Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o lasach


Dz.U.2024.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 74. Przepis przejściowy

1. Lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa, niebędące w zarządzie Lasów Państwowych:
1) pozostające pod zarządem innych ministrów i nieprzekazane z państwowego gospodarstwa leśnego w trybie art. 14 powiększanie zasobów leśnych ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1949r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. poz. 494, z 1950 r. poz. 448, z 1971 r. poz. 249, z 1974 r. poz. 142, z 1982 r. poz. 54 oraz z 1989 r. poz. 192),
2) wyłączone z państwowego gospodarstwa leśnego w trybie art. 14 powiększanie zasobów leśnych ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, i przekazane pod zarząd innych ministrów, w okresie jednego roku od wejścia w życie ustawy przechodzą, z zastrzeżeniem ust. 2, w zarząd Lasów Państwowych.
2. Lasy, o których mowa w ust. 1, mogą być użytkowane przez dotychczasowe jednostki organizacyjne sprawujące zarząd, na podstawie umowy zawartej zgodnie z zasadami określonymi w art. 40 przekazanie w użytkowanie lasów i gruntów jednostce organizacyjnej na wniosek ust. 1.
3. Lasy i grunty przeznaczone do zalesienia, znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi, przechodzą w zarząd Lasów Państwowych.

Art. 75. Przepis przejściowy

1. Okręgowe zarządy lasów państwowych, utworzone na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym, stają się regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych, a nadleśnictwa – nadleśnictwami, w rozumieniu ustawy.
2. Mienie okręgowych zarządów lasów państwowych staje się odpowiednio mieniem zarządzanym przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa.
3. Zakłady produkcyjno-usługowe okręgowych zarządów lasów państwowych stają się innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, wymienionymi w art. 32 organizacja Lasów Państwowych, ust. 4.

Art. 76. Przepis przejściowy

Prawa i zobowiązania, należące na podstawie dotychczasowych przepisów do organizacji gospodarczej skupiającej przedsiębiorstwa lasów państwowych pod nazwą Lasy Państwowe, stają się odpowiednio prawami i zobowiązaniami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 organizacja Lasów Państwowych ust. 2.

Art. 77. Przepis przejściowy

Lasy, zaliczone do lasów ochronnych na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stają się lasami ochronnymi w rozumieniu ustawy.

Art. 78. Przepis przejściowy

Do spraw wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 79. Przepis przejściowy

1. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych są obowiązani, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, do opracowania nowych lub uzupełnienia istniejących planów urządzenia lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
2. Obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na:
1) wojewodach - w odniesieniu do lasów stanowiących własność osób fizycznych;
2) osobach prawnych - w odniesieniu do lasów stanowiących ich własność.
3. W lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu, do czasu ich opracowania, zadania w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, ustala oraz nadzoruje ich wykonanie:
1) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,
2) kierownik urzędu rejonowego - w odniesieniu do właścicieli lasów.

Art. 81. Utrata mocy przepisów

Tracą moc:
1) dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej (Dz.U. poz. 238 oraz z 1949 r. poz. 110);
2) ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. poz. 494, z 1950 r. poz. 448, z 1971 r. poz. 249, z 1974 r. poz. 142, z 1982 r. poz. 54 oraz z 1989 r. poz. 192);
3) ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa (Dz.U. poz. 283, z 1982 r. poz. 79 oraz z 1990 r. poz. 198 i 321).

Art. 82. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.11.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 444]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.