Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Audioustawy - nauka w Twoim rytmie!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o ochronie zwierząt


Dz.U.2022.0.572 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Rozdział 7. Transport zwierząt

Art. 24. Odesłanie w sprawie postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych do rozporządzeń Rady (WE)

Zasady postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1/2005".

Art. 24a. Zadania powiatowego lekarza weterynarii

Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i uprawnienia właściwej władzy określone w rozporządzeniu nr 1/2005, w tym:
1) przeprowadza kontrole;
2) wydaje, na wniosek, decyzje w sprawach:
a) zezwoleń, o których mowa w art. 10 wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników, i 853_11, rozporządzenia nr 1/2005,
b) licencji, o których mowa w art. 17 szkolenia i licencje, ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005,
c) świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego, ust. 1 i art. 19 świadectwo zatwierdzenia statku do transportu zwierząt, ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005.

Art. 24b. Rejestry prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii

Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestry, o których mowa w art. 13 przedmiot zezwolenia wydawanego przez właściwe władze, ust. 3 i 4, art. 18 świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego, ust. 3 i art. 19 świadectwo zatwierdzenia statku do transportu zwierząt, ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1/2005, oraz przekazuje Głównemu Lekarzowi Weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, informacje zawarte w tych rejestrach, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego w nich ujawnionego.

Art. 24c. Upoważnienie do prowadzenia szkoleń

1. Szkolenia osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 i 5 oraz art. 9 punkty gromadzenia, ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, prowadzi się po uzyskaniu upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, udziela upoważnienia do prowadzenia szkolenia osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 lub 5 lub art. 9 punkty gromadzenia, ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1/2005, jeżeli podmiot zamierzający je prowadzić przedstawi:
1) program szkolenia uwzględniający zakres określony w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005;
2) plan realizacji szkolenia;
3) listę osób wyznaczonych do prowadzenia szkolenia.

Art. 24e. Protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

1. Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, albo komisja egzaminacyjna, niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu kończącego szkolenie, sporządza protokół, który następnie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii, po otrzymaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, wydaje:
1) zaświadczenia albo
2) licencje - w przypadku osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005
- potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt.

Art. 24f. Rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej, egzaminu kończącego szkolenie i wzorów zaświadczeń

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:
1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 24d komisja egzaminacyjna w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie, oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład,
2) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie osób, o których mowa w art. 6 przewoźnicy ust. 5 rozporządzenia nr 1/2005,
3) zakres informacji zawartych w protokole, o którym mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 1,
4) wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 24e protokół z egzaminu, zaświadczenia i licencje potwierdzające kwalifikacje w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ust. 2 pkt 1
- mając na względzie zapewnienie uzyskania odpowiednich kwalifikacji w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu, w tym uzyskanie przez osoby przeszkolone wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załącznikach I, II lub IV do rozporządzenia nr 1/2005.

Art. 24g. Ponoszenie kosztów szkoleń

Koszty szkolenia ponoszą odpowiednio przewoźnicy, o których mowa w art. 6 przewoźnicy, ust. 4 rozporządzenia nr 1/2005, albo operatorzy punktów gromadzenia, o których mowa w art. 9 obowiązki utrzymującego zwierzę domowe ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005.

Art. 25. Obowiązki kierowcy, który potrącił zwierzę

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 zasady uśmiercania zwierząt, ust. 3.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.