Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Tryby Arslege

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo budowlane


Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozdział 9. Przepisy karne

Art. 91. Przepis karny

1. Kto:
1) udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
2) wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. (uchylony)

Art. 91a. Przepis karny

Kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu i użytkowania obiektu budowlanego, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
(Art. 91a przepis karny ustawy - w zakresie obejmującym zwrot „ , użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami”– został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. (sygn. akt P 15/17) i z dniem 12 lutego 2021 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2021 r. poz. 282

Art. 92. Przepis karny

1. Kto:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 obowiązki niektórych podmiotów w razie katastrofy budowlanej lub art. 79 obowiązek podjęcia działań dla usunięcia skutków katastrofy budowlanej.,
2) nie spełnia, określonego w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3) utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze
grzywny.
2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej:
1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego.
2) (uchylony)

Art. 93. Przepis karny

Kto:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1–2b,
1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych,
2) (uchylony)
2a) wykonuje roboty budowlane, naruszając przepisy art. 28 strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ust. 1 lub art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1, 3, 6 i 7,
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę lub art. 31 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ust. 2,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 prace przygotowawcze na terenie budowy ust. 4, art. 42 obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych, art. 44 obowiązki informacyjne inwestora, art. 45 dzienniki robót budowlanych i art. 45a obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki,
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41ust . 5,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7) (uchylony)
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1–4a,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 obowiązek przechowywania dokumentów ust. 1 lub art. 64 książka obiektu budowlanego ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a) nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 2,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 3–5,
10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c prawo żądania informacji lub dokumentów ust. 1, żądanych przez organ nadzoru budowlanego , związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11) (uchylony)
12) nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości ust. 1a, w terminie w niej określonym,
13) w przypadkach określonych w art. 48 postanowienie o wstrzymaniu budowy ust. 1, art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 1 lub 2, wykonuje roboty budowlane,
14) do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1ba, niezgodne ze stanem faktycznym
podlega karze grzywny.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.