Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Ty wybierasz!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym


Dz.U.2020.0.176 t.j. - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Rozdział 3. Zasady działalności centrum integracji społecznej

Art. 9. Działalność Centrum w ramach integracji zawodowej

1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.
2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 9a. Działania Centrum w zakresie integracji społecznej bezrobotnych

1. Centrum może realizować działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Realizacja działań, o których mowa w ust. 1, oraz ich finansowanie odbywa się, zgodnie z:
1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum utworzonego przez gminę albo
2) umową, o której mowa w art. 62a Program Aktywizacja i Integracja ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum utworzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 centrum integracji społecznej ust. 2 pkt 2 i 3.
3. Do działań Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziału 4, 5 i 6.

Art. 10. źródła finansowania działalności Centrum

1. Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:
1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 1a;
2) dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej;
3) środków z Unii Europejskiej;
4) Funduszu Pracy w zakresie świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15 okres uczestnictwa w zajęciach Centrum, i działań w zakresie integracji społecznej, o których mowa w art. 9a działania Centrum w zakresie integracji społecznej bezrobotnych ust. 1 i art. 18 klub integracji społecznej ust. 7;
5) dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowych programów na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej, o których mowa w art. 18ca resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej.
1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum działającego w formie jednostki budżetowej.
1b. Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu budżetowego może być dofinansowana w formie dotacji podmiotowej pochodzącej od instytucji tworzącej.
2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność Centrum może być ponadto finansowana z:
1) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł;
2) (uchylony).
3. (uchylony).
4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej.
5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego.
6. Środki finansowe na działalność Centrum są przeznaczane na:
1) wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa w art. 15 okres uczestnictwa w zajęciach Centrum, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a motywacyjna premia integracyjna;
2) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;
3) najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;
4) podatki opłacane przez Centrum;
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;
6) realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności Centrum w tym zakresie;
7) szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;
8) posiłki dla uczestników;
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10) inne wydatki związane z działalnością Centrum.
7. (uchylony).

Art. 11. Pracownicy Centrum

1. Pracownikami Centrum są:
1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj działalności, o której mowa w art. 9 działalność Centrum w ramach integracji zawodowej, oraz za obsługę finansową Centrum;
2) (uchylony)
3) pracownik socjalny;
4) instruktorzy zawodu;
5) osoby, o których mowa w art. 16 skierowanie do pracy, refundacja działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ust. 1 pkt 1 lit. b.
1a. Osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową zaliczają się do kadry Centrum.
2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworząca Centrum.
3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym że na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których mowa w art. 16 skierowanie do pracy, refundacja działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ust. 1 pkt 1 lit. b.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.