Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników


Dz.U.2022.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Rozdział 3. Kółka rolnicze

Art. 15. Kółko rolnicze, członkostwo w kółku rolniczym

1. Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych.
2. Terenem działalności kółka rolniczego może być jedna bądź więcej sąsiadujących ze sobą wsi. Terenem działalności kółka rolniczego może być także miasto.
3. Członkiem kółka rolniczego może być:
1) osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne jako jego właściciel, posiadacz bądź użytkownik;
2) pełnoletni członek rodziny rolnika wymienionego w pkt 1, pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym;
3) osoba, która przekazała gospodarstwo rolne za emeryturę lub rentę.
4. Szczegółowe zasady i warunki wstępowania i występowania członków kółek rolniczych określają statuty kółek; statut może przewidywać przyjmowanie na członków kółka rolniczego także innych osób niż wymienione w ust. 3, związanych bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem.

Art. 16. Statut kółka rolniczego

1. Statut kółka rolniczego powinien określać:
1) nazwę i siedzibę kółka;
2) podmiotowy i terytorialny zakres jego działania;
3) cele i zadania kółka oraz środki ich realizacji;
4) zakres i przedmiot działalności gospodarczej;
5) sposób wstępowania i występowania członków oraz utraty członkostwa;
6) prawa i obowiązki członków;
7) sposób ustanawiania składek członkowskich;
8) strukturę organizacyjną kółka;
9) organy kółka, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
10) warunki podejmowania i ważności uchwał organów kółka;
11) sposób reprezentowania kółka na zewnątrz;
12) majątek kółka oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
13) sposób zaciągania przez kółko zobowiązań majątkowych;
14) zasady podziału nadwyżki z prowadzonej działalności gospodarczej;
15) sposób zmiany statutu;
16) tryb likwidacji kółka.
2. W strukturze organizacyjnej kółka statut może przewidywać powoływanie sekcji, kół bądź zespołów specjalistycznych, odpowiadających zainteresowaniom członków (producentów określonych upraw, hodowców i innych), oraz zespołów młodych rolników i innych.

Art. 17. Inicjatywa założenia kółka rolniczego

1. Z inicjatywą założenia kółka rolniczego może wystąpić co najmniej dziesięć osób, w tym co najmniej osiem osób prowadzących gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, będące członkami założycielami, wybierają spośród siebie komitet założycielski oraz uchwalają statut kółka rolniczego.

Art. 18. Rejestracja kółka rolniczego w KRS

1. Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej "rejestrem".
2. Rejestracji podlegają także zmiany statutu kółka rolniczego; przez zmianę statutu rozumie się również uchwalenie przez istniejące kółko nowego statutu.
3. Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1, kółko rolnicze nabywa osobowość prawną.

Art. 19. Wpis i wykreślenie kółka rolniczego z KRS

1. Organ rejestrowy wpisuje do rejestru kółko i jego statut oraz zmiany statutu już istniejącego, gdy odpowiadają one wymaganiom określonym w ustawie.
2. Jeżeli organ rejestrowy stwierdzi, że statut lub jego zmiany nie spełniają wymogu określonego w ust. 1, uzależni rejestrację kółka rolniczego i jego statutu lub zmiany statutu od dokonania odpowiednich poprawek, wyznaczając w tym celu stosowny termin.
3. Kółko rolnicze podlega wykreśleniu z rejestru, jeżeli:
1) podjęta zostanie, zgodnie ze statutem, uchwała o rozwiązaniu kółka;
2) uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez organ rejestrowy na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu;
3) liczba członków kółka osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 17 inicjatywa założenia kółka rolniczego ust. 1;
4) w innych wypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 20. Komitet założycielski kółka rolniczego

1. Do czasu rejestracji kółka rolniczego, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów w imieniu kółka działa jego komitet założycielski.
2. Za czynności dokonane w imieniu kółka rolniczego przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji kółka - odpowiada kółko rolnicze tak jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec kółka według przepisów prawa cywilnego.

Art. 21. Zrzeszanie się kółek rolniczych, powołanie spółdzielni

1. Kółko rolnicze może zrzeszać się w gminnym bądź wojewódzkim związku rolników, kółek i organizacji rolniczych, a w wypadku nieprzystąpienia do takiego związku zrzesza się w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
2. Kółko rolnicze może być założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego.
3. Do spółdzielni, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.