zawodowych


Dz.U.2022.0.854 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 35. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ust. 1,
5) nie dopełnia w terminie obowiązku podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa w art. 261 przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ust. 3,
6) nie dopełnia obowiązku pobrania z wynagrodzenia danej osoby składki związkowej w zadeklarowanej przez tę osobę wysokości lub obowiązku niezwłocznego przekazania kwoty pobranych składek związkowych, o których mowa w art. 331 pobieranie składki związkowej przez pracodawcę, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową,
7) nie dopełnia obowiązku ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 1, w odpowiedniej proporcji wskazanej w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 1 z uwzględnieniem art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 4
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. (utracił moc)
21. Kto w związku z pełnioną funkcją związkową:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, o której mowa w art. 16 zmiana statutu związku,
2) niezgodnie z przepisem art. 24 dochód z działalności gospodarczej związku ust. 1, przeznacza dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzieli go pomiędzy członków związku,
3) w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, międzyzakładowej organizacji związkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej w informacji, o której mowa w art. 251 warunki przysługiwania uprawnień zakładowej organizacji związkowej ust. 2 lub 3 lub w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 2 lub we wniosku, o którym mowa w art. 252 reprezentatywna ponadzakładowa organizacja związkowa ust. 2, podaje lub na podstawie art. 342 wskazanie pracowników podlegających ochronie ust. 1 wskazuje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż wynikająca ze stanu faktycznego
– podlega grzywnie.
3. Odpowiedzialność za kierowanie nielegalnym strajkiem określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Art. 36. Uprawnienia sądu rejestrowego w razie prowadzenia przez związek działalności sprzecznej z ustawą

1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ związku zawodowego prowadzi działalność niezgodną z prawem, wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie działalności tego organu do obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na wniosek właściwego prokuratora okręgowego.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego w ust. 1, sąd rejestrowy może:
1) orzec grzywnę wobec poszczególnych członków organu związkowego w wysokości określonej w art. 163 grzywna, aresztowanie lub przymusowe sprowadzenie na posiedzenie sądu § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;
2) wyznaczyć władzom związku termin przeprowadzenia nowych wyborów do organu związku wymienionego w ust. 1, pod rygorem zawieszenia działalności tego organu.
3. Jeżeli środki określone w ust. 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, orzeka o skreśleniu związku zawodowego z rejestru. Od tego orzeczenia przysługuje apelacja.
4. (uchylony)
5. Związek zawodowy skreślony prawomocnym orzeczeniem z rejestru w myśl ust. 3 jest obowiązany niezwłocznie zaprzestać swej działalności, a w terminie najpóźniej trzech miesięcy od uprawomocnienia się tego orzeczenia dokonać swojej likwidacji w sposób przewidziany w statucie.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.