Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja 2021 - nowa oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Dz.U.2020.0.293 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 70. Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 575 poz. 668 i poz. 756, z 1999 r. poz. 778, z 2000 r. poz. 136 i poz. 1268, z 2001 r. poz. 84 poz. 320 poz. 473 poz. 634 poz. 1367 poz. 1382 poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. poz. 329 poz. 676 poz. 1145): (zmiany pominięte).

Art. 71. Zmiana ustawy o drogach publicznych

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 838 poz. 958, z 2001 r. poz. 1371 oraz z 2002 r. poz. 253 poz. 365 poz. 554 poz. 676 poz. 804 poz. 984 poz. 1816 poz. 1826): (zmiany pominięte).

Art. 73. Zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. poz. 131, z 1994 r. poz. 96, z 1995 r. poz. 31 poz. 243, z 1996 r. poz. 145, z 1997 r. poz. 726, z 1999 r. poz. 778, z 2000 r. poz. 1268 i poz. 1321, z 2001 r. poz. 1441 i poz. 1546 oraz z 2002 r. poz. 1361) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 74. Zmiana ustawy o lasach

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. poz. 679, poz. 958 i poz. 1268, z 2001 r. poz. 1189 i poz. 1623 oraz z 2002 r. poz. 253, poz. 984 i poz. 1682) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 75. Zmiana ustawy o ochronie przyrody

W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. poz. 1079, poz. 1085, poz. 1189 i poz. 1623 oraz z 2002 r. poz. 1112): (zmiany pominięte).

Art. 76. Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 78, z 1997 r. poz. 370, poz. 505 i poz. 1079, z 1998 r. poz. 668, z 2000 r. poz. 136 i poz. 1268, z 2001 r. poz. 875 i poz. 1085 oraz z 2002 r. poz. 984) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 78. Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. poz. 543, z 2001 r. poz. 1447 i poz. 1800, z 2002 r. poz. 253, poz. 676, poz. 984, poz. 1070, poz. 1112, poz. 1271, poz. 1682 i poz. 2058 oraz z 2003 r. poz. 15) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 80. Zmiana ustawy - Prawo atomowe

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. poz. 18, poz. 1085 i poz. 1800 oraz z 2002 r. poz. 676 i poz. 1145): (zmiany pominięte).

Art. 81. Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 627 i poz. 1229, z 2002 r. poz. 676, poz. 984, poz. 1271 i poz. 1957 oraz z 2003 r. poz. 392) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 82. Zmiana ustawy – Prawo wodne

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1229 i poz. 1803 oraz z 2002 r. poz. 984, poz. 1112, poz. 1957 i poz. 2022) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 84. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy

Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy uchylonej przepisem art. 88 utrata mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ust. 1 albo odsyłają ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje się w tym zakresie właściwe przepisy niniejszej ustawy.

Art. 85. Stosowanie przepisów dotychczasowych

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 86. Obowiązek ustalenia warunków zabudowy

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana sposobu zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 zmiana zagospodarowania terenu ust. 1, jeżeli na terenie tym obowiązuje plan uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r. Przepisu art. 61 warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.

Art. 87. Zachowanie mocy studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego

1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw uchwalone po dniu 1 stycznia 1999 r. zachowują moc.
3. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
3a. Jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w związku z utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości ust. 1 zdanie drugie niniejszej ustawy, w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości, nie stosuje się, o ile wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest większa, niż wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu faktycznego sposobu jej wykorzystywania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku wzrost wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 prawo do żądania od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 4, stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.
4. Sejmiki województw, które do dnia wejścia w życie ustawy nie uchwaliły planów zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz gminy, które dotychczas nie sporządziły studium, sporządzą i uchwalą odpowiednio plany zagospodarowania przestrzennego województwa bądź studium, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie z jej wymaganiami.

Art. 88. Utrata mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

1. Traci moc ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, o których mowa w art. 87 zachowanie mocy studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego ust. 3, przepisy art. 31a ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów.

Art. 89. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.05.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 717]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.