Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Audioustawy - nauka w Twoim rytmie!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o działach administracji rządowej


Dz.U.2021.0.1893 t.j. - Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Rozdział 5. Przepisy szczególne, przejściowe i dostosowujące

Art. 79. Objaśnienie pojęć w przepisach obowiązujących

Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze:
1) właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach - należy przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą danego działu, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4,
2) określonym nazwą jego urzędu - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą jego urzędu i określonych w odpowiednich przepisach ustawy, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4, z tym że:
a) minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw budżetu oraz do spraw instytucji finansowych,
b) minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
c) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
d) minister właściwy do spraw pracy wykonuje zadania i kompetencje należące do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
e) minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej oraz do spraw rozwoju wsi,
f) minister właściwy do spraw transportu wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej oraz do spraw gospodarki wodnej,
g) minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 80. Zakres działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:
1) o aktach stanu cywilnego;
2) o autostradach płatnych;
3) o cenach;
4) o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
5) o drogach publicznych;
6) o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
7) o gospodarce nieruchomościami;
8) o grobach i cmentarzach wojennych;
9) o paszportach;
10) o pracownikach urzędów państwowych, z zastrzeżeniem art. 46 zmiana ustawy o pracownikach urzędów państwowych ;
11) prawa budowlanego;
12) prawa geodezyjnego i kartograficznego;
13) prawa geologicznego i górniczego;
14) o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
15) o regionalnych izbach obrachunkowych;
16) o rybactwie śródlądowym;
17) o samorządzie terytorialnym i przepisów wprowadzających te przepisy;
18) o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Art. 82. Zakres działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:
1) o izbach morskich;
2) Kodeksu morskiego;
3) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
4) o portach i przystaniach morskich;
5) o pracy na morskich statkach handlowych;
6) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
7) o rybołówstwie morskim;
8) o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki.

Art. 83. Zakres działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:
1) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie przepisów prawa wodnego;
2) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:
a) o ochronie i kształtowaniu środowiska,
b) o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

Art. 84. Zakres działania ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na podstawie przepisów:
1) o działalności ubezpieczeniowej;
2) prawa bankowego;
3) o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych;
4) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, z zastrzeżeniem art. 66 zmiana ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw;

Art. 85. Zakres działania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie przepisów:
1) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2) o ochronie i kształtowaniu środowiska;
3) prawa geodezyjnego i kartograficznego;
4) prawa wodnego;
5) o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli;
6) o ubezpieczeniu społecznym rolników;
7) o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Art. 86. Zakres działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów:
1) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem art. 53 zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym;
3) o tytule naukowym i stopniach naukowych;
4) o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Art. 87. Zakres działania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:
1) o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
2) o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Art. 88. Zakres działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie przepisów:
1) o funduszu alimentacyjnym;
2) o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
3) o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych;
4) o pomocy społecznej;
5) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
6) o rewaloryzacji i waloryzacji emerytur i rent;
7) o ubezpieczeniach społecznych;
8) o ubezpieczeniu społecznym duchownych;
9) o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin;
10) o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;
11) o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin;
12) o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin;
13) o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin;
14) o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych;
15) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
16) o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Art. 89. Przepis przejściowy

Ministrowie powołani w skład Rady Ministrów na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy wykonują swoje zadania i kompetencje do czasu ustalenia szczegółowego zakresu działania ministrów kierujących określonym działem zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 zakres działania ministra, podział ministerstwa na komórki ust. 1 niniejszej ustawy. Do tego czasu zachowują moc przepisy ustaw wymienionych w art. 96 utrata mocy ustaw.

Art. 91. Przepis przejściowy

1. Ministerstwa utworzone lub działające na podstawie dotychczasowych przepisów działają na podstawie tych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2, do czasu wydania nowych przepisów na podstawie art. 39 zmiana ustawyo żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3 zakres działania ministra, podział ministerstwa na komórki ust. 1.
2. Statuty ministerstw wydane do dnia wejścia ustawy w życie zachowują moc do czasu wydania nowych statutów na podstawie art. 39 zmiana ustawyo żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3 zakres działania ministra, podział ministerstwa na komórki ust. 1.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.